ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

advertisement
ÅRSREDOVISNING 2013
PP PENSION
FÖRSÄKRINGSFÖRENING
PPPENSION.SE
FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PP PENSION I KORTHET.................................................. 4
FINANSIELLA RAPPORTER.......................................... 28
PP PENSION I SIFFROR 2013.......................................... 5
Antal försäkrade.......................................................................... 5
Antal försäkringsavtal................................................................ 5
Premier, förvaltat kapital och kostnader.................................. 5
Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå................ 5
Resultaträkning......................................................................... 28
Rapport över totalresultat........................................................ 28
Resultatanalys per rörelsegren för PP Pension
Försäkringsförening............................................................. 29
Balansräkning........................................................................... 30
Redogörelse för förändring i eget kapital koncernen............ 32
Redogörelse för förändring i eget kapital föreningen............ 33
Kassaflödesanalys.................................................................... 34
VD HAR ORDET.................................................................. 6
NOTER 1–32....................................................................... 35
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE........................................ 8
Viktiga händelser under 2013..................................................... 9
Försäkringsrörelsen................................................................... 9
Kapitalförvaltningen................................................................. 10
PP Pension Fondförsäkring...................................................... 14
Tillgångsfördelning och totalavkastningstabell
per 2013-12-31....................................................................... 15
Portföljavkastning och bidragsanalys 2013............................ 15
Totalavkastning rullande 5 år................................................... 15
Solvens och konsolidering........................................................ 17
Administration........................................................................... 17
Helägda bolag............................................................................ 17
Personal..................................................................................... 18
Ersättningspolicy....................................................................... 18
Organisation............................................................................... 18
Information om osäkerhetsfaktorer........................................ 19
1 Redovisningsprinciper........................................................ 35
2 Upplysningar om risker...................................................... 40
3 Premieinkomst.................................................................... 41
4 Kapitalavkastning, intäkter................................................ 42
5 Värdeförändringar på placeringstillgångar...................... 42
6 Övriga tekniska intäkter..................................................... 43
7 Utbetalda försäkringsersättningar................................... 43
8 Driftskostnader................................................................... 44
9 Kapitalavkastning, kostnader............................................ 45
10Övriga tekniska kostnader.................................................. 45
11Skatt..................................................................................... 45
12 Andra immateriella tillgångar........................................... 46
13Byggnader och mark........................................................... 46
14 Aktier och andelar i koncernföretag.................................. 47
15Finansiella instrument....................................................... 48
16Aktier och andelar............................................................... 53
Förväntad framtida utveckling................................................. 19
Upplysningar om risker............................................................ 19
Känslighetsanalys för de försäkringstekniska
avsättningarna....................................................................... 21
Fördelning av diskonterade framtida kassaflöden
i de försäkringstekniska avsättningarna............................. 21
Valutaexponering....................................................................... 22
Disposition av årets resultat..................................................... 24
Känslighetsanalys tillgångar.................................................... 25
Femårsöversikt för PP Pension Försäkringsförening........... 25
17Obligationer och andra räntebärande värdepapper......... 54
18Derivat.................................................................................. 55
19Fondförsäkringstillgångar................................................. 56
20Aktuell skatt......................................................................... 56
21Övriga fordringar................................................................. 56
22Materiella tillgångar........................................................... 57
23Livförsäkringsavsättning................................................... 58
24Avsättning oreglerade skador............................................ 59
25Fondförsäkringsåtagande.................................................. 59
26Uppskjutna skatteskulder.................................................. 60
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3
27Aktuell skatt......................................................................... 60
28Övriga skulder..................................................................... 60
29Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter........................................................... 60
30Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas
räkning..................................................................................61
31Personal............................................................................... 61
32Närstående.......................................................................... 62
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE........................... 63
REVISIONSBERÄTTELSE............................................... 64
STYRELSE......................................................................... 66
LEDNING........................................................................... 68
ORDLISTA.......................................................................... 69
PP PENSION I KORTHET
PP Pension grundades 1882 och är mediebranschens
egen försäkringsförening. Huvudmän är Medie­
företagen, Journalistförbundet och Unionen.
PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar i
form av kollektivavtalad ITP, ITPK, individuell
tjänstepension samt privat pensionssparande i
såväl traditionell försäkring som fond­försäkring,
det senare via det helägda dotterbolaget PP Pension
Fondförsäkring AB. Härtill erbjuder PP Pension
kapitalförsäkring och olika riskförsäkringar knutna
till pensionssparandet.
4
PP Pension har i dag drygt 36 200 försäkrade. An­
talet kundföretag uppgår till 680 stycken. Det totalt
förvaltade kapitalet i gruppen är cirka 11,4 miljarder
kronor. PP Pension Fondförsäkring erbjuder ett fond­
torg med för när­varande 29 fonder.
Som ömsesidig försäkringsförening har PP Pension
ett enda mål – att ge medlemmarna en bra och
trygg pension. Det uppnår vi genom att erbjuda en
god långsiktig avkastning, personlig rådgivning,
bra service och produkter som gör det enkelt att
välja rätt.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH PP PENSION I KORTHET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
PP PENSION I SIFFROR 2013¹
ANTAL FÖRSÄKRADE Antal försäkrade personer 36 200
|
Antal kundföretag 680
ANTAL FÖRSÄKRINGSAVTAL Totalt antal avtal² 100 000
•Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2) 36 200
•
Premiebestämd traditionell försäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) 29 800
•
Fondförsäkring (ITPK, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) 9 900
•
Riskförsäkring (ITP 2, ITP 1, individuell tjänstepension, privat pension) 23 800
PREMIER, FÖRVALTAT KAPITAL OCH KOSTNADER
2013
2012
Januari–decemberJanuari–december
Försäkringsrörelsens premieinkomst Inbetalda premier fondförsäkring
Totalt förvaltat kapital¹
Driftskostnad 420 MSEK 119 MSEK 11 410 MSEK 0,22 % 394 MSEK
112 MSEK
10 479 MSEK
0,24 %
KAPITALFÖRVALTNING OCH KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ
2013
2012
Januari–decemberJanuari–december
Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring
•Totalavkastning
• Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren
• Genomsnittlig återbäringsränta3 • Genomsnittlig återbäringsränta, senaste fem åren3
7,5 %
6,4 %
3,3 %
3,3 %
5,3 %
4,2 %
3,0 %
3,5 %
Kollektiv konsolideringsnivå
• Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP 2)
• Premiebestämd traditionell försäkring 127,7 %
107,0 %
109,2 %
105,2 %
PP Pension 50/50 (förvalslösning inom ITP 1)
• Totalavkastning 11,1 %
7,2 %
¹ Avser PP Pension Försäkringsförening och PP Pension Fondförsäkring AB.
² Avser både premiedragande försäkringsavtal, försäkringar under utbetalning och fribrev.
³ Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt. PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION I SIFFROR 2013
5
FOTO P E T E R K N U T S S O N
VD HAR ORDET
2013 blev ett riktigt bra år för PP Pension och för våra
kunders avkastning. Under året fick vi se aktiemark­
nader som överträffade all förväntan. Detta tillsam­
mans med en minskad oro för nya skuldkriser gör att
vi kan blicka framåt med stor tillförsikt.
Nya lagar tillkommer och implementeras successivt
inom finansbranschen, så också för PP Pension. I hu­
vudsak är det regelverk som jag anser är bra för den
enskilde spararen, eftersom det på sikt ökar stabilite­
ten i hela det finansiella systemet.
Vår vision
Vår vision är att skapa en förutsebar pension genom
att generera en långsiktigt stabil och bra avkastning.
Våra kunder skall uppfatta oss som tillförlitliga och
transparenta i det vi gör och säger. För oss är det
viktigt att ge personlig service och rådgivning som
bara ser till kundens bästa. Målet är att förenkla för
kunden på alla nivåer. Pension skall kännas tryggt
och förutsebart. Det skall till exempel vara möjligt att
förstå vad sparandet resulterar i för utbetalning per
månad i pension.
Vi på PP Pension har ett uppdrag: att hjälpa alla
inom mediebranschen till en bra pension och ett tryg­
gare arbetsliv. Det är ett uppdrag vi tar på allvar och
lever efter.
Vår bransch
Utvecklingen i branschen går i rasande fart och
mediekartan ritas ständigt om. För oss, med vårt
uppdrag, är det viktigt att följa med i utvecklingen.
Därför vänder vi oss till allt från dagstidningar till
PR- och reklambyråer, digitala medier, produktions­
6
bolag och deras underleverantörer. Gör vi inte det
fullföljer vi inte heller vårt uppdrag.
Våra mål
PP Pension fortsätter sin förändringresa. Vi går från
att ha varit en pensionskassa som i första hand arbe­
tat med kollektivavtalad pension för dagspressen, till
att fokusera på företag, frilansare och anställda i den
numera så vida mediebranschen. Det är en spän­
nande förändring vi ser idag.
Målet är att vara en konkurrenskraftig och intres­
sant partner i pensions- och försäkringsfrågor för
alla i branschen. Det når vi genom att ha ett anpassat
produktutbud, hög servicenivå och låga avgifter.
Vårt viktigaste mål är att ”våra” framtida pensio­
närer skall få mer över i plånboken när det är dags att
börja använda sina pengar. Det skapar trygghet.
Vår personal
För att nå dessa visioner och mål krävs det kompe­
tenta och ansvarstagande medarbetare med stort
engagemang. Vi har det och vi brinner alla för att ge
en bra service till såväl befintliga som nya kunder.
PP Pension använder sig inte av rörliga löner i form
av bonus. Vår bonus är nöjda kunder.
Vår avkastning
PP Pension hade 2013 en totalavkastning på 7,5
procent för förmånsbestämd och traditionell försäk­
ring. Avkastningen på räntor var mer eller mindre
noll procent, men detta kompenserades av att övriga
tillgångsslag utvecklades väl.
Högst avkastning i portföljen hade aktier som
VD HAR ORDET PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
uppvisade en avkastning på 21 procent, följt av av­
kastningen för hedgefondsinvesteringar på 8 procent.
Fastighetsverksamheten avkastade 7 procent.
Avkastningen för förvalet inom mediebranschens
ITP1-plan, PP Pension 50/50, blev 11,1 procent.
Tillgångarna i PP Pension Försäkringsförening
uppgick vid årsskiftet till 10,9 miljarder kronor. I
PP Pension Fondförsäkring uppgick tillgångarna
till 540 miljoner kronor, en uppgång med 50 procent
sedan föregående årsskifte.
Våra nyckeltal
Den kollektiva konsolideringsnivån inom den för­
månsbestämda försäkringen (ITP 2) har stigit från
109,2 vid förra årsskiftet till 127,7 procent per den 31
december 2013. För den premiebestämda traditionella
försäkringen var konsolideringen 107,0 procent, att
jämföras med 105,2 procent föregående år.
Solvensgraden ökade till 136 procent jämfört med
115 procent föregående årsskifte.
påbörjat och kommer fortsätta att fokusera på.
PP Pension ska vara det självklara valet för alla som
jobbar i mediebranschen. Vi vill bli uppfattade som
en partner till företag och individer i branschen. Vi
ser alltid till kundernas bästa och vi vill leva upp till
de förväntningar som finns på vad som känneteck­
nas som en leveranssäker pensionsaktör. Det är något
vi arbeter hårt med, både nu och framåt.
