Psykiskt sjuka och rökning Barbro Holm Ivarsson

advertisement
Psykiskt sjuka och rökning
Barbro Holm Ivarsson
Leg psykolog
Köpenhamn 09-12-14
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Varför ska man bry sig om rökningen?
•
•
•
•
•
•
•
Varannan rökare dör i förtid
Rökare förkortar livet med 10 år
Rökare har 8 sjukdagar mer per år
Beroendeframkallande drog enligt WHO:s kriterier
De flesta som röker vill sluta (upp till 85%)
Många av de som nu röker tillhör en ”hård kärna”
De som har det svårt på andra sätt röker mest
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Hälsorisker med rökning
Rökning ger upp till 20 gånger större risk för ett 40-tal sjukdomar
 Hjärt-kärlsjukdomar
Hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning mm
• Lungsjukdomar
Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
• Cancer
Lungor, munhålan, luftstrupen, matstrupen, urinblåsan,
njurarna, magsäcken, bukspottskörteln och livmoderhalsen
• Psykisk sjukdom
Större risk för depression, panikångest, andra droger, suicid
• Andra risker
Dålig kondition, blodcirkulation, typ 2-diabetes, ryggbesvär,
operationskomplikationer, nedsatt syn och hörsel, tandlossning,
impotens, minskad fertilitet, risker för barnet vid graviditet
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Hälsorisker med passiv rökning
Ger högre koncentration av farliga partiklar då
sidoröken förbränns vid en lägre temperatur
Hälsorisker
•Akuta besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar
•30% högre risk för hjärtinfarkt
•30 % högre risk för lungcancer
•40-80% högre risk för KOL
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Rökning, stress och negativa känslor
•Viktigaste upplevda effekten “lugnande”
•“Lugnande effekt” = abstinenslindring
•Rökare är mer stressade
•Rökstopp ger
- minskad stress
- mindre negativa känslor
- bättre sömn
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Nikotinberoendet
”Bästa välbefinnandenivå” (koncentrerad, stimulerad, lugn)
Ca 1 tim
Ca 1 tim
Ca 1 tim
Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Nikotinberoendet–abstinensperioden
”Bästa välbefinnandenivå” (koncentrerad, stimulerad, lugn)
Ca 1 tim
Ca 1 mån
Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Nikotinabstinens
Cirka 80% av de som slutar
röka upplever abstinensbesvär.
•
•
•
•
•
•
•
•
2017-07-14
Vanliga symtom:
sug efter nikotin
irritabilitet, frustration
ilska, dåligt humör
koncentrationssvårigheter
oro, rastlöshet
nedstämdhet
sömnsvårigheter
viktökning
www.barbroivarsson.se
Psykiskt sjuka och rökning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Röker 2-4 gånger så mycket
Blir dubbelt så sjuka
Rökning främsta dödsorsak bland psykiskt sjuka
Får stora ekonomiska problem
Många vill sluta röka
Kan sluta om de får adekvat hjälp
Har svårt att få adekvat hjälp
Ångest och depressivitet minskar efter rökstopp
Schizofrena – negativa symtom förbättas
Hitsman, B, Taryn B Moss, BA, Montoya, ID, George, TP. Treatment of tobacco dependence in mental health and addictive disorders.
La revue canadienne psychiatrie, vol 54, no 6, juin 2009.
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Varför röker psykiskt sjuka mer?
• Självmedicinering (?)
• Ökad sårbarhet för både nikotinberoende och psykisk sjukdom (?)
• Sociala faktorer
-stress
-trist, fattigt liv
-många röker i omgivningen
-policies på psykiatriska kliniker har gynnat rökning
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Patienter med annat beroende
•
•
•
•
•
Röker mest av alla grupper
Blir mycket sjuka
Rökning främsta dödsorsak
Kan sluta röka
Bör erbjudas sluta röka samtidigt med behandling
för alkohol- eller drogberoendet
• Ökar chansen att bli fri från det andra beroendet
(särskilt starkt samband för alkohol)
Prochaska JJ, Delucci K, Hall SM. 2004. A Meta-Analysis of Smoking Cessation Interventions With Individuals in Substance Abuse Treatment or
Recovery. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 72(6);1144-1156.
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Policyrecommendationer för psykiatrin
•
•
•
•
•
Rökfri inomhusmiljö
Rökning på anvisade platser ute
Ej rökning på natten
Personal röker inte med patienter
Utbilda anställda - alla bör kunna erbjuda
ett kort samtal och stödja rökstopp hos patienter
• Inneliggande patienter bör få läkemedel,
nikotinplåster på natten vid behov
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Fördelar med rökfri psykiatri
• Negativa effekter av rökning i psykiatrin
-
Passiv rökning för personal
Patienterna blir sjuka
Dålig ekonomi
Dålig samvaro i rökrummen
Brandrisk
Ett rökrum går åt till rökrum
• Goda erfarenheter av rökfri psykiatri
-
Rökningen minskar
Bättre hälsa – lungproblem blir snabbt bättre
Mera pengar
Bättre självförtroende
Bättre vårdmiljö
Lugnare patienter
Patienterna sover bättre
Bättre social samvaro
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Screeening
• Mät beroendet:
-Antal cigaretter/dag
-Tid till första cigaretten på morgonen
• Rökhistoria (hur länge? hur mycket?)
