O:\9646 Älvkarleby Trafiksäkerh

advertisement
Översiktskarta med kartbladsindelning
4. Älvkarleö
±
2. Uppsalavägen, Brobacken, del av
Västanåvägen & Fisket
3. Västanåvägen
1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- ekonomiska kartan, Dnr: L1999/ 139.
16
Aktuella problem
För att göra rapporten mer lättläst och överskådlig har förstudieområdet
delats in i fyra delområden. Indelningen syns på översiktskartan på
föregående sida.
fickor vilket innebär att bussresenärerna, inklusive barn som väntar på
skolskjutsen, måste använda vägrenen när de väntar på bussen vilket ger
dem en låg säkerhet.
1
Östanåvägen, Brännmovägen, korsningen mellan Brännmovägen och rv 76/lv 291.
1. Östanåvägen, Brännmovägen, korsningen
mellan Brännmovägen och rv 76/lv 291
2
Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen och Fisket.
3
Västanåvägen.
4
Älvkarleö.
Östanåvägen
Östanåvägen är smal och saknar gångbanor på sträckan mellan norra
infarten fram till Brännmovägen, vilket medför att oskyddade trafikanter
känner sig otrygga när de rör sig på vägen. Situationen förvärras av att
bilar kör fort på vägen och av att den, på en sträcka, skyltade hastigheten 30 km/tim inte följs. Vägen är mycket trafikerad morgon och kväll
samt under sommaren då många turister, varav flera med husvagn, åker
genom Älvkarleby.
Väg 759 har delats in i tre delsträckor; Uppsalavägen, Brobacken och
Västanåvägen. Med Uppsalavägen menas väg 759 mellan lv 291 och
Östanåvägens anslutning, därefter kallas väg 759 Brobacken fram till och
med Karl XIII:s bro. Norr om bron kallas väg 759 Västanåvägen.
Många barn korsar Östanåvägen på väg till och från Sörgärdets skola.
Speciellt korsningarna med Riddersdalsvägen och Brännmovägen är
farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Efter en beskrivning av problemen i respektive delområde följer tillhörande foton och karta. Nästa kapitel Tänkbara åtgärder har samma
indelning. Vid de aktuella vägarna har det inte gjorts några hastighetsmätningar utan synpunkter på fordonens hastigheter grundar sig på subjektiva iakttagelser.
Vid korsningen med Riddersdalsvägen är sikten skymd och det finns
inget som dämpar hastigheten för fordonen eller som på annat sätt
uppmärksammar dem att barn korsar vägen.
Busshållplatser
Korsningen med Brännmovägen är mycket bred, bland annat beroende
på att ytan framför restaurangen nordost om korsningen saknar tydlig
avskiljning mot körbanan och på så vis visuellt ingår i korsningen. Dessutom backar bilar ut mot Östanåvägen från parkeringen vid pizzerian och
spelbutiken.
Busshållplatserna behandlas inte separat utom i speciella fall. Busshållplatsernas utseende varierar; ett fåtal har väntficka, några av dessa har
dessutom plattform och busskur. Flertalet busshållplatser saknar vänt-
17
Östanåvägen
vintertid. På
vägrenarna ligger
snövallar och
sparkåkare och
andra oskyddade
trafikanter får färdas
på körbanan.
Övergångsställe nr 1
norr om Ljungvägen.
Även andra årstider
saknas ytor för gående
och cyklister.
Östanåvägen norrut.
Övergångsställe nr 2
vid affären.
Korsningen mellan
Östanåvägen och
Brännmovägen.
Övergångsställe nr 3
vid kyrkan.
18
Vid gång- och cykelvägens anslutning mot Sportvägen, som leder till
idrottsplatsen, saknas en markerad gångpassage över vägen.
Gång- och cykelvägen passerar framför internetcaféet på en asfaltsyta
som dels saknar markering för gång- och cykelvägen och dels saknar
avskiljning mot körbanan.
Fordonen som ska köra ut på Östanåvägen från Furuvägen har skymd
sikt.
I den skarpa kurvan norr om Sandvägens anslutning är sikten skymd
vilket försämrar säkerheten för oskyddade trafikanter,
Brännmovägen sedd mot
Östanåvägen.