Kjell Norling
VD
PP Pension i framtiden
Jag älskar att tävla och visa att inget är omöjligt. Det
handlar oftast om inställning - att höja ribban lite i
taget. Hela tiden.
Under året har vi genomfört en rad förändringar
för att öka vårt kundfokus. Vi utvecklar och förenk­
lar vår egen och kundernas administration. Vi ska
vara än mer relevanta för kunderna i olika skeden
i livet. Målsättningen är att komma närmare våra
kunder och uppfylla deras behov av pensions- och
försäkringslösningar. Vi vill ha tätare kontakter med
branschen och våra kunder. Det här är ett arbete vi
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 VD HAR ORDET
7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för PP Pension Försäkringsförening
(i det följande kallad PP Pension eller föreningen) avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2013, föreningens 132:a verksamhetsår.
PP Pension erbjuder själv eller via dotterbolag tjänstepensionslösningar i form av
kollektivavtalad ITP, ITPK, individuell tjänstepension samt privat pensionssparande i
såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. Härtill erbjuds kapitalförsäkring och
olika riskförsäkringar som komplement till pensionssparandet.
Försäkringsrörelsens verksamhet redovisas nedan uppdelad på försäkringsgrenarna
förmånsbestämd traditionell försäkring, premiebestämd traditionell försäkring, fond­
försäkring samt riskförsäkring.
Det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB (i det följande kallat bolaget)
är försäkringsgivare för fondförsäkring och avger egen årsredovisning för 2013.
Bolagets verksamhet kommenteras kort nedan.
8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2013
Utvecklingen i PP Pension Fondförsäkring följer
den uppgjorda affärsplanen. Under 2013 ökade de
totala fondförsäkringstillgångarna med 50 procent
till 540 miljoner kronor. 2013 stod fondförsäkringsverksamheten för 22 procent av koncernens totala
premievolym.
Avkastningen i den förmånsbestämda och premiebestämda traditionella försäkringen uppgick till 7,5
procent för 2013. Samtliga tillgångsslag utom ränte­
bärande placeringar bidrog positivt till avkastningen,
allra bäst utvecklades aktier.
PP Pension 50/50, förvalslösning inom mediebranschens ITP 1-plan, gav en avkastning på 11,1 procent. PP Pension 50/50 innebär att inbetald ITP 1-pre­
mie placeras i lika delar i en traditionell försäkring och
i en geografiskt väl diversifierad aktiefond, PP Pension
Aktieallokeringsfond. Under 2013 steg PP Pension
Aktieallokeringsfond med 18,7 procent.
Under året har vi fortsatt att utveckla PP Pension
Fondförsäkrings fondtorg. Vår nya förvalsfond
PP Pension Aktieallokeringsfond introducerades
tillsammans med ett breddat utbud av ytterligare
fondkategorier såsom listade private equitybolag och
börsnoterade fastighetsaktier. Förändringarna innebär
ett fortsatt lättöverskådligt och konkurrenskraftigt
fondtorgsutbud, där det skall vara lätt att välja rätt.
Efter genomförda byten och kompletteringar består
fondtorget av totalt 29 fonder.
I samband med ordinarie föreningsstämma i maj utnämndes Eva Arvidsson till ny styrelseordförande.
Eva Arvidsson efterträdde Barbro Fischerström. Eva
Arvidsson sitter sedan tidigare i PP Pensions styrelse,
utsedd av Medieföretagen.
Vid ordinarie föreningsstämma i maj tillträdde
Jonas Nordling, förbundsordförande på Journalistförbundet, som ny styrelseledamot och vice ordförande. Jonas Norling är utsedd av Journalistförbundet
och efterträdde Håkan Carlson.
Den 1 juli tillträdde Kjell Norling som ny VD i PP
Pension.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I september beslutade PP Pensions styrelse att höja
återbäringsräntan. Tack vare en god kollektiv konsoli­
deringsnivå höjdes återbäringsräntan för den premie­
bestämda traditionella försäkringen från 3,0 procent
till 4,0 procent från och med 1 oktober 2013.
I december 2013 beslutade PP Pensions styrelse om
pensionstillägg och premier för 2014. Från den 1
januari 2014 höjs utgående pensioner och intjänade
fribrevsförmåner för försäkrade inom ITP 2 med 0,08
procent.
FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Koncernens premievolym uppgick under 2013 till 539
miljoner kronor (506), varav 420 miljoner kronor (394)
avsåg föreningen. Löpande premier uppgick till 398
miljoner kronor (371), medan engångspremier mins­
kade till 7 miljoner kronor (10).
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Antalet ITP 2-avtal uppgick vid årets slut till 36 224
stycken (36 010), varav 7 421 premiedragande avtal
(7 880). Till detta kommer 20 087 stycken (20 176)
ITPK-avtal. ITPK är en premiebestämd traditionell
försäkring som är ett tillägg till ITP 2-pensionen.
Redovisningsmässigt behandlas ITPK som en del av
ITP 2.
Antalet anslutna ITP 2-företag var 251 stycken (260).
Premieinkomsten avseende ITP 2, ITPK samt sjukoch premiebefrielseförsäkring avseende både ITP 1
och ITP 2, uppgick under 2013 till 333 miljoner kronor
(318). Under 2013 har ingen premierabatt lämnats och
ingen värdesäkringsavgift har tagits ut under året.
Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till
293 miljoner kronor (284), varav 271 miljoner kronor
(266) var utbetalda grundpensioner. Dessutom har 41
miljoner kronor (45) betalats ut som pensionstillägg.
Tillägget består av värdesäkring (inflationsjustering)
av tidigare års utgående pensioner och intjänade pen­
sionsförmåner (så kallade fribrevsvärden).
Värdesäkring av utgående pensioner och intjänade
pensionsförmåner baseras normalt på förändringen
av konsumentprisindex (KPI) mellan åren (september
till september). Pensioner under utbetalning höjdes
med 0,45 procent för 2013. Intjänade pensionsföremå­
ner räknades inte upp.
9
Det sammantagna kapitalvärdet av de från och
med 2013 utgående pensionstilläggen uppgick till
371 miljoner kronor (355) vid årets utgång. Värdet av
värdesäkringsfonden uppgick vid samma tidpunkt
till 460 miljoner kronor (428). Värdesäkringsfonden
ska främst trygga föreningens fortsatta förmåga att
inflationssäkra framtida pensionsutbetalningar.
Premiebestämd traditionell försäkring
Under 2013 fortsatte antalet försäkringsavtal avse­
ende ITP 1 och individuell traditionell försäkring att
öka. Vid utgången av 2013 uppgick antalet försäk­
ringsavtal till 10 597 stycken (9 356). (ITPK behandlas
redovisningsmässigt som en del av ITP 2, se ovan.)
Löpande premier inom premiebestämd traditionell
försäkring uppgick under 2013 till 80 miljoner kronor
(70), medan engångspremier inklusive inflyttat
kapital uppgick till 7 miljoner kronor (6). Utbetalda
försäkringsersättningar uppgick till 14 miljoner kro­
nor (15). Dessutom har 1 miljoner kronor (1) betalats
ut i form av återbäring.
Fondförsäkring
Fondförsäkringar erbjuds via dotterbolaget PP Pen­
sion Fondförsäkring AB. Antalet försäkringar fort­
sätter att öka och uppgick vid utgången av 2013 till
9 915 stycken (8 410). Premieinbetalningarna var 119
miljoner kronor (112). Fondförsäkringstillgångarna
(inklusive oplacerade medel) steg med 50 procent
2013 till 540 miljoner kronor (360). Såväl kollektivav­
talade som individuella pensionslösningar och privat
sparande bidrog till tillväxten.
Riskförsäkringar
PP Pension hanterar ett stort antal riskförsäkringar.
Föreningen är försäkringsgivare för ITP-planens
sjuk- och premiebefrielseförsäkring (ITP 1 och ITP 2)
samt familjeskydd för ITP 1. Familjeskydd för ITP 2
och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, kan tecknas
hos andra försäkringsgivare. Föreningen är också
försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkring samt
efterlevandeskydd inom individuell tjänstepensionsoch privat försäkring. Totalt administrerade PP Pen­
sion drygt 23 800 riskförsäkringsavtal (23 300) vid
utgången av 2013.
10 KAPITALFÖRVALTNINGEN
Omvärlden 2013
Starka aktiemarknader och stigande räntor
Global expansiv penningpolitik, en på många håll
allt starkare konjunktur i kombination med en stabil
och låg inflation ledde till kraftigt stigande aktie­
kurser och måttligt högre räntor under 2013. Aktier
i utvecklade ekonomier utklassade andra typer av
investeringar, men även många andra riskbärande
tillgångar gav god avkastning. Stigande räntor i de
så kallade kärnländerna följde, samtidigt som de
mest krisdrabbade länderna i Europa istället fick se
räntorna falla.
Grunden till utvecklingen lades redan under 2012,
då chefen för den europeiska centralbanken, Mario
Draghi, lyckades övertyga världens olika aktörer att
eurosamarbetet var stabilt och att det bland Europas
politiker fanns en grundmurad övertygelse om att
fortsätta planen mot ett mer integrerat Europa.
Under året har det politiska arbetet med att forma
de formella förutsättningarna för ECB att agera samt
arbetet runt en bankunion varit framgångsrikt. De
långa obligationsräntorna i flera av krisländerna var
vid årsskiftet lägre än vid krisens ingång och euron
är fortsatt stark. Vi ska dock inte glömma att det trots
allt funnits prövningar under året, exempelvis
Cypernkrisens utbrott i början av året. Det har fun­
nits många spänningar i de sydeuropeiska länderna
som en följd av att arbetslösheten stigit till extrema
nivåer samtidigt som en stram finanspolitik har förts.
Som vanligt har blickarna riktats mot USA och
utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Federal
Reserves mycket expansiva penningpolitik har gett
hela världsekonomin stora likviditetsinjektioner. De
ekonomiska indikatorerna pekar nu alltmer åt rätt
håll. Huspriserna har börjat stiga och arbetslöshe­
ten har fallit. Framtidstron bland företagen har ökat
och den nya energiutvinningen i USA har inneburit
sänkta energipriser.
I Japan har den nya ledningen uttalat tydliga mål:
tillväxten ska öka och deflationen ska bekämpas till
varje pris. Kraftiga penningpolitiska stimulanser har
satts in under året. ”Abenomics”, som den nya mycket
stimulativa politiken kommit att kallas, har starkt
påverkat den inhemska börsutvecklingen och kursen
på den japanska yenen.
Genom centralbankers köp av långa obligationer
har den långa räntan i flera länder hållits på en nivå
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Internationell ränteutveckling (10-årsränta) 2011-2013 i procent
Sverige
Tyskland
Spanien
Källa: Nordea Analytics.
Italien
USA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010-12-31
2011-06-30
2011-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2012-06-30
2012-03-31
som inte enbart bestäms av marknadskrafterna. Även
om inflationsförväntningarna för framtiden är låga
är det en ovanlig situation att långa räntor i USA
befinner sig under tre procent, samtidigt som den
amerikanska börsen är på högre nivåer än någonsin
tidigare.
Förbättringen i den amerikanska ekonomin har
emellanåt lett till oro. Frågan var när under året
som Federal Reserve (Fed) skulle börja minska sina
månatliga köp av långa obligationer. I juni orsakade
kommunikationen från Fed kraftiga reaktioner på
de finansiella marknaderna, vilket ledde till att de
i senare uttalanden fick lugna aktörerna angående
tempot i åtgärderna. I december började Fed till sist
minska sina månatliga obligationsköp. Reaktionerna
på de finansiella marknaderna blev positiva och året
avslutades med stigande aktiemarknader.
