Avtal Parter: Ramavtal

advertisement
Avtal
Avtalets
namn:
Upphandling:
Resebyråtjänster 2014
Referensnr:
10248
Resebyråtjänster 2014
Upph. ref.nr:
10248
Startdatum:
2015-06-01
Slutdatum:
2017-05-31
Typ av avtal:
Ramavtal
Förlängning:
2 st á 1 år
Parter:
Köpare
Upph. enhet:
Säljare:
Säljare:
Big Travel Sweden AB
Handläggare:
SKL Kommentus
Inköpscentral AB
Anna Larsson
Kontaktperson:
Johan Nyren
Org. nr:
5568194798
Org. nr:
5562602838
Moms reg
nummer:
Adress:
SE556819479801
SE556260283801
Hornsgatan 15
Moms reg
nummer:
Adress:
Postnummer:
11799
Postnummer:
20312
Postort:
STOCKHOLM
Postort:
MALMÖ
Land:
Sverige
Land:
Sverige
Telefon:
08-7095930
Telefon:
0736-821563
Mobil:
0736-821563
Fax:
08-52800981
E-post:
[email protected]
Mobil:
Fax:
E-post:
[email protected]
e
Box 4146
Ramavtal
1 Avtalets omfattning
1.1 Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer
556819-4798, (nedan kallad SKI) och Big Travel Sweden AB,
organisationsnummer 556260-2838 (nedan kallad Ramavtalsleverantören).
Ramavtalsleverantören ansvarar för anställd, företrädare och underleverantörs arbete
såsom för eget arbete.
1.2 Avropsberättigade
Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de upphandlande myndigheter
(fortsättningsvis kallade UM/UE) som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa
har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa
från tecknade ramavtal från avtalsstart.
Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock
ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad UM/UE möjlighet att
använda ramavtalet.
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig,
först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att
UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som
upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det
egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 1 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s
behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under
ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka
UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till
ramavtalsleverantörerna.
1.3 Avtalstid
Ramavtalet träder i kraft från den dagen då det undertecknats av båda parter.
Ramavtalet gäller för en inledande period om två (2) år. Om SKI inte säger upp ramavtalet
till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med upp till ett (1) år i taget. Sådan
förlängning kan ske maximalt två (2) gånger.
Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före
utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig.
När Ramavtalet har löpt i maximalt fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning.
Avropsavtal som tecknas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör ska vara underskrivet av
båda parter senast sista dag för Ramavtalets giltighetstid. Avropsavtal som upprättas mellan
UM/UE och Ramavtalsleverantör kan löpa under Ramavtalstiden, d.v.s. maximalt fyra (4) år.
Dock kan avropsavtal löpa i ytterligare maximalt 12 månader efter det att Ramavtalets
giltighetstid, inklusive förlängningsperioden, har löpt ut.
1.4 Avtalets omfattning
Avtalets omfattar heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands
i enlighet med bifogad kravspecifikation. Det innebär bland annat:
• bokning
• bokning
utrikes
• bokning
• bokning
• bokning
av flyg-, tåg-, buss- och båtresor, både inrikes och utrikes
av anslutningstransport till flygplats/tåg-/busstation/hamn, både inrikes och
av hyra av fordon, både inrikes och utrikes
av hotellrum, både inrikes och utrikes
av grupp- och konferensarrangemang
1.5 Definitioner
Ramavtal - Med Ramavtal avses detta dokument inklusive Avtalsbilagor.
Parter - Med Parter i denna huvudtext avses SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och
Ramavtalsleverantören.
Upphandlande myndighet/Upphandlande enhet (UM/UE) - Med UM/UE avses
sammantaget samtliga avropsberättigade myndigheter/enheter om inte annat anges.
Avrop - Med Avrop avses köp eller beställning av tjänster som UM/UE gör genom
användande av detta Ramavtal.
Avropsavtal - Med Avropsavtal avses kontrakt/avtal som upprättas mellan UM/UE och
Ramavtalsleverantören i samband med avrop.
