utdrag ur systembolagets brev till eu-kommissionen

advertisement
UTDRAG UR SYSTEMBOLAGETS BREV TILL EU-KOMMISSIONEN
Från sid 27:
Korruption (Rapportens avsnitt 3.1)
Konkurrensverket anger att frågor om eventuell korruption är ägnade att påverka
marknadstillträdet och därigenom konkurrensförhållandena mellan olika leverantörer.
Konkurrensverket gör därför gällande att genomgången av dessa frågor är relevant för
Konkurrensverkets uppdrag. (Se Rapporten, sid. 62)
Det är självklart att brottsliga gärningar kan leda till snedvridningar av konkurrensen,
detta skulle vara fallet exempelvis också om det skulle framkomma att ett stort antal
leverantörer systematiskt bryter mot skattelagstiftningen. Detta innebär emellertid inte
att saken är relevant för Konkurrensverkets uppdrag, vilket är att granska
Systembolagets agerande utifrån EG-fördragets regler om diskriminering och missbruk
av dominerande ställning. För det fall det slutligen skulle visa sig att vissa leverantörer
har gjort sig skyldiga till brott i form av bestickning, och vissa av Systembolagets
anställda har gjort sig skyldiga till mutbrott, skulle detta givetvis inte innebära att
Systembolaget därigenom överträtt artikel 82 eller någon annan bestämmelse i EGfördraget. Dessutom är det inte möjligt att i nuläget dra några närmare slutsatser om
oegentligheters omfattning, eller oegentligheters påverkan på konkurrenssituationen,
eftersom förundersökningen fortfarande pågår. Mot ovanstående bakgrund är det enligt
Systembolagets uppfattning förvånande att Konkurrensverket ägnar mycket stort
utrymme i Rapporten åt korruptionsfrågor.
Från sidan 41-42:
Sammanfattande kommentarer avseende Konkurrensverkets hantering av sitt
uppdrag och Konkurrensverkets rapport
Konkurrensverket skall enligt överenskommelsen mellan den Europeiska
kommissionen och den svenska regeringen utöva tillsyn över Systembolagets ickediskriminerande funktionssätt och övervaka att Systembolagets detaljhandelsmonopol
inte medför missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket utför dock inte sitt
uppdrag på det sätt som har förutsatts. Som framgår av redogörelsen i avsnitt 1.7 ovan
har Konkurrensverket undandragit sig uppgiften att undersöka om Systembolagets
verksamhet kan medföra diskriminering eller missbruk av dominerande ställning. Det
kan noteras att verket efter mer än två års prövning av Systembolagets ansökan om
icke-ingripandebesked för sina inköpsvillkor inte fattat något beslut i ärendet.
Konkurrensverket har inte koncentrerat sina utredningsinsatser till det som är relevant
för verkets uppdrag. I Rapporten har Konkurrensverket, i stället för att utreda och
analysera om Systembolagets verksamhet kan medföra diskriminering eller missbruk
av dominerande ställning, kritiserat och föreslagit förändringar i Systembolagets
sortimentsstyrningssystem och inköpsrutiner samt framfört teorier om varför
korruption kan ha förekommit på marknaden. Konkurrensverket uttalar inte i något fall
att Systembolagets sortimentsstyrningssystem, inköpsrutiner eller agerande i övrigt
skulle kunna innebära överträdelse av EG-rättsliga eller konkurrensrättsliga regler.
En betydande del av Rapporten ägnas dessutom frågor om detaljhandelsmonopolets
roll i alkoholpolitiken och andra alkoholpolitiska frågor. Konkurrensverket har inte
något uppdrag från den svenska regeringen att analysera alkoholpolitiska frågor och
verket besitter heller inte, såvitt Systembolaget kan förstå, någon relevant kompetens
på området. Det kan noteras att regeringens utredare nyligen har funnit att det är av
stor vikt att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol och att Systembolagets
sociala ansvar bör lyftas fram mer i framtiden. (Se Alkoholinförselutredningens
nyligen publicerade delbetänkande ”Var går gränsen?”, SOU 2004:86)
Huvuddelen av Rapporten består således av resonemang, analyser och teorier som
enligt Systembolagets uppfattning saknar relevans för Konkurrensverkets uppdrag.
Dessa resonemang, analyser och teorier är dessutom i många fall behäftade med
betydande brister och avspeglar inte på ett korrekt sätt marknaden för alkoholdrycker
och dess funktionssätt. Rapporten baseras dessutom delvis på konsultrapporter som är
dåligt underbyggda och spekulativa.
Stockholm som ovan
Claes Langenius
Joakim Sundbom
Download