06_Bilaga_3Jarlabergs_verksamhetsplan

advertisement
1 (7)
Bilaga 3
2010-02-01
Verksamhetsbeskrivning Nacka kommuns tal- och språkklass
Verksamhetsidé:
Syftet är att erbjuda elever med primär grav tal- och språkstörning en välfungerande
kommunal skolgång i vilken eleverna uppnår sociala och kunskapsmässiga mål
parallellt med tal- och språkbehandlande insatser. I verksamheten arbetar logoped i
nära samarbete med pedagogerna. Syftet är att eleverna utifrån noga kartläggning och
tidiga språkbehandlande insatser uppnår en förbättrad tal- och språkförmåga och
därigenom bättre förutsättningar att tillägna sig vidare kunskaper.
Tal- och språkklassen skall arbeta för att bli känd och erkänd för att på så sätt
garantera ett ständigt flöde av nya elever vilket skapar kontinuitet för verksamheten.
Tal- och språkklassen skall tillsammans med språkförskolan även tillhandahålla
studiebesök och handledning åt de pedagoger i Nacka kommun som behöver kunskap
och insikt inom området/funktionshindret grav tal- och språkstörning. Gruppen skall så
långt som möjligt hållas så homogen som möjligt för att på så sätt underlätta
pedagogiken och därigenom lättare nå kvalitetskraven. Enligt Hälso- och
sjukvårdsnämndens rapport har 0,5% av alla barn i åldrarna 3-5 år en grav
språkstörning av sådan dignitet att språkförskola är att rekommendera. Om samma
prevalens råder hos våra skolelever skulle det innebära att det i Nacka kommun finns
omkring x skolelever i behov av kommunikationsklass.
Vision:
Verksamheten skall upplevas som professionell och framåtsträvande liksom trygg och
trivsam. Samarbetsvilja, specialistkompetens och kvalitetsuppföljning är
framgångsfaktorer för verksamheten. Tal- och språkklassen följer liksom övriga klasser
vid Jarlabergs skola läroplanen samt lokala kursplaner. Tal- och språkklassens elever
inkluderas i den övriga skolverksamheten när så är lämpligt i bägge riktningar på såväl
individ- som gruppnivå, i så väl enskilda ämnen som gemensamma projekt. För att
underlätta samarbetet ingår tal- och språkklassernas lärare i ett arbetslag med övrig
personal på skolan och schema för tal- och språkklassens elever ska i görligaste mån
synkroniseras med motsvarande normalklass schema. Inkludering sker utifrån varje
individs egna förutsättningar och behov. Vår strävan är att varje elev ska kunna nå så
långt som möjligt samt uppnå de mål som gäller för årskursen.
”Inkluderad är något man känner sig, inte något man är. Det handlar om att känna
tillhörighet.”
Strategiska mål:
 Nöjda kunder enligt kommunalt uppställda mål, d v s minst 90% nöjda barn och
föräldrar.
 Nöjda medarbetare som uppvisar professionalitet i arbetet och har låg
sjukfrånvaro.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Granitvägen 15
13181 Nacka
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
08-718 80 00
08-718 95 00
070-431 95 00
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
Nacka kommun