Korsningen mellan Östanåvägen och rv 76 är farlig framför allt för
fordonstrafikanterna på grund av de höga hastigheter som fordonen
håller på rv 76.
Övergångsställe nummer 4, på
Brännmovägen, strax öster om anslutningen
till Östanåvägen.
Övergångsställen
1.
Norr om Ljungvägen.
2.
Vid affären. Upplevs som farligt av barnen sannolikt för att de
tycker att bilarna kör fort och för att få bilar stannar.
3.
Vid kyrkan.
Brännmovägen
Vägen är före detta infart till Älvkarleby. Den har en skyltad hastighet av
50 km/tim men vägen är rak och bred och inbjuder till högre hastigheter
trots att den kantas av villor med utfarter mot vägen. Gångbana eller
gång- och cykelväg saknas varför oskyddade trafikanter är hänvisade till
vägrenarna. Strax innan vägen ansluter mot Östanåvägen smalnar den av
och har skymd sikt. Trots det fortsätter fordonens höga hastigheter.
Korsningen med Brännmovägen och rv76/lv 291. Lv 291 söderut.
19
Ù
Ñ
Teckenförklaring
®
v
v
®
v
®
SÖRGÄRDETS SKOLA
Ù
Ñ
1.
IDROTTSPLATS
v
ng
Lju
FÖRSKOLOR
v
®
Ñ
Ù®v
3.
KYRKA
Ù
Ñ
v
®
v
®®
v
Ù
Ñ
4.
®
v
AFFÄR
VÅRDHEM
2.
v®
®
v
Väg 291
SPELBUTIK
v
®
Ridderdalsv
30 km/tim
®
v
Ù
Ñ
en
väg
mo
n
RESTAURANG
n
n
Brä
Tistelsän
g
HEMBYGDSGÅRD
en
äg
åv
tan
Ös
BENSINSTATION
v®
®
v
Väg 76
0
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- ekonomiska kartan, Dnr: L1999/ 139.
Förutsättningar och målpunkter Östanåvägen m fl
20
100 200
400
meter
v
®
Busskur
Befintliga gång- och
cykelvägar (gc-väg)
Statligt vägnät
v
®
®®
v
v
®
v
®
v
Spo
rtv.
Hållplatser
v
®
FÖRSKOLA
BLOMSTERHANDEL
Övergångsställen
±
Ù
Ñ
®®
v
v
åv
tan
Ös
®®
v
v
v
sala
Upp
v
®
PASSAGE SAKNAS
Teckenförklaring
FARLIG KORSNING
Övergångsställen
Busskur
Hållplatser
Ù
Ñ
Spo
rtvä
gen
Nyb
oga
tan
OTRYGGT ÖVERGÅNGSSTÄLLE
FARLIG KORSNING
OTYDLIG KORSNING
BILAR HÅLLER
HÖG HASTIGHET
Ùv®
Ñ
2.
v
®
BILAR/BUSSAR HÅLLER
HÖG HASTIGHET
v
®
3.
Ù
Ñ
®
v
®
®v
v
Ñ
Ù
4.
®
v®
v
SAKNAR GC-VÄG/
GÅNGBANA
FARLIG PASSAGE
Gä
rde
svä
ge
n
v
®
Ñ
Ù
BILAR HÅLLER
HÖG HASTIGHET
FARLIG VÄGSTRÄCKA
®
v
SMAL VÄGSTRÄCKA MM
lsv
Ridderda
Väg 291
BACKANDE FORDON
HÖG HASTIGHET
Väg 76
0
100 200
Aktuella problem Östanåvägen m fl
21
400
meter
vv
®
®
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- ekonomiska kartan, Dnr: L1999/ 139.
en
äg
åv
tan
Ös
TRAFIKFARLIG KORSNING
BILAR STANNAR INTE
VID ÖVERGÅNGSSTÄLLET
v
®
v
®
n
ge
vä
Befintliga gång- och
cykelvägar (gc-väg)
Statligt vägnät
1.
OTRYGGT
ÖVERGÅNGSSTÄLLE
en
väg
mo
n
n
Brä
®
v
INTE AVSKILJD GC-VÄG
ngv
Lju
SAKNAR GC-VÄG/
GÅNGBANA
±
® tanå
v
®
Ös
v
v
®v
®
FARLIG HÅLLPLATS
v
®
Ù
Ñ
®
v
®®
v
v
v
®®
v
v
sala
Upp
Övergångsställen
4.
