IKT-policy – Fenestra Billdal

advertisement
IKT-policy – Fenestra Billdal
Information för dig som vårdnadshavare:
Ipads/datorer och internet är idag ett självklart verktyg i arbetslivet och i samhället
och ska därför vara ett självklart verktyg på Fenestra Billdal. Vi behöver som skola
ligga i framkant när det gäller information, kommunikation och teknik. IKTverksamheten på Fenestra Billdal ska vara en hjälp för att öka elevernas redan höga
måluppfyllelse. Den ska möjliggöra ett flexibelt lärande samt vara en resurs för att nå
förändrade arbetssätt, mer aktiva, problemlösande och kritiskt tänkande elever.
I den nya läroplanen Lgr 11 står:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”.
I Lgr 11:s står även:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på
kunskaper och etiska överväganden kan använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.
Genom ipads och internet kan eleverna skriva, fotografera, filma, redigera,
kommunicera och hitta ny information. För att verktygen ska vara användarvänliga
för skolans medarbetare och elever är det viktigt att tillgången till ipads är god. Vi har
under de senaste två åren gjort en storsatsning och har numera
halvklassuppsättningar med ipads från årskurs 1-5.
Skolans mål med IKT i undervisningen är att:
•
•
•
•
ge eleverna tillräckliga kunskaper och färdigheter inom modern informations- och
kommunikationsteknik för att kunna klara fortsatta studier och livet utanför skolan.
ge eleverna etisk medvetenhet i användandet av digitala media.
ge eleverna sådana värderingar att de självmant avstår från den typ av information
som exempelvis förmedlar pornografi eller rasism respektive glorifierar våld.
göra eleverna medvetna om vikten av och komplexiteten i källkritisk granskning.
Internet, som enligt vår definition endast är en del av IKT, innebär stora möjligheter
att snabbt och enkelt komma åt och dela information, kommunicera och interagera.
Lika lätt som det är att ta del av de positiva sidorna är det dessvärre att råka ut för de
negativa sidorna, exempelvis sajter som innehåller pornografi, våldsförhärligande
och rasism. Vi måste vara medvetna om detta och försöka att inte låta det hindra
skolans internet-användning i någon större grad, därför behöver vi ha en beredskap
för de negativa konsekvenserna.
Så här gör vi för att utnyttja det positiva i den digitala världen och undvika det
negativa:
Fenestra Billdal Polstjärnan ● Lesikavägen 5 ● 427 40 Billdal ● Telefon: 031-91 17 00
[email protected] ● www.fenestra.se
•
•
•
Vi arbetar enligt läroplanens övergripande mål och riktlinjer. Den pedagogiska
planeringen i respektive ämnen och klasser ska innehålla moment som ger eleverna
kunskap i att “använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande”. (Lgr11)
För att ge eleverna en etisk insikt har pedagoger och andra vuxna på Fenestra Billdal
en kontinuerlig diskussion med eleverna, bl. a utifrån perspektivet hur eleverna ser på
sitt eget användande av IKT. Upphovsrätt, integritet, yttrandefrihet och digitala
kränkningar är exempel på ämnen som behandlas i den etiska diskussionen med
eleverna, och som därmed också avspeglar sig i den pedagogiska planeringen.
Pedagoger och andra vuxna samtalar med eleverna om de faror och otrevligheter
som är kopplade till såväl specifika Internetsajter som Internetanvändande generellt.
Om en elev inte följer skolans riktlinjer i IKT-policyn kan detta innebära
begränsningar i användandet av ipads för denna elev. Vårdnadshavare meddelas i
samtliga fall av överträdelse.
___________________________________________________________________
Fenestra Billdals IKT-regler
Samtala med ert barn om nedanstående:
•
Jag är aktsam om skolans ipads.
•
Jag går inte in på andras arbeten som ligger sparade på ipads utan att fråga
först.
•
Jag fotograferar eller filmar aldrig någon utan att fråga först.
•
Jag använder aldrig andras bilder eller filmer utan att be om lov.
•
Jag går bara in på de sidor eller appar som är tänkta för mitt skolarbete om
inte mina lärare har sagt något annat.
•
Jag använder internet för att söka kunskap om skolrelaterade ämnen.
Fenestra Billdal Polstjärnan ● Lesikavägen 5 ● 427 40 Billdal ● Telefon: 031-91 17 00
[email protected] ● www.fenestra.se
Download