Läs yttrandet, dnr 444/2016

advertisement
YTTRANDE
2016-09-29 Dnr 444/2016
1 (2)
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
Promemoria Några finansmarknadsfrågor
(Fi2016/02589/V)
Konkurrensverket begränsar sitt yttrande över promemorian Några finansmarknadsfrågor till förslagen om reglering av provisioner vid finansiell rådgivning och
informationskravet vid korsförsäljning.
Provisioner vid finansiell rådgivning
Konkurrensverket tillstyrker promemorians förslag och beskrivning av regleringen av provisioner vid finansiell rådgivning (avsnitt 4.11.2-3). Det innebär att det
inte kommer att införas något mer långtgående provisionsförbud som föreslagits i
betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2).1
Genom promemorians förslag genomförs minimireglerna på rådgivningsområdet
i MiFID II-direktivet om att den som utger sig för att tillhandahålla oberoende
rådgivning är förhindrad att ta emot och behålla ersättning från tredjepart, t.ex.
fondbolag och andra produktleverantörer. Dessa rådgivare måste dessutom
tillhandahålla ett tillräckligt stort antal produkter från olika aktörer, och urvalet
får inte vara begränsat till produkter som tagits fram av det rådgivande bolaget
självt eller närstående bolag, t.ex. fondbolag som ingår i samma koncern. Därutöver införs en informationsplikt för värdepappersinstitut om att informera sina
kunder om huruvida rådgivningen som tillhandahålls är oberoende, huruvida
den utgår från en bred analys av många olika investeringsalternativ eller bara
några få samt i vilken mån institut regelbundet kommer att bedöma lämpligheten
av de finansiella instrument som rekommenderas. Konkurrensverket anser att
denna reglering, tillsammans med en förstärkt tillsyn, torde vara tillräcklig för att
förstärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.
Ett mer långtgående provisionsförbud hade enligt Konkurrensverket kunnat leda
till färre aktörer på den finansiella marknaden och minskad konkurrens både vad
Konkurrensverkets yttrande Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2), dnr
111/2015.
KKV1007, v1.3, 2012-09-10
1
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
YTTRANDE
2016-09-29 Dnr 444/2016
2 (2)
gäller rådgivning och sparprodukter. Ett mer långtgående provisionsförbud hade
gynnat företag som tillhandahåller placeringsprodukter och har egen distribution,
till exempel storbankskoncernerna och de stora försäkringsbolagen, framför företag utan egen distribution, som till exempel mindre fondbolag.
Korsförsäljning
Konkurrensverket tillstyrker promemorians förslag om meddelande av föreskrifter om vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla sina skyldigheter
vid korsförsäljning (avsnitt 4.12.3). Vid korsförsäljning ska det värdepappersföretag som erbjuder investeringstjänsten bland annat informera kunden om det
är möjligt att köpa de olika komponenterna var för sig och om kostnader och
avgifter för var och en av komponenterna. Konkurrensverket har tidigare påtalat
att olika kopplingsförbehåll och korsförsäljningstjänster, som innebär att
tjänsterna inte är tillgängliga separat på lika fördelaktiga villkor, snedvrider
konkurrensen och begränsar kundrörligheten och kundernas valfrihet. 2
_____________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist.
Dan Sjöblom
Mårten Törnqvist
Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden – inlåning, bolån och fonder, KKV-rapport
2013:4 och Konkurrensverkets yttrande Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2),
dnr 111/2015.
2
Download