Ramavtalsleverantören - Med Ramavtalsleverantören avses den leverantör/återförsäljare
som efter upphandlingen erhållit Ramavtal och är därigenom part i detta Ramavtal.
Leveransavtal - Med Leveransavtal avses det kontrakt/avtal som upprättas mellan SKI och
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 2 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
Leverantören i samband med avrop.
1.6 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Eventuella skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet i tidsordning
Detta ramavtal
Avropsavtal
Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlaget i tidsordning
Förfrågningsunderlag med bilagor
Eventuella skriftliga förtydliganden till anbudet i tidsordning
Ramavtalsleverantörens anbud
1.7 Avtalsbilagor
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
01
02
03
04
05
Avropsberättigade parter
Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde
Kravspecifikation
Prislista
Underleverantörer
2 Avrop
2.1 Avropsrutiner
Avropsberättigade UM/UE kontaktar den leverantör som har plats ett (1) i rangordningen för
den kommun där UM/UE har sitt säte i enlighet med bifogad rangordning.
Ramavtalsleverantören är skyldig att besvara avropsförfrågan inom tre (3) arbetsdagar.
Avböjer eller underlåter Ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM/UE rätt att
kontakta nästa leverantör i rangordningen. Ramavtalsleverantören förblir densamme under
hela av avtalstiden.
UM/UE som börjar avropa från detta ramavtal rekommenderas att teckna skriftligt
avropsavtal med Ramavtalsleverantören. Avropsavtalet får inte ha villkor som strider mot
ramavtalet. Ramavtalseverantören ska skicka kopia på undertecknat avropsavtal till
avtalsansvarig hos SKI.
Ramavtalsleverantören ska i samband med att en ny UM/UE vill börja avropa utan dröjsmål
påbörja implementeringsarbetet. Ramavtalsleverantören ska tillämpa ramavtalets villkor vid
samtliga bokningar även om beställaren inte uttryckligen åberopar ramavtalet.
Därefter kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet.
2.2 Parallella avtal
UM/UE som börjar avropa från detta ramavtal har inte rätt att samtidigt avropa samma
tjänst från annan leverantör, så kallade parallella avtal. För det fall UM/UE sedan tidigare är
bunden av avtal avseende viss del som även täcks av denna upphandling gäller detta
ramavtal endast i de delar där UM/UE inte har annat giltigt avtal. UM/UE som genomför
upphandlingar specifikt för konferensarrangemang kan dock komma att ha parallellt avtal
med annan leverantör avseende denna tjänst.
3 Pris och betalningsvillkor
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 3 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
3.1 Ersättning
Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning enligt bifogad bilaga. Priser anges i svenska
kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms). Ersättningen reglerar samtliga med
tjänsten förenade kostnader.
3.2 Prisjustering
Prisjustering kan inte ske under den planerade avtalstidens första år. SKI respektive
Ramavtalsleverantören har därefter möjlighet att begära prisjustering. Prisjustering kan ske
en gång per år. Understiger förändringsnivån två (2) procentenheter ska ingen prisjustering
ske.
Begäran om prisjustering ska skriftligen framställas och vara part tillhanda senast fem (5)
veckor innan nya priser ska träda i kraft. SKI har tolkningsföreträde avseende uträkningen av
prisjusteringen.
Prisjustering ska ske enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) arbetskostnadsindex (AKI) för
tjänstemän, preliminärt, inom offentlig sektor, med SNI 2007-kod N79110 för
Resebyråverksamhet. Indexförändringen beräknas som 90 procent av den årliga
förändringen. Den årliga förändringen motsvarar den procentuella förändringen mellan
preliminära värdet för basperiodens indextal och det preliminära värdet för aktuellt indextal.
Basperioden ska utgöras av december år 2014 och aktuellt indextal motsvarar den vid
prisjusteringen senaste publicerade basmånaden.
För att justering av priser ska träda i kraft ska SKI och Ramavtalsleverantören träffa skriftlig
överenskommelse härom.
