Infektionsscreening i tidig graviditet

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
1 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
MEDICINSK INDIKATION
Enligt en föreskrift från Socialstyrelsen (§12 Smittskyddsförordningen 2004:255) skall
alla gravida kvinnor erbjudas provtagning för HIV, hepatit B och syfilis. Vissa grupper
erbjuds dessutom utvidgad provtagning avseende infektionssjukdomar som kan
påverka kvinnan, barnet och deras närmaste omgivning. Provtagningen sker vid
något av besöken i första trimestern så att medicinska åtgärder kan vidtas för att
skydda det kommande barnet från sjukdom.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Provtagning som erbjuds alla
Rubella (röda hund)
Infektion med rubella före graviditetsvecka 16 är förenat med risk för svåra
fosterskador. Utifrån det rekommenderas kontroll av immunitet mot rubella trots att
täckningen med barnvaccinationsprogrammet är god och antalet rapporterade
rubellafall i Sverige är få. Utanför Skandinavien är dock rubella relativt vanligt
förekommande.
Rubellaserologi bör erbjudas alla förstföderskor samt omföderskor med osäker
immunitet. De som inte har immunitet vaccineras post partum på BB och kontrolleras
vid nästa graviditet. Enstaka vuxna kvinnor får ett lågt eller inte mätbart
antikroppssvar (<10 IU) efter vaccination. Även efter revaccination 2 eller 3 gånger på
grund av låga antikroppshalter, kan antikroppssvaret fortfarande vara lågt eller inte
alls mätbart. Det är troligt att de allra flesta ändå har ett skydd som inte går att mäta
med använda antikroppstester. Det är sannolikt inte meningsfullt att ge ytterligare
vaccindoser till personer som redan vaccinerats 3 gånger. Ytterligare doser är dock
inte skadliga.
HIV
HIV test erbjuds alla. Antiviral medicinering under graviditeten och i samband med
förlossningen leder till att risken för smittöverföring till barnet är mycket låg. Vaginal
förlossning rekommenderas (efter gv 34) om modern har pågående antiviral
behandling och låga virusnivåer (HIV-RNA). Beslut om förlossningssätt tas i samråd
mellan obstetriker och infektionsläkare. Amning är inte tillåten.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
2 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
Vid positivt prov, tidigare okänd smitta:


Rådgör med patientens familjeläkare om vem som ger den första
informationen.
Kontakta Spec-MVC för en snabb tid till obstetriker, eventuellt tillsammans
med infektionsläkare. Meddela tydligt hur mycket patienten är informerad.
Vid känd HIV-infektion:

Tidig kontakt på Spec-MVC för information om risker och planering av
övervakning och behandling under graviditeten.
Se även särskilt vårdprogram ”HIV under graviditet och förlossning”.
Hepatit B
Serologi för Hepatit B erbjuds alla kvinnor.
Om den gravida kvinnan har hepatit B kan åtgärder vidtas som kraftigt reducerar
överföringsrisken till barnet. Nyfödda som smittas med hepatit B blir ofta kroniska
bärare av infektionen. De kan därmed sprida smittan vidare och riskerar leversjukdom och levercancer senare i livet.
Screeninganalys: HBsAg.
HBs Ag positiv: Kronisk eller akut infektion med hepatit B. Om man finner HBs Ag
fortsätter man med analys av HBeAg.
Huvudregel:
Positiv HBeAg = höggradigt smittsam. Profylax till barnet: vaccin+immunglobulin.
Negativ HBeAg = vanligen låg smittrisk. Profylax till barnet: vaccin.
Nyupptäckt smittsam hepatit B


Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Remitteras till infektionskliniken av ansvarig familjeläkare för provtagning,
information och smittspårning. Avisering till förlossningen.
Kryssa i rutan ej u a för Hepatit på MHV 2.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
3 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
Vid känd smittsam Hepatit B




Konsultationsremiss till infektionsklinken (av eller i samråd med ansvarig
familjeläkare) för bedömning av smittsamheten för att kunna bestämma
vilken profylax det nyfödda barnet skall erhålla. I många fall är bestämningen
av antal viruspartiklar redan gjord och ordination om profylax till barnet kan
ges utan att kvinnan kommer dit.
Infektionskliniken meddelar barnmorskemottagningen och förlossningen
angående immuniseringen av barnet.
Avisering till förlossningen.
Kryssa i rutan ej u a för Hepatit på MHV 2.
Aviseringsremiss (särskild blankett för blodsmitta) skickas till förlossningen om
kvinnan kan vara smittsam, d v s vid förekomst av HBsAg och/eller HBeAg. Kryssa i
om kvinnan skall behandlas som smittsam, bifoga kopia på serologisvaret.
Konsultera på planeringsronden vid behov. I Obstetrix görs ett ”notat” och
blodsmitta registreras.
Genomgången, ej smittsam Hepatit B

Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kryssa i rutan u a för Hepatit på MHV 2 om det anges i svaret på den
serologiska undersökningen att kvinnan inte är smittsam.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
4 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
Syfilis (lues)
Obehandlad syfilis skall antibiotikabehandlas hos gravida kvinnor, oavsett
sjukdomsstadium, eftersom det kan förhindra smitta till fostret under graviditetens
första hälft. Antalet rapporterade syfilisfall i Sverige är lågt.
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) erbjuds alla kvinnor. Positiv reaktion
utvärderas med specifika tester för syfilisspirocheten (Treponema pallidum).

