B2-språk: SPANSKA

advertisement
B2-språk: SPANSKA
Mål: Eleven behärskar grunderna för en vardagsnära kommunikation i tal och skrift, samt
för framtida studier i spanska.
Innehåll
lärostoff
För goda kunskaper ska eleven
kunna
För godkänt vitsord ska eleven
kunna
åk 8
Muntliga och skriftliga övningar för
att simulera vardagliga situationer
Användning av språkkunskaper i tal
och skrift
Produktion av korta texter och
meddelanden
Spanskt uttal
Bekanta sig med de spansktalande
språkområdens seder och kultur samt
att visa respekt för skillnader i
jämförelse med den egna kulturen
Spaniens geografi och regionala
särdrag
Gester, mimik och idiomatiska
uttryck
Uppfatta det centrala innehållet i
tal och skrift
Med lite hjälp tala om sig själv
och sin närmiljö, fritidsaktiviteter,
vädret
Ge och förstå vägbeskrivning,
väderstreck och riktningar
Datum, dagar och klockslag
Vanliga adjektiv
Adjektivets böjning och placering
Hälsningsfraser,
uppköpsvokabulär och -fraser
Centrala strukturer och vanliga
verbformer i presens
Nekande sats
Possessiva pronomen
Frågetyper och frågeord
Räkneorden 0 - 100 och tusental
Förstå det huvudsakliga
innehållet i en kort text
I stora drag behärska kursens
centrala ordförråd och enkla
satskonstruktioner i tal och
skrift
Med ett begripligt uttal högläsa
en bekant text
åk 9
Repetera tidigare inlärt stoff
Använda inlärt stoff i dialoger och
dramatiseringar
Ett utökat ordförråd i form av mer
avancerade texter och hörförståelse
Reflektera djupare över kulturella
likheter och skillnader i jämförelse
med det egna språket och den egna
kulturen
Latinamerikas geografi och regionala
särdrag
Bekanta sig med de för eleven
relevanta samhällssystemen i de
spansktalande områdena
Regelbundna verb
Centrala oregelbundna verb
Förfluten tid samt närfuturum
Elementära reflexiva verb
Demonstrativa pronomen
Objektspronomen
Kroppsdelar och
personbeskrivning
Göra uppköp, gå på restaurang
Vokabulär för vistelse i både
stadsmiljö respektive landsbygd
Producera egna texter utgående
från inlärt stoff
Uppfatta huvudpunkterna i en
kort text eller i ett samtal
Klara av att i tal och skrift kort
berätta om sig själv, sina
intressen och sin närmiljö
I stora drag behärska kursens
mest centrala ordförråd och
grundläggande grammatik
Begripligt delta och göra sig
förstådd i en vardaglig dialog
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards