Termin 2 - LiU - Linköpings universitet

advertisement
2016-08-19
Fastställd av: PUL 2012-11-30
Revision: 2014-08-25/Jan Brynhildsen
1(4)
Förtydligande av lärandemål för läkarprogrammet,
Stadium I, termin 2 (8LAG10)
A. Vetenskapligt förhållningssätt och lärande
Kompetensmål för teoretiska kunskaper
Nivå 1: Beskriva/Identifiera
1. Grundläggande statistiska begrepp
Nivå 2: Förklara/Analysera/Relatera
2. Sätt att finna information
3. Kritiskt granska källor och referenser
4. Grunderna i deskriptiv och inferentiell statistik
Nivå 3: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer
Kompetensmål för färdigheter
Nivå 1: Utveckla och träna
Nivå 2: Kunna tillämpa/genomföra
5. Lägga upp en strategi för litteratursökning relaterat till ett specifikt mål
6. Utgå från en eller ett fåtal artiklar och söka litteratur med utgångspunkt från
denna/dessa
7. Söka i och använda biblioteksdatabaser och sökmotorer
8. Kombinera sökningar
9. Presentera sökresultat på ett strukturerat sätt
Nivå 3: Hantera situationer avseende
B. Professionellt förhållningssätt
Kompetensmål för teoretiska kunskaper
Nivå 1: Beskriva/Identifiera
1. Olika förhållningssätts för- och nackdelar vid patientsamtal
2. Olika frågestilar vid patientsamtal
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
Förtydligande av lärandemål,
läkarprogrammet Stadium I, termin 2
Revision: 2014-08-25/Jan Brynhildsen
2(4)
Nivå 2: Förklara/Analysera/Relatera
3. Syften med patient – läkarsamtal
4. Komponenter som ingår i det goda patientsamtalet
5. Gensvarsmodeller och dess syften
Nivå 3: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer
Kompetensmål för färdigheter
Nivå 1: Utveckla och träna
6. Ge och ta emot återkoppling
7. Känna igen patienters reaktioner inför sjukdom och sjukvård samt att kunna
analysera dem utifrån en helhetssyn på patienten
8. Ge återkoppling på videoinspelade patientsamtal
Nivå 2: Kunna tillämpa/genomföra
9. Känna igen och tala om egna reaktioner i möten med patienter, samt förstå och
bearbeta egna reaktioner
10. Med utgångspunkt i skönlitterära texter reflektera kring värderingar och
människans villkor
Nivå 3: Hantera situationer avseende
C. Medicinsk vetenskap och klinik
Kompetensmål för teoretiska kunskaper
Nivå 1: Beskriva/Identifiera
1. Cirkulations- och respirationssystemets uppbyggnad och huvudsakliga
funktioner
2. Njurens och övre urinvägarnas uppbyggnad och huvudsakliga funktioner
3. Stamceller, röda och vita blodkroppars samt trombocyters hematopoes
4. Hudens uppbyggnad, omsättning och huvudsakliga funktioner
5. Immunsystemets delar och huvudsakliga funktioner
6. Bakteriers och virus uppbyggnad och strukturernas huvudsakliga funktioner
7. Embryologisk utveckling av vävnader kopplat terminens samtliga teman
exklusive hjärta och kärlsystem
8. Ryggmärgens uppbyggnad och huvudsakliga funktioner
Nivå 2: Förklara/Analysera/Relatera
9. Fysiologiska processer som reglerar och påverkar hjärtarbete, tryck/volym och
blodflöde (EKG ingår inte denna termin)
10. Fysiologiska processer som påverkar och reglerar andning och gastransport
11. Funktioner för rening genom andning och urinproduktion
12. Fysiologiska effekter av fysiskt arbete
13. Upprätthållande av kroppens syra-basbalans
14. Systemen för blodets koagulation
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Förtydligande av lärandemål,
läkarprogrammet Stadium I, termin 2
Revision: 2014-08-25/Jan Brynhildsen
3(4)
Hudens funktion som barriär
Immunologiska barriärmekanismer vid slemhinnor
Mekanismer för temperaturreglering
Mekanismer för humoral och cellulär immunitet
Mekanismer för förvärvad och medfödd immunitet
Skillnader och likheter mellan prokaryota och eukaryota celler
Samspelet mellan människa och mikrob (antibiotika ingår inte)
Grampositiva och gramnegativa bakterier och virusstrukturer
Hur mikroorganismers virulensfaktorer ger upphov till infektion
Mekanismer för homeostas
Det muskuloskeletala systemets uppbyggnad
Ledmekanik
Biomekaniska samband och principer
Perifera nervsystemet
Styrning och reglering av rörelseapparaten
Sensorik och motorik
Proprioception
Reflexmekanismer
Nivå 3: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer
33. Samband mellan tryck, volym, flöde och motstånd
34. Principer för transport över membran
35. Principer för samspel mellan mikroorganismer och kroppens
försvarsmekanismer
36. Smittspridning
37. Antigen presentation
38. Receptor - Ligand interaktion
39. Elektrisk och kemisk transmission
40. Motorisk enhet
41. Muskelkontraktion
Kompetensmål för färdigheter
Nivå 1: Vara med/assistera vid
Nivå 2: Kunna utföra under handledning
42. Undersökning av leder
43. Praktiskt hantera laboratorieprover
44. Hjärt-lungstatus
Nivå 3: Kunna utföra självständigt
45. Identifiera viktiga ytanatomiska strukturer
46. Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning i laboratoriemiljö
47. Tillämpa basal sterilteknik vid hantering av patientprover
48. Identifiera mikroorganismer och vävnader från hud och immunsystem med
hjälp av ljusmikroskopi
49. Patientnära kliniskt kemiska laboratoriemetoder inom de organsystem som
ingår i terminens Teman
50. Enkla lungfunktionsprover
51. Blodtrycksmätning
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
Förtydligande av lärandemål,
läkarprogrammet Stadium I, termin 2
Revision: 2014-08-25/Jan Brynhildsen
4(4)
Avgränsningar
Mål C29-32 gäller enbart perifera nervsystemet och ryggmärgen – inte hjärnan
D. Samhälle och Folkhälsa
Kompetensmål för teoretiska kunskaper
Nivå 1: Beskriva/Identifiera
Nivå 2: Förklara/Analysera/Relatera
Nivå 3: Generalisera/Överföra/Tillämpa i nya situationer
Download