I tillväxtmarknaderna föll däremot börser och valu­
tor generellt, vilket är något som hör till ovanligheten
i tider då börser i utvecklade marknader samtidigt
gav mycket hög avkastning. Det är för tidigt att
bedöma om effekterna av framtida lägre stimulanser
från den amerikanska centralbanken redan gjort att
investerare börjat plocka hem sina pengar eller om
det finns andra bakomliggande skäl såsom exempel­
vis oron för en inbromsning i Kina.
2012-12-31
2012-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2013-12-31
2013-09-30
samtidigt som den verkliga tillväxten i den globala
ekonomin varit svagare än prognoserna.
I och med den allt starkare amerikanska ekono­
min förväntas världstillväxten totalt ha uppgått till
3,0 procent för 2013 (källa: IMF). Tillväxten inom
utvecklade länder förväntas uppgå till 1,3 procent
motsvarande period vilket innebär att det är främst
från tillväxtländer som tillväxten i världen genereras.
USA:s ekonomi bedöms ha växt med 1,9 procent och
Kinas ekonomi med 7,7 procent. Euro-området upp­
skattas i sin tur ha haft en fallande tillväxt med -0,4
procent under året, dock med stora regionala skill­
nader. Japans tillväxt beräknas uppgå till 1,7 procent
under motsvarande period.
Svensk och global BNP-tillväxt i procent
Källa: Konjunkturinstitutet.
Sverige
Världen
5
4
3
2
Ojämn tillväxt
Utvecklingen i världsekonomin har varit mångfacet­
terad med stora regionala skillnader. Förväntning­
arna på tillväxttakten har fortsatt att skrivas upp,
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1
0
2011
2012
2013
2014
2015
11
Den svenska tillväxten präglades fortsatt av den
svaga utvecklingen i Europa och uppgick endast till
1,0 procent, vilket är en marginell uppgång från före­
gående år. Inför 2014 bedöms tillväxten i Sverige öka
till 2,4 procent mot bakgrund av en bättre konjunktur
i omvärlden och stora finanspolitiska satsningar i
samband med valåret (se diagrammet ovan).
Inflationen i Sverige uppgick till mycket låga 0,1
procent, vilket är långt från Riksbankens mål på
2 procent. För att värna om inflationsmålet sänkte
Riksbanken räntan med 0,25 procentenheter till 0,75
vid årets sista möte i december. Detta trots en oro
för hushållens skuldsättning och överhettning på
bostadsmarknaden.
Ny räntekurva från Finansinspektionen i Sverige
Det räntegolv som Finansinspektionen temporärt
införde i juni 2012 för att stoppa en fortsatt förvär­
rad situation, då den 10-åriga statsräntan i Sverige
nästan nått en så låg nivå som 1,1 procent, förläng­
des och fortsatte att gälla fram till och med den 30
december 2013. Under november månad presenterade
Finansinspektionen en ny beräkningsmodell för att
nuvärdeberäkna framtida åtaganden för försäkrings­
företag. Med det nya sättet att räkna blir volatiliteten
i skulden lägre än i den gamla modellen. Den nya
modellen gäller från och med den 31 december 2013
men för understödsföreningar gäller fortsatt den
tidigare modellen.
Utvecklingen på kapitalmarknaderna
Mycket starkt börsår med måttligt stigande långa
räntor
2013 blev ett år där börserna i de utvecklade länderna
steg mycket kraftigt samtidigt som de som investerat
i aktiemarknader i tillväxtländer fick se sina inves­
teringar falla i värde. Allra starkast blev börsutveck­
lingen i Japan i lokal valuta, där den penningpolitiska
stimulansen ledde till en värdeökning på TOPIX
med 57 procent samtidigt som yenen försvagades (se
grafen härintill). Investerarna fick därmed en påmin­
nelse om att den reala ekonomin och tillväxten inte
alltid står i relation till avkastningen på aktiemarkna­
derna på kort sikt.
Ett svenskt brett aktieindex (SIX PRX) hade en
avkastning på 28,0 procent (16,7). Ett globalt aktiein­
dex i utvecklade länder (MSCI World) avkastade 25,1
procent (9,5) mätt i svenska kronor och för aktiein­
vesteringar i tillväxtmarknader (MSCI Emerging
Markets) uppgick avkastningen i svenska kronor till
-3,8 procent (12,2) (se grafen härintill).
De långa räntorna steg, men förblev ändå kvar på
historiskt låga nivåer vid slutet av året. Avkastningar­
na på ett svenskt ränteindex baserat på investeringar i
stats- och bostadsobligationer (OMRX Bond) uppgick
till 0,3 procent (3,3).
Svensk ränteutveckling 2011-2013 i procent
10-års statsobligationsränta
Källa: Nordea Analytics.
30-års statsobligationsränta
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
2011-03-31
2010-12-31
12 2011-09-30
2011-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Aktieindexutveckling under 2013
Sverige SIX PRX, SEK
Källa: Bloomberg.
USA S&P 500, USD
Japan TOPIX, JPY
Europa MSCI Europe, EUR
Tillväxtmarknader MSCI EM, USD
150
140
130
120
110
100
90
80
2012-12-31
2013-02-28
2013-01-31
2013-04-30
2013-03-31
2013-06-30
2013-05-31
Den svenska fastighetsmarknaden – fortsatt stigande priser trots en försiktig inledning
Bostadsmarknaden i Stockholm fortsatte att vara
stark under 2013 trots amorteringskrav och Riksban­
kens och politikernas oro för överhettning och hög
belåning för hushållen. Den ytterligare räntesänk­
ning som genomfördes i december gynnar prissätt­
ningen framåt.
Finansieringsmöjligheterna för fastighetstransak­
tioner fortsatte förbättras. Transaktionsmarknaden
har dominerats av inhemska köpare där institutioner
stått för en stor andel. Det finns dock fortsatt ett stort
intresse för den svenska marknaden bland utländska
aktörer. Sveriges stabila statsfinanser, i kombination
med en likvid och transparent fastighetsmarknad, är
några av skälen.
Transaktionsmarknaden för flerbostadsfastighe­
ter ökade även i Malmö under året. För välskötta
bostadsfastigheter i bra lägen har det fortsatt varit en
positiv värdeutveckling även här.
PP Pensions avkastning 2013
Innehaven i PP Pensions tillgångsportfölj gav en god
avkastning 2013. Totalavkastningen för PP Pensions
kapital i de förmåns- och premiebestämda traditionel­
la försäkringarna uppgick till 7,5 procent (5,3). Värdet
på de samlade placeringstillgångarna uppgick till
drygt 10,9 miljarder kronor (10,1). Strategin att inneha
en robust och väldiversifierad portfölj ligger fast.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2013-08-31
2013-07-31
2013-10-31
2013-09-30
2013-12-31
2013-11-30
Värdepappersportföljen
Riskbärande tillgångsslag uppvisade positiv avkast­
ning (se tabellen på sidan 15). Allra bäst avkastade
aktieportföljen med 21,0 procent (13,9). Placering­
arna i hedgefonder uppvisade en avkastning på 8,1
procent (3,6). Räntebärande placeringar avkastade -0,1
procent (0,2).
Aktieandelen ökades med 3,5 procentenheter
under året från 22,2 till 25,7 procent. Inom aktier sker
placeringarna i Sverige, Norden, globalt och i tillväxt­
marknader.
Räntebärande placeringar uppgick till 44,5 procent,
att jämföra med 44,1 procent föregående år. Räntebä­
rande placeringar sker i den svenska räntemarknaden
i svenska stats- och bostadsobligationer, såväl nomi­
nella som reala.
Tillgångsfördelning per 2013-12-31
Aktier 25,7% (22,2)
Hedgefonder 6,4% (6,3)
Fastigheter 23,4% (27,4)
Räntebärande 44,5% (44,1)
13
Investeringar sker även i företagsobligationer med
mycket hög kreditvärdighet och med såväl fast som
rörlig ränta.
Fastighetsandelen i portföljen minskades med cirka
4 procentenheter under året, men utgör fortfarande
nästan en fjärdedel av totalportföljen. Minskningen
av fastighetsinnehaven är en kombination av tre av­
yttringar i portföljen och att aktiemarknaderna varit
starka och att aktier därmed ökat i vikt.
Fastighetsportföljen
Marknadsvärdet på PP Pensions fastighetsportfölj
uppgick i slutet av 2013 till cirka 2,5 miljarder kronor
(2,8) och utgjorde 23,4 procent (27,4) av de totala
placeringstillgångarna. Portföljavkastningen var god
och uppgick till 7,0 procent (6,5).
Under året genomföljdes ombildning av tre bo­
stadsfastigheter med hyresrätt till bostadsrätt. De
tre fastigheterna var samtliga belägna i Stockholms
innerstad och Catella var rådgivare i transaktionerna.
PP Pensions kontorsfastighet på Norrtullsgatan i
Stockholm byggdes under sommaren om till förskole­
verksamhet för Stockholm stad och i augusti startade
en grupp sexåringar sin skolgång i lokalerna. PP Pen­
sion flyttade samtidigt kontoret till sin fastighet på
Kammakargatan (som förvärvades under 2011), i för
organisationen mer yteffektiva och ändamålsenliga
lokaler. Aktiviteterna bidrog till en högre avkastning
för fastighetsportföljen.
I Malmö genomfördes en kundundersökning bland
de boende i PP Pensions fastigheter där omdömet var
mycket bra och där resultatet fortsatte följa en positiv
trend.
Efter ombildningarna äger PP Pension 29 fastighe­
ter. Fastighetsbeståndet fördelar sig till 77 procent i
Stockholm/Solna och 23 procent i Malmö/Lund sett
till marknadsvärdet.
PP Pensions fastighetsstrategi att äga bostäder och
kommersiella lokaler i demografiskt starka regioner
såsom Stockholm/Solna samt Malmö/Lund har fort­
satt bidra med en stabil intjäning för portföljen och
ligger fast inför framtiden.
PP Pension 50/50
Avkastningen för PP Pension 50/50, den produkt som
sedan 2009 utgör förvalet inom mediebranschens
ITP 1-plan, uppgick till 11,1 procent (7,2) (se diagram­
met härintill).
PP Pension 50/50 består av en kombination av en
14 traditionell försäkring med en garantiränta på 2
procent och en diversifierad aktiefond, PP Pension
Aktieallokeringsfond. Under året har återbärings­
räntan för den traditionella försäkringen höjts från 3
procent till 4 procent. PP Pension Aktieallokerings­
fond innehåller svenska, nordiska och globala aktier
samt aktier från olika tillväxtmarknader. Under året
effektiviserades aktiefondsförvaltningen ytterligare
och PP Pension Aktiv Förvaltning byttes till PP
Pension Aktieallokeringsfond. PP Pension Aktieallo­
keringsfond (inklusive PP Pension Aktiv Förvaltning)
avkastade under året 18,7 procent (11,3).