Verksamheten ska uppvisa ett rimligt ekonomiskt resultat.
Valfrihet för föräldrar, möjlighet att välja skolgång.
Arbetsplan:
Ledarskap:
Ansvar för det fortlöpande arbetet innehar lokal rektor i dialog med kommunens
elevhälsoorganisation samt andra berörda aktörer (lokal myndighet och andra
samarbetspartners). Logopeden är anställd av Stöd & Hälsa med placering i
verksamheten.
Arbetsmetodik:
Rektor ansvarar för att det pedagogiska arbetet följer uppställda direktiv.
Verksamheten ska hålla hög kvalitet genom hög personaltäthet och god kompetens.
Med kommunikationsklass avses en mindre grupp elever (direktiv; 8 elever/grupp), hög
personaltäthet (direktiv; 2 pedagogtjänster) samt logoped. Eleverna skall erhålla
intensiv och strukturerad språklig stimulans individuellt och i grupp. Elevernas
eventuella tilläggshandikapp såsom koncentrationssvårigheter, beteendestörningar och
utvecklingsmässiga begränsningar skall utredas av specialistteam för att optimera
insatserna. Eleverna skall utifrån sina individuella förutsättningar och behov inkluderas
i normalklasser. Eleverna följer sin egen arbetstakt och var och en arbetar utifrån sin
språkliga nivå. Delaktighet och erfarenhetsutbyte ska ske kontinuerligt med den övriga
skolverksamheten. Elever med normal språkutveckling kan i många avseenden verka
som förebilder, inte minst i sociala sammanhang. Eleverna i tal- och språkklassen har
dock sin tillhörighet i den mindre gruppen. Skulle en elev förväntas klara av en
placering i normalklass skall arbetet omedelbart påbörjas för att möjliggöra detta.
Detsamma gäller om man vid en specialistbedömning finner att en elev med fler
funktionshinder än grav språkstörning får bättre stöd i en annan verksamhet. Tal- och
språkklassens personal skall erhålla handledning (av såväl logoped som psykolog)
samt utbildning kring tal- och språkstörning liksom alternativ kompletterande
kommunikation (TAKK). Personalen ska sträva efter att utveckla metoder som
förbättrar det fortlöpande arbetet och aktivt söka information samt hålla sig
uppdaterade kring nya behandlingsmetoder och forskningsrön. Noggrann
dokumentation ska upprättas för varje enskild elev i samråd med föräldrarna.
6-åringarna erhåller sin 6-årsverksamhet inom befintlig språkförskola. Hösten 2010
startar en tal- och språkklass med årskurs 1-2. Tal- och språkklassen samverka med
språkförskolan.
Logoped:
Eleverna i verksamheten skall erhålla kontinuerliga behandlingsinsatser av legitimerad
logoped. De logopediska insatserna avser bedömning och behandling av elever med
tal- och språkstörning, handledning och utbildning till föräldrar och personal samt
antagning och utslussning av barn. Logopeden ansvarar också för kontakter med
andra vårdgivare kring barnet som exempelvis NU-team, BAS-team och BUP.
Logopeden ansvarar för att journalföring sker enligt lagstadgade direktiv. Nära
samarbete med pedagogerna i verksamheten sker fortlöpande. Logoped skall finnas
närvarande i verksamheten och behandling skall erbjudas på så väl individ- som på
gruppnivå.
Lärare:
Lärarna i verksamheten skall ha adekvat pedagogisk utbildning samt eventuellt
specialpedagogisk påbyggnad. Personalen skall aktivt delta i verksamhetsutvecklingen
och ansvarar för att eleverna uppnår sociala och kunskapsmässiga mål enligt centralt
2 (7)
Nacka kommun
uttalade direktiv (se Lpo 94 samt kommunala styrdokument för Nacka kommun). Nära
samarbete med logopeden sker fortlöpande.
Vårdnadshavare:
Förälder eller annan vårdnadshavare ska tidigt involveras i verksamhetens arbetssätt
och elevens utveckling. Föräldrasamtal skall hållas minst två gånger per termin.
Kortsiktiga och långsiktiga mål, s k uppnående- och strävansmål, skall noga framgå av
skriftlig dokumentation, s k IUP (individuell utvecklingsplan). Föräldrars önskemål skall
beaktas och värderas utifrån samma behovsperspektiv som övriga uppställda mål.
Föräldrar deltar aktivt i elevens behandling genom utbildning i TAKK samt genom
föreläsningar och diskussioner om språkstörning som funktionshinder.
Kvalitetssäkring
 Föräldraenkät distribueras i början samt i slutet av barnets vistelse i
verksamheten. Enkäten ska skatta barnets självkänsla samt barnets språkliga
och sociala kompetens.
 Medarbetarsamtal ska utvärderas och leda till förbättringar hos såväl personal
som verksamhet.
 Fortbildning och handledning säkerställer personalgruppens kompetens vilket
leder till ökad kvalitet i verksamheten. På sikt kan detta även bidra till en
kompetensbank för hela Nacka kommun.
 Logopeden ansvarar för att hälso- och sjukvårdsbehandlande insatser leder till
en för barnet förbättrad språklig situation. Logopeden ansvarar för att
journalföring sker enligt lagstadgade direktiv.
 Eleverna ska erbjudas skolskjuts eller taxi.
Bilagor
1. Definition av grav tal- och språkstörning
2. Kriterier för antagning
3. Kriterier för utslussning
4. Föräldraenkät
3 (7)
Nacka kommun
Bilaga 1
Definition av grav tal- och språkstörning
Grav tal- och språkstörning innebär en omfattande funktionsnedsättning som påverkar
barnets språkliga utveckling avseende uttrycksförmåga, språkförståelse och
kommunikativt beteende.
Många barn har diagnosen Generell språkstörning vilket innebär en nedsättning av
språkets samtliga funktioner, både expressivt och impressivt. Med expressiv förmåga
menas förmågan att kunna uttrycka sig i form av uttal, ordval, meningsbyggnad och
berättarteknik. Med impressiv förmåga menas förmågan att kunna förstå och tolka det
som andra säger i form av ljud, stavelser, ord, meningar och undertexter.
Nästan alla barn med Generell språkstörning börjar att tala sent. När talet väl kommer
igång är ljudsystemet ofta outvecklat och barnet kan ha svårt att göra sig förstådd.
Barnet kan ha svårt att forma ljuden i munnen, svårt att bilda meningar och svårt att
använda rätt ord och rätt ordföljd. Många barn har också svårt att tolka det som sägs, s
k språkförståelsesvårigheter, och missförstånd uppstår lätt. Att ständigt bli missförstådd
leder inte sällan till mer kommunikativa beteendeproblem. Många barn uppvisar därför
också aggressiva drag eller undflyende beteenden. Dessa beteenden bör dock minska
då barnet får en fungerande kommunikationskanal och en god pedagogisk miljö.
Språkstörning som begrepp används när man talar om normalbegåvade barn men
självklart kan även barn med utvecklingsstörning uppvisa liknande svårigheter.
Språkstörning förkommer ofta i kombination med andra neuropsykiatriska diagnoser
såsom ADHD och autismspektrumstörningar. Barn med uttalade autistiska drag
och/eller konstaterad utvecklingsstörning får sin habilitering inom ramen för
landstingets habiliteringscentraler och omfattas inte av omhändertagande av barn i
språkförskola.
Under barnets tidiga år kan det vara svårt att differentialdiagnostisera språkliga
begränsningar från andra närliggande neuropsykiatriska diagnoser. Det är därför viktigt
att varje enskild individ noggrant följs upp inför skolstart avseende såväl
begåvningsnivå som andra tilläggssvårigheter för att kunna erbjuda barnet det bästa
omhändertagandet och den lämpligaste skolformen.
4 (7)
Nacka kommun
Bilaga 2
Kriterier för antagning

