IsakSpjuth,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-11-27
Jagskulleviljavågatro:
Hurlängeorkarvivänta?
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
Adventärväntan.Detärlängtanochförväntan.ViväntarpåjulenmenviväntarocksåpåJesus.Advent
ärenpåminnelseomattJesusskakommatillbakaförattställaalltingtillrätta,precissomhankomen
gångförlängesedannärhanföddessommänniskaiettstall,ochrediniJerusalempåenåsnaförattdö
ochuppståföross.
Mendentypavväntansomvikristnaförespråkarskulleavmångakunnauppfattassomenverklighetsflykt.Ärdetinteattflyundanvårtansvarhärochnu,ininågotslagsdrömvärld?Jagtrorattväntan–att
längta,atthoppas,atttro–ärnödvändigtivåraliv.Detärnärmanfokuserarförmycketpåmörkrethär
ochnu,sommanriskerarattförlamasavrädsla.Detärdåmankandrabbasavkänslanattdetärkört,
attallthoppäruteochattdetinteärlöntattensförsöka.Attvågavänta,attvågahoppasochtroatt
Jesusskakommatillbakaengång,detbefriarossattgöraskillnadhärochnu.Ävenommininsatsnukan
verkasåotroligtlitenochbetydelselössåvetviattdenharettevighetsvärde!
Menhurlängeorkarviväntapådetdå?Detharjugått2000år...Manbrukarsägaattdensomväntar
pånågotgottväntaraldrigförlänge.Detsomordspråketsätterfingretpåärattomviskaorkavänta
länge,måstevikännaattdetärvärtdet,attviväntapånågontingsomärsåbraattdetgörväntanvärd.
LäsHebreerbrevet11:13-16,39-40
(Läsgärnahelakapitletförattfåsammanhanget.)
DepersonersomnämnssomexempeliHebreerbrevetfickallavaramedomfantastiskaGudsmöten.
Ochändåmenarförfattarentillbrevetattdetsomviharvaritmedomärmycketbättre!Faktumäratt
alltdetvikanläsaomiGamlaTestamentet–t.ex.GudsuppenbarelsepåSinai(se2Mos19:16-25)–
bleknarijämförelsemedattGudfödssommänniskaochväljerattdöförvårskull.DetsomAbraham
m.fl.fickvaramedomvarförsmaken.Viharfåttvaramedomuppfyllelsen!
DetärdenGudensomvisadesigpåSinai,somfödssommänniskaiJesus.SomrideriniJerusalemfattig
ochödmjukpåenåsna.Somdörförvårskull.DetärdenGudensomsedangerosssinAndesomen
gåva.DetärdenGudensomborivårahjärtan.
Detgörhelaskillnadennärviseralltmörkerivårtid.Inteförattdetautomatiskgöralltbra,utanföratt
detgerossentrygghetomattJesuskommerattkommatillbakaförattskiparättvisaochgöraslutpå
ondskan.
LäsUppenbarelseboken21:1-5a(ettavdelöftensomGudhargettossomhurdetengångskabli)
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) HurkännerduinförHebreerbrevetsordomattviharfåttnågontingbättre?Kandukännaigendigi
denbeskrivningen,ellerblirdetbaraenkravfylldförväntan?
2) Ärhoppetomframtidenviktigtfördigidintro?Idinvardag?Omja:påvilketsätt,ochärdetnågot
särskiltlöftesomärextraviktigtfördig?Omnej:kännerduegentligenettbehovavettframtidshopp
idittlivellerklarardudigbrautan?
3) TrorduattdetärnågonskillnadpåväntanidagochpåGamlatestamentetsellerHebreerbrevetstid?
Variliggerisåfalldenskillnaden?
4)Kanmanarbetaaktivtpåattväntanintebaraskablinågotpassivt,utannågotsomkanbefriaosstill
attgöraskillnad?Hurskulledetisåfallkunnaseut?