3.3 Fakturering
UM/UE har rätt att välja mellan att erhålla faktura elektroniskt eller i pappersformat.
Ramavtalsleverantören ska kunna leverera e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To
Industry) i form av Fulltext faktura eller Svefaktura alternativt skicka e-fakturor via
fakturaportal tillhandahållen av UM/UE enligt separat överenskommelse. Driftstart och
detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan
parterna. UM/UE ska medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla
nödvändig information.
Fakturering ska ske månadsvis i efterskott till UM/UE efter genomförd bokning. All
fakturering ska ske från Ramavtalsleverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske
från underleverantör. Som underleverantör åsyftas här inte resekontoleverantör.
Ramavtalsleverantören är skyldig att införa elektronisk fakturering inom tre (3) månader
från det att UM/UE begärt det. Vid försening av införandet av elektronisk fakturering utgår
vite om 5 000 SEK. Därefter utgår löpande vite med 5 000 SEK per påbörjad
30-dagarsperiod. UM/UE äger rätt att avräkna upplupet vite från fakturerad ersättning. Har
elektronisk fakturering inte införts inom sex (6) månader efter att UM/UE har begärt det har
UM/UE rätt att häva avtalet. Rätt till vite eller möjlighet till hävning av avtalet föreligger inte
när förseningen av införandet beror på UM/UE.
UM/UE är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som härrör från dem och som Leverantören
behöver för att framställa korrekt faktura. Felaktiga fakturor eller fakturor som inte är
specificerade kan UM/UE returnera utan åtgärd. Expeditions- och faktureringsavgifter eller
liknande får inte debiteras. Fakturavillkor får inte strida mot ramavtalet.
Slutfaktura avseende Leverantörens samtliga åtaganden ska vara UM/UE tillhanda senast tre
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 4 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
(3) månader efter det att avtalet löpt ut.
3.4 Fakturans innehåll
Fakturor ska innehålla uppgifter om:
• Datum för utfärdandet
• Upphandlande myndighets/enhets namn, adress, kostnadsställe samt referens
• Resebeställarens eller resenärens namn, adress samt referens
• Faktureringsadress
• Ramavtalsleverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer,
plus- /bankgiro samt referens
• Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt
• Specifikation av tjänst samt leveransdatum
• Övriga uppgifter som UM/UE önskar
På UM/UE:s begäran ska fakturorna kunna delas upp enligt UM/UE:s önskemål.
3.5 Betalningsvillkor
Betalning, inklusive mervärdeskatt, ska erläggas mot specificerad och godkänd faktura
trettio (30) dagar efter fakturan avsänts. Ramavtalsleverantören är inte berättigad att
debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Ramavtalsleverantören ska fakturera
UM/UE, d.v.s. faktura får ej skickas från underleverantör.
Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt till påminnelseavgift enligt
förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta
enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). UM/UE har
rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Ramavtalsleverantören ålagts att betala viten
eller skadestånd och dröjer med detta. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av
UM/UE.
3.6 Försäkringar
Ramavtalsleverantören ska inneha och under hela avtalsperioden vidmakthålla för uppdraget
erforderliga försäkringar. Ramavtalsleverantören ska styrka att erforderliga försäkringar är
tecknade genom att, vid anmodan, tillställa SKI kopia på försäkringsintyg.
4 Leverans av tjänst
4.1 Leverantörens åtagande
Leverans av tjänst ska ske i överensstämmelse med i anbudet lämnade uppgifter och enligt
bifogad kravspecifikation. Ramavtalsleverantören ansvarar för eventuell underleverantörs
arbete såsom för eget arbete.
4.2 Reklamation
Vid fel eller brist i utförande av tjänst äger UM/UE rätt till prisavdrag. Om prisavdrag inte kan
överenskommas mellan parterna har UM/UE rätt att utkräva skadestånd.
UM/UE äger inte rätt till prisavdrag, ersättningsvara eller skadestånd om denne inte lämnar
Ramavtalsleverantören meddelande om kravet i samband med reklamation eller inom skälig
tid därefter.
Reklamation ska ske omgående till Ramavtalsleverantören. Fel eller brist som upptäcks av
UM/UE efter det att uppdraget upphört ska skriftligen reklameras senast inom sex (6)
månader efter det att uppdraget avslutades.
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 5 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
4.3 Force majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt Ramavtalet om fullgörandet därav förhindras på grund
av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid
ingåendet av avtalet och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.
Exempel på sådana omständigheter är krig, terrordåd, naturkatastrof, eldsvåda,
myndighetsåtgärd och arbetskonflikt.
Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta
motpart därom. SKI och Ramavtalsleverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar
så att avtalet trots ovan hinder kan fullföljas. Så snart den åberopade omständigheten
upphört ska part underrätta motpart därom. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del
förhindras för längre tid än nittio (90) dagar på grund av viss ovan angiven omständighet
äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen
frånträda avtalet.
5 Antidiskrimineringsklausul
5.1 Antidiskrimineringsklausul
1. Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid
varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är
16 kap 8 och 9 § § brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567).
2. Ramavtalsleverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av SKI skriftligen
redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för
redovisning ska vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits.
3. Om Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne
är skyldig att förete enligt 2 eller om Ramavtalsleverantören vid utförandet av kontraktet
inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering
som angetts i 1, äger SKI rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren
föreskriven uppsägningstid.
4. Ramavtalsleverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i
enlighet med följande uppställda krav:
– För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet
som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt.
– För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som
upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en
procentuellt stor andel av kontraktsvärdet.
– För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande
antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören.
5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för SKI att dess Ramavtalsleverantörer lever
upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en
straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som
angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. SKI äger i dessa fall rätt att häva
avtalet.
6 Ramavtalets administration och förvaltning
6.1 Administrativ ersättning
SKI är avtalspart och är ansvarig för förvaltningen av Ramavtalet under avtalstiden.
Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning.
Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 6 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 0,7 % av fakturerat
belopp enligt detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det
fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas
av Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga den administrativa
avgiften om 0,7 % under hela den period som Kontrakt (avropsavtal) löper.
Administrativ avgift utgår även efter det att Ramavtalet eller enskilda Kontrakt har upphört
att gälla under förutsättning att ramavtalet fortfarande tillämpas mellan leverantören och en
avropande myndighet eller enhet. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som
avrop görs. SKI behöver ha vetskap om vilka myndigheter och enheter som tillämpar
utgångna Ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande
Ramavtal.
Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning,
marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt
stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen
Ramavtalsleverantör.
Ramavtalsleverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift
på Kundens faktura. Redovisning får endast ske i det fall myndigheten/enheten särskilt
begär
det.
Redovisning av statistik
Ramavtalsleverantörem ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av
försålda varor/tjänster som omfattas av Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper
efter ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Redovisningen
ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad och omfatta
föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska
rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar innan rapportering eller i
annat format som SKI och Ramavtalsleverantören överenskommer om. Redovisning ska
ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan
kostnad för SKI.
Fakturering
Den administrativa ersättningen faktureras Ramavtalsleverantören månadsvis av SKI
med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt
gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto, påminnelseavgift
enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt
dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen
(1975:635). Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen
inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans
utställningsdatum.
Vite
SKI har, för det fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning
eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite.
Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Leverantören brister i sin
redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning
utgår
vite om 4 000 SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med
maximalt 16 000 SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall
maximalt vite utgått och Leverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att
till Leverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning.
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 7 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
Revision
SKI äger rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta
avtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor
och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda
kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för
Ramavtalslverantören. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks
vid revision ska korrigeras omgående. SKI ska svara för kostnaden för revisorn i det fall
Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska Leverantören stå för
kostnaden. Ramavtalsleverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för
kostnaderna för revision om maximalt vite om 16 000 SEK enligt ovan utgått under de
senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om Ramavtalsleverantören har varit i dröjsmål
med betalningen med minst 30 dagar den senaste tolvmånadersperioden.
