Energiriktad grundforskning 2013

advertisement
1 (1)
MEDDELANDE
Datum
Dnr
2014-02-04
2013-001032
Teknikavdelningen
Åsa Karlsson
016-544 23 42
Energiriktad grundforskning 2013
EM2000 W-4.0, 2010-11-17
Ansökningar från Vetenskapsrådets utlysning 2013 som överförts från
Vetenskapsrådet till Energimyndigheten och beviljats stöd av Energimyndigheten.
Projektledare
Organisation
Arbetsställe
Projekttitel
Anders Palmqvist
Chalmers Tekniska
Högskola AB
Institutionen för Kemi- & bioteknik,
Avdelningen för Kemiteknik
Funktionella mesostrukturerade material
Carl
Hemmingsson
Linköpings
Universitet
Linköpings tekniska högskola
Institutionen för fysik kemi &
biologi IFM
Utveckling av icke-polära GaN-substrat
med halogenid ångfasepitaxi
Christophe Duwig
Lunds universitet
Institutionen för
Energivetenskaper, Avdelningen
för strömningsteknik
Detaljerad simulering och analys av
flamlös förbränningsprocess för nästa
generations brännkammare
Ellen Moons
Karlstads Universitet
Institutionen för
Ingenjörsvetenskap och Fysik
Molekylär organisation i mjuka material för
polymera solceller
Gerrit Boschloo
Uppsala Universitet
Institutionen för kemi Ångström
Laddningkompensering på gränsytan
mellan mesoporös halvledare, färgämne
och elektrolyt
Heiner Linke
Lunds universitet
Fysiska Institutionen
Nanotrådar för termoelektrisk
energiomvandling med hög verkningsgrad
Igor Zozoulenko
Linköpings
Universitet
Institutionen för teknik &
naturvetenskap ITN Campus
Norrköping
Flerskalig modellering av laddnings- och
termoelektrisk transport i organiska
polymerfilmer
Jonas Hedlund
Luleå Tekniska
Universitet
Institutionen för samhällsbygg &
naturresurser
Zeolitmembranseparation i ett brett
temperaturområde
Jonas Olsson
Lunds universitet
Fysiska Institutionen
Dislokationsfri GaN för krävande
komponenter
Mathias Bollen
Luleå Tekniska
Universitet
Institutionen för teknikvetenskap &
matematik
Stokastisk planering av smarta
eldistributionsnät
Mikael Syväjärvi
Linköpings
Universitet
Linköpings tekniska högskola
Institutionen för fysik kemi &
biologi IFM
Kubisk kiselkarbid som nytt solcells- och
ljusemitterande material
Niklas Hedin
Stockholms
Universitet
Institutionen för material- och
miljökemi
Adsorbenter för avskiljning av koldioxid
från rökgasblandningar
Patric Jannasch
Lunds universitet
Kemiska institutionen
Nya supersura polymerer och membran
Pavlos
Christakopoulos
Luleå Tekniska
Universitet
Institutionen för samhällsbygg &
naturresurser
Nya oxidativa biokatalysatorer för effektiv
omvandling av lignocellulosa till etanol och
nya produkter
Pia Lindberg
Uppsala Universitet
Institutionen för kemi Ångström
Fotosyntetisk produktion av förnybara
kolväten i cyanobakterier
Reine Wallenberg
Lunds universitet
Centrum för analys och syntes
Nanostrukturerade funktionella material
Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
[email protected]
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
Download