Seminarium cell- och molekylärbiologi, Biomedicinprogrammet vt

advertisement
Seminarium cell- och molekylärbiologi, Biomedicinprogrammet vt 2014
Seminarium om molekylärbiologiska verktyg och dessas användningsområden
Förbered svar till uppgifterna nedan så att ni är beredda att redogöra inför seminariegruppen. Alla skall delta i
diskussionen. Notera eventuella frågor eller oklarheter som ni vill diskutera. Till er hjälp finns det
instuderingsfrågor.
Litteratur: Lodish et al. Kap. 5, föreläsningar och kompletterande material.
Inaktivitet under seminariet eller oförberett deltagande kan behöva kompenseras för med PM med skriftliga svar
på frågorna.
I det här seminariet ska vi diskutera hur du genom molekylärgenetiska tekniker skulle kunna
gå tillväga för att ta reda på om en DNA-sekvens bär på en mutation eller ej. Vi kommer
behandla teknikerna relativt ytligt då de kommer tas upp i detalj senare i kursen.
Syftet med seminariet är att ni ska bekantas med olika termer och möjligheter vad gäller
molekylärgenetiska tekniker och metoder.
Du gör ett projekt på Akademiska sjukhuset och har fått i uppdrag att undersöka om en patient
bär på en mutation i genen MYC (Homo sapiens v-myc avian myelocytomatosis viral
oncogene homolog) som ger upphov till fenotypen Burkitt’s lymfom (cancer). För att ta reda
på om patientens MYC gen är muterad kör du en Polymerase Chain Reaction (PCR) på
patientens genomiska DNA som du utvunnit från ett blodprov. PCR produkten sätter du sedan
in i en plasmidvektor som du därefter överför (transformerar) till E. coli bakterier. De
transformerade bakterierna låter du växa på en näringsplatta och därefter plockar du ett antal
bakteriekloner som du sedan ånyo odlar upp. Du utvinner det klonade DNAt från bakterierna
och skickar DNAt på Sanger-sekvensering. Efter ett par dagar får du sekvenseringsresultatet
och du kan då konstatera att patienten bär på en mutation.
Frågor:
1. Vad är rekombinant DNA?
2. a) Vad är PCR och vad är dess syfte?
b) Vad använder man som templat vid PCR körningen i texten?
3. Hur bestämmer man specificiteten på PCR reaktionen?
4. a) Vad är en plasmidvektor och varför används den?
b) Vad bör man tänka på vid val av vektor?
5. a) Varför överför man vektorn till bakterier?
b) Definiera begreppet bakterieklon
6. a) Vad innebär att en gen är muterad?
b) Hur kan man avgöra om patientens DNA sekvens är muterad?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards