Tennislyftet 17. Enkät - Svenska Tennisförbundet

advertisement
2017
Tennislyftet uppslag 17
Klubbblocket
Målgrupp: Klubbstyrelse och chefstränare
Sida 1 (8)
Svar skickas till Sv Tennis
Öst [email protected],
före 15 april
ENKÄT avseende klubbens läge och verksamhet.
Läget avser 2016.
Innehåll
1. Klubbutveckling
1.1 Medlemmar
1.2 Ekonomi
1.3 Tennisanläggningarna
2. Sport
2.1 Tennisskola och tränare
3. Tävling
4. Ledning
4.1 Vision
4.2 Möjligheter och hot
4.3 Styrande dokument
4.4 Samarbeten
4.5 Önskemål på stöd från förbundet
Syfte
Svensk Tennis Öst konstaterade i sin tidigare enkät att de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna varierar kraftigt för våra totalt ca 50 tennisklubbar med ca 7500 medlemmar
och ca 450 tävlingsspelare.
Enkäten syftar till att inhämta ett aktuellt läge från Din klubb, som sen analyseras för en
utveckling av förbundets Mål och Verksamhetsplan, så att stöd kan ske så effektivt som
möjligt. Sammanställningen kommer också att utgöra arbetsunderlag för regionstyrelsen
och dess funktionärer.
Enkäten ska alltså klargöra läget 2016. Vi har ställt samman några frågor till Dig och din
klubb som handlar om medlemmar, mål för verksamheten, ekonomi, anläggningar, tennisskola och tävlingsspelare.
1. KLUBBUTVECKLING
1.1 Medlemmar
1. Hur många medlemmar har klubben.
2. Vilket medlemsmål har klubben.
copyright©2017 [email protected]
2017
Sida 2 (8)
1.2 Ekonomi
3. Klubbens ekonomiska omsättning under de 2 senaste åren har varit (tkr):
År
2015
Belopp tkr
2016
4. Klubbens ekonomiska resultat under de 2 senaste åren har varit (tkr):
År
2015
Belopp tkr
2016
5. Klubben hade vid senaste årsredovisningen en total skuld på (tkr).
6. De 3 största intäktsposterna med belopp var under verksamhetsåret 2016 (tkr):
Verksamhet
Belopp tkr
1
2
3
7. De 3 största kostnadsposterna med belopp var under verksamhetsåret 2016 (tkr):
Verksamhet
1
2
3
8. Vad tar klubben ut för årliga medlemsavgifter
Slag
Junior
Belopp kr
Senior
Familj
9. Vilka är klubbens 3 största sponsorer
Sponsor
1
2
3
copyright©2017 ja[email protected]
Belopp tkr
2017
Sida 3 (8)
1.3 Tennisanläggningarna
10. Klubben äger en inomhusanläggning med
utomhusanläggning med
banor och en
banor.
11. Klubben äger ingen inomhusanläggning utan hyr av
a) vi betalar för dagtid (kr/tim)
b) för kvälls och helgtider (kr/tim)
12. Vad ingår i tennishallen förutom tennisbanor:
 Styrelserum
Ja
Nej

