Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

advertisement
Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng
Provmoment: Tentamen B:2
Ladokkod:
Tentamen ges för:Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013
TentamensKod:
Tentamensdatum: 2012-12-08
Tid: kl 09.30-13.00
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen: 45 poäng
För godkänt resultat (G) krävs: 32 poäng
För väl godkänt resultat (VG) krävs: 38 poäng
Kontrollera att du fått hela tentamen med totalt 10 frågor
Utrymmet under varje fråga och eventuellt baksidan på pappret skall räcka till dina svar.
Poängbedömningen uteblir vid oläslig handstil
Skriv din tentamenskod på en av sidorna på alla papper
Rättningstiden är som längst tre veckor
Lycka till!
Ansvarig lärare: Cecilia Eriksson
Telefonnummer:033-4354720
1 A-B
A
Vilka bakterier med en viss resistens kallas för MRSA?
1 poäng
B.
Vilka vårdrutiner ska följas vid vård av en patient med misstänkt eller känd MRSA?
2 poäng
2.
Genomgången kirurgi orsakar fysiologiska responsmekanismer hos patienten som är viktigt att
vara medveten om vid postoperativ bedömning av vitala funktioner. Detta brukar benämnas
som ”kroppens reaktion på trauma”. Redogör för två fysiologiska responsmekanismer som
uppstår efter genomgången kirurgi. För full poäng måste du förklara på vilket sätt dessa
fysiologiska system påverkas.
4 poäng
2
3 A-B
Stig, 65 år har genomgått en elektiv laparotomi med leverresektion r/t metastaserande
coloncancer. Stig var orolig inför ingreppet liksom hans fru som har suttit och väntat utanför
avdelningen under hela operationen som varade i fyra timmar.
Mannen sövdes med generell anestesi och oral intubation. Sedan tidigare har mannen diabetes
mellitus och prostatahyperplasi. Peroperativ blödning uppskattas till 600 ml och blödningen
ersattes med 3 enheter erytrocyter och 2 enheter plasma. Mannen var med given behandling
cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil peroperativt.
Andra litern Ringeracetat pågår postoperativt. Mannen fick preoperativt en EDA i analgetiskt
syfte, infusion Narop 2 mg/ml (lokalbedövning) pågår i EDA:n postoperativt. Efter avslutad
kirurgi är Stig extuberad och spontanandas med 4 liter syrgas på mask.
A.
Vilka faktorer kan påverka Stigs cirkulation postoperativt? Redogör för tre faktorer som du
behöver ta hänsyn till i din postoperativa bedömning vad gäller cirkulation. För full poäng
måste du förklara på vilket sätt systemcirkulationen påverkas i varje angiven faktor.
6 poäng
3
B.
Postoperativ kräkning och illamående (PONV) är vanligt förekommande bland patienter som
genomgått kirurgi. Utifrån fallbeskrivningen ovan, redogör för fyra faktorer som kan orsaka
PONV hos Stig. I dina redogörelser ska du förklara fysiologiskt varför illamående och kräkning
kan uppstå relaterat till dessa faktorer.
4 poäng
4.
Nämn fyra negativa konsekvenser som PONV kan medföra för patienten.
2 poäng
4
5.
Totalt sett erhåller njurarna cirka 20-25% av hjärtminutvolymen och uppfattas därför ha
relativt gott blod- och oxygenflöde. På grund av anatomiska och fysiologiska orsaker i njurarna
är dock känsligheten för hypoperfusion och reducerat blodflöde stor.
Redogör och förklara de anatomiska och fysiologiska orsaker som gör så att njurarna
är mycket känsliga för hypoperfusion och reducerat blodflöde.
4 poäng
6 A-B
Vid såväl intermittent dialys som kontinuerlig dialys (CRRT) ska alltid det potentiella
problemet med dysekvilibrium beaktas.
A.
Förklara vad som sker vid tillståndet dysekvilibrium samt vad detta kan få för konsekvenser
för patienten
4 poäng
5
B.
Förklara varför risken för dysekvilibrium är högre vid användning av intermittent
dialys jämfört med kontinuerlig dialys
2 poäng
7 A-B
Vid vård av barn är det viktigt att vara medveten om anatomiska och fysiologiska skillnader i
organsystemen.
A.
Nämn fyra anatomiska skillnader mellan barn och vuxnas luftvägar?
2 poäng
B.
Nämn tre vanliga och tidiga tecken på andningsstörning hos ett barn?
3 poäng
6
8.
Du vårdar en kvinna med grav leversvikt r/t alkoholinducerad levercirros som de senaste
dagarna successivt försämrats. Trots adekvat behandling sviktar patienten i flera organsystem
och chanserna för återhämtning bedöms som minimala. Anhöriga är välinformerade och är
införstådda i situationen.
Ansvarig läkare beslutar att avbryta livsuppehållande behandling men ordinerar samtidigt att
ventilatorbehandlingen ska fortgå. Ge två förslag på hur ventilation/respiratorinställningar för
en patient i livets slutskede bör se ut.
2 poäng
9.
Många intensivvårdsavdelningar erbjuder närstående ett uppföljningssamtal när en patient har
avlidit. Redogör för betydelsen och vikten av dessa samtal från de närståendes perspektiv samt
ur vårdpersonalens perspektiv.
3 poäng
7
10 A-B
Vid vård av en avliden patient inför organdonation fortsätter intensivvården precis som innan.
Nu är dock syftet att organen skall vara väl cirkulerade och syresatta i väntan på
uttagsoperationen. Därför administreras vätska och läkemedel precis som till en icke avliden
person. IVA-sjuksköterskan ansvarar för att dokumentera och rapportera förändringar i den
avlidnes vitala funktioner.
A.
Du upptäcker att donatorn har onormalt stora urinmängder.
Vad beror detta på? Förklara bakomliggande orsak samt ge förslag på två relevanta åtgärder i
förhållande till de stora urinmängderna. Dina val av åtgärder ska motiveras för att erhålla full
poäng.
4 poäng
B.
Varför är det viktigt att åtgärda problemet?
2 poäng
8
9
1
Download
Random flashcards
Create flashcards