6.2 Ramavtalsändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i ramavtalet liksom förlängning eller annan rättshandling i anslutning till
ramavtalet ska, för att vara giltiga, upprättas skriftligen i separat handling, godkännas och
undertecknas av bägge parterna samt biläggas ramavtalet.
6.3 Överlåtelse till ny leverantör
Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till ny leverantör. I undantagsfall, till exempel vid
omorganisation eller försäljning, får detta ske utan att ny upphandling behöver genomföras.
Överlåtelsen ska i förväg godkännas av SKI och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och
undertecknas av Ramavtalsleverantören och den nya leverantören. För att den nya
leverantören ska ha rätt att leverera enligt ramavtalet ska kopia av överlåtelseavtalet
sändas till SKI.
Sker överlåtelse utan godkännande har SKI rätt till skadestånd för den skada den lider.
UM/UE äger också rätt att häva avropsavtal utan föregående uppsägning.
7 Underleverantörer
7.1 Underleverantörer
Ramavtalsleverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår
av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete så som för
sitt eget arbete.
Ramavtalsleverantören har inte rätt att till underleverantör delegera rätten att motta avrop,
lämna avropssvar, teckna avtal med UM/UE eller fakturera UM/UE.
Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av
underleverantörer. Rutinerna ska innefatta: ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och
kontaktpersoner hos underleverantören mm.
7.2 Byte eller anlitande av underleverantör
Förfrågan om byte eller anlitande av underleverantör ska inkomma till SKI senast fyra (4)
veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger. Utgångspunkten
är att Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska vara oförändrad under
Ramavtalsperioden. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av SKI.
Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på underleverantörer i
förfrågningsunderlaget.
Sker byte eller anlitande av underleverantör utan SKI:s godkännande har SKI rätt till
skadestånd från Ramavtalsleverantören för den eventuella uppstådda skada den lider. SKI
äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning.
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 8 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
8 Personal
8.1 Personal
Ramavtalsleverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda sig
av personal med för ändamålet erforderlig kompetens och som uppfyller kraven i
upphandlingens förfrågningsunderlag.
8.2 Personalansvar
Ramavtalsleverantören har för sin och eventuell inhyrd personal fullständigt personalansvar
och svarar för alla kostnader i samband med detta.
9 Säkerhet och sekretess
9.1 Säkerhet och sekretess
Ramavtalsleverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som UM/UE redovisar från tid till
annan samt tillse att berörda resurser och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter.
Ramavtalsleverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge
sådana uppgifter om UM/UEs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- och/eller
yrkeshemligheter eller som i övrigt rör UM/UEs interna förhållanden, i annan utsträckning än
som erfordras för avtalad tjänsts genomförande. I det fall Ramavtalsleverantören ges
tillgång till enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyddad information ska
tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Skyldigheten att iaktta sekretessen gäller
även efter det att Kontraktet i övrigt upphört att gälla. Ramavtalsleverantören förbinder sig
att informera personal och underleverantörer om gällande sekretess. Om UM/UE så begär
ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av Ramavtalsleverantörens personal och ev.
anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas.
10 Samarbete och uppföljning
10.1 Informationsplikt
Ramavtalsleverantören, SKI respektive UM/UE har skyldighet att fortlöpande informera
varandra om förhållanden som har betydelse för ramavtalet.
10.2 Lojalitetsplikt
Parterna är förpliktade att fullgöra sina avtalsförpliktelser på ett lojalt sätt och ska och agera
korrekt ärligt och lojalt med beaktande av motpartens intressen i enlighet med god
affärssed.
10.3 Uppföljningsmöten
SKI och Ramavtalsleverantören ska samarbeta under avtalsperioden. SKI respektive
Ramavtalsleverantören är skyldig att minst en gång per år delta i ett uppföljningsmöte där
omständigheter som påverkar avtalsförhållandet diskuteras. Ramavtalsleverantören är
också skyldig att tillhandahålla kontaktuppgifter till UM/UE samt dess resebeställare till SKI
för att möjliggöra till exempel enkätundersökning av upplevd kvalité.
10.4 SKI och UM/UE
SKI och UM/UE ska samarbeta under avtalsperioden. SKI ska informera om ramavtalet,
stödja UM/UE vid avrop, följa upp tillämpningen av ramavtalet samt bidra till att underlätta
samarbetet mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören.
10.5 Marknadsföring
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 9 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
Ramavtalsleverantören har endast rätt att hänvisa till ramavtalet vid marknadsföring på ett
sunt och korrekt sätt i enlighet med avtalet och på ett sådant sätt att mottagaren får en
rättvisande bild av avtalet. SKI:s godkännande ska inhämtas i förväg. Om sådant
godkännande inte inhämtats i förväg och Ramavtalsleverantören inte omedelbart upphör
med marknadsföring som SKI påpekat är otillåten eller inte på ett korrekt sätt återspeglar
innehållet i ramavtalet har SKI rätt till vite. Vite utgår om 15 000 SEK. Därefter utgår löpande
vite med 15 000 SEK per påbörjad 30-dagarsperiod tills marknadsföringen har upphört. SKI
har rätt till skadestånd för liden skada. Har vite utgått ska detta avräknas från SKI: s
skadestånd.
10.6 Revision
Ramavtalsleverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att
löpande kontrollera att ställda krav uppfylls och att föreskriven kravnivå upprätthålls.
SKI har rätt att under avtalstiden utföra kontroller av Ramavtalsleverantören för att
säkerställa att Ramavtalsleverantören uppfyller uppställda krav på inbetalnings av skatter
och avgifter samt ekonomisk stabilitet.
SKI ska ha möjlighet att uppdra åt fristående konsult, egen personal, revisor eller liknande
att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering av villkoren i detta ramavtal.
Ramavtalsleverantören är skyldig att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att
denne kan genomföra sitt uppdrag.
11 Avtalets upphörande
11.1 Uppsägning
SKI har rätt att säga upp ramavtalet med sex (6) månaders uppsägningstid. Uppsägningen
ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantören. UM/UE har rätt att säga upp avropsavtalet
med tre (3) månaders uppsägningstid.
11.2 Hävning
SKI har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan och utan föregående erinran om
Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas av 10 kap.
1 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken eller om
Ramavtalsleverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 § LOU.
SKI har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan och utan föregående erinran om
Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid
bedömningen av tilldelning av ramavtal.
SKI har rätt att häva ramavtalet med omedelbar verkan om Leverantören i väsentligt
hänseende brutit mot ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar
efter erinran härom. Erinran och hävning ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantören.
SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan helt eller delvis om
Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala
avgifter trots påpekande från SKI.
UM/UE har rätt att häva avropsavtalet med omedelbar verkan om Leverantören i väsentligt
hänseende brutit mot ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar
efter erinran härom. Erinran och hävning ska ske skriftligen till Leverantören.
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 10 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
11.3 Skadestånd
Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan SKI respektive Ramavtalsleverantören.
Ersättning ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning.
12 Tvist och preskription
12.1 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Ramavtal eller Leveransavtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna
emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk
allmän domstol i Stockholm med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist
hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Ramavtalsleverantören att avbryta sitt
uppdrag.
Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag.
12.2 Preskription
Om talan inte väcks inom ett (1) år efter Ramavtalets upphörande går parts talerätt förlorad
(preskription), om inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger motpart till last. Vid uppsåt och
grov vårdslöshet ska talan väckas inom tio (10) år efter Ramavtalets upphörande.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit
var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.
Underskrift av behörig avtalstecknare:
Köpare:
Säljare:
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Big Travel Sweden AB
Ort / datum:
Ort / datum:
Underskrift:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Befattning:
Befattning:
Utskrivet: 2015-03-26 9:06
Sida 11 av 11
Refnr.: 10248 ....../......
Download