Omentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, 050402 Fråga 1

advertisement
Omentamen 3p mikrobiologi inom biologi 45p, 050402
Fråga 1
Eukaryota och prokaryota celler har vissa saker gemensamt men skiljer sig markant i
många avseenden. Markera vilka av nedanstående alternativ som är Sanna respektive
Falska. För varje felaktigt alternativ ges 0,4 p avdrag, frågan kan dock ej ge mindre än
0p. (2p)
a Eukaryoters cellvägg är uppbyggd av peptidoglykan
___
b Prokaryoters elektrontransport sker över cytoplasmamembranet
___
c Eukaryota celler har ribosomer
___
d Prokaryota celler har organeller
___
e Både prokaryoter och eukaryoter har RNA och DNA
___
Fråga 2
Markera vilka av nedanstående alternativ som är Sanna respektive Falska. För varje
felaktigt alternativ ges 0,4 p avdrag, frågan kan dock ej ge mindre än 0p. (2p)
a Kapseln skyddar mot värdens immunförsvar
___
b Flageller möjliggör för bakterien att simma
___
c Cellmembranet skyddar mot osmotisk shock
___
d Nukleoiden innehåller kromosomen
___
e Alla bakterier har cellvägg
___
Fråga 3
Markera vilka av nedanstående alternativ som är Sanna respektive Falska. För varje
felaktigt alternativ ges 0,4 p avdrag, frågan kan dock ej ge mindre än 0p. (2p)
a Efter ’sterilfiltrering’ kan fortfarande virus finnas kvar i lösningen
___
b Sporer överlever autoklavering
___
c UV-ljus används för sterilisering av ytor
___
d Penicillin är bra mot bakterier i en biofilm
___
e Pasteurisering dödar de flesta patogena bakterierna
___
Fråga 4
Markera vilka av nedanstående alternativ som är Sanna respektive Falska. För varje
felaktigt alternativ ges 0,4 p avdrag, frågan kan dock ej ge mindre än 0p. (2p)
a Virus kan replikeras i den infekterade värdcellen därför att dess virus-DNA innehåller
information som leder till virus-egna ribosomer
___
b Vissa virus kan ibland gå in i värdcellen utan att denna dödas. I stället inkorporeras
virusets DNA i värdens kromosom och blir kvar där under lång tid.
___
c En pandemi är en epidemi som snabbt sprider sig över hela världen.
___
d Smittkoppsvirus är i princip utrotat från den mänskliga befolkningen
___
e Många virus bygger upp sin hölje till stor del genom att använda sig av proteinkomponenter som kodas av värdorganismens egen arvsmassa.
___
Fråga 5
Kryssa för det felaktiga svaret (2p):
Endotoxiner
a) Exotoxiner kan utsöndras ur Gram-positiva celler.
___
b Exotoxiner kan utsöndras ur Gram-negativa celler.
___
c Exotoxiner inaktiveras vid upphettning.
___
d Exotoxiner är viktiga för bakteriers förmåga att kolonisera en värdorganism.
___
e Exotoxiner kan hämma proteinsyntes.
___
Fråga 6
Markera vilka av nedanstående påståenden som är Sanna eller Falska. För varje
felaktigt svar ges 0,4 p avdrag, dock kan frågan ej ge mindre än 0 p. (2 p)
Om man bestämmer den totala halten av bakterier i ett jordprov genom mikroskopering
får man högre halt än om man bestämmer halten genom odling på plattor därför att
a) en del bakterier som man ser i mikroskop är inte levande
___
b) vid räkning i mikroskop selekteras vissa bakterier bort
___
c) vissa bakterier trivs inte under de odlingsförhållanden man valt
___
d) det är svårt att späda lagom mycket när man ska odla på plattor
___
e) vissa bakterier kan inte bryta ner agar
___
Fråga 7
Fyll i ordet som fattas. (2p).
a Bakterier som växer vid höga temperaturer kallas _____________________ .
b Bakterier som använder ljus som energikälla är ______________________ .
c De flesta patogena bakterier har temperaturoptimum vid 37°C, de är alltså _________________ .
d Bakterier som växer vid lågt pH är _________________ i motsats till de som växer vid högt pH
och är ___________________ .
Fråga 8
För att bestämma halten bakterier i en kultur går du till väga på följande sätt: Du tar 0,05 ml
till 5 ml SB, därifrån tar du 0,05 ml och blandar med 5 ml SB, ur det röret tar du 0,05 ml och
blandar med 5 ml SB, slutligen tar du 0,1 ml ur det sista röret och racklar ut på en LA-platta.
Plattan inkuberas vid 37°C ö n, nästa dag räknar du 87 kolonier. Vilken var den ursprungliga
bakteriehalten? Ange det korrekta svaret (2p)
a 8,7 x 105
___
6
b 8,7 x 10
___
c 8,7 x 107
___
d 8,7 x 108
___
e 8,7 x 109
___
Fråga 9
Vilket av nedanstående påståenden är Fel (2p)?
Många livsmedel framställs med hjälp av mjölksyrabakterier. Jämfört med råvaran har ett
mjölksyrajäst livsmedel i regel
a) längre hållbarhet
___
b) högre halt av aminosyror
___
c) lägre pH
___
d) högre halt av socker
___
e) högre halt av vitaminer
___
Fråga 10
Markera vilka av nedanstående alternativ som är Sanna respektive Falska. För varje
felaktigt alternativ ges 0,4 p avdrag, frågan kan dock ej ge mindre än 0p. (2p)
a Överföring av genetiskt material kan inte ske genom upptag av DNA fragment som
släppts ut av andra bakterier i samband med att dessa lyserat.
___
b Plasmider sprids vanligtvis från bakterie till bakterie genom att de först släpps ut i
omgivande mediet varefter de sedan tas upp.
___
c Plasmider är komplicerade minikromosomer och de innehåller ett flertal gener som
kodar för plasmidens egenskaper.
___
d Många plasmider kan inkorporeras i värdens kromosom genom DNA överkorsning.
___
e Bakteriekromosomen är vanligtvis cirkulär.
___
Essäfrågor; följande två frågor kräver ett längre svar. Det är viktigt att svaret är
utförligt men inte pratigt, tänk på syftningar och vad det är du vill säga. Det är
dessutom viktigt att föra en vettig diskussion.
Fråga 11
Du arbetar som forskare i medicinsk mikrobiologi och börjar misstänka att en viss
sjukdom orsakas av en viss bakterie. Hur gör du för att visa att så är fallet? Diskutera
varför du väljer den strategin samt dess eventuella för- och nackdelar. (8p)
Fråga 12
År 1884 hittade mikrobiologen Christian Gram på ett sätt att dela in bakterier i två
klasser. Beskriv han metod, samt rita och förklara vad som är karaktäristiskt för de två
klasserna. Diskutera hur bakterierna och deras interaktioner med omgivningen kan
påverkas av vilken klass de tillhör. (8p)
Download