Eleven skall av logoped bedömas vara i behov av tal- och språkklass till följd av
omfattande tal- och språksvårigheter. Ansökan skall bilagas med
logopedutlåtande där barnets svårigheter noga framgår.

Eleven skall ha en primär språkstörning och bör inte uppvisa andra svårigheter
som kan inskränka tillägnandet av det pedagogiska omhändertagandet som t
ex psykisk utvecklingsstörning, autism, grav syn-/hörselnedsättning, psykisk
sjukdom eller svåra koncentrationssvårigheter av typen ADHD.

Psykologutredning skall genomföras då logoped eller annan part önskar belysa
elevens utvecklingsnivå. Bedömningen skall påvisa normal begåvning trots
befintliga språksvårigheter.

Eleven skall inte vara i behov av ytterligare resurser utöver den befintliga
personalgruppen och specialpedagogiska inriktningen.

Den nuvarande placeringen skall inte kunna tillgodose elevens behov.
5 (7)
Nacka kommun
Bilaga 3 Kriterier för utslussning
Utslussning av en elev kan ske vid olika tillfällen. Dels då eleven förmodas klara av
undervisning i normalklass eller då föräldrar begär övergång till annan verksamhet.
Skulle eleven under sin vistelse bli fri från föreliggande språksvårigheter eller om
annan information framkommer som tyder på att placeringen inte längre är lämplig tar
personalen omgående kontakt med föräldrarna. En eventuell utslussning skall noggrant
förberedas för såväl elev och föräldrar som den mottagande verksamheten. Eleven
erhåller fortsatt omhändertagande inom ramen för tal- och språkklassen tills den nya
placeringen är helt klar.
Den mottagande skolverksamheten skall erhålla en noggrann överlämning där elevens
behov tydligt framgår. I de fall där utslussning enbart sker på föräldrarnas initiativ bör
det också tydliggöras att eleven har kvarstående språksvårigheter. Föräldrar som
själva väljer att lämna verksamheten kan inte i efterhand återkräva elevens plats.
Skolan ansvarar inte för fortsatt stöd till elev som lämnat verksamheten!
6 (7)
Nacka kommun
7 (7)
Bilaga 4
Föräldraenkät
För att vi i tal- och språkklassen ska kunna utvärdera vårt arbete är det till stor hjälp om ni besvarar
följande frågor. Ringa in den siffra som bäst beskriver ert barns förmåga. Siffran 1 markerar det lägsta
värdet på skalan (mycket låg/bristfällig) och siffran 5 motsvarar det högsta värdet på skalan (mycket
bra/god). Tack på förhand!
Denna skattning avser:
(Elevens namn)
Mitt barns självkänsla är… (tror på sig själv, vågar pröva nya situationer)
1
mycket
låg
2
låg
3
normal
4
god
5
mycket god
Mitt barns sociala samspel är… (har jämnåriga kamrater, förstår kommunikativa regler och
klarar enklare konflikthantering)
1
mycket
bristfälligt
2
bristfälligt
3
normalt
4
bra
5
mycket bra
Mitt barns uttrycksförmåga är… (kan tala och göra sig förstådd hos utomstående samt använder
adekvat ordföljd och ordval)
1
mycket
bristfälligt
2
bristfälligt
3
normalt
4
bra
5
mycket bra
Mitt barns språkförståelse är… (förstår och kan omsätta muntliga instruktioner till handling)
1
mycket
bristfällig
2
bristfällig
3
normal
4
bra
5
mycket bra
Mitt barns koncentrationsförmåga är... (kan fokusera på en sak i taget samt klarar att bortse från
ovidkommande ljud, rörelser och plötsliga händelser)
1
mycket
bristfällig
2
bristfällig
3
normal
Förälders/vårdnadshavares underskrift:
4
god
5
mycket god
Datum:
----------------------------------------------------
------------------------------
----------------------------------------------------
------------------------------
Download