Företaget försattes i konkurs i slutet av april. Det

advertisement
Promemoria
2002-08-20
Jordbruksdepartementet
Departementsråd
Tommie Sjöberg
Telefon 08-405 1128
Bullaren
•
•
•
•
•
•
Företaget försattes i konkurs i slutet av april. Det drivs nu vidare i
rekonstruerat skick.
Enligt överenskommelsen med statsrådet Brende vid mötet i Oslo i april
har den i april kvarvarande fisken ”tagits upp på land” och behandlats
med formalin i omgångar. Fisken är nu smittfri.
Nyligen avslutade laboratorieförsök (samarbete mellan FiV och
Veterinärinstitutet i Oslo) visar att laxen i den svensk-norska
Enningdalsälven påverkas negativt av laxparasiten (Gyrodactylus
salaris). I försöken minskade infektionen hos vissa fiskar, som byggt upp
en varierande grad av motståndskraft, medan infektionen fortsatte att
vara hög hos andra individer.
Rustan Lindqvist avser att sätta ut den nu smittfria fisken.
Länsstyrelsen utfärdar i anledning härav ett föreläggande med ett tillägg
i odlingsvillkoren. Tillägget innebär att regelbunden (månatlig)
provtagning skall ske. Om proven visar att fisken på nytt är smittad
skall den omedelbart tas upp på land och slaktas ut.
Under sommaren har fiske efter ”rymlingar” inte bedrivits (för höga
vattentemperaturer).
Download