Skador och bröstcancer

advertisement
Sammanfattning av
föredragen våren 2016
Trollhättan 2016-04-06
Viam inveniam aut faciam -- "Jag ska finna vägen eller skapa den"
Först av allt vill jag framföra min beundran till Er alla som orkat vara med
och lyssna till mina ”visdomsord”. Särskilt då vi avhandlat rätt
komplicerade sammanhang som berör människans styr- och reglersystem. I grund och botten känns det mesta ganska logiskt och är ett
resultat av miljoner års oavbruten utveckling och anpassning till
varierande yttre förhållanden. Naturens syfte med anpassningen är att
släktet ska överleva och fortplanta sig. Man kanske inte alltid tänker så,
när olika obalanser i livet dyker upp, till synes utan särskild anledning.
Men där har vi lätt att ta fel – anledningen till problemen återfinns alltid i
bakgrunden av ditt liv. Alla märkliga åtgärder kroppen tvingas reagera
med, för att man ska överleva!
Överleva för att fortplanta sig!
Livets innersta mening tycks vara att överleva för att föra släktet vidare.
Nej säger vän av ordning – jag har bestämt mig att inte skaffa barn. Det
må vara hänt – men då släcker du ned din del av släktträdet, det finns
ingen fortsättning efter dig! Samtidigt trycker du ner några av naturens
starkaste drifter. Detta fenomen gäller inte enbart människan, även våra
fyrbenta vänner drabbas av konsekvenserna, om de inte får fortplanta
sig. Tikar kan drabbas senare i livet av livmoder- och äggstocksproblem,
hanar av testikel- och prostatabelastningar. Organismens upplevelse att
inte bli betäckt eller att inte få betäcka, leder till funktionsförstärkningar
av de organ som är inblandade i fortplantningen. Godartad eller
elakartad utveckling baseras på organismens tolkning av upplevelsen.
Omedvetna beslut
Medvetna och rationella val kommer inte förbi undermedvetna beslut,
fattade med organismens samlade kunskaper, lagrade i DNA och mixade
med nu upplevda sinnesintryck och individens egen erfarenhet. Styrsystemet beaktar inte enbart individens bästa, utan även överordnade
www.cnmmassage.se
kriterier om släktets fortbestånd. Ibland ganska svårt att förstå, men så är
det tydligen i människovärlden. Som exempel kan anges bröstcancer, en
ständigt progredierande farsot i vårt moderna samhälle. Varför drabbas
högerhänta kvinnor mestadels av cancer i vänster bröst? Frågan är
berättigad, eftersom majoriteten tycks just drabbas i vänster bröst.
Vad styr lokaliseringen?
Förklaringen kan till stor del hittas i det faktum att vi har en vänster och
en höger hjärnhalva. Hos en högerhänt kvinna representerar höger
hjärnhalva den sociala, familjära och känslomässiga upplevelsen och
vänster hjärnhalva den praktiska, tekniska och matematiska delen av
livet. Men, och det är mycket viktigt i sammanhanget, den inre
dispositionen hos en individ måste medge en traumatisk tolkning av
upplevelsen. Det innebär att om en kvinna formas av ärftliga och
kulturella faktorer, kan funktionsförstärkningen uttryckas i en ständigt
pågående belastning ”att sakna sina barn/barnbarn” och leda till en
miljö i vänster bröst som gynnar cancerutvecklingen.
Vävnad som drabbas
Den embryonala utvecklingen visar att alla former av kroppsvävnad kan
hänföras till tre grundläggande vävnadstyper – kallade de tre
groddbladen. Ur det yttre skiktet utvecklas nervsystemet och hud, ur det
mellersta skiktet all bindväv (skelett, muskler, brosk, etc) och körtelvävnad ur det innersta skiktet. Principiellt kan man skilja mellan olika
reaktioner som dessa vävnadstyper svarar med på belastning.
Nervvävnad och hud med sårbildning, bindväv med substansförlust
(cellundergång) och körtelvävnad med tumörbildning (förstärkningseffekten).Vävnadstypen i bröstet som drabbas är körtelvävnad . Man har
konstaterat att cancer inte trivs i syresatt vävnad, men frodas i sura
områden med dålig städning och undermåligt antioxidantskydd.
Vad är den ursprungliga skadan?
Bilden visar en modell av Dr Hamers uppfattning om två diametrala tillstånd i kroppen:
stressfas (läs skadefas) och återhämtningsfas (läs läkefas). Stressfas följs av
läkefas, båda kan inte fungera samtidigt.
Skadorna tillfogas under stressfasen och är
direkt proportionella till upplevelsens intensitet och längd. Läkefasen blir därför lika djup
och långvarig som stressfasen.
www.cnmmassage.se
Stressfasens kriterier
Dr Hamer är en tysk läkare vars forskning visat på sambanden mellan psyke, hjärna
och fysiska förändringar i kroppen. Med hjälp av CT-scanning kan hjärnreläet
lokaliseras som styr ett visst område på kroppen. Höger hjärnhalvan styr vänster sida
av kroppen och vice versa.
