Naturkatastrofer

advertisement
Geografi
7E
Naturkatastrofer
Naturkatastrofer är ett återkommande problem för både individer och samhällen. Människor
kommer till skada, infrastruktur slås sönder och det blir ofta både direkta (akuta) och långsiktiga
problem.
Ni kommer gruppvis fördjupa er i en naturkatastrof (se baksidan). Det blir en muntlig
redovisning. Arbetsområdet avslutas med ett prov.
Källor:
NE.se (skapa elevkonto!), beta.sli.se, wikipedia m.m.
Redovisning:
Måndag den 27/1
Prov:
Fredag den 31/1
Vi kommer ta upp följande centrala innehåll från LGR 11:
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och
jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan
förebygga risker.
Vi kommer jobba med följande naturkatastrofer:
Jordbävningar, vulkaner, tsunami, jordskred, laviner, torka, översvämningar (floder) och
tropiska cykloner (=orkaner och tyfoner).
Muntlig redovisning.
Ni redovisar muntligt för hela klassen utifrån en ”Powerpoint”. Ni får ha stödord men inte
läsa innantill. Alla i gruppen ska vara delaktiga.
Detta ska ni ta med i er redovisning:
1.
2.
3.
4.
5.
Vad orsakar er naturkatastrof?
Var är de vanligast?
Vilka blir konsekvenserna av er naturkatastrof?
Kan man förebygga skador och risker? Hur?
Ni ska ge ett exempel på en historisk händelse.
Provet
1. Till provet ska du kunna skriva utförligt om din naturkatastrof utifrån ”gruppens frågor”.
Riktmärken; E 1-2 sidor, C 2-3, A 3-5. Naturligtvis är det inte antalet sidor i sig utan
innehållet och kvaliteten som avgör betyget.
2. Du ska även kort kunna berätta om de flesta av de övriga naturkatastroferna
Tips: Anteckna under redovisningarna, ställ frågor till dina klasskamrater!
3. Du ska kunna visa på likheter och olikheter mellan naturkatastroferna:
a) Vilka naturkatastrofer har liknande orsaker? (T.ex: Vilka beror på jordens inre
krafter? Vilka beror på väder och klimat?)
b) Vilka naturkatastrofer har liknande konsekvenser?
c) Vilka naturkatastrofer är svårast att göra något åt? Lättast?
E
Faktakunskaper
Du har…
Resonemang
Du kan föra…
Begrepp
Du kan använda
begrepp i…
Samband
C
A
…grundläggande
kunskaper om
gruppens
naturkatastrof och ett
par andra.
…goda kunskaper om
gruppens naturkatastrof
och flesta av de övriga.
…mycket goda
kunskaper om gruppens
naturkatastrof och de
övriga.
…enkla och till viss del
underbyggda
resonemang om
orsaker och
konsekvenser.
…relativt väl utvecklade
och relativt väl
underbyggda
resonemang om orsaker
och konsekvenser.
…välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang om orsaker
och konsekvenser.
…på ett i huvudsak
fungerande sätt.
…relativt väl fungerande
sätt.
…väl fungerande sätt.
…enkla samband.
…förhållandevis
komplexa samband.
…komplexa samband.
…enkla och till viss del
underbyggda.
…utvecklade och relativt
väl underbyggda.
…välutvecklade och väl
underbyggda.
Du kan beskriva…
Problemlösning
Du kan ge förslag
på lösningar som
är…
Viktiga begrepp:
Jordbävningar
Vulkaner
Tsunami
Jordskred
Laviner
Torka
Översvämningar (orsakade av regn)
Tropiska cykloner (=orkaner och tyfoner)
Jorden inre krafter
Jordens yttre krafter
Plattektonik
Richterskalan
Klimat – väder
Växthuseffekten (=den globala uppvärmningen, orsakad av oss människor)
Infrastruktur
Katastrofbistånd
Download