IDT:s vision och strategi

advertisement
Vision och strategi
Akademin för innovation, design och teknik
Vision och uppdrag
● Vår vision: Insiktsfull teknikutveckling för
framtidens arbetsliv, en trygg tillvaro och en bättre
värld
● Vårt uppdrag: Ändamålsenlig och attraktiv
utbildning och forskning inom
● Inbyggda system
● Innovation och produktrealisering
som leder till jobb och förnyelse
Strategi
● Vi är studentens förstahandsval genom
● passionerade och kompetenta lärare
● kurser och projekt i nära samarbete med omvärlden
● tydlig koppling mellan undervisning och forskning
● en välkomnande, internationell och kreativ
studentmiljö
● generösa stipendier för utlandsstudier
● goda möjligheter till forskarutbildning
Strategi
● Vi är den självklara partnern för företag och
offentlighet genom
● akademisk excellens, företagsrelevans och
samhällsnytta
● forskning med fokus på ömsesidig progression
● hängivna forskare som stimuleras av samarbete
● starka nationella och internationella forskningsnätverk
● starka företagsnätverk
● kreativa arenor för gränsöverskridande samverkan
● resurseffektiv och värdeskapande organisation
● flexibel och behovsstyrd fort- och vidareutbildning
Strategi
● Vi är lärarens och forskarens självklara arbetsplats genom
● prestigelöshet och ömsesidig respekt för varandras kompetens
● en utmanande, tillåtande, internationell, inkluderande och
flervetenskaplig miljö
● nära, okomplicerad och effektiv samverkan med industri och
offentlighet
● att stödja talangfulla medarbetare som verkar för helheten
● att stimulera samverkan mellan utbildning och forskning
● kurser och projekt med stark relevans för omvärlden
● att stimulera behovsstyrd kompetensutveckling
● fokus på såväl teknikens sammanhang som på helhetens och
delarnas betydelse
● en professionell, effektiv, stödjande och välintegrerad administration
Våra kärnvärden
● Teknik – klok teknikutveckling skapar möjligheter för en bättre värld
● Studenter – vi sätter studentens utveckling och framgång i centrum
● Partners – våra partners framgång är vår framgång
● Medarbetare – vi har tillit till varandras kompetens och kreativa
potential
● Etik – vårt handlande ska bygga på etiska och moraliska överväganden
● Kultur – vår bas är globalt tänkande, lokalt agerande och ständig
förbättring
● Mod – vi prövar möjligheter och utmanar det etablerade
● Ledarskap – konstruktiv ledning präglas av lyhördhet, fasthet och
transparens
● Livet – arbetet ska vara en källa till lust och glädje
Download