Bättre liv för sjuka och äldre 2010-2014

advertisement
2015-06-17
Bättre liv för sjuka äldre
2010 - 2014
Varför?
 Dagens system passar inte för de mest sjuka äldre
 Fler blir äldre
 Nya möjligheter och förväntningar
1
2015-06-17
Storskaligt förändringsarbete i
komplexa system 2010 - 2014
 290 kommuner och 21
landsting/regioner
 Fler än 10 000 enheter
 500 000 medarbetare i vård och
omsorg
 Sjuksköterskor, läkare,
omvårdnadspersonal,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
biståndshandläggare, dietister,
logopeder, farmaceuter m fl
 300 000 mest sjuka äldre och deras
närstående
Jag kan åldras i trygghet och
självbestämmande med tillgång till en god
vård och omsorg
 Optimal läkemedelsbehandling
 Vårdpreventivt arbetssätt
 En god demensvård
 Sammanhållen vård och
omsorg
 Värdig vård i livets slut
2
2015-06-17
Design
Nya
arbetssätt
Ledarskap
Bättre liv för
sjuka äldre
Stöd till
förbättrings
-arbete
Senior
medverkan
Det finns en infrastruktur för
gemensam styrning och ledning
Årliga handlingsplaner
3
2015-06-17
Det har blivit bättre för sjuka äldre
 20 000 färre använder sömnmedel och
lugnande medel
 Trycksår minskar och blir lindrigare
 Undernäring minskar
 Bättre utredning och diagnos vid demens
 Omvårdnad ersätter antipsykosmedel
 Bättre symtombehandling i livets slut
Psykisk ohälsa
 Ett australiensiskt material, Mental Health First Aid (MFHA) har
omarbetats för att kunna användas för äldre
 Spridning: 105 instruktörer har utbildats som i sin tur utbildat 1
172 förstahjälpare
 Utvärdering: Ökad kunskap om psykisk ohälsa bland äldre,
bättre beredskap att hjälpa en person i kris, ökat hjälpbeteende
och mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa
4
2015-06-17
Nya systematiska arbetssätt
Registrering
Förbättringsarbete
IT-support
Handledning
Manualer
Behörigheter/
koordinatorer
Vad vill vi åstadkomma?
Mål !
Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Mått !
Vilka förändringar kan leda till en förbättring?
Idéer !
PGSAcirkeln
Systematiskt arbetssätt i
vardagen
Agera
Planer
a
Stude
ra
Göra
Test !
Reflektera resultat
Amount of careplan in patients with risk
jan-10
feb-10
mar-10
apr-10
maj-10
jun-10
jul-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10
dec-10
jan-11
feb-11
mar-11
apr-11
maj-11
jun-11
jul-11
aug-11
sep-11
okt-11
nov-11
dec-11
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Risker?
Åtgärder?
Resultat?
Relevanta förebyggande
åtgärder?
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
County council
Target
Tolka data och lära sig av
resultat
Täckningsgrad Senior alert i SÄBO
5
2015-06-17
Fråga den äldre
Webbkollen återinskrivna, ring upp och
hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg
11
Känner du dig trygg i dina vård och
omsorgskontakter? Sjukhus ring upp
6
2015-06-17
Vad skulle du behöva för att känna dig trygg?

Fast läkarkontakt
jag skulle vilja ha samma läkare på
Vårdcentralen

Bemötande
en läkare som lyssnar och respekterar mina
åsikter
bättre bemötande på akuten

Vart vänder jag mig?
vet inte vart jag ska vända mig med frågor
förstår att jag inte ska vända mig till
avdelningen, men vet inte var jag ska ringa
det är svårt att komma fram på telefon
7
Download