Gör jämlikt – gör skillnad

advertisement
Gör jämlikt – gör skillnad
SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA
Anna-Maarit Tirkkonen – Eskilstuna kommun
Åsa Ranung
– Landstinget Sörmland
Åsa Ranung
Landstinget Sörmland
Eskilstuna 31 maj 2013
Det började här!
• 19 kommissionärer
• Uppgiften var att påvisa möjligheter att uppnå jämlikhet i hälsa och verka för en global mobilisering i syfte att uppnå denna jämlikhet
• Det går att uppnå en jämlik hälsa inom en generation. Det är rätt att göra det och det är rätt tid att göra det nu
Fler slutsatser från CTG
• Ett samhälles framgång kan mätas med graden av folkhälsa och hur den är fördelad
• Huvuddelen av världens hälsoskillnader är åtgärdbara
• Att öka jämlikheten i hälsa, mellan och inom världens länder innebär att gå bakom de omedelbara orsakerna till sjukdom.
• Det gäller att fokusera på orsakernas orsaker, det vill säga, de bakomliggande sociala förhållandena
• Kräver uthållig handling från globala, nationella och lokala aktörer, organisationer, regeringar och det civila samhället.
• Identifiera åtgärder och aktörer som minskar skillnader i hälsa på lokal och regional nivå.
• Särskilt belysa uppväxtvillkor, arbete/utbildning och livsmiljö
• Sprida vidare till övriga kommuner, landsting och regioner och även belysa statlig och EU nivå.
20 deltagare som påverkar 5,2 miljoner människors livsvillkor
Upplands Väsby, Uppsala, Arvika, Göteborg, Örebro, Tidaholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Eskilstuna, Botkyrka, Landstinget Värmland, Örebro läns landsting, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Östsam, Västerbotten läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Skåne, Landstinget Dalarna
Varför prioritera social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa?



är kostnadseffektivt och hushåller med samhällets resurser på ett bra sätt
bidrar till en ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet hos invånarna
bidrar till en bättre miljö och begränsar effekterna av klimatförändringarna
Samlingens övergripande mål är att organisationer vidtar åtgärder för att minska skillnader i hälsa
Målet kan uppnås genom 5 rekommendationer och 23 åtgärder
• De två första är grundläggande för samtliga åtgärder
• Åtgärderna är hälsofrämjande och förebyggande
• De är universella men anpassade i omfattning och utformning utifrån de grupper som har störst behov • De utgår från ett rättighetsperspektiv
• Vilar på vetenskaplig grund
• Angriper orsakerna till skillnader i hälsa
Rekommendationerna
1.
Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
2.
Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
3.
Ge alla barn och unga en bra start i livet
4.
Ge alla förutsättningar till egen försörjning
5.
Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!
Rekommendation 1
Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
Målet är: att organisationer har
strukturer, verktyg och arbetssätt som
skapar långsiktiga förutsättningar för att
minska skillnader i hälsa
Åtgärder:
1.
Formulera kortsiktiga och långsiktiga mål
2.
Organisera för hållbar styrning och ledning
3.
Använd budgeten som styrmedel
4.
Gör ekonomiska beräkningar och satsa på sociala investeringar
5.
Använd upphandling som styrmedel
6.
Bedöm konsekvenser för skillnader i hälsa i samband med beslutsfattande på olika nivåer
7.
Genomför insatser som bidrar till ökad delaktighet hos alla invånare
Rekommendation 2
Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
Målet är: att organisationer mäter,
analyserar och bedömer effekterna av de
åtgärder som vidtas för att minska
skillnaderna i hälsa.
Åtgärder:
8. Säkra tillgängligheten till befolkningsdata i allmänhet och barndata i synnerhet
9. Formulera indikatorer för social hållbarhet
10. Integrera skillnader i hälsa i organisationens ordinarie system för uppföljning och analys
11. Säkra kunskapsnivån i organisationen om normkritik, interkulturalitet och folkhälsa
12. Använd vetenskapligt stöd för åtgärder på lokal och regional nivå.
Rekommendation 3
Ge alla barn och unga en bra start i livet
Målet är: att skillnaderna i barn och
ungas hälsa minskar
Åtgärder:
13. Skapa goda förutsättningar för samverkan
14. Säkra kunskapsnivån och kompetensen bland personal och förtroendevalda om bar och ungas ojämlik villkor
15. Ta fram lokala och regionala strategier för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
Rekommendation 4
Ge alla förutsättningar till egen försörjning
Målet är: att alla människor har grundläggande
förutsättningar att efter egen förmåga delta i arbetslivet.
Åtgärder:
16. Vidta åtgärder för att barn och unga ska fullgöra grundskola och gymnasieskola med godkända betyg
17. Utveckla en gemensam syn på den kunskap och kompetens som krävs i morgondagens arbets‐ och samhällsliv
18. Samverka för en samlad och vid ingång till arbetsmarknaden
19. Stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ
Rekommendation 5
Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Målet är: att alla människor har en
bostads-, boende- och närmiljö som
bidrar till minskade skillnader i hälsa
Åtgärder:
20. Planera utifrån alla områdens och orters förutsättningar och behov i relation till ett större geografiskt sammanhang
21. Planera för ett hälsofrämjande boende med varierat bostadsutbud och blandade funktioner
22. Planera för hälsofrämjande närmiljö
23. Gör samhällsservicen tillgänglig för alla invånare
Det finns ingen mirakelmedicin!
Gör något, gör mer, gör det bättre!
”Om vi är intresserade av att bryta trenden mot ökande hälsoskillnader är det rimligen så att svaret inte står att finna i någon ännu oupptäckt faktor som lätt kan åtgärdas, utan att det är många små förändringar och förbättringar inom en rad olika program och policyområden som krävs. Då krävs modet att fråga inte bara vad vi gör bra, utan också vad vi gör som har liten eller motsatt effekt, vad vi gör för lite av och vad vi kan lära av andra.”
Olle Lundberg, CHESS
Status på arbetet
Varje deltagare (inklusive SKL) har sin egen beslutsordning hur man ta sig an rekommendationerna i rapporten. Inga formella beslut behöver därför fattas gällande ”godkännande” av rapporten. Syftet med arbetet är att frågan gällande social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa både ska skapa legitimitet för det lokala och regionala arbetet och lyftas på den nationella dagordningen
Jämlikhet i chanser ger inte med automatik jämlikhet i utfall





Satsa tidigt i orsakskedjan
Jobba tillsammans
Kommunpolitikern är viktigare än läkaren
En starkt etisk fråga
En fråga om hushållning och en hållbar framtid
Göra olika för att det ska bli lika
”Bra gjort är bättre än bra sagt”
Vi följer upp med en work shop i början av hösten, ni kommer alla att bli inbjudna!
Hur fortsätter arbetet på nationell nivå?
SKL bjuder in till
Mötesplats för social hållbarhet
‐
för en god och jämlik hälsa för alla
Start 2014
Våra kontaktuppgifter
Anna‐Maarit Tirkkonen, Folkhälsostrateg Eskilstuna kommun Anna‐[email protected] eller 073/950 65 89
Åsa Ranung, Utvecklingssekreterare
Landstinget Sörmland
[email protected] eller 070/626 40 75
Download