Strax öster om anslutningen till Östanåvägen. Upplevs som
farligt av barnen. Sikten mot Östanåvägen är skymd och bilar
som kommer på Brännmovägen håller hög fart.
Korsningen mellan Brännmovägen och lv 291/rv 76
Vid korsningen ligger ett övergångsställe över lv 291. Vägen är bred och
trots att flera refuger delar upp vägen är inte passagen säker för oskyddade trafikanter. Få bilar håller den skyltade hastigheten 50 km/tim. Inte
många bilar stannar för att släppa över gångtrafikanter vilket försämrar
tillgängligheten.
2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen och Fisket
Övergångsställen nummer 5 och 6.
Uppsalavägen
Vägen är bred och rak och inbjuder till höga hastigheter. Några fastigheter har utfarter mot vägen. Gångbanor och/eller cykelbanor saknas varför
oskyddade trafikanter är hänvisade till vägrenarna.
Östanåvägens anslutning mot Uppsalavägen är stor och otydlig för
oskyddade trafikanter. I korsningen ligger en bussomstigningsplats söder
om Uppsalavägen varför många gående och cyklister rör sig i området.
Stora barngrupper passerar korsningen på väg till ”skolskogen” söder
om Uppsalavägen. Det finns inget övergångsställe eller gångpassage över
Uppsalavägen till bussomstigningsplatsen.
Brobacken och del av Västanåvägen
Övergångsställen
5.
Öster om kanalbron.
Övergångsställe nummer 7.
22
6.
Väster om kanalbron. Övergångsstället ligger strax före en
kurva med skymd sikt.
7.
Vid hotell och restaurang. Övergångsstället ligger på ett
backkrön med skymd sikt. På vägsträckan är den skyltade
hastigheten 30 km/tim och det borde inte vara något problem
för gående att korsa vägen.
Fisket
Vid samtliga korsningar i vägtriangeln väster om turisthotellet är sikten
dålig.
Älvkarleövägen går genom bebyggelseområdet Fisket. Ett flertal fastigheter ligger utmed vägen och har den som sin enda förbindelselänk till
målpunkter i samhället. Vägen är smal, saknar gång- och/eller cykelbanor. De oskyddade trafikanterna är hänvisade till vägrenarna vilket ger
dem låg trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Älvkarleövägen söder om Fisket. I kurvan genar flera fordon på fel sida om
trafikdelaren (till vänster i fotot).
Söder om bebyggelsen går vägen i en kurva med mycket god sikt. För
att begränsa hastigheten placerades år 1997 en ”port” i kurvan. Flera
trafikanter genar på fel sida om den norra trafikdelaren.
23
Teckenförklaring
v
®
Hållplatser
Busskur
Befintliga gc-vägar
Statligt vägnät
Fisket
Älvkarle
övägen
Farlig korsning
®v
v
®
Text
Saknas gc-väg/
gångbana
v
v®
®
Text
Övergångsställen
±
Ù
Ñ
Bilister genar i
kurvan vid refuger
Förutsättningar
& målpunkter
Aktuella problem
Laxön
758.01
Turisthotell
Ñ
Ù
Bussomstigningsplats
®
v®
v
Uppsalavägen
Brobacken
5.
Skymd sikt vid
övergångsstället
Kanalbron
v
®
Bilarna håller
hög hastighet
Carl XIII-bro
6.
ÙÙ
Ñ
Ñ
Övergångsställe i kurva
v
®
v®
7.
Älvkarlebyfallen
åv
tan
s
Vä
Farlig
korsning
Farlig
korsning
Ös
tan
åv
äg
en
®
v
®
v
Saknas gc-väg/
gångbana
0
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD-ekonomiska kartan, Dnr:L19997139.
Förutsättningar, målpunkter och aktuella problem Uppsalavägen m fl
24
100 200
400
meter
3. Västanåvägen
Vägen är smal och kurvig med delvis skymd sikt vilket tillsammans med
hög trafikhastighet och frånvaro av gång- och/eller gång- och cykelbana
ger låg säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Flera fastigheter har utfarter mot vägen och det finns få parallellvägar vilket gör att
oskyddade trafikanter är hänvisade till Västanåvägen. Vägens låga
säkerhet gör att flera busshållplatser inte känns trygga för väntande
resenärer.
