Etik moral livsåskådningar v12-14 v19-21

advertisement
Planering, Religion, 9C VT17
Etik/Moral och alternativa livsåskådningar
Ansvarig lärare Anders Lennmor
[email protected]
v. 12 - 14 & 19 - 21
Etik/Moral och Alternativa livsåskådningar
I det här momentet så kommer vi att undersöka alternativa livsåskådningar, det kan vara allt från
”pastafari” till Tom Cruise. Vi kommer däremot att göra det utifrån en etisk och moralisk bad. Vi
kommer att se olika livsåskådningar utifrån deras etiska och moraliska handlingar. Prata om etiska
och moraliska dilemman och hur de olika livsåskådningarna ser på dem, löser dem och resonerar
kring dem.
Vi kommer att ta ett uppehåll i denna planering för att skriva nationella prov SO och för att ha
påsklov. Utöver det så kommer vi arbeta med religion och livsåskådningar.
Centralt innehåll

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och
livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till
exempel konsekvens- och pliktetik

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska
resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Planering, Religion, 9C VT17
Etik/Moral och alternativa livsåskådningar
Ansvarig lärare Anders Lennmor
[email protected]
v. 12 - 14 & 19 - 21
Arbetssätt
Vi kommer först och främst att arbeta med de olika etiska grunderna dygdetik, pliktetik och
konsekvensetik. Arbeta oss igenom olika etiska dilemman och debatter för att befästa våra
argumentativa grunder. Vi kommer att se hur vårt samhälle argumenterar och från vilken grund våra
egna åsikter kommer. Sedan kommer vi att fördjupa oss i en eller flera alternativa livsåskådningar.
För att göra en etiska och moralisk jämförelse mellan olika livsåskådningar.
Några livsåskådningar vi kommer att möta.





Ekosofi
Existentialism
Humanism
Marxism
Socialdarwinism
Planering, Religion, 9C VT17
Etik/Moral och alternativa livsåskådningar
Ansvarig lärare Anders Lennmor
[email protected]
v. 12 - 14 & 19 - 21
Bedömning
Vi kommer att ha ett kostare prov rörande olika etiska och moraliska ståndpunkter och grunder
sedan kommer vi även att ha grupp diskussioner, gruppredovisningar och en egen essä skrivning om
någon eller några olika livsåskådningar. Bedömningen kommer att ske utifrån nedan stående matris.
E
C
A
Resonemang
Dessutom för
eleven enkla resonem
ang om likheter och
skillnader inom och
mellan några religioner
och andra
livsåskådningar.
Dessutom för
eleven utvecklade resonem
ang om likheter och
skillnader inom och mellan
några religioner och andra
livsåskådningar.
Argumentati
on om Etik
och Moral
Eleven kan resonera
och argumentera kring
moraliska
frågeställningar och
värderingar genom att
föra enkla och till viss
del underbyggda
resonemang och
använda etiska
begrepp och modeller
på ett i
huvudsak fungerande
sätt.
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas
av och påverka
samhälleliga
förhållanden och
skeenden
beskriva enkla samban
d med enkla och till
viss del underbyggda
resonemang.
Eleven kan söka
information om
religioner och andra
livsåskådningar och
använder då olika typer
av källor på ett i
huvudsak fungerande
sätt samt för enkla och
till viss
del underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och
värderingar genom att
föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang och använda
etiska begrepp och modeller
på ett relativt
väl fungerande sätt.
Dessutom för
eleven välutvecklade
och
nyanserade resonemang
om likheter och skillnader
inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.
Eleven kan resonera och
argumentera kring
moraliska frågeställningar
och värderingar genom att
föra välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang och använda
etiska begrepp och
modeller på
ett väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av
och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva förhållandevis
komplexa samband
med utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang.
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av
och påverka samhälleliga
förhållanden och
skeenden
beskriva komplexa samb
and med välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang.
Eleven kan söka
information om religioner
och andra livsåskådningar
och använder då olika typer
av källor på
ett relativt väl fungerande
sätt samt för utvecklade
och relativt
väl underbyggda
resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans
Eleven kan söka
information om religioner
och andra livsåskådningar
och använder då olika
typer av källor på
ett väl fungerande sätt
samt för välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
Påverkan av
samhället
och samband
Söka
information
och källkritik
Download