Avkastning PP Pension 50/50 sedan start
20%
15%
10%
5%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
-5%
PP PENSION FONDFÖRSÄKRING
PP Pension Fondförsäkring erbjuder investeringar
i fonder via fondförsäkring. Målet är att bolagets
fondtorg ska ge livförsäkringstagarna ett överskåd­
ligt, lättnavigerat och diversifierat fondutbud med
möjlighet till en god riskspridning i det långsiktiga
sparandet.
Syftet med fondtorgets övergripande kategoriindel­
ning är att tydliggöra de olika risknivåerna i fondva­
len. Målsättningen är att spararna ska vara medvetna
om vilka risker de tar, i synnerhet vid val av fonder
som placerar i enskilda marknader.
Det sker ständigt en översyn av fondtorget och un­
der 2013 har fem fonder bytts ut. Vår nya förvalsfond
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
TILLGÅNGSFÖRDELNING¹ OCH TOTALAVKASTNINGSTABELL PER 2013-12-31 Aktier
Hedgefonder
Räntebärande
Fastigheter
MARKNADSVÄRDE
2013-12-31
MARKNADSVÄRDE
2012-12-31
AvkastningAvkastning
MSEK
Andel, %
2 796
692
4 840
2 542
Totalt
MSEK
25,7
6,4
44,5
23,4
Andel, %
2 251
637
4 456
2 775
10 870
perioden 2013, %
22,2
6,3
44,1
27,4
genomsnitt 5 år, %
21,0
8,1
-0,1
7,0
10 119
7,5
12,4
2,0
1,9
9,1
6,4
¹ Värdet av derivat avseende aktier och valutor hänförs till posten aktier, medan värdet på räntederivat ingår i de räntebärande tillgångarna.
Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation. Redovisning och värdering av tillgångar i TAT skiljer sig från de redovisningsprinciper
som tillämpas i de finansiella rapporterna för föreningen. Nedan redovisas de viktigaste skillnaderna avseende 2013:
• Marknadsvärdet för räntebärande placeringar i TAT (4 840 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för obligationer och andra räntebärande värdepap-
per (4 178 miljoner kronor), likvida medel (602 miljoner kronor), likvidfordran (47 miljoner kronor) samt upplupna ränteintäkter, som redovisas som upplupen intäkt i föreningens balansräkning (13 miljoner kronor).
•Marknadsvärdet för fastigheter i TAT (2 542 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för fastigheter (1 759 miljoner kronor), andelar i kommanditbolag (261
miljoner kronor), lån till koncernföretag (548 miljoner kronor) samt koncernmässiga justeringar (-26 miljoner kronor).
PORTFÖLJAVKASTNING OCH BIDRAGSANALYS 2013
Portföljavkastning, %
Bidrag till portföljavkastning, %
Bidrag till resultat, MSEK
Aktier
21,0 5,2520,4
Hedgefonder8,1 0,555,4
Räntebärande-0,1
Fastigheter 7,0
0,0 -2,5
1,8182,0
Totalt
7,5755,3
TOTALAVKASTNING RULLANDE 5 ÅR, %
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2004
15 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Marknads- och
indexnära fonder
Aktivt förvaltade
fonder
Komplementfonder
AKTIEFONDER
AKTIEFONDER
AKTIEFONDER
•Swedbank Robur Sverigefond Mega
•Vanguard Global Stock Index Fund
• Lannebo Småbolag
•JP Morgan Global Focus
•Skagen Global
• BlackRock Global Small Cap
•Acadian Emerging Market
• SEB Etisk Sverigefond
• Swedbank Robur Ethica Global Mega
•DNB Scandinavia
• Handelsbanken Europafond Index
• Handelsbanken Amerikafond
• Swedbank Robur Östeuropafond
• Fidelity Asian Special Situations
• Fidelity Latin America
• BlackRock GF China
• Danske Invest India
• JP Morgan Russia Fund
BLANDFONDER
FASTIGHETSAKTIER
• Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige
• Alfred Berg Fastighetsfond Norden
• Skagen m2
RÄNTEFONDER
•Nordea Obligationsfond
•DNB Realräntefond
•Danske Invest Sverige Likviditet
ETISKA AKTIEFONDER
VÅRT AKTIEVAL
PP Pension Aktieallokeringsfond
• Svenska aktier 20%
• Nordiska aktier 20%
• Globala aktier 50%
• Emerging Markets 10%
RÄNTEFONDER
•DNB Företagsobligationsfond
Eftersom du alltid har samma fördelning av marknader får du en god
riskspridning. Fonden ger dig ett globalt
sparande ur ett svenskt perspektiv.
PP Pension Aktieallokeringsfond introducerades i
juni tillsammans med ett breddat utbud av ytterligare
fondkategorier, såsom listade private equitybolag och
börsnoterade fastighetsaktier i Norden och globalt.
Fondtorgets fonder är indelade i tre grupper: brett
inriktade marknads- och indexnära fonder, aktivt
förvaltade fonder och komplementfonder.
I de marknads- och indexnära aktiefonderna styrs
avkastningen främst av hur den aktuella marknaden
i stort utvecklas, snarare än av de förvaltningsbeslut
förvaltaren själv tar. Marknads- och indexnära fonder
har ofta en lägre förvaltningsavgift än mer aktivt
förvaltade fonder.
I våra aktivt förvaltade aktiefonder försöker för­
valtarteamen placera kapitalet på ett sådant sätt
att avkastningen över tiden ska överträffa fondens
jämförelseindex. I dessa fonder har aktiemarknadens
allmänna utveckling fortfarande en stor påverkan på
resultatet, men förvaltarteamens beslut kommer också
att slå igenom på avkastningen.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE NOTERADE PRIVATE EQUITYBOLAG
• OPM Noterad Private Equity
HEDGEFONDER
• Lynx Dynamic
•SEB Asset Selection
Bland våra komplementfonder har vi samlat
aktiefonder med en mer specialiserad inriktning på
enskilda regioner och länder, samt hedgefonder.
Bilden ovan visar fondtorgets utseende per den 31
december 2013.
Då utvecklingen på aktiemarknaderna var stark
under året fick de allra flesta av våra sparare en hög
avkastning. Avkastningen för 22 av fondtorgets 29
fonder var positiv under 2013 (se diagrammet härin­
till).
För att effektivisera förvaltningen ersattes under
året den tidigare förvalsfonden PP Pension Aktiv
Förvaltning av PP Pension Aktieallokeringsfond. Den
samlade avkastningen för dessa båda fonder, som
ingår i förvalslösningen PP Pension 50/50, uppgick till
18,7 procent (11,3) under 2013.
16
Avkastning för fonder på PP Pensions fondtorg 2013 i procent
Källa: Morningstar.
50
40
30
20
10
0
nd
d
Fu
fon
EG
ex
pa
ba
bu
lS
rÖ
toc
kI
nd
uro
ste
fon
ige
ver
rS
Glo
Ro
nk
Va
ng
ua
rd
ba
ed
Sw
nk
ba
ed
Sw
dM
ver
dS
on
exf
nd
ix I
bu
Ro
rM
bu
A
ige
A
m2
EG
lM
EN
AG
SK
Glo
ca
thi
rE
bu
Ro
Ro
Sw
ed
ba
nk
nk
ba
Sw
ed
Ha
ba
d
ba
l
fon
Glo
ige
en
ag
ver
kS
BE
tis
Sk
y
cti
uit
ele
tS
sse
BA
iva
Pr
ted
SE
SE
fon
Eq
te
ns
tio
ga
bli
aO
Lis
M
OP
No
on
d
c
mi
lag
yna
Lyn
xD
bo
må
nn
eb
oS
us
nR
rga
La
rde
nd
s
sia
Fo
al
lob
nG
Mo
JP
Eu
Fu
cu
ex
d
nd
afo
Mo
en
nk
ba
nd
Ha
els
JP
en
rop
Am
eri
ka
Ind
fon
ric
me
nA
ati
ty L
nk
ba
els
nd
rga
a
s
a
ati
itu
lS
cia
pe
eli
Fid
nS
sia
ty A
eli
Fid
on
d
avi
din
can
DN
BS
nte
lrä
ea
BR
DN
sob
fon
nd
ite
t
on
ati
lig
ge
eri
DN
BF
öre
tag
Sv
ns
est
Inv
ke
ns
Da
sfo
ia
vid
Lik
est
Inv
ke
lS
ba
Glo
Ind
ina
ll C
ma
Ch
ock
ckR
Bla
ock
ckR
Bla
Da
uit
fon
ets
gh
sti
Fa
rg
Be
Alf
red
ord
dN
Eq
sfo
ts
ng
eri
rke
ok
Ma
all
tie
ing
Ak
erg
ion
Em
ns
ian
Pe
ad
Ac
PP
en
y
nd
-20
ap
-10
SOLVENS OCH KONSOLIDERING
ADMINISTRATION
Tack vare stigande räntor på långa löptider har fören­
ingens försäkringstekniska skuld sjunkit under året.
Detta har, tillsammans med god avkastning, förbättrat
nyckeltalen. Vid utgången av 2013 uppgick kapitalba­
sen till 2 898 miljoner kronor (1 311) och den erforder­
liga solvensmarginalen till 333 miljoner kronor (366).
Detta gav föreningen en solvenskvot på 8,7 (3,6).
För försäkringar beräknade med pensionstilläggsmetoden (förmånsbestämd traditionell försäkring)
uppgick den kollektiva konsolideringsnivån i slutet
av räkenskapsåret till 127,7 procent (109,2). Målet är att
den kollektiva konsolideringsnivån för dessa försäk­
ringar ska ligga mellan 130 och 170 procent.
För försäkringar beräknade med retrospektivre­
servmetoden (premiebestämd traditionell försäkring)
uppgick den kollektiva konsolideringsnivån per den
31 december till 107,0 procent (105,2). Enligt PP Pen­
sions konsoliderings- och återbäringspolicy ska
konsolideringen för den premiebestämda traditionella
försäkringen ligga i ett intervall om 100 till 110 procent
med en målkonsolidering på 105 procent.
Värdesäkringsfonden ingår i de fördelningsbara
tillgångsvärdena vid beräkning av den kollektiva
konsolideringsnivån för försäkringar beräknade med
pensionstilläggsmetoden.
De sammanlagda driftskostnaderna för föreningen
under 2013 uppgick till 46 miljoner kronor (49).
Försäkringsrörelsens driftskostnader uppgick till 23
miljoner kronor (24). För 2013 var driftskostnadspro­
centen 0,22 procent (0,24). En närmare beskrivning av
de sammanlagda driftskostnaderna görs i not 8.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HELÄGDA BOLAG
Fondförsäkringar meddelas av det helägda dotterbo­
laget PP Pension Fondförsäkring AB. Verksamheten
startades den 1 juli 2005.
PP Pension Fondförsäkring har ingen anställd per­
sonal. Bolagets dagliga verksamhet utförs av föreningen enligt ett särskilt förvaltningsavtal som ingåtts
mellan föreningen och dotterbolaget. PP Pension
Fondförsäkring erlägger ersättning till föreningen för
dess arbete.
Premieinbetalningarna till PP Pension Fondför­
säkring uppgick under 2013 till 119 miljoner kronor
(112) och årets resultat blev 1,0 miljoner kronor (0,1).
Förvaltat kapital uppgår per den 31 december 2013 till
540 miljoner kronor (360).
Det helägda dotterbolaget PP Pension Fastighe­
17
ter AB äger 100 procent av aktierna i de fastighetsägande bolagen Clemens Förvaltnings AB och
Fastighetsaktiebolaget Sinodaett7 samt 100 procent
av aktierna i Fastighetsaktiebolaget Albygård. I det
sistnämnda bolaget bedrivs ännu ingen verksamhet.