Vägen har ett mycket naturskönt läge intill älven och den används därför
ofta av fritidscyklare bland annat från Skutskär. Vägen har också potential att användas för cykelpendling mellan Älvkarleby och Skutskär.
Sannolikt skulle både antalet fritids- och pendelcyklare öka om säkerheten förbättrades på vägen.
Västanåvägen.
Teckenförklaring
Aktuella problem
Västerbäck
Text
Förutsättningar, målpunkter och aktuella problem
Västanåvägen
Saknar gc-väg/
gångbana
®®
v
v
v
®
v®
Västa
nåväg
en
±
®
v
Text
Busskur
Hållplatser
Befintlig gång- och
cykelväg (gc-väg)
Statligt vägnät
Förutsättningar
& målpunkter
Gravfält
Hållplats endast
för skolskjuts
Golfbana
Bilarna håller hög hastighet
v ®
®
v
Turisthotell
®®
v
v
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- ekonomiska kartan, Dnr: L1999/139
25
®
v
®
v
v®
®
v
Otrygga busshållplatser
0
100 200
400
meter
4. Älvkarleö
Älvkarleövägen är rak och i mycket gott skick och inbjuder trafikanten
till höga hastigheter. Den skyltade hastigheten 50 km/tim följs i regel inte.
Enligt uppgift från de boende i området har den tunga trafiken ökat under
senare år, sannolikt för att den snabbt vill nå väg E4 sydväst om Älvkarleö.
Älvkarleövägen ligger utanför Älvkarleö skola och flera av skolbarnen
måste korsa vägen på sin väg från och till skolan. Barnen korsar även
vägen när de gör utflykter till ”skolskogen” på andra sidan vägen. Flera
barn kommer norrifrån via Älvkarleövägen till skolan, på en cirka 10
meter lång sträcka måste barnen gå och cykla utmed Älvkarleövägen för
att därefter korsa vägen och fortsätta på Fyrbovägen. Där barnen korsar
Älvkarleövägen är sikten skymd och det finns inget i vägmiljön som
uppmärksammar bilisten på korsande barn.
Söder om skolan finns en gång- och cykelväg som används av barn från
Älvkarleö bruk. Vid dess södra avslutning passerar flera barn vägen. Det
finns inget i vägmiljön som uppmärksammar bilisten på korsande barn.
Passagen ligger utanför kartbilden.
Älvkarleövägen mot söder. På vägens högra sida i bilden ligger gångbanan som
ibland får tjänstgöra som körbana.
Busshållplatsen som ligger utanför skolan saknar på vägens östra sida
bussficka och plattform vilket gör den mycket otrygg bland annat för de
barn som varje dag använder busshållplatsen. Hastigheten är skyltad 50
km/tim men flera bilar kör för fort förbi skolan och busshållplatsen. De
barn som måste passera vägen till busshållplatsen följs därför åt av en
lärare, en situation som är både opraktisk och i längden ohållbar.
Söder om skolan finns en gångbana över bron på vägens västra sida.
Kantstenen mot gångbanan är låg vilket gör den otydlig vid snöigt och
moddigt väglag. Det händer därför att fordon använder gångbanan som
köryta.
Sydväst om järnvägen ansluter en gång- och cykelväg respektive en väg
mot Älvkarleövägen. Vid anslutningen ligger en busshållplats. Det finns
inget i vägmiljön som talar om att oskyddade trafikanter passerar vägen.
26
Teckenförklaring
v
®
±
Förutsättningar, målpunkter och aktuella
problem Älvkarleö
Älvkarleö skola
Daghem
Text
Text
Farlig korsning
®
v
Fyr
bov
äge
n
v
®
Farlig hållplats
0
100 200
Aktuella problem
Passage saknas
vid hållplats
rleövägen
Älv ka
Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- ekonomiska kartan, Dnr:L1999/139.
27
v
v®
®
400
meter
Bruks
gatan
Älv
kar
leö
väg
en
Målpunkt
v
v ®
®
Otydlig gräns mellan
körbana och gångbana GC-väg saknas
Bilarna håller
hög hastighet
Hållplatser
Busskur
Befintlig gång- och
cykelväg (gc-väg)
Statligt vägnät
Download