Kursplan

advertisement
Kursplan
FI1033 Filosofi: Värdeteori och normativ etik
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Philosophy: Theory of Values and Normative Ethics
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Mål
Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
·
·
grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier
grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar
·
grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras
utifrån olika perspektiv och traditioner
·
begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende
på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och
normativ etik.
Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
·
·
·
·
·
reflekterande förhålla sig till etiska teorier
på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar,
begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra
enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom
etiken
identifiera och avgränsa problemområden inom värdeteorin och etiken
på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom
värdeteorin och etiken
på en elementär nivå kunna muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta
resonemang.
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
Innehåll
Kursen ger en introduktion till grundläggande etiska begrepp samt en introduktion till
kritiskt tänkande och rationell argumentation kring normer och värderingar. I kursen
behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och
kritiskt sökande efter rimliga moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av
etiska problem. Centrala problem inom etiken är t ex eutanasi, självmord och abort.
Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och
deontologisk etik. I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier som
handlar om värdeutsagors innebörd och deras tillämpning. Centrala problem inom
värdeteorin är hur värdeomdömen rättfärdigas, t ex om värderingar kan vara objektiva i
någon rimlig mening. Exempel på teorier som diskuteras är t ex emotivism och
värdeobjektivism.
Examinationsformer
Examination sker i form av
·
·
muntlig bedömning i samband med seminariedeltagande, samt
skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).
Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga uppgifter, samt
diskussionsseminarier.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
Övrigt
Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Denna kursplan ersätter FI1007.
Kursen ingick i huvudområde Materialvetenskap till och med 2015-08-01.
Ämnestillhörighet:
Filosofi
Ämnesgrupp:
Filosofi
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Ej huvudområde
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-02-16
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30
Reviderad:
Reviderad 2015-10-23
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-23
Course Syllabus
FI1033 Philosophy: Theory of Values and Normative Ethics
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Learning Outcomes
Course Content
Assessment
Forms of Study
Grades
The Swedish grades U - VG.
Prerequisites
General entrance requirements
Subject:
Philosophy
Group of Subjects:
Philosophy
Disciplinary Domain:
Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:
1. No main field of study
Progression Indicator within (each) main field of study:
1. G1N
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
Approved:
Approved by the Department of School of Humanities and Media Studies, 16 February
2010
This syllabus comes into force 30 August 2010
Revised:
Revised, 23 October 2015
Revision is valid from 23 October 2015
FI1033 Filosofi: Värdeteori och normativ etik
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Philosophy: Theory of Values and Normative Ethics
7.5 Higher Education Credits, First Cycle Level 1
Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras separat i kursens kursrum i Fronter. / The Literature list is
published separately in the course room in Fronter.
Download