Kontakt med hudkliniken och Spec-MVC samt avisering till förlossningen vid
positivt eller oklart utfall. Smittspårning och anmälan från hudkliniken.
Provtagning som erbjuds riskgrupper
Hepatit C
Hepatit C kan ge kronisk infektion, leversjukdom och leverskada. Smitta från mor till
barn är ovanligt. Screening rekommenderas endast till riskgrupper.
Provtagning för anti-HCV erbjuds:



kvinnor med pågående eller tidigare missbruk eller gulsot i anamnesen
kvinnor vars män stämmer in på ovanstående
ta om provet vid ny graviditet
Vid förekomst av anti-HCV ska kvinnan remitteras till infektionskliniken av ansvarig
familjeläkare för bedömning av sjukdomens aktivitet. Konsultationsremiss skall
användas och remissvaret skall bevakas.
Aviseringsremiss (särskild blankett för blodsmitta) skickas till förlossningen om
kvinnan kan vara smittsam. Svaret från infektionskliniken bifogas. I Obstetrix görs ett
”notat” och blodsmitta registreras. Kryssa i rutan ej ua för Hepatit på MHV 2.
Förbered patienten på att hon kommer att behandlas som smittsam även vid låg
smittsamhet eftersom det är hög risk för blodkontakt i samband med förlossning och
BB-tid.
Hepatit C utgör inget hinder för amning.
Efter förlossningen remitteras barnet till infektionskliniken för uppföljning.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
5 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
Tuberkulos
En riskbedömning avseende tuberkulos görs utifrån vårdprogrammet ”Tuberkulos
(TBC) under graviditet, förlossning och eftervård”.
Använd frågeformuläret ”Risk för TBC” för att bedöma risken för TBC hos den gravida
och i det kommande barnets närmiljö. För att barnläkaren på BB skall kunna avgöra
om barnet skall vaccineras skall formuläret vara ifyllt för alla. Formuläret följer
kvinnan till förlossningsavdelningen och BB och går vidare till BVC med FV2.
Formuläret skall kopieras på rosa papper!
Klamydia
Alla kvinnor erbjuds att ta klamydiaprov. Maternell klamydiainfektion innebär en
ökad risk för prematur förlossning och infektionen kan även föras över från mor till
barn i samband med förlossningen. Se även särskilt vårdprogram ”Klamydiaprovtagning och handläggning” (under STI).
MRB
Multiresistenta bakterier (MRB) blir allt vanligare i Sverige. Med MRB menas
bakterier som är motståndskraftiga mot flera vanliga antibiotikasorter.
Multiresistenta bakterier orsakar i sig inte mer aggressiva infektioner än andra
stammar av samma art. De är däremot mer svårbehandlade vid etablerad infektion.
Man vill försöka begränsa spridningen av MRB. Särskilda vårdrutiner har utvecklats
för Landstinget Västmanland.
https://www.regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-ochsammarbetspartners/behandlingsstod/vardhygien/lokalainstruktioner/multiresistenta-bakterier-mrb-vardhygieniska-rutiner2.pdf
Gravida kvinnor ska bedömas inför inläggning på sjukhus. Det finns även en länk för
provtagningsanvisningar.
Med MRB screening avses undersökningar för att upptäcka kolonisation av olika
multiresistenta bakterier och omfattar idag MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus
aureus), VRE (Vankomycinresistenta enterokocker), och MRG (Multiresistenta
gramnegativa bakterier, däribland E coli och Klebsiella pneumoniae med ESBL eller
ESBL-CARBA).
Samtliga gravida som är asylsökande/flyktingar ska MRB screenas. I dessa fall görs
screeningen med fördel mot slutet av graviditeten. Trångboddhet är inte ovanligt och
en normal screening i tidig graviditet utesluter inte bärarskap i slutet av graviditeten.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-06-13
34750-2
6 (6)
Infektionsscreening i tidig graviditet
Den BMM/Vårdcentral som tar provet har ansvar för provsvaret, kostnaden,
eventuell smittskyddsanmälan och smittspårning, information till patienten samt
ställningstagande till behovet av behandling i de få fall det är aktuellt. Vid frågor
kontaktas Enheten för smittskydd och vårdhygien, företrädelsevis sjuksköterska
Marion Åhgren 021-17 31 49 eller sjuksköterska Maria Berg 021-17 51 24.
Dokumentera på MHV1, i rutan för ”Anteckning”, som MRB taget eller MRB ej taget.
Vid positivt prov ska en journalanteckning göras (fet stil) och ett Notat skapas.
Dokumentera även i Cosmic enligt Vårdcentralens rutin. Information att ge till
patienten om MRB bärarskap kan hämtas från Smittskyddsenhetens hemsida
(Smittskyddsblad).
Uppmana kvinnan att meddela om hon senare under graviditeten vårdats utanför
Sverige.
REFERENSER
Infpreg.se
Svensk författningssamling: Smittskyddsförordning (2004:255)
Smittskydd och vårdhygien
https://www.regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-ochsammarbetspartners/behandlingsstod/vardhygien/lokalainstruktioner/multiresistenta-bakterier-mrb-vardhygieniska-rutiner2.pdf
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Åsa Jansson (148X)
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download