Vidare äger föreningen 99 procent av andelarna
i det fastighetsägande bolaget Stockholm Skilling­
gränd KB. Resterande en procent av andelarna äger
PP Pension Fastigheter AB.
Föreningen äger härtill 100 procent av aktierna i
Pressens Förvaltnings AB, där det tidigare bedrevs
fastighetsförvaltning av de egna fastigheterna. Sedan
2007 sköts den löpande tekniska och ekonomiska för­
valtningen samt fastighetsskötseln av Einar Mattsson
Byggnads AB i Stockholm och av Lifra L & B i Malmö
AB i Malmö, varefter ingen verksamhet bedrivs i
Pressens Förvaltnings AB.
Vidare äger föreningen 100 procent av aktierna i
Fastighets AB Stor Göten, som inte längre bedriver
någon verksamhet.
PERSONAL
Under 2013 hade föreningen i medeltal 22 heltidsan­
ställda (21). All personal i koncernen är anställda i
föreningen. PP Pension ingår i Medieföretagen, som
är en del av Almega, och följer gällande kollektivavtal mellan Medieföretagen och Unionen.
Föreningen strävar efter att bedriva ett systematiskt
jämställdhets- och arbetsmiljöarbete. Ersättningar
utbetalda till styrelse, ledning och övrig personal
under 2013 beskrivs i not 31.
ERSÄTTNINGSPOLICY
I januari 2010 fastställde föreningens styrelse en
ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda
inom PP Pension.
För att begränsa risken för intressekonflikt mellan
en enskild medarbetares ekonomiska intressen och
PP Pensions mål att erbjuda sina kunder bra pen­
sionslösningar, förekommer inga rörliga ersättningar
inom gruppen. Grundat på arten och omfattningen
av PP Pensions verksamhet bedömer styrelsen att
fasta ersättningar är den lämpligaste ersättningsfor­
men för anställda inom gruppen.
Av ersättningspolicyn framgår att ersättningsbeslut
18 till föreningens verkställande direktör ska beredas
av föreningens styrelses ersättningsutskott. Ersätt­
ningsutskottet utgörs av föreningens presidium, som
består av styrelsens ordförande och vice ordförande.
Ersättning till övriga anställda i PP Pension beslutas
av den verkställande direktören.
ORGANISATION
Föreningens operativa verksamhet är uppdelad i
följande funktioner:
• Kapitalförvaltning: ansvarar för föreningens
ALM-analys och värdepappers- och fastighetsför­
valtning samt, enligt ett särskilt förvaltningsavtal,
PP Pension Fondförsäkrings fondtorg.
• Fastighetsdrift: ansvarar för den tekniska och
ekonomiska driften av föreningens fastighetsbestånd.
Fastighetsdriften sköts av Einar Mattsson Byggnads
AB och Lifra L & B i Malmö AB via uppdragsavtal.
• Aktuarie: ansvarar för föreningens samtliga aktua­
riella beräkningar och analyser. Funktionen är sedan
1 april 2013 utlagd till Northern Actuarial AB via
uppdragsavtal.
• IT: ansvarar för föreningens systemstöd och tek­
niska drift. IT-driften sköts sedan 1 april 2011 av CAG
Arete Datastöd AB via uppdragsavtal.
• Ekonomi och administration: ansvarar för fören­
ingens löpande redovisning och resultatuppföljning,
samt för all intern och extern ekonomisk rapportering.
• Kundcenter: ansvarar för all löpande service till
föreningens medlemmar, inklusive handläggarutbild­
ningar, försäkringsadministration och utveckling av
PP Pensions internetkontor för företag och privatper­
soner.
• Rådgivning: bistår både företag och enskilda indi­
vider med pensionsrådgivning avseende bland annat
lämpliga pensionslösningar och pensionspolicys.
• Marknad och information: ansvarar för kundkom­
munikation med föreningens medlemmar via bland
annat pppension.se och olika informationsutskick.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Föreningens styrelse har för år 2013 utsett advokat
Peter Kullgren vid Hamilton Advokatbyrå i Stock­
holm till ansvarig för regelefterlevnad och advokat
Marie Friman vid Apriori Advokatbyrå i Stockholm
till ansvarig för föreningens riskkontroll. Konsulter
vid Grant Thornton har anlitats för den oberoende
granskningen.
INFORMATION OM OSÄKERHETSFAKTORER
PP Pension strävar efter att på ett så kostnadseffektivt
och konkurrenskraftigt sätt som möjligt förvalta och
administrera de försäkrades pensionskapital, så att
utfästa pensioner tryggas givet de fastställda pre­
mienivåerna. För att nå dessa mål måste föreningen
långsiktigt uppnå ett visst bedömt avkastningskrav
och även kunna bedriva sin verksamhet i linje med
fastslagen strategi.
Avkastningskrav
Möjligheten att nå det uppsatta avkastningskravet
påverkas av den allmänna utvecklingen på de finansiella marknaderna, både i Sverige och internationellt,
samt av utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden, framförallt i Storstockholm och Malmö/
Lundregionen.
Under de senaste åren har de finansiella markna­
derna visat stora svängningar med stundtals bety­
dande skillnader i relativ utveckling mellan olika
tillgångsslag. Även om räntorna i Sverige har stigit
under 2013 är det fortfarande på låga nivåer. Om
detta visar sig bli bestående, på grund av en svag
framtida ekonomisk utveckling och/eller effekter av
kommande solvensregelverk, kan det komma att få
en negativ inverkan på såväl uppnådd avkastning på
PP Pensions placeringstillgångar som den kollektiva
konsolideringsnivån inom de olika försäkringsgre­
narna.
Givet nuvarande solvensregelverk och Finans­
inspektionens föreskrift avseende värdering av
pensionsåtaganden har förändringar i den svenska
räntenivån en stor påverkan på värdet av förening­
ens försäkringstekniska avsättningar och därmed på
utvecklingen för föreningens kapitalbas, kollektiva
konsolideringsnivå och solvenskvot.
En fallande ränta ökar det diskonterade nuvärdet
av PP Pensions pensionsåtagande, vilket i sin tur kan
försämra den kollektiva konsolideringsnivån och
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
solvenskvoten. Detta kan begränsa föreningens möj­
ligheter att investera i olika avkastningsgenererande
tillgångar, såsom aktier, hedgefonder och fastigheter,
vilket kan sänka den förväntade avkastningen på
PP Pensions placeringstillgångar.
Även förändringar i gällande lagstiftning, skat­
teregler och övrigt regelverk som styr PP Pensions
verksamhet kan komma att påverka föreningens
möjligheter att nå sitt avkastningskrav.
Det planerade nya regelverket avseende kapi­
taltäckning i tjänstepensionsinstitut, IORP 2, kan
komma att begränsa sådana instituts möjligheter att
investera i olika riskbärande och avkastningsgenere­
rande tillgångar.
Även införandet av den föreslagna lagen om tjäns­
tepensionsrörelse och de övergångsregler som beslu­
tas för understödsföreningar respektive försäkrings­
föreningar i samband med denna lags införande, kan
komma att påverka PP Pensions möjligheter att nå
sina mål. PP Pension följer detta noggrannt och ser i
dagsläget inte någon sådan risk.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Sedan 2009 har PP Pension ansvarat för pensionser­
bjudandet avseende kollektivavtalad tjänstepension
för personer födda 1979 eller senare (ITP 1) inom
Medieföretagens, Journalistförbundets, Unionens och
Ledarnas avtalsområde.
I och med den överenskommelse som kollektivav­
talsparterna inom mediebranschen fattade 2012 om
ett nytt pensionsavtal, upphör premieflödet gällande
ITP 1 den 1 januari 2014. För att kompensera för att
antalet aktiva försäkringar inom ITP stadigt minskar,
fokuserar PP Pension nu alltmer på icke-kollektivav­
talade företag och privatkunder.
Bedömningen är att denna satsning, i kombination
med andra åtgärder, kommer att skapa förutsätt­
ningar för en fortsatt god utveckling av PP Pensions
verksamhet, vilket kommer medlemmarna till godo
genom konkurrenskraftiga pensionslösningar.
UPPLYSNINGAR OM RISKER
PP Pensions resultat påverkas av försäkringsrisker,
finansiella risker och operativa risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten.
19
Syfte och mål
Målet för den sammantagna tillgångs- och skuldför­
valtningen är att både trygga PP Pensions åtaganden
enligt ingångna försäkringsavtal och medlemmarnas
förväntan om indexering (inflationsjustering) av
pensioner under utbetalning och fribrev.
Tryggandet av dessa åtaganden uppnås genom en
god real avkastning i kombination med en ändamåls­
enlig riskspridning och en lämplig matchning av
tillgångarna mot åtagandena.
ALM-analys
PP Pension genomför regelbundet en tillgångs- och
skuldanalys, en så kallad ALM-analys, för att söka
den tillgångsportfölj som bäst matchar föreningens
försäkringsåtaganden.
I ALM-analysen skapas den tillgångsportfölj som
över tid förväntas ge en tillräckligt hög avkastning
för att kunna fullgöra föreningens förpliktelser, utan
att medföra en alltför hög risknivå. Utifrån ALM-ana­
lysen fastställer styrelsen årligen en normalportfölj.
Ansvar
PP Pensions styrelse är ytterst ansvarig för riskhan­
teringen. De avdelningsansvariga inom föreningen
ansvarar för den dagliga och löpande riskhante­
ringen inom respektive enhet. Utöver detta finns
särskilda funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad
och oberoende granskning (se vidare under ”Orga­
nisation” på sidan 18). Tillsammans med aktuarien
följer dessa funktioner särskilda riktlinjer fastställda
av styrelsen.
Uppföljning av risker
PP Pension följer och mäter sina finansiella, försäk­
ringstekniska och operativa risker på många olika
sätt, till exempel via olika känslighetsanalyser och
det så kallade trafikljustestet som rapporteras till Fi­
nansinspektionen. Analyserna och mätningarna görs
löpande av både PP Pension och externa parter.
Risker i försäkringsavtalen
Försäkringsrisker består av teckningsrisker och
reservsättningsrisker. Avsnittet nedan beskriver
PP Pension Försäkringsförening. Risker avseende
fondförsäkringsverksamheten beskrivs under separat
avsnitt, se sidan 24.
20 Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien
och övriga intäkter i försäkringen inte kommer att
täcka de faktiska skade- och driftskostnaderna för­
knippade med försäkringen.
Beräkningarna av premierna sker utifrån de anta­
ganden som finns i föreningens stadgar och övrigt re­
gelverk. Om dessa antaganden bedöms som otillräck­
liga kan föreningens aktuarie föreslå att stadgarna
ändras av föreningsstämman. Föreningen tecknar
endast försäkring med livsfallsrisker, dödsfallsrisker
och sjukfallsrisker
• Livsfallsrisker är risken att försäkringstagarna lever
längre än de antaganden som använts vid teckning.
• För dödsfallsrisker gäller det omvända, det vill säga
att dödligheten bland försäkringstagarna blir högre
än de antaganden som använts vid teckning.
• Sjukfallsrisk består i att sjukligheten bland för­
säkringstagarna blir högre än de antaganden som
använts vid prissättning av sjuk- och premiebefriel­
seförsäkring.