• Erfarenheter från tidigare rökstoppsförsök
• Upplevda hinder för rökstopp
• Motivation att sluta röka
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Kort rådgivning och självhjälpsmaterial
räcker inte
1. Ask = Fråga om rökningen
2. Advice = Ge råd, information, förslag
3. Assess = Bedöm motivationen
4. Assist = Erbjud stöd och behandling
5. Arrange follow-up = Följ upp om möjligt
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Motiverande samtal (MI)
kan öka motivationen
•
Lyssna på patienten ”Hur tänker du om rökningen?”
•
Stimulera ”prat” om nackdelar med rökning och
fördelar med rökstopp - förstärk skälen för att sluta
•
Samtalet anpassas till motivationsnivån
•
Erbjud information
•
Betona patientens självbestämmande
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Rökavvänjning behövs
• Kognitivt beteendeinriktade metoder (KBT)
för att ändra tankar och vanor
• Individuell- och gruppavvänjning likvärdigt
• Diskutera och förstärk skälen för att sluta röka
• Diskutera stoppdatum (gärna rökreduktion innan)
• Diskutera strategier för att hantera nikotinsug
• Diskutera strategier för att hantera nikotinabstinens
• Diskutera strategier för att hantera negativa känslor
• Diskutera strategier för att hantera svåra situationer
• Socialt stöd viktigt
• Läkemedelsbehandling bör ingå
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Rekommenderad metod för
att sluta röka
1. Börja gärna med rökreduktion
(men inte trappa ända ner till 0)
2. Sätt ett stoppdatum en bit fram
i tiden (gärna inom 1–4 veckor)
3. Som förberedelse försök ändra vanor
4. Vid rökstoppet:
– Använd gärna läkemedel
– Ät ordentligt och regelbundet
– Drick mer vatten än vanligt
– Fysisk aktivitet är bra
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Nikotinläkemedel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikotintuggummi, plåster, tabletter, inhalator, spray mm
Lindrar abstinens och röksug
Används oftast från stoppdagen
Kan användas innan stoppdagen för att vänja sig
Används 3-12 månader
Fördubblar chansen att lyckas
Använd rekommenderad dos
Kombinera gärna flera preparat
Viss risk för beroende (främst tuggummi)
Kan användas för rökreduktion
Det mest riskfria för psykiskt sjuka
Receptfritt
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Bupropion (Zyban)
•
•
•
•
•
•
•
Ett antidepressivt läkemedel för rökavvänjning utan nikotin
Mer än fördubblar chansen att lyckas
Påbörja behandlingen medan man röker - rökstopp inom 2 veckor
Behandlingstid 7 veckor
Lindrar abstinens och röksug, minskar lusten att röka före stoppet
Biverkningar: muntorrhet, sömnsvårigheter, hudutslag, huvudvärk, yrsel
Försiktighet när det gäller psykiskt sköra personer pga
biverkningsspektrumet (depression, maniska och psykotiska symtom)
• Receptbelagt i Sverige
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Vareniklin (Champix)
•
•
•
•
•
•
•
Ett läkemedel för rökavvänjning utan nikotin
Mer än fördubblar chansen att lyckas
Påbörja behandlingen medan man röker - rökstopp inom 2 veckor
Behandlingstid 12 veckor
Lindrar abstinens och röksug, minskar belöningseffekten av att röka efter rökstoppet
Biverkningar: illamående, huvudvärk, sömnsvårigheter, onormala drömmar
Försiktighet när det gäller psykiskt sköra personer pga
biverkningsspektrumet (kan ge depression hos depressivt lagda)
• Receptbelagt i Sverige
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Sluta-röka-processen för psykiskt sjuka
•
•
•
•
•
•
•
•
I regel starkt nikotinberoende
Har svårare att lyckas
Börja gärna med rökreduktion
Sjukdomen kan försvåra och förlänga processen
Mer abstinens – abstinens liknar sjukdomssymtom
Behöver intensivt professionellt stöd under lång tid
Behöver ofta läkemedelsbehandling under lång tid
Behöver stöd från personal inom psykiatrin
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
“Det är cyniskt att ge behandling för
den psykiska sjukdomen och drogmissbruket
men låta patienterna dö av sin rökning”
John Hughes
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Tack för mig
Barbro Holm Ivarsson
Leg psykolog, konsult
Ordförande i föreningen Psykologer mot Tobak
[email protected]
2017-07-14
www.barbroivarsson.se
Download