BKL130

advertisement
Tentamen i Kemi B
BKL130
2009-03-06, klockan 8-12
 Hjälpmedel: periodiskt system (bifogat tentan)
 Totalt 50p
 Gränsen för godkänt betyg ligger normalt vid 50% av
skrivningspoängen
 Lösningsförslag anslås på kemiavdelningens anslagstavla
 Tentorna hämtas på IFM:s kursexp. i Fysikhuset
Ansvariga lärare: Annika Niklasson, tel 281896
Gunilla Niklasson, tel 285695
Helena Herbertsson, tel 285605
Lycka till!
Tentamen i Kemi B, BKL130, 2009-03-06, klockan 8-12
1. Ange med systematiskt namn föreningarna a-e. (1p/rätt svar)
H
NH2
a.
OH
O
H3C
b.
c.
H3C
H
CH3
d.
CH3
H3C
e. H3C
CH3
2. Rita strukturformel för föreningarna nedan. (1p/rätt svar)
a. pentylbutanoat
b. propanal
e. 1,4-diklorbensen
c. bensoesyra
d. dietyleter
3a. Opium innehåller många alkaloider. Morfin dominerar med 5-20%.
Morfin används inom sjukvården som smärtstillande medel. (i) Definiera
begreppet alkaloid. (ii) Vilka ämnesklasser ingår i morfin? Rita och namnge!
(3p)
HO
O
N CH3
HO
Morfin
3b. Etanol och dimetyleter har samma summaformel men mycket olika
kokpunkt. Rita strukturformler för etanol och dimetyleter samt förklara
skillnaden i kokpunkt. (2p)
ämne
etanol
dimetyleter
kokpunkt
78oC
-24oC
NH2
4a. Ange stereocentret i mjölksyra som R eller S. Motivera ditt svar. (2p)
O
H3C
OH
H
OH
4b. Oljesyra 18:1 är en omega-9 (9) fettsyra. Vilken information om
oljesyrans molekylformel respektive strukturformel ger dessa beteckningar?
(2p)
5a. Vilken huvudprodukt bildas då cyklopenten får reagera med vatten under
syrakatalys? Beskriv reaktionen med en mekanism! Vilken reaktionstyp
gäller? (5p)
cyklopenten
5b. Vilka produkter bildas vid basisk hydrolys av butyletanoat? Redovisa
svaret med strukturformler. (2p)
6a. Vilken spektroskopisk metod använder du enklast för att ta reda på om ett
prov innehåller propanon eller 2-propanol? (1p)
6b. Hur många signaler finner du i ett 1H-nmr spektrum av etanol? Motivera
ditt svar! (3p)
7. Vad kallas cellernas elektronbärare i sin oxiderade form (förkortning
räcker)? (1p)
8. Vilka två polysackarider av glukos kan vi bryta ner för att få glukos som i
sin tur ger ATP via processerna i kolhydratmetabolismen? (2p)
9. I proteiner kallar vi bindningen –CO-NH- för en peptidbindning. Vad hade
bindningen kallats om den funnits i någon annan organisk molekyl? (1p)
10. Sekundärstrukturer stabiliseras av vätebindningar, men mellan vilka
kemiska grupper? (1p)
11. Vilken proteinstrukturnivå kvarstår även efter denaturering (primär-,
sekundär-, tertiär- eller kvartärstruktur)? (1p)
12. Vad är det som gör att en enzymkatalyserad reaktion går fortare än en
okatalyserad? (1p)
13. Vad finns det för strukturella skillnader mellan RNA och DNA utöver att
RNA är enkelsträngat? (2p)
14. Var i cellen sker translationen och beskriv rollen för tRNA-molekylerna.
(2p)
15. Vid PCR (”polymerase chain reaction”, ett användbart sätt att öka antalet
kopior av DNA för t ex kriminalteknisk analys) krävs högre temperatur för att
separera de två DNA-kedjorna om DNA:t innehåller större andel GC-baspar
än AT-baspar än om det omvända förhållandet gäller. Varför? (2p)
16. Ge ett exempel på hur en antikod kan se ut om en tRNA-molekyl bär
aminosyran serin (Ser). (1p)
17. Cellerna kan inte lagra ATP men andra molekyler som snabbt kan brytas
ner och ge energi. I vilken form lagras fettsyror och glukos? (1p)
18. Vad händer med pyruvat i närvaro repektive frånvaro av syre? När det
gäller anaeroba förhållanden, ange vad som bildas i mikroorganismer samt i
våra muskler. (2p)
19. Vad kallas fettsyranedbrytningen med ett annat namn och hur mycket
ATP bildas när en fettsyra med 12 kolatomer bryts ner via citronsyracykeln
och andningskedjan? (2p)
20. Vilka produkter från fotosyntesens ljusfas behövs i mörkerfasen? (1p)
Download