För de kollektivavtalade pensionsplanerna krävs
generell anslutning, vilket eliminerar urvalsrisken.
Exponeringen mot sjukfallsrisker och dödsfallsrisker
som har tecknats individuellt hanteras med hälsoprövningar och återförsäkringar.
Vid beräkning av premier ingår också ett avkast­
ningsantagande som ska vara satt utifrån den riskfria
räntan med viss marginal. På de försmånsbestämda
produkterna har beräkningsantagandena varit låsta
på befintliga avtal, ändring har endast kunnat ske på
utökningar och nya kontrakt. PP Pension implemen­
terade under 2012, i samråd med föreningens hu­
vudmän, en ny modell där antagandena kan ändras
på samtliga framtida premier. Den nya modellen
tillämpas på kollektivavtalad tjänstepension samt på
nytecknade förmåner inom individuell pension. Den­
na förändring ökar flexibiliteten för föreningen och
minskar kravet på säkerhetsmarginaler. Ändringen
innebär en betydande minskning av teckningsrisken.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisken är risken att de försäkrings­
tekniska avsättningarna inte räcker till för att reglera
inträffade skador.
De risker som gäller för teckningsrisker (livsfall,
dödsfall och sjukfall) gäller även för reservsättning­
en. Härtill kommer risk avseende prognostiserade
driftskostnader.
Vid beräkning av de försäkringstekniska avsätt­
ningarna diskonteras de framtida förväntade kas­
saflödena med en räntekurva som förändras i takt
med förändringar i marknadsräntorna för svenska
stats- och bostadsobligationer. Därför innehåller
avsättningarna även en ränterisk.
Beräkningarna av de försäkringstekniska avsätt­
ningarna sker utifrån de antaganden som finns i
föreningens stadgar, inklusive den av styrelsen fast­
ställda reservsättningspolicyn.
Ansvarig aktuarie analyserar och kontrollerar för­
säkringsriskerna i verksamheten och ansvarar för att
föreslå styrelsen lämpliga förändringar i villkor och
övrig hantering. Aktuarien rapporterar till styrelsen
enligt en fastställd arbetsordning.
Den förändrade premiemodellen som beskrivits
under avsnittet om teckningsrisk har även en positiv
inverkan på reservsättningsrisken.
KÄNSLIGHETSANALYS FÖR DE FÖRSÄKRINGS­
TEKNISKA AVSÄTTNINGARNA
Förändring av årets resultat
och eget kapital, MSEK
Risk
20132012
Dödssannolikheten minskar med 20 procent
+426
+500
Driftskostnaden ökar med 10 procent
+28
+35
Sjukligheten ökar med 20 procent
+34
+30
Diskonteringsräntan minskar
med en procentenhet
+1 285
+1 340
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRDELNING AV DISKONTERADE FRAMTIDA
KASSAFLÖDEN I DE FÖRSÄKRINGSTEKNISKA
AVSÄTTNINGARNA (MSEK)
2013
2012
Högst 1 år
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
274
537
548
1 305
5 387 247
487
498
1 310
6 351
Totalt 8 051 8 893
Finansiella risker
I PP Pensions verksamhet uppstår olika typer av
finansiella risker. De viktigaste är ränterisk, aktie­
risk, valutarisk, likviditetsrisk, kredit- och motparts­
risk samt fastighetsrisk. Avsnittet nedan beskriver
PP Pension Försäkringsförening. Risker avseende
fondförsäkringsverksamheten beskrivs under separat
avsnitt, se sidan 24.
I syfte att begränsa och kontrollera det finan­
siella risktagandet i verksamheten har PP Pensions
styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna
kontrollen, fastställt placeringsriktlinjer som styr
föreningens kapitalförvaltningsverksamhet.
Riktlinjerna fastställer bland annat strukturen
på föreningens strategiska och taktiska värdepappersportfölj, kriterier för utvärdering av uppnådda
resultat, krav på löpande riskanalys och rapporteringsrutiner.
Värdepappersportföljens struktur, i förhållande
till gällande placeringsriktlinjer samt skuldtäck­
nings- och konsolideringspolicy, kontrolleras konti­
nuerligt. Härtill görs en beräkning av den kollektiva
konsolideringsnivån med uppdaterade marknads­
värden för tillgångarna och aktuella värden för åtagandet givet gällande marknadsräntor. Vid behov
görs dessa beräkningar dagligen.
Ränterisk
Med ränterisk menas risken att marknadsvärdet på
de räntebärande placeringarna sjunker då marknads­
räntan stiger, eller vice versa. Eftersom marknadsrän­
tan används vid beräkning av de försäkringstekniska
avsättningarna finns även en betydande ränterisk på
skuldsidan. En fallande marknadsränta höjer värdet
21
på de räntebärande placeringarna, men ökar samti­
digt skuldens värde.
Skillnaden i duration mellan tillgångar och skulder
avgör hur stor den totala ränterisken är. När så bedöms lämpligt använder föreningen olika former av
räntederivat för att förlänga durationen på tillgångarna och därmed reducera den totala ränterisken i
förhållande till försäkringsåtagandet.
Givet tillgänglig duration på den svenska ränte­
marknaden och durationen på föreningens försä­
kirngstekniska skuld, är det inte möjligt att fullt
ut eliminera föreningens ränterisk utan betydande
kostnader.
Aktierisk
Aktierisk är risken att marknadsvärdet på en aktie­
placering sjunker till följd av samhällsekonomiska
förändringar, ränteförändringar, företagsspecifika
händelser, förändrade förväntningar eller andra
faktorer. Aktierisk motverkas främst genom en
diversifiering av föreningens aktieportfölj (se not 16).
Vid en befarad nedgång i aktiekurser kan föreningen
dessutom använda sig av olika former av säkringar
av portföljen.
Valutarisk
Med valutarisk avses den påverkan som valutaför­
ändringar har på värdet av de placeringstillgångar
som är placerade i utländsk valuta. Då en del av
föreningens aktier och andelar är placerade i annan
valuta än svenska kronor har föreningen en valuta­
risk.
Av tillgångarna per 31 december 2013 var 2 064 mil­
joner kronor (1 700) placerade i utländska värdepap­
per och aktier, vilket motsvarar cirka 19 procent (17)
av föreningens totala portfölj. För att minska valuta­
rörelsers effekter på resultatet genomförs valutasäk­
ringar (se not 18).
Justerat för valutasäkringar uppgick exponeringen
mellan svenska kronor och andra valutor till cirka
10 procent (8) av portföljen vid utgången av året, se
tabellen härintill.
Valutaexponeringen efter valutasäkring medför
att en rörelse för svenska kronan med +/- 10 procent
förändrar marknadsvärdet på portföljen med 125
miljoner kronor (85).
22 VALUTAEXPONERING EFTER VALUTASÄKRING
Andel av portföljen
Valuta
20132012
AUD
0,3%0,7%
CAD
0,4%0,5%
CHF
0,5%0,5%
DKK
0,5%0,4%
EUR
0,1%-1,2%
GBP
-0,2%0,6%
HKD
0,3%0,2%
JPY
1,0%1,3%
NOK
0,8%0,4%
USD
3,9%3,1%
Övriga2,4%
1,5%
Summa
10,0%8,0%
Likviditetsrisk
Drygt 65 procent (70) av PP Pensions försäkringstek­
niska skuld har en löptid som överstiger tio år. Därför
är likviditetsrisken, i betydelsen att föreningen inte
ska kunna betala sina skulder, försumbar i det korta
perspektivet.
För PP Pensions del är den största likviditetsrisken
att ett finansiellt instrument inte kan säljas utan stor
merkostnad. Denna likviditetsrisk hanteras genom
att merparten av tillgångarna ska vara marknads­
noterade och föremål för regelbunden handel på en
reglerad marknadsplats.
PP Pensions investeringar i räntebärande placering­
ar och aktier utgjorde 70 procent (66) av tillgångarna
per 31 december 2013. Bedömningen är att det inte
föreligger någon likviditetsrisk i dessa tillgångar.
Inom tillgångsslaget hedgefonder erbjuder vissa in­
vesteringar daglig likviditet, medan de flesta erbjuder
månadsvis likviditet. Likviditetsrisken hanteras ge­
nom begränsningar i föreningens placeringsriktlinjer.
Fastigheter är till sin karaktär ett tillgångsslag med
sämre likviditet. Föreningens investeringar i fastighe­
ter görs via direktinvesteringar eller förvärv av aktier
eller andelar i icke-marknadsnoterade fastighetsägan­
de bolag. PP Pension bedömer att likviditetsrisken i
fastighetsportföljen är hanterbar tack vare fastighets­
urvalet och den valda investeringsstrategin.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Kredit- och motpartsrisk
Med kredit- och motpartsrisk menas risken att mot­
parten inte kan fullgöra sina åtaganden, vilket skulle
kunna leda till kreditförluster för föreningen.
Räntebärande placeringar sker främst i statsobliga­
tioner, realränteobligationer, bostadsobligationer och
kreditobligationer. Räntebärande investeringar görs
främst via fonder och endast med emittenter med
hög kreditrating.
En genomlysning av innehavet per 31 december
2013 visar att de räntebärande investeringarna förde­
lar sig på:
• Staten: 17 procent (27)
• Bostäder: 34 procent (39)
• Bank och kredit: 49 procent (34)
Motpartsrisker i den dagliga värdepappershandeln
hanteras genom att köp och försäljningar av värdepapper och fondandelar görs via etablerade finan­
siella institut eller förmögenhetsförvaltare.
Värdepappersaffärer får endast göras med bank el­
ler fondkommissionär som har Finansinspektionens
(eller motsvarande myndighet i andra länder) till­
stånd att bedriva handel med finansiella instrument
för annans räkning i eget namn.
Fastighetsrisk
Med fastighetsrisk menas risken att värdet på fast­
igheterna faller. Genom innehavet av bostadsfastig­
heter är PP Pensions fastighetsinnehav framför allt
exponerat mot risker för prisfall på bostadsrättsmark­
naden, eftersom värdet vid ombildning till bostads­
rätt till del styr bedömningen av marknadsvärdet.
Bostadsrättspriserna är i sin tur starkt kopplade till
räntenivån, men påverkas även av faktorer som hus­
hållens inkomstökningar, sysselsättningsutveckling
och eventuell bostadsbrist på orten.
Föreningens fastighetsbestånd är koncentrerat till
likvida tillväxtmarknader i Storstockholm och Mal­
mö/Lund. Dessa orter förväntas tack vare goda de­
mografiska och ekonomiska förutsättningar erbjuda
en långsiktigt god värdeökning. Fastighetsportföljen
har en jämn fördelning mellan bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Känslighetsanalys
Känslighetsanalyserna för tillgångarna på sidan
25 visar hur förändringar i vissa viktiga finansiella
risker påverkar föreningens resultat och eget kapital
samt kollektiva konsolideringsnivå. Känslighetsana­
lyserna bygger på följande antaganden:
• Räntebärande placeringar: räntehöjning med 100
baspunkter (en procentenhet)
• Aktier och andelar: kursnedgång på 10 procent
• Fastigheter: värdeminskning på 10 procent
• Hedgefonder: värdeminskning på 10 procent
Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister
i administrativa rutiner leder till oväntade ekono­
miska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan
exempelvis orsakas av bristande intern kontroll,
bristfälliga system eller brister i teknisk utrustning.