Ungdoms-/Trivselrum
Ja
Nej

Träningsrum
Ja
Nej

Kafeteria
Ja
Nej

TV
Ja
Nej

Har klubben videokamera/filmkamera
Ja
Nej

Övrig utrustning
13. Har klubben någon planerad eller pågående utveckling av anläggningen/-arna ?
2. SPORT OCH UTBILDNING
2.1 Tennisskola och tränare
14. Hur många elever hade klubben i Tennisskolan hösten 2016 (lekis, nybörjare,
tävlingsspelare, hobbyspelare, vuxna)?
a) Hur många av dessa var 6 år eller yngre
Fl
Po
b) Hur många av dessa var 7-18 år
Fl
Po
c) Hur många av dessa var 19 år eller äldre
copyright©2017 [email protected]
Dam
Herr
2017
d) Hur många elever tränade 1 tim/vecka (med tränare)
e) Hur många elever tränade 2 tim/vecka (med tränare)
f) Hur många elever tränade 3 tim/vecka (med tränare)
g) Hur många elever tränade 4 tim/vecka eller mer (med tränare)
15. Hur många heltidsanställda tränare har klubben?
16. Hur många timanställda tränare har klubben?
17. Vilket mål på antal elever i TS har klubben?
18. Klubbens tennisutbildning på sommaren kan sammanfattas på följande sätt.
19. Antalet elever i tennisskoleverksamhet under sommaren var 2016
20. Annan tennisverksamhet under sommaren (läger mm)
3. TÄVLING
21. Hur många barn och ungdomar (7-18 år) deltog i klubbens seriespel under 2016
Antal flickor
Antal pojkar
22. Hur många barn och ungdomar (7-14 år) spelar, utöver seriespel,
minst 5 stycken individuella tävlingar (externa tävlingar) per år.
Antal flickor
Antal pojkar
copyright©2017 [email protected]
Sida 4 (8)
2017
Sida 5 (8)
23. Hur många juniorer i åldern 15-18 år spelar, utöver seriespel, minst 5
stycken individuella tävlingar (externa tävlingar) per år
Antal flickor
Antal pojkar
24. Hur många licensierade tävlingsspelare 13-18 år har klubben? Fl
Po
25. Vad är målet inför nästa år på antalet lic tävlspelare 13-18 år? Fl
Po
4. LEDNING
4.1 Vision
26. Har klubben en fastlagd vision av typen, - ”Vi skall vara klubben för alla” eller ”vi skall
vara den bästa ungdomsklubben i regionen” etc ?
27. Om Du ser några år framåt (ca 3 år) och försöker bedöma de lokala förutsättningarna för
tennisen som sport, den lokala klubbens förmåga, orten/kommunens attraktionskraft, mm.
Om vi tänker i termer av möjligheter (3 stycken) och hot (3 stycken) för den lokala tennisen.
4.2 Möjligheter och hot
Våra största möjligheter:
1
2
3
Våra största hot:
1
2
3
4.3 Styrande dokument
28) Vilka skriftliga styrande dokument har klubben?
copyright©2017 [email protected]
2017
a) Stadgar
Sida 6 (8)
Ja
Nej
b) Mål för klubbens verksamhet kommande år (antal medlemmar, antal elever i
tennisskola, antal tävlingsspelare, antal deltagare i tävling) Ja
Nej
c) Verksamhetsplan
Ja
Nej
d) Budget
Ja
Nej
e) Plan för tennisskola (tränare, grupper, träningstider mm)
Ja
Nej
f) Utbildningsplan för Tränare (vilka går vilken utb och när)
Ja
Nej
g) Utbildningsplan för Tävlingsledare (vilka går när)
Ja
Nej
h) Utbildningsplan för domare (vilka går när)
Ja
Nej
4.4 Samarbeten mm
29. Hur är förhållandet till kommunen och hur ställer sig kommunen till tennisen i
förhållande till andra idrotter?
30. Sker något samarbete med skolan (tennisklass, idrottsprojekt mm)?
31. Sker något konkret samarbete med andra tennisklubbar (motsv pooler)? Med vilka
klubbar och på vilket sätt?
32. Vilken personal finns anställd utöver tennistränare?
copyright©2017 [email protected]
2017
Sida 7 (8)
4.5 Önskemål på stöd från förbundet
33. Vilka behov av stöd har Din klubb av förbundet Svensk Tennis Öst! Använd gärna underlag Svensk Tennis Öst Mål och Riktlinjer 2016-2017 (se www.tennisost.se/klubbutveckling).
Räkna om möjligt upp behoven i prioritetsordning (ange ex 2.1 Funktionärsutbildning
Utarbeta plan för Tävlingsledare). Vi bereder dina önskemål och återkommer.
a) Klubbutveckling
Prioritet
Omfattning
Kontaktperson (namn, tfnnr, e-post):
b) Sport
Prioritet
Omfattning
Kontaktperson (namn, tfnnr, e-post):
c) Tävling
Prioritet
Omfattning
Kontaktperson (namn, tfnnr, e-post):
d) Något övrigt önskemål på förbundet
copyright©2017 [email protected]
2017
…………………………………………….….
Klubbordförande/klubb
Vi önskar att klubben skickar sitt svar före 15 april till
Jan Trolle, Liden 9 C, 269 31 Båstad eller via e-post [email protected]
Tack för din medverkan!
copyright©2017 [email protected]
Sida 8 (8)
Download