Den schematiska översikten visar att reläet för vänster bröst (left breast gland issue) är
lokaliserat till vänstra halvan av lillhjärnan. En mycket primitiv funktion, djupt rotat i det gamla
(primitiva) nervsystemet. Man betraktar bilden underifrån, därför återfinns vänster sida till
höger i bilden. Nåväl – undermedvetna tolkningar som sällan blir medvetna. Skadereaktionen
pågår samtidigt i nämnt relä som hanterar vänster bröstområdets körtelvävnad och funktionsförstärkning pågår så länge traumat varar.
Stressfasen kännetecknas av en rad intressanta upplevelser. Den utmärks av ”kallt,
blekt, stelt, sover dåligt, är inte hungrig och tycks ha hur mycket energi som
helst”. Samtidigt stänger kroppen ned näringsupptaget och lever till synes på sina
lager – fett och proteiner. Så länge näring finns tillgänglig, springer organismen som
en förgiftad råtta. Sedan kollapsar kroppen helt enkelt, när depåerna är tömda.
Observera – man märker inte särskilt mycket under pågående belastning. Det gör
sällan ont, kroppen tillåts inte känna efter.
Återhämtningsfasen
Plötsligt hamnar kroppen i ett läge, där den inte orkar upprätthålla stressen som
skapats av ett upplevt trauma. Nu hamnar man i ett läge där läkning kan ske och det
ger kriterier som ”rött, varmt, svullet och ömt, ständigt hungrig, trött och sover
som en stock”. Nu känner man av alla krämpor som skapats under stressfasens
ständigt pågående skadebildning. I fallet bröstcancer kapslas tumörerna in - enligt
Hamer när vissa bakterieformer sakna. Dessa blir inaktiva, kännbara knölar leder till
www.cnmmassage.se
stor oro och påföljande, närgångna undersökningar som då bekräftar farhågorna om
bröstcancer. Undersökande läkare tar biopsier (vävnadsprover) och punkterar
tumören som redan är inaktiv. Följden blir ofta svullna lymfkörtlar som i kombination
med diagnosen spär på den oron som människan redan har. Diagnoschock är en
mycket vanlig reaktion som kan utlösa dödsångest med nya trauman som följd.
Lungvävnad (alveoler – lungblåsor) reagerar på dödsångest och en ny cancer kan
uppstå.
Dr Hamer påstår i sin forskning att cancer inte metastaseras (bildar dottersvulster), utan en metastas ska betraktas som en ny cancer, baserad på ett nytt
trauma. Värt att fundera på?
Forskning och lönsamma patienter
Enorma resurser har använts till forskning om nya behandlingsmetoder. Det kan man
mycket väl förstå, då en cancerpatient är den mest lönsamma sjukvårdskonsumenten för läkemedelsföretagen de sista tre månaderna i livet. De ställer upp på allt
som skulle kunna vara ett halmstrå för överlevnad. Skulle patienten mot förmodan
överleva fem år efter diagnosen, räknas den som botad och därmed frisk. Det
intressanta här är det faktum att alla bär vi på cancerceller i våra kroppar, men alla
kommer inte att utveckla cancer. De som inte får cancer, har troligtvis ett fantastiskt
immunförsvar, en sund inställning till livet och måste vara okänsliga för trauman som
torde vara en av de allra starkaste utlösande faktorerna för att utveckla cancer.
Förebygg cancer
Däremot slösas mycket litet av resurser på förebyggande åtgärder, det finns tydligen
ingen ekonomi i detta! Här vill jag varmt rekommendera en bok av David ServanSchreiber med ISBN 978-91-27-13004-3. Titeln ”Anticancer – ett nytt sätt att leva”
är synonym för en läkare med egna cancerproblem som beskriver metoder för
egenvård som kan bidra till att förebygga cancer och förstärka effekten av
behandlingar mot cancer.
Han formulerar sina tankar på att visst är det svårt att föreställa sig effektiva metoder
att förebygga cancer. Tillämpningen av dessa metoder är tämligen undanskymd,
även vad nya medicinska rön anbelangar. Det finns ett starkt motstånd hos
professionen att införliva nya lovande metoder i nuvarande behandlingsrutiner.
Kirurgi, cellgifter och strålning är det optimala verktygen för cancerbehandling åtföljt
av rådet ”Lev som vanligt” - röka och kröka undantagna!
Kommande brev omfattar en sammanställning av de råd författaren själv lever efter,
för att förebygga sin egen cancer.
www.cnmmassage.se
www.cnmmassage.se
Download