Även risken för oegentligheter, internt eller externt,
ingår i den operativa risken.
De operativa riskerna motverkas genom interna
riktlinjer, ändamålsenliga arbetsprocesser och god
intern kontroll. PP Pension arbetar ständigt med att
förbättra processer och rutiner för att reducera de
operativa riskerna.
Uppföljning av riktlinjer, arbetsprocesser och kon­
trollrutiner görs inom ramen för PP Pensions risk­
kontroll, regelefterlevnad och oberoende gransk­
ning. Samtliga chefer och medarbetare är skyldiga
att rapportera incidenter avseende alla typer av
risker.
23
Risker inom fondförsäkringsverksamheten
PP Pension Fondförsäkring tecknar endast fondför­
säkringar med eller utan återbetalningsskydd. Det
gör att det inte finns någon dödsfallsrisk i bolaget
utöver en mycket begränsad andel avseende kapital­
försäkring. Däremot finns livs- och sjukfallsrisker.
Exponeringen mot sjukfallsrisker hanteras med häl­
soprövning och återförsäkring. I dagsläget är omfatt­
ningen av livs- och sjukfallsrisker begränsad.
Vid beräkning av de försäkringstekniska avsätt­
ningarna, utöver avsättningarna som svarar mot de
tillgångar där försäkringstagaren bär risken, diskon­
teras de framtida förväntade kassaflödena med en
räntekurva som påverkas av marknadsräntor. Därför
innehåller avsättningarna även en ränterisk.
De finansiella riskerna är begränsade då försäk­
ringstagaren själv bär placeringsrisken. Bolagets egna
placeringar utsätts för samma finansiella risker som
beskrivits ovan. I tillägg till detta kan noteras att
inom fondförsäkringsverksamheten är de framtida
intäkterna på försäkringskapitalet viktiga, vilket
innebär att PP Pension Fondförsäkring alltid står ris­
ken att de framtida intäkterna minskar på grund av
ett allmänt kursfall på olika finansiella marknader.
DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen föreslår att årets resultat på 1 633 971 310
kronor för PP Pension Försäkringsförening dispo­
neras enligt följande:
Till respektive fond föres (kronor):
Konsolideringsfond I (förmånsbestämd
traditionell försäkring) Konsolideringsfond II (premiebestämd
traditionell försäkring) 1 449 943 303
Summa 1 633 971 310
24 184 028 007
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
KÄNSLIGHETSANALYS TILLGÅNGAR: FÖRMÅNSBESTÄMD TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Tillgångar
Räntebärande
Aktier och andelar
Fastigheter
Hedgefonder
Förändring
+1 procentenhet
-10 procent
-10 procent
-10 procent
Förändring av årets resultat
och eget kapital, MSEK
Förändring i kollektiv
konsolideringsnivå, procentenheter
2013
2012
2013
2012
-122,2
-261,6
-237,9
-64,8
-157,0
-212,2
-261,5
-60,0
-1,5
-3,3
-3,0
-0,8
-1,8
-2,4
-3,0
-0,7
KÄNSLIGHETSANALYS TILLGÅNGAR: PREMIEBESTÄMD TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Tillgångar
Räntebärande
Aktier och andelar
Fastigheter
Hedgefonder
Förändring
+1 procentenhet
-10 procent
-10 procent
-10 procent
Förändring av årets resultat
och eget kapital, MSEK
Förändring i kollektiv
konsolideringsnivå, procentenheter
2013
2012
2013
2012
-8,4
-18,0
-16,3
-4,4
-9,6
-12,9
-16,0
-3,7
-1,3
-2,8
-2,5
-0,7
-1,7
-2,4
-2,9
-0,7
FEMÅRSÖVERSIKT FÖR PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING
20132012 20112010 2009
Resultat, MSEK
Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring
420
394
391
402
426
Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen
722
526
94
860
595
Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring
-307
-300
-289
-273
-252
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
1 657
421
-2 817
814
1 704
Årets resultat
1 634
384
-2 855
772
1 657
Ekonomisk ställning, MSEK
Placeringstillgångar, enligt totalavkastningstabell
10 870
10 119
9 669
9 573
8 730
Försäkringstekniska avsättningar
8 051
8 893
8 722
5 735
5 584
Kollektivt konsolideringskapital 2 251
836
545
3 262
2 624
Kapitalbas
2 898
1 311
974
3 876
3 166
Erforderlig solvensmarginal
333366 360236 233
Kapitalbas för försäkringsgrupp
2 894
1 279
962
3 862
3 152
Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgrupp
338
370
362
237
234
Nyckeltal, %
Driftskostnad
0,220,24 0,240,22 0,26
Förvaltningskostnad
0,240,26 0,260,24 0,28
Totalavkastning
7,5 5,3 1,410,3 7,7
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring
127,7
109,2
106,0
154,4
145,1
Kollektiv konsolidering premiebestämd försäkring
107,0
105,2
104,9
111,2
105,7
Genomsnittlig återbäringsränta
3,3
3,0
7,0
3,0
0,0
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
25
FOTO FREDRIK SKOGKVIST (BILDEN NÄRMAST CHRISTOFFER HJALMARSSON)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
26 FOTO FREDRIK SKOGKVIST
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
27
FINANSIELLA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING (KSEK) 
Not
2013
Koncernen Föreningen
Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
3
419 810
419 772
Intäkter från investeringsavtal
2 961
–
Kapitalavkastning, intäkter
4
720 741
687 577
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
5
412 340
419 894
Övriga tekniska intäkter
6
681
681
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
7
-307 361
-307 361
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
24
-27 960
-28 190
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring)
Livförsäkringsavsättning
23
875 946
875 946
Driftskostnader
8
-26 440
-23 313
Kapitalavkastning, kostnader
9
-135 618
-116 299
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
5
-245 887
-269 246
Övriga tekniska kostnader
10
-2 480
-2 480
Avkastningsskatt
-23 859
–
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
1 662 874 1 656 981
Icke teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
11
Årets resultat
1 662 874 1 656 981
1 662 874 1 656 981
-287
-23 010
1 662 587 1 633 971
2012
KoncernenFöreningen
394 273
2 280
888 750
233 713
528
394 226
–
870 737
237 172
528
-299 682
14 274
-299 622
14 486
-186 518
-27 784
-146 396
-467 216
-3 617
-37 741
364 864
-186 518
-24 107
-130 210
-451 716
-3 617
–
421 359
364 864
364 864
-752
364 112
421 359
421 359
-36 902
384 457
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK)
Not
2013
Koncernen Föreningen
2012
KoncernenFöreningen
Årets resultat
Övrigt totalresultat
1 662 587
–
1 633 971
–
364 112
–
384 457
–
Summa totalresultat 1 662 587
1 633 971
364 112
384 457
28 FINANSIELLA RAPPORTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
RESULTATANALYS PER RÖRELSEGREN FÖR PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (KSEK)
Förmånsbestämd Premiebestämd
traditionelltraditionell
Not
Total försäkringförsäkring
Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
1
Kapitalavkastning, intäkter
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Övriga tekniska intäkter
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
2
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring)
Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Övriga tekniska kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar
Oreglerade skador
Summa 419 772
687 577
419 894
681
-335 551
332 775
639 636
390 617
681
-312 007
86 997
47 941
29 277
–
-23 544
875 946
-23 313
-116 299
-269 246
-2 480
1 656 981
799 257
-18 481
-108 190
-250 473
-2 480
1 471 335
76 689
-4 832
-8 109
-18 773
–
185 646
7 914 919
135 665
8 050 584
7 477 170
122 206
7 599 376
437 749
13 459
451 208
805 105
645 580
159 525
Not 1
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
Premier för avgiven återförsäkring
419 772
420 073
-301
332 775
332 775
–
86 997
87 298
-301
-335 551
-312 007
-23 544
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
-307 361
-307 502
141
-28 190
-28 054
-133
-292 926
-292 926
–
-19 081
-19 081
–
-14 435
-14 576
141
-9 109
-8 976
-133
Konsolideringsfond
Not 2
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FINANSIELLA RAPPORTER
29
BALANSRÄKNING (KSEK) 
Not
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar
12
Summa immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Byggnader och mark
13
Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag
14
Lån till koncernföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
15, 16
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
15, 17
Derivat
15, 18
Summa placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren
bär placeringsrisk
Fondförsäkringstillgångar
15, 19
Summa placeringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Aktuell skatt
20
2013
Koncernen Föreningen
2 985
2 985
2 985
2 985
2 542 125 1 758 625
–
324 821
–
547 627
3 494 225 3 488 198
4 194 082 4 177 415
2 229
2 229
10 232 661 10 298 915
533 923
–
2012
KoncernenFöreningen
2 792
2 792
2 774 500
–
–
2 883 570
3 754 656
13 993
9 426 719
353 155
353 155
2 792
2 792
2 015 000
311 660
536 374
2 874 984
3 735 004
13 993
9 487 015
–
533 923
–
582
473
–
695
605
582
473
695
605
5 838
393
5 838
393
4 181
–
4 181
–
Övriga fordringar
21
Summa fordringar
Andra tillgångar
Materiella tillgångar
22
Kassa och bank
15
Summa andra tillgångar
51 797
50 417
14 998
26 478
58 028
56 648
19 179
30 659
2 381
698 642
701 023
2 381
602 332
604 713
686
778 241
778 927
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 15
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13 076
1 535
14 611
33 886
1 163
35 049
13 197
2 244
15 441
Summa tillgångar
30 11 543 813 10 998 783
686
703 582
704 268
24 451
2 040
26 491
10 596 908 10 251 830
FINANSIELLA RAPPORTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
BALANSRÄKNING (KSEK) 
Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Diskretionära delar
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning
23
Oreglerade skador
24
Summa försäkringstekniska avsättningar
Depåer från återförsäkrare
Depåer från återförsäkrare
Summa depåer från återförsäkrare Andra skulder
Fondförsäkringsåtagande
25
Derivat
15,18
Uppskjutna skatteskulder
26
Aktuell skatt
27
Övriga skulder
28
Summa andra skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
2013
Koncernen Föreningen
2012
KoncernenFöreningen
568 934
2 328 224
2 897 158
568 934
2 332 063
2 900 997
358 295
892 482
1 281 777
7 914 919
135 785
8 050 704
582
582
540 007
2 371
5 345
649
21 467
569 839
25 530
25 530
7 914 919
135 665
8 050 584
473
473
–
2 371
–
–
30 620
32 991
13 738
13 738
8 785 865
107 938
8 893 803
695
695
359 775
895
5 489
2 735
26 104
394 998
11 543 813 10 998 783
25 635
25 635
358 295
924 937
1 314 232
8 785 865
107 608
8 893 473
605
605
–
895
–
2 293
22 342
25 530
17 990
17 990
10 596 908 10 251 830
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna
skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser
Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning
30
10 649 518 10 097 286
9 636 993
9 271 283
Övriga panter
Inga
Inga
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
IngaInga
Inga Inga
Åtaganden
Inga
Inga
Inga
Inga
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FINANSIELLA RAPPORTER
31
REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN (KSEK)
Diskretionära Balanserade vinstmedel
Totalt eget
inklusive årets resultat2kapital
delar1
Ingående eget kapital 2012-01-01 Årets resultat tillika totalresultat
Fördelad återbäring
Tilldelad återbäring, pensionstillägg
Tilldelad återbäring, fribrevsuppräkning
Tilldelad återbäring, företagsanknutna medel
Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring
Övriga förändringar premiebestämd försäkring
Övriga förändringar
403 453
–
560 334
364 112
963 787
364 112
5 200
-44 945
–
-52
-1 125
12 868
13 896
-5 200
–
–
–
–
-12 868
-13 896
–
-44 945
–
-52
-1 125
–
–
Utgående eget kapital 2012-12-31
389 295
892 482
1 281 777
Ingående eget kapital 2013-01-01
Årets resultat tillika totalresultat
389 295
–
892 482
1 662 587
1 281 777
1 662 587
Fördelad återbäring
Tilldelad återbäring, pensionstillägg
Tilldelad återbäring, fribrevsuppräkning
Tilldelad återbäring, företagsanknutna medel
Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring
Övriga förändringar premiebestämd försäkring
Övriga förändringar
-5 000
-41 075
–
-41
-1 058
165 015
61 798
5 000
–
-5 000
–
–
-165 015
-61 830
–
-41 075
-5 000
-41
-1 058
–
-32
Utgående eget kapital 2013-12-31
568 934
2 328 224
2 897 158
1) Diskretionära delar är medel som genom beslut fördelats på PP Pensions försäkrade och försäkringstagare. De är en del av PP Pensions riskkapital och blir inte garanterade
förrän de tilldelats. Formellt sett kan PP Pension återta medlen. Beslut om användning fattas av PP Pensions styrelse.
