Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik

advertisement
SUNDBYBERGS STAD
Uppdatering trafikprognos
Stora Ursvik
Version 2
Stockholm 2013-02-22
Uppdatering trafikprognos Stora
Ursvik
Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status
2013-02-22
61201252627
Version 2
Eva-Lena Nilsson
Uppdragsledare
Jevgenij Petoukhov
Handläggare
Eva-Lena Nilsson
Granskare
Ramböll Sverige AB
Box 17009, Krukmakargatan 21
104 62 Stockholm
Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se
Unr 61201252627
Organisationsnummer 556133-0506
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Innehållsförteckning
1.
Bakgrund och syfte ......................................................................................... 1
2.
Tidigare prognoser .......................................................................................... 2
3.
Trafikprognos år 2025 ..................................................................................... 2
3.1
Förutsättningar .................................................................................................. 2
3.2
Utan nordlig anslutning ....................................................................................... 3
3.3
Med en nordlig anslutning ................................................................................... 4
4.
Kapacitet i korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen ..................................... 5
4.1
Utan nordlig anslutning ....................................................................................... 6
4.2
Med nordlig anslutning ........................................................................................ 7
5.
Kapacitet i trafikplats Ärvinge ......................................................................... 9
5.1
Antaganden ....................................................................................................... 9
5.2
Kapacitetsberäkning ......................................................................................... 10
6.
Känslighetsanalys ......................................................................................... 11
6.1
Antaganden ..................................................................................................... 11
6.2
Kapacitetsberäkning ......................................................................................... 12
7.
Analys ........................................................................................................... 15
7.1
Kapacitet Enköpingsvägen ................................................................................. 15
7.2
Kapacitet Tpl Ärvinge ........................................................................................ 15
7.3
Genomfartstrafik .............................................................................................. 16
8.
Sammanfattning............................................................................................ 16
i
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
1.
Bakgrund och syfte
En ny stadsdel planeras i Stora Ursvik i Sundbybergs kommun. Fullt utbyggt
omfattar projektet drygt 6 000 bostäder och 125 000 m2 BTA lokaler. Området
gränsar i norr till Igelbäckens naturreservat och i söder till E18/Enköpingsvägen.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Syftet med denna utredning är att justera de tidigare trafikprognoser för området
med hänsyn till förändringar i exploateringssammansättning och
utbyggnadsetapper som har kommit upp under projektets gång. Ett annat syfte är
att beskriva konsekvenserna med en ny lokal vägförbindelse i norr mellan Ursvik
och Ärvinge trafikplats. Det studerade området presenteras i figur 1.
Figur 1. Orienteringsbild Stora Ursvik.
1 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
2.
Tidigare prognoser
Trafikprognoser för Ursviksområdet har tidigare genomförts för år 2010 och år
2015. Trafiken har tagits fram bl a med hjälp av en EMMA-modell och kapacitetet
har beräknats med hjälp av Capcal. Prognoser finns för tre respektive fyra
anslutningar.
3.
Trafikprognos år 2025
3.1
Förutsättningar
Förutsättningar för trafikprognosen är att tre anslutningar till Stora Ursvik finns
från Enköpingsvägen i södra delen av området samt att området är fullt utbyggt.
Utredningen bygger på tidigare genomförd trafikprognos som sammanfattas i
rapporten Ursvik trafikprognos, Ramböll, 2009-04-22 samt Utredning Ursvik
nordlig anslutning, Ramböll 2009-07-02.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Trafikalstringen från och inom Ursviksområdet är uppskattad utifrån BTA för
lokalerna och antal lägenheter för varje kvarter enligt exploateringsberäkningen
(daterad 2012-02-02), samt Max-scenariot av utbyggnadsprognosen (daterad
2013-02-13). Nämnda underlag erhölls från Sundbybergs stad. Alstring till och
från skolorna i området uppskattas utifrån antalet elever i respektive skola.
Alstringstalet för lokalerna är satt till 40 fordonsrörelser per dygn/1000 BTA.
Alstringen för bostäderna är 2,6 fordonsrörelser/lägenhet och 3,9
fordonsrörelser/enfamiljshus. Detta ger ca 5 600 fordonrörelser för lokalerna och
ca 18 200 fordonrörelser för bostäderna. 80 % av skolbarnen i skolorna antas bo i
området, vilket innebär att de inte genererar något extra trafiktillskott till
området. Av de resterade 20 % av skolbarnen bedöms 30 % bli skjutsade/
hämtade med bil. Varje skola antas ha 30 lärare som var och en genererar 3
fordonsrörelser/dygn. Skolornas trafikalstring läggs ihop med arbetsplatser i tabell
1 nedan. Alstringstalen är valda med hänsyn till goda kollektivtrafikförbindelser för
området med tvärbana och buss.
Tabell 1. Trafikalstring och antal fordonsrörelser i området.
Arbetsplatser
Lägenheter och
enfamiljshus
Trafikalstring per dygn
Antal rörelser per dygn
40 rörelser/1000 BTA
5 600
2,6 rörelser/lgh
3,9 rörelser/enfamiljhus
18 200
För kapacitetsberäkningarna har Capcal (version 3.3.0.4) använts. Capcal är ett
kapacitetsberäkningsprogram för korsningar och cirkulationsplatser.
2 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Tillåten hastighet har satts till 30 km/h för hela Ursviksområdet, 50 km/h för den
nya norra anslutningen till Ärvinge trafikplats och 60 km/h för Enköpingsvägen.
Hastighetsgränserna härstammar från Sundbybergs stads trafikplan, 2012-04-24.
Utifrån ovannämnda förutsättningar bedöms Ursviksområdet alstra ca 23 800
fordon per dygn år 2025.
3.2
Utan nordlig anslutning
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Trafikmängderna på Enköpingsvägen och Kvarnvägen för år 2025 baseras på
trafikprognosen i jämförelsealternativet i Sundbybergs stads trafikplan (2012-0424). Dessa trafikmängder har stämts av med trafikplanerarna på Sundbybergs
stad. Enköpingsvägen väster om Kvarnvägen har trafikflöden på ca 48 500
fordon/dygn, Kvarnvägen bedöms ha ca 15 000 fordon/dygn och Enköpingsvägen
väster om Kvarnvägen ca 42 500 fordon/dygn.
Figur 2. Trafikmängder på de största gatorna i Stora Ursviksområdet utan en
nordlig anslutning. Bakgrundsbilden baserad på illustrationsplanen erhållen från
Sundbybergs stad 2013-01-15.
Korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen bedöms få relativt stor andel trafik, på
grund av stora etableringar av kontor/handel och bostäder i sydvästra delen av
området, upp mot 12 500 fordon/dygn. Figur 2 illustrerar trafikmängder på de
största gatorna i trafiksystemet.
3 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
3.3
Med en nordlig anslutning
Den nya nordliga anslutningen till trafikplats Ärvinge antas få 35 % av den
arbetsplatsrelaterade trafiken och 25 % av trafiken till och från bostäderna av den
totala alstringen till och från Ursvik. Denna trafik antas ha mål norrut, dvs. mot E4
norrut och Hanstavägen. Dessutom antas cirka hälften av trafiken från de norra
delarna av exploateringsområdet med E18 västerut som resmål köra via den norra
anslutningen och trafikplats Ärvinge. För trafiken från den sydvästra delen av
området, som har mål mot E4 norrut, antas hälften köra via Enköpingsvägen och
trafikplats Rissne.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Generell fördelning av trafiken till och från området illustreras i figur 3.
Figur 3. Fördelning av trafiken till- och från området. Bakgrundsbilden baserad på
illustrationsplanen erhållen från Sundbybergs stad 2013-01-15.
Totalt ca 5 600 fordon/dygn bedöms att köra till och från området via den norra
anslutningen och trafikplats Ärvinge. Detta innebär att Enköpingsvägen avlastas
med motsvarande trafikmängd. Trafikmängderna med hänsyn till den norra
anslutningen illustreras i figur 4.
4 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 4. Trafikmängder på de största gatorna i Stora Ursviksområdet med en
nordlig anslutning. Bakgrundsbilden baserad på illustrationsplanen erhållen från
Sundbybergs stad 2013-01-15.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
4.
Kapacitet i korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen
Cirkulationsplatsen i korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen bedöms bli den
mest belastade punkten i det studerade trafiknätet. Kapacitetsberäkningen görs
för både FM- och EM-maxtimmar, samt med och utan den nordliga anslutningen.
Maxtimtrafiken under förmiddagen antas vara 8 % av dygnstrafiken och för
eftermiddagen antas maxtimtrafikandelen vara 10 %. Maxtimtrafiken i korsningen
Enköpingsvägen/Kvarnvägen är alltså som störst på eftermiddagen.
5 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
4.1
Utan nordlig anslutning
Figur 5 illustrerar en kapacitetsberäkning för en förmiddags maxtimme.
Korsningen är högt belastad. Till följd av stort trafikflöde i cirkulationen blir
utfarten från Ursvik-området kraftigt överbelastad med belastningsgrader på över
1,50. De övriga anslutningar har tillräcklig kapacitet, men låg servicegrad, vilket
innebär att de ligger nära kapacitetstaket och har en viss köbildning.
Figur 5. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, FM år 2025 utan nordlig anslutning.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Situationen är omvänd under eftermiddagens maxtimme. Alla tillfarter utom
anslutningen från Ursvik har belastningsgrader över 1. Detta innebär att
korsningen blir överbelastad med svår köbildning som följd. Särskilt hårt belastad
är anslutningen från Kvarnvägen där belastningsgraden ligger över 2.
Anslutningen från Ursviksområdet har dock betydligt bättre framkomlighet med
belastningsgrader på ca 0,75. Figur 6 redovisar belastningsgraderna för EM-max.
6 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 6. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, EM år 2025 utan nordlig anslutning.
4.2
Med nordlig anslutning
I och med en utbyggnad av en nordlig anslutning avlastas korsningen
Enköpingsvägen/Kvarnvägen. Som det framgår i figur 7 minskar
belastningsgraderna jämfört med FM-max scenariot utan den nordliga
anslutningen.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Anslutningen från Ursvik är visserligen fortfarande överbelastad, men ligger nu
betydligt närmare kapacitetsgränsen med en belastningsgrad på 1,10 än utan den
nordliga anslutningen då belastningsgraderna är över 1,5. Anslutningen bedöms
dock fortfarande ha betydande köbildning. Även de övriga anslutningar får något
bättre framkomlighet med belastningsgraderna på 0,88-0,77.
7 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 7. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, FM år 2025 med nordlig anslutning.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Under EM-max förändras trafiksituationen i korsningen till det bättre med en
avlastning från en nordlig anslutning. Trafikminskningen lyckas dock inte lösa
kapacitetsproblemet, då korsningen fortfarande är överbelastad. Figur 8 illustrerar
belastningsgraderna i korsningen.
Figur 8. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, EM år 2025 med nordlig anslutning.
8 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
5.
Kapacitet i trafikplats Ärvinge
5.1
Antaganden
Trafiksituationen i trafikplats Ärvinge studeras med hänsyn till en anslutning från
Ursvik området.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Utformningen av trafikplatsen antas få en justerad utformning med hänsyn till den
nya anslutningen enligt figur 9. Trafikplatsen antas bli en fullständig
cirkulationsplats med två körfält i cirkulationen istället för ”droppe” i den
ursprungliga utformningen. I övrigt antas anslutningarna från E18:s avfartsramper
få två körfält. På grund av stora trafikflöden mot Kista antas den norra
anslutningen få en frilagd högersväng mot Kista och den södra anslutningen antas
ha en utformning som möjliggör vänstersvängar från båda körfälten
Figur 9. Utformning av tpl Ärvinge med Ursvik-anslutningen. Enligt Utredning
Ursvik nordlig anslutning, Ramböll 2009-07-02.
9 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Trafikmängderna till/från Ursvik-området är enligt kapitel 3.3. Trafikmängder för
den övriga trafiken i trafikplatsen härstammar från trafikprognosen för U2 år 2030
i Vägverkets rapport E18 Hjulsta – Kista, Trafikprognoser U1 och U2 2010-03-08
(0T141001). Trafikmängderna i trafikplatsen för år 2025 antas ligga ungefär på
samma nivå som år 2030. Det antas att det inte förekommer någon smittrafik
över cirkulationsplatsen.
Maxtimandelen av dygnstrafiken från Ursvik antas vara samma som för de södra
anslutningarna, dvs 8 % för morgonens- och 10 % för eftermiddagensmaxtimmar. Ingående trafik till Kista antas under morgonmax utgöra 12 %,
medan utgående trafiken antas ligga på 8 % av dygnstrafiken, eftersom området
bedöms ha en större andel verksamhetstrafik än bostadstrafik. Under
eftermiddagsmax är andelarna omvända.
5.2
Kapacitetsberäkning
Som det framgår i figur 10 är kapaciteten i trafikplatsen tillräcklig under en FMmaxtimme. Anslutningen från Ursvik har god framkomlighet. De högst belastade
anslutningarna är E18:s avfartsramp från söder respektive det högra körfältet från
Kista. Dessa har förvisso låg servicenivå men framkomligheten bedöms ändå vara
tillfredsställande för en högtrafikstimme i Stockholmsområdet.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Högerströmmen från E18:s norra anslutning antas vara frilagd utanför
cirkulationen och är därför inte med i kapacitetsberäkningen.
Figur 10. Tpl Ärvinge med anslutning från Ursvik, FM år 2025-2030
10 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Kapaciteten i trafikplatsen under EM-max är tillräcklig för samtliga anslutningar
utom för utfarten från Kista, som blir överbelastad. Korsningen som helhet
bedöms dock fungera tillfredsställande. Belastningsgraderna illustreras i figur 11.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Figur 11. Tpl Ärvinge med anslutning från Ursvik, EM år 2025-2030
6.
Känslighetsanalys
6.1
Antaganden
För att ta höjd för eventuell större omflyttning av trafiken från området mot den
nordliga anslutningen görs en känslighetsanalys. Inom känslighetsanalysen görs
ändrade antaganden om resefördelningen från området där ca 50 % av trafiken
har sina mål mot E18 norrut, respektive västerut. Antaganden om att hälften av
trafiken från södra delar av området väljer att ta sig till E18 via Enköpingsvägen
kvarstår dock, varför anslutningen mot norr får ta emot 8 700 fordon/dygn eller
ca 37 % av den totala trafikmängden. Trafikmängderna på de största
anslutningarna från området redovisas i figur 12.
11 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 12. Trafikflöden år 2025 enligt känslighetsanalysen - 50 % av trafiken från
området mot E18. Bakgrundsbilden baserad på illustrationsplanen erhållen från
Sundbybergs stad 2013-01-15.
6.2
Kapacitetsberäkning
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Ökad andel av trafiken mot norr avlastar anslutningarna vid Enköpingsvägen. Som
det framgår i figur 13 är kapaciteten i korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen
under FM-max i stort sett tillräcklig, så när som på vänstersvängen från Ursvikområdet som ligger på kapacitetsgränsen.
12 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 13. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, FM år 2025 Känslighetsanalys
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen är dock fortfarande överbelastad under
EM-maxtimmen, vilket framgår av figur 14.
Figur 14. Enköpingsvägen/Kvarnvägen, EM år 2025 Känslighetsanalys
Trafikplats Ärvinge har fortfarande tillräcklig kapacitet, trots ökad trafik från
Ursvik. Belastningsgraderna ökar något men är fortfarande på en acceptabel nivå
för en maxtimme. Figur 15 visar belastningsgraderna.
13 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Figur 15. Tpl Ärvinge, FM år 2025-2030 Känslighetsanalys
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Belastningsgraderna ökar något även under EM-max. Alla anslutningar utom från
Kista har tillräcklig kapacitet. Figur 16 illustrerar trafiksituationen.
Figur 16. Tpl Ärvinge, FM år 2025-2030 Känslighetsanalys
14 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
7.
Analys
7.1
Kapacitet Enköpingsvägen
Belastningen på korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen är hög såväl under FMsom EM-maxtimmarna, med kraftiga köbildningar som resultat. Under
förmiddagen är anslutningen från Ursvik överbelastad. Under EM-max är
belastningen på denna anslutning betydligt lägre och framkomligheten tillräcklig
för just Ursvik-anslutningen, men korsningen i övrigt är överbelastad med kraftig
köbildning på Enköpingsvägen och Kvarnvägen. Skillnaden mellan FM och EM
beror på en större andel trafik till/från bostäder jämfört med trafiken till/från
arbetsplatser i området.
I och med norra anslutningen avlastas korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen
betydligt, men inte tillräckligt.
Under FM-max blir belastningsgraden 1,10 jämfört med ca 1,50-1,70 utan norra
anslutningen från Ursvik. Detta innebär fortfarande köbildning och svårigheter att
ta sig ut på Enköpingsvägen, men i betydligt lägre grad än utan den norra
anslutningen.
Under EM-max räcker inte trafikminskningen till följd av den nordliga anslutningen
till för att lösa kapacitetsproblemen på Enköpingsvägen, även om
framkomligheten förbättras. Enköpingsvägens tillfarter och Kvarnvägen är
fortfarande överbelastade. Detta eftersom det inte är trafiktillskottet från Ursvik
som är avgörande utan höga trafikmängder av den generella trafiken på
Enköpingsvägen.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Känslighetsanalysen tar upp ett scenario där fler väljer att åka in/ut via den norra
anslutningen. Detta scenario bedöms som relativt troligt med tanke på
kapacitetsproblem vid Enköpingsvägen. Vid en sådan omflyttning blir kapaciteten
under FM i stort tillräcklig. Under eftermiddagen är dock korsningen fortfarande
överbelastad.
Slutsatsen som kan dras av kapacitetsberäkningarna är att trafikavlastningen från
den nordliga anslutningen är nödvändig för att trafiken skall kunna på ett
tillfredsställande sätt ta sig till och från Ursvik-området. Kapacitetsbegränsningen i
korsningen Enköpingsvägen/Kvarnvägen bedöms dock i första hand bero på höga
trafikmängder av den generella trafiken på Enköpingsvägen.
7.2
Kapacitet Tpl Ärvinge
Trafikplats Ärvinge bedöms med den studerade utformningen och trafikmängderna
ha generellt tillfredsställande kapacitet. Den enda anslutningen som överbelastas
är den från Kista under eftermiddagens max. Utifrån kapacitetsberäkningen görs
bedömningen att köbildningen på ramperna från E18 ligger på en acceptabel nivå,
utan tillbakablockering av motorvägen.
15 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Känslighetsanalysen visar att trafikplatsen klarar även en eventuell ökning av
trafiken från Ursvikområdet jämfört med huvudprognosen. Det bedöms att ett
sådant scenario kan vara troligt, sett till kapacitetsproblemen på Enköpingsvägen.
7.3
Genomfartstrafik
Med den nordliga anslutningen ökar tillgängligheten till och från området, men
även framkomligheten inne i området. Genomfartstrafik från Enköpingsvägen
norrut via den nya anslutningen förväntas vid ”normala” förhållanden bli liten, då
det tar längre tid att åka genom området och via den nya anslutningen jämfört
med att åka på E18 via Tpl Rissne.
”Normala” förhållanden innebär de angivna förutsättningarna i korsningen
Enköpingsvägen/Kvarnvägen och att det är bra framkomlighet på Enköpingsvägen
och genom trafikplats Rissne.
8.
Sammanfattning
Stora Ursvik genererar ca 23 800 fordonsrörelser/dygn när området är fullt
utbyggt. Huvuddelen av trafiken genereras av bostäder.
Den störst belastade anslutningen från Stora Ursvik är korsningen
Enköpingsvägen/Kvarnvägen.
Den norra anslutningen behövs för att upprätthålla en acceptabel nivå på
framkomligheten till och från västra delarna av Ursvik.
i:\20trf\2012\61201252627\3_teknik\t\dokument\beskrivningar\st ursvik uppdaterad trafikprognos_2013-02-20.doc
Den norra anslutningen löser ej kapacitetsproblemen i korsningen
Enköpingsvägen/Kvarnvägen, då grunden till dessa ligger i höga trafikmängder på
Enköpingsvägen.
Den norra anslutningen bedöms inte bidra till någon betydande genomfartstrafik
genom området under normala trafikförhållanden, eftersom vägen via Tpl Rissne
bedöms vara snabbare.
Tpl Ärvinge med anslutningen från Ursvik bedöms ha tillfredsställande kapacitet
utan påverkan på trafiken på E18.
16 av 16
Uppdatering trafikprognos Stora Ursvik
Unr 61201252627
Download