NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB

advertisement
NATURVÄRDESINVENTERING
2015
Naturriddarna HB
Uppdrag
På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en
naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst om Bergbanan. Inventeringen utfördes av
Lena van den Brink den 22 juni.
Metod
Fältmetoden som används går ut på att göra en översiktlig bedömning av naturvärden. Bedömningen
grundas på faktorer som har betydelse för artrikedom. Dessa miljöer är: stående och liggande död
ved, källflöden, bäckdrag, våtmarker, lodytor, hålträd, jätteträd, trädslagssammansättning, trädens
ålder, trädart, spår av kulturpåverkan.
Inventeraren går igenom området och identifierar olika delobjekt. Extra fokus läggs på arter med
skydd. Dominerande arter anges för att ge en bild av vilka växtsamhällen som finns i områdena.
Iakttagelser i fält noteras på en fältblankett. Områden med höga naturvärden dokumenteras med
digital fotografering och märks ut med GPS. Fältinventeringen sammanfattas i en rapport.
Inventeringen omfattas inte av insekter eller fåglar, men spår av djur noteras och rapporteras.
Områdesbeskrivning
Det planlagda området omfattar ca 2 hektar. I södra hörnet finns en gräsbeklädd kulle, norr och
nordöst om denna finns ett par skogklädda höjdryggar och i norr består området av en
slalomnedfart. Hela området genomkorsas här och var av MTB-nedfarter.
Berggrund
Enligt berggrundskartan ligger området på en berggrund som består av de metamorfa bergarterna
kvartsit, gnejs och glimmerskiffer. Metamorfos innebär att bergarter omvandlas av högt tryck och
hög temperatur. Kvartsit och gnejs är svårvittrade och näringsfattiga. Glimmerskiffer är lättvittrat och
innehåller ofta mer näring. Öster om området finns ett stråk med kalksten. Kalksten bildas genom
sedimentation av kalkslam och kalkrika skal från olika havslevande organismer.
Jordarter
Enligt jordartskartan består större delen av området av moränlera.
C
B
A
D
Vegetationsbeskrivning
Område A
En skogklädd höjdrygg med ett trädskikt som domineras av lövträd som asp, hägg, björk och rönn. I
områdets sydöstra del finns ett fuktstråk i form av en liten ravin.
I buskskiktet växer rönn och andra unga exemplar av olika lövträd. Där det är litet torrare tillkommer
en.
Fältskiktet domineras av arter som kräver fukt och näring. Här växer bland annat stormhatt,
trolldruva, älgört, ormbär, skogsnäva, maskros, rödblära, humleblomster, mjölkört, hallon, smultron,
stenbär, vinbär, daggkåpa, harsyra, fjällviol och ängsfräken.
Strax nordost om inventeringsområdet övergår skogen i blandskog med grova granar och aspar.
På många aspar i inventeringsområdet växer Aspticka Phellinus tremulae
Område B
En skogklädd höjdrygg med torrare mark än område A. Trädskiktet består av gran, asp och björk. I
buskskiktet växer en, rönn, asp, hägg, björk, gran och enstaka tallplantor.
I fältskiktet finns blåbär, lingon, ekorrbär, gullris, skogsstjärna, kråkvicker, mjölkört, enstaka exemplar
av orkidén korallrot, skogsviol, vitmåra, vårfyle, kruståtel och ekbräken. I sluttningen på den ende av
området som vetter mot Åresjön domineras fältskiktet av stenbär och bergslok.
I bottenskiktet växer kranshakmossa och väggmossa.
I områdena A och B finns mycket död ved, både nedfallen och nedsågad
Område C
Slalomnedfart med MTB-leder. Här växer många arter som hör hemma i öppen mark, som till
exempel hästhov, rödklöver, prästkrage, daggkåpa, ormrot, fjällvedel, groblad, olika arter av viden
och gräs.
Område D
Gräsbevuxen, öppen kulle ovanför E14, nära inventeringsområdets södra hörn. Här växer också arter
som hör hemma i öppen mark, bland annat groblad, rölleka, vitklöver, vitmåra, käringtand, daggkåpa,
smörblomma, teveronika, rödklöver, rödven, vårbrodd, kruståtel och vitgröe.
Sammanfattning – vegetationsbeskrivning
Området består både av öppen mark och av skog. Den öppna marken är kulturmark bestående av en
större slalomnedfart och en kulle. Vegetationen domineras av gräs och örter som hör hemma i öppna
marker.
Skogen består av relativt stora, äldre träd, bitvis med mycket grova stammar. Här och var ligger död
ved . En del naturligt nedfallen och en del kvarlämnad efter röjning. I område A dominerar olika arter
av lövträd. I fältskiktet finns här arter med stora krav på fukt och näring, som till exempel stormhatt,
trolldruva och älgört.
I område B är marken torrare. Här hittar vi ris som blåbär och lingon och småväxta örter som
ekorrbär och skogstjärna.
Värdefulla områden och objekt
I skogen i inventeringsområdet finns en hel del äldre träd och död ved i olika
nedbrytningsstadier. Död ved är en brist i våra skogar och många arter av nedbrytare som
svampar och insekter är beroende av död ved för att överleva.
Rödlistade arter, signalarter, arter med skydd (fridlysta etc.)
Inga rödlistade arter av kärlväxter, mossor eller svampar har hittats i området. Alla
orkidéarter är fridlysta i hela Sverige. I området växer orkidén korallrot.
I Skogsstyrelsens system för signalarter indikerar en signalart höga naturvärden i
skogsområden. I inventeringsområdet hittades flera arter som finns med på signalartslistan.
Dessa är korallrot, nordisk stormhatt, ormbär och trolldruva.
Slutsatser och rekommendationer
Området är relativt litet till ytan och omgärdat av mark som redan är exploaterad. I
planeringshänseende är det viktigare att bevara större arealer av oexploaterad mark och
spridningskorridorer mellan dem, för bevarande och spridning av arter. Den fridlysta orkidén
korallrot är inte sällsynt i ett jämtländskt perspektiv och kan knappast motivera förhindrad
exploatering.
Korallrot Corallorhiza trifida
Säkerhet i analys
Inventeringen har begränsats till totalt 3 timmar i fält och koncentrerats på att hitta sällsynta
kärlväxter, mossor och svampar som indikerar känsliga miljöer. Ingen systematisk
kartläggning har skett.
På grund av den relativt kalla våren finns det risk att arter som blommar senare på säsongen
har varit svåra att upptäcka och därför inte hittats under inventeringen.
Download