2) Balanserade vinstmedel består av:
-Balanserat resultat från fondförsäkring och övriga dotterbolag
-Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäkringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och garanterade och ej garanterade åtaganden
inom den traditionella försäkringsrörelsen.
-Särskilda värdesäkringsmedel. Medlen ingår sedan tidigare beslut i konsolideringemedlen och ska användas till värdesäkring av utgående pensioner.
-Garantifond. Dessa medel förfogar kollektivavtalsparterna över. Medlen ska användas till kollektivavtalsgarantin. Kollektivavtalsgarantin säkerställer att de försäkrade får sina
pensionsförmåner när en arbetsgivare inte betalat premierna, exempelvis vid konkurs.
Diskretionära delar och balanserade vinstmedel utgör tillsammans konsolideringsfond och balanserade vinstmedel enligt ÅRFL.
32 FINANSIELLA RAPPORTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖRENINGEN (KSEK)
Diskretionära
delar1
Totalt eget
Balanserade vinstmedel
inklusive årets resultat2kapital
Ingående eget kapital 2012-01-01 Årets resultat tillika totalresultat
Fördelad återbäring
Tilldelad återbäring, pensionstillägg
Tilldelad återbäring, fribrevsuppräkning
Tilldelad återbäring, företagsanknutna medel
Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring
Övriga förändringar premiebestämd försäkring
Övriga förändringar
403 453
–
572 444
384 457
975 897
384 457
5 200
-44 945
–
-52
-1 125
12 868
13 896
-5 200
–
–
–
–
-12 868
-13 896
–
-44 945
–
-52
-1 125
–
–
Utgående eget kapital 2012-12-31
389 295
924 937
1 314 232
Ingående eget kapital 2013-01-01
Årets resultat tillika totalresultat
389 295
–
924 937
1 633 971
1 314 232
1 633 971
Fördelad återbäring
Tilldelad återbäring, pensionstillägg
Tilldelad återbäring, fribrevsuppräkning
Tilldelad återbäring, företagsanknutna medel
Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring
Övriga förändringar premiebestämd försäkring
Övriga förändringar
-5 000
-41 075
–
-41
-1 058
165 015
61 798
Utgående eget kapital 2013-12-31
568 934
5 000
–
–
-41 075
-5 000
-5 000
–-41
–
-1 058
-165 015
–
-61 830
-32
2 332 063
2 900 997
1) Diskretionära delar är medel som genom beslut fördelats på PP Pensions försäkrade och försäkringstagare. De är en del av PP Pensions riskkapital och blir inte garanterade
förrän de tilldelats. Formellt sett kan PP Pension återta medlen. Beslut om användning fattas av PP Pensions styrelse.
2) Balanserade vinstmedel består av:
-Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäkringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och garanterade och ej garanterade åtaganden
inom den traditionella försäkringsrörelsen.
-Särskilda värdesäkringsmedel. Medlen ingår sedan tidigare beslut i konsolideringemedlen och ska användas till värdesäkring av utgående pensioner.
-Garantifond. Dessa medel förfogar kollektivavtalsparterna över. Medlen ska användas till kollektivavtalsgarantin. Kollektivavtalsgarantin säkerställer att de försäkrade får sina
pensionsförmåner när en arbetsgivare inte betalat premierna, exempelvis vid konkurs.
Diskretionära delar och balanserade vinstmedel utgör tillsammans konsolideringsfond och balanserade vinstmedel enligt ÅRFL.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 FINANSIELLA RAPPORTER
33
KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Den löpande verksamheten1
Resultat före skatt
1 662 874 1 656 981
364 864
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar
-166 452
-150 647
233 503
Förändringar försäkringstekniska avsättningar
-662 867
-842 889
305 928
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
23 371
-482
42 637
Betald skatt
-29 305
-28 233
-34 435
214 544
171 762
4 892
-33 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i tillgångar och skulder 827 621
634 730
912 497
779 025
Utbetald återbäring
Förvärv och avyttring av placeringstillgångar, netto
Förändring övriga rörelsefordringar Förändring övriga rörelseskulder -42 133
-818 782
-37 905
-4 854
-42 133
-659 778
-34 416
3 893
-46 070
-496 175
-11 585
-1 695
-46 070
-397 076
-21 191
3 343
Kassaflöde från den löpande verksamheten -76 053
-97 704
356 972
318 031
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
-1 110
-2 399
-37
-1 110
-2 399
-37
-2 665
-206
–
-2 665
-206
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 546
-3 546
-2 871
-2 871
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början -79 598
778 241
-101 250
703 582
354 101
424 140
315 160
388 422
Likvida medel vid årets slut 698 642
602 332
778 241
703 582
421 359
Tilläggsupplysningar
1
Erhållen ränta
28 438
48 444
30 741
63 845
Erlagd ränta
––
-6 –
Erhållna utdelningar
47 380
46 338
122 383
121 381
34 FINANSIELLA RAPPORTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOTER
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och
avser PP Pension Försäkringsförening med säte i
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Kamma­
kargatan 22, Stockholm och organisationsnumret är
802005-5573.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av
styrelsen den 27 mars 2014. Resultat- och balansräk­
ning blir föremål för fastställande på föreningsstäm­
ma den 13 maj 2014.
Grund för rapportens upprättande
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med
International Reporting Standards (IFRS) och IFRICtolkningar såsom de antagits av EU. Vid upprättandet
har också Lag om årsredovisning i försäkringsföretag
(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
FFFS 2008:26 tillämpats. Vidare tillämpas Rådet för
finansiell rapportering, RFR, RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner.
Föreningens finansiella rapportering har upprättats
i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkrings­
företag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsfö­
retag, FFFS 2008:26 samt Rådet för finansiell rappor­
tering, RFR, rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridiska personer.
Då koncernen följer IFRS kommer redovisnings­
principerna och uppställningsformen att skilja sig
något mellan föreningen och koncernen. Den enda
väsentliga skillnaden i uppställningsformen består i
att avkastningsskatten i koncernen presenteras i det
tekniska resultatet, medan den i föreningen redovisas
som skattekostnad i det icke tekniska resultatet samt
att fondförsäkringsåtagande presenteras som finan­
siell skuld.
Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
som är relevanta för föreningen
Nya och ändrade standarder som tillämpas av
koncernen
IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde” syftar till att
värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekven­
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
ta och mindre komplex genom att standarden tillhan­
dahåller en exakt definition och en gemensam källa
i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande
upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt
värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skul­
der, finansiella som icke-finansiella. Kraven utökar
inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska
tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur
det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller
tillåter värdering till verkligt värde.
Inga av de övriga IFRS eller IFRIC-tolkningar som
för första gången är obligatoriska för det räkenskaps­
år som började 1 januari 2013 eller senare, har haft
någon väsentlig inverkan på koncernen.
Nya standarder samt ändringar och tolkningar av
befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft
och som inte har tillämpats i förtid av koncernen
IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassifi­
cering, värdering och redovisning av finansiella
skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november
2010 för finansiella tillgångar och i oktober 2011för
finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som
är relaterat till klassificering och värdering av finan­
siella instrument.
IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassifice­
ras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde
eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. För
finansiella skulder sker inga stora förändringar jäm­
fört med IAS 39. Koncernen har ännu inte utvärderat
effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effek­
terna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när
de är slutförda av IASB.
IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan
existerande principer då den identifierar kontroll som
den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag
ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden
ger ytterligare vägledning för att bistå vid faststäl­
lande av kontroll när detta är svårt att bedöma. Kon­
cernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår
som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärde­
rat den fulla effekten på de finansiella rapporterna.
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag”
35
omfattar upplysningskrav för dotterföretag, sam­
arbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoli­
derade strukturerade företag. Koncernen avser att
tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1
januari 2014 och har ännu att utvärdera den fulla ef­
fekten på de finansiella rapporterna.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som
ännu ej trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med ovan
kräver användning av en del viktiga uppskattningar
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av redovis­
ningsprinciperna. De områden som innefattar en hög
grad av bedömning, som är komplexa, eller som om­
fattar sådana områden där antaganden och uppskatt­
ningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen
anges nedan. Uppskattningar och bedömningar
utvärderas löpande och baseras på historisk erfaren­
het och andra faktorer, inklusive förväntningar om
framtida händelser som anses rimliga under rådande
förhållanden.
Viktiga uppskattningar och antaganden
PP Pension gör uppskattningar och antaganden om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsända­
mål som blir följden av dessa kommer, definitions­
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
Det är främst beräkningen av försäkringstekniska
avsättningar och värderingen av placeringstillgångar
som innebär en betydande risk för väsentliga juste­
ringar i redovisade värden för skulder och tillgångar
under nästkommande räkenskapsår. Dessa behand­
las i korthet nedan.
a) Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med
metoder som innebär att olika antaganden görs (se
vidare under ”Upplysningar om risker” på sidan 19).
b) Verkligt värde på byggnader och mark
Verkligt värde på byggnader och mark beräknas med
metoder som innebär att olika antaganden görs (se
vidare under ”Placeringstillgångar” nedan).
36 Viktiga bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper
PP Pension värderar merparten av sina finansiella
tillgångar till verkligt värde (se vidare under "Placeringstillgångar" nedan).
Koncernredovisning
Koncernen omfattar PP Pension Försäkringsförening
och de bolag vari PP Pension har bestämmande infly­
tande, se specifikation i not 14.
Koncernredovisningen har upprättats enligt för­
värvsmetoden. Alla koncerninterna transaktioner,
balansposter, intäkter och kostnader elimineras i sin
helhet vid konsolideringen. I koncernredovisningen
elimineras obeskattade reserver i juridisk person och
en uppdelning sker på eget kapital och uppskjuten
skatteskuld.
Försäkringsavtal
PP Pension har gjort en genomgång av samtliga för­
säkringskontrakt. Genomgången har resulterat i att
försäkringskontrakten i föreningen bedöms innehålla
så mycket försäkringsrisk att samