Kommunikationsutskottet

advertisement
Utlåtande KoUU 3/2016 rd─ E 5/2016 rd
UtlåtandeKoUU 3/2016 rd─ E 5/2016 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådets beslut om inledande av förhandlingar om övergripande luftfartsavtal med Kina, ASEAN-länderna, Mexiko
och GCC-länderna och om upprättande av ett gemensamt luftrum med Armenien och Turkiet samt om inledande av förhandlingar om luftfartssäkerhetsavtal med Kina och Japan
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådets beslut om inledande av
förhandlingar om övergripande luftfartsavtal med Kina, ASEAN-länderna, Mexiko och GCCländerna och om upprättande av ett gemensamt luftrum med Armenien och Turkiet samt om inledande av förhandlingar om luftfartssäkerhetsavtal med Kina och Japan (E 5/2016 rd): Ärendet
har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder.
Sakkunniga
Utskottet har hört
- äldre avdelningsstabsofficer Iiro Penttilä, försvarsministeriet
- regeringsråd Maija Ahokas, kommunikationsministeriet
- luftfartsdirektör Pekka Henttu, Trafiksäkerhetsverket
- produktionsdirektör Kari Österberg, Meteorologiska institutet
- kommunikationsråd Mikko Saariaho, Finavia Abp
- direktör Hanna Laurén, Finnair Abp.
Inget yttrande av
- Gränsbevakningsväsendet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se: Rekommendation från kommissionen till rådets beslut om inledande av förhandlingar om
övergripande luftfartsavtal med Kina, ASEAN-länderna, Mexiko och GCC-länderna och om
upprättande av ett gemensamt luftrum med Armenien och Turkiet samt om inledande av förhandlingar om luftfartssäkerhetsavtal med Kina och Japan.
Klart
5.5
Utlåtande KoUU 3/2016 rd
Statsrådets ståndpunkt
Se kommunikationsministeriets E-skrivelse 12.2.2016 LVM2016-00045.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se LiVL 3/2016 vp.
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.
Helsingfors 10.3.2016
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Ari Jalonen saf
vice ordförande Mikko Alatalo cent
medlem Katja Hänninen vänst
medlem Marisanna Jarva cent
medlem Jyrki Kasvi gröna
medlem Suna Kymäläinen sd
medlem Mats Löfström sv
medlem Outi Mäkelä saml
medlem Markku Pakkanen cent
medlem Jari Ronkainen saf
medlem Satu Taavitsainen sd
medlem Katja Taimela sd
medlem Ari Torniainen cent
ersättare Pentti Oinonen saf.
Sekreterare var
utskottsråd Mika Boedeker.
2
Download