Vad är det som gör dig så full av förtröstan?

advertisement
UlfWilnerzon,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-01-10
Bönelyftet:
Vadärdetsomgördigsåfullavförtröstan?
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
Inledning
VitänkerossattvikundeanvändaossavGoogleEarthochzoomainstadenJerusalem.Vibörjariläget
därviserhelajordenochsåzoomarviinmotdennastadiIsrael.Inteinutid,utanvianvänderossav
funktionenattkunnazoomainävenihistorien(vifårföreställaossattdettagår)ochfokuserarpåår701
f.Kr.Närvinärmarossstadenserviattdenäromringadavstoraarméer.Viserettstorttempel,taross
medteknikenshjälpgenomtaket,ochsernärvikommitigenomochbromsarin,enmanpåknä.Detser
utsomomhanber.Framförsigharhantvåbrev.EttärunderskrivetavkungSanherib,assyriernaskung,
detandraavprofetenJesaja.MannenpåknävisarsigvaraHiskia,kungöverJudarike.Närvilyssnarvad
hansägerhörviatthanber.Hanberfrimodigt.Viläserbönen:
Läs2Kungaboken19:14-19
Vadhadeletttilldennasituationsomfåttenkungnerpåknäitemplet?
NärHiskiablevkung728f.Kr.toghanöverettlandbortväntfrånJahve,HerrenGud.HansfarAhashade
mångaavgudarochhadelettlandetiniförbundmedandraländer,somtillbadandragudar.Ahasförtröstadepåsigsjälvochsinaalliansermedandrakungar,intepåGud.AhasfarJotamochhansfarfar
AsarjahadehaftkontaktmedHerrenmenintelettlandeträtt.Nu,dåHiskiatogöver,vardetnödvändigt
medenstorreformationochväckelse.Denkomefterbönochupprensningilandet,dåmångaaltaren
revsochavgudarbrändesupp.Templetkomiordningefterenstorstädning.Ochmanfiradepåsk.Folket
gladdesochenkänslaavGudsnärvarokomöverlandet.
722f.Kr.gickgrannriketinorr,Israel,underochfolketfördesbortavdenassyriskaarmén.Skullesamma
sakdrabbaJuda,ellerkundeHerrenräddademomdeförtröstadepåHonom?
Hotbrevochlöftesord
I2Kung19:10-13återfinnervibrevetsomkungenöverAssyrienskickattillHiskia.DetbrevsomHiskia
läggerutinförHerrenitemplet.MedsigharhanocksåenhälsningfrånprofetenJesaja,somvaritmed
längeilandetshistoriaochsettmycketavGudsmakt.Hanharfåttettkunskapensord,etttilltalsomhan
sersomettlöftefrånGud,attHerrenskabefrialandetfråndettahot.Sanheribssjälvsäkerhetpåatt
Judaskallintasbyggerhanpåsegraröveromkringliggandestäderochfolk.Derasgudarkundeinterädda
dem,varförskulleHiskiasGudkunnaräddaJuda?
Hiskiasbön
HiskiaharfokuspåHerrenintepåomständigheterna.GudärSTOR!”Lexorandi,lexcredendi”ärett
urgammaltuttrycktsombetyderungefär”somvibersåtrorvi”,dvs.bönenpåverkarvårtro.Omvänt
kanmansägaatt”somvitror,bervi”.Vårgudsbildpåverkarvårbön.Vårteologipåverkarvårfrimodighetibönen.HarvirättbildavdenLevandeGuden?
2
BeutifrånOrdet–löftenafrånGudärstarkareändehotandeordenfrånkungarochmäktigamän.För
HiskiavarJesajasordviktigareänSanheribs!
Bönesvaret
2Kung19:35-37berättaromattGudgrepinihistorien.Detvarensegerförbönenskraft.Ensegerför
GudsOrdmotmänskligaord.Gudgriperinivårtidomviuthålligthållerutibön.
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) TrorviattGudkangripainihistoriskaskeendenochändrautgångensomskeddepåHiskiastid?
2) Hurtrornivårtropåverkarvårbön?Lexorandi,lexcredendi?
3) Varförkännerviettsådantmotståndmotattsamlastilluthålligbön?
Download