Ny korsningsutformning Erikslund

advertisement
Ny korsningsutformning Erikslund
PM
Ny korsningsutformning Erikslund
REVISION:
DATUM:
Atkins Sverige AB
Strömgränden 3
25220 Helsingborg
HANDLÄGGARE:
DATUM / VERSION:
Henrik Bertheden
Anna Lundkvist
2014-01-21 / 1
GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):
UPPDRAGSLEDARE:
2014-01-21 / Simon Randahl
Henrik Bertheden
BESKRIVNING:
GODKÄND:
Telefon +46 (0)40 650 12 50
Fax +46 (0)40 650 12 51
www.atkins.se
Atkins Sverige AB
Organisationsnr 556611-6751
Företaget har sitt säte i Malmö.
Bakgrund
Strax söder om Ängelholm utmed E6 och väg 112 ligger området Erikslund. Idag finns här ett
kombinerat hotell och spa, rastplats, bensinstation samt pendlarparkering. Tidigare låg här även en
möbelaffär men denna är sedan en tid tillbaka nedlagd och lokalen står idag tom.
Fastighetsägaren till ovanstående lokal vill nu utöka befintlig lokal samt uppföra två nya byggnader,
avsedda för externhandel med sällanköpsvaror.
Idag ansluts större delen av området till väg 112 via en trevägskorsning. Den före detta möbelaffären
har dock tidigare haft en separat direktutfart till väg 112. Efter utbyggnaden stängs denna direktutfart
och samtliga verksamheter i området får in och utfart via befintlig trevägskorsning.
Syfte
Följande PM skall utgöra ett underlag till den detaljplan för området som är under framtagande av
stadsarkitektkontoret, Ängelholms kommun.
PM redovisar dels ett förslag till ombyggnad av befintlig korsning, dels en översiktlig
kapacitetsberäkning för korsningen med dagens trafik samt tillkommande alstrad trafik från området
efter planerad utbyggnad.
Förutsättningar
Dagens trafikflöden
Området är idag anslutet till väg 112, en statlig väg med ett trafikflöde på cirka 8000 fordon/dygn,
varav 8% är tung trafik. År 2012 har trafiken in och ut från området bedömts till 370 fordon/dygn.
Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets trafikflödeskartor. Skyltad hastighet på aktuell sträcka av
väg 112 är 50 km/h.
Planerad utbyggnad
Utbyggnad planeras av befintlig lokal, den före detta möbelaffären, samt norr om den ytterligare två
byggnadskroppar. Total planeras cirka 260 parkeringsplatser, varav 45 för personal.
Resultat
Korsningsutformning
För föreslagen korsningsutformning se bilaga 1.
Korsningen utformas enligt VGU, korsningstyp B respektive C, som innebär att korsningen
kompletteras med ett vänstersvängskörfält från öster respektive ett högersvängskörfält från väster.
Korsningen förskjuts en aning söderut jämför med idag. Detta för att få till en bra linjeföring som
innebär en viss avböjning för respektive körfält. Refuger anläggs för att tydliggöra körfältsuppdelning
samt korsningens övergripande utformning.
Korsningens nya utformning kommer innebära att den hamnar något utanför befintlig vägkant i söder.
Högersvängskörfältets placering innebär även att cirka 11 parkeringsplatser försvinner från hotell
Erikslunds parkering.
En gång- och cykelväg har placerats norr om väg 112 på sträckan mellan korsningen och
cirkulationsplatsen väster om Erikslund. Vid passagerna vid cirkulationsplatsen väster om Erikslund
har refugerna anpassats så att oskyddade trafikanter har möjlighet att korsa vägen i två steg.
En anpassning görs även av befintlig refug i korsningen med väg 112 för att underlätta för oskyddade
trafikanter.
Vid anslutningen till Produktionsvägen i söder har korsningen anpassats gentemot tidigare föreslagen
utformning. Detta för ökad trafiksäkerhet.
Trafikalstring
De tillkommande verksamheterna innebär en ökad trafikalstring till och från området. Då aktuell
korsning även fortsättningsvis är den enda som försörjer området kommer ökningen endast belasta
aktuell korsning.
Den tillkommande trafikalstringen har räknats fram utifrån uppgiften om planerat antal tillkommande
parkeringsplatser. Personalparkeringarna antas ha en relativt hög beläggning, 90%, om omsättas två
gånger om dagen, när personalen åker till respektive från jobbet.
Parkeringsplatserna för besökarna antas ha en något lägre beläggning, 60%, men bedöms omsättas
fyra gånger om dagen.
Utifrån dessa antaganden fås en trafikalstring av de tillkommande verksamheterna på totalt 520
fordon/dygn.
De befintliga verksamheterna bedöms vara relativt oförändrade efter en utbyggnad och flödet 370
fordon/dygn för dessa bedöms bestå.
Trafikflödet in och ut från området kommer alltså efter planerad utbyggnad uppgå till ca 900 fordon.
En körning i programmet Capcal visar på att den förväntade ökningen av antal fordon som passerar
korsningen inte innebär några kapacitetsproblem. Detta under förutsättning att korsningen byggs ut
enligt förslaget ovan.
Sida 3 av 3
aii
&i¡
!-¡
,
|
ç
¡
a
I
DTTALJPLAN 11_0711
ii
ti,
/
NORRA VARALOV 2'IB
_3
*
,'
l
'\-i
I
R180
HOTTLL TRIKSLUND
,/
R20
l
c
o
o
!
aÐ
ôoo
:l
'dQ
112
j
F
w
NMBAE
sKrssFÖRSLAG 2014-03-2s
ANGILHOLM
Fðßtãg mÊd
slötüi'
och
2 svt¡qfått ut fr&ì ErkSurÉ
,{g çø+ç
0
A.t
stíssF¿h9Á6,vY
lt4ocso
20
50
FnKsr¿iD
ATKINSËi'r!;e*''
SKALA 1:5oo
10
ín$ftE
75M
20fi'I7O
tñL-õ1-X
/
Hmrik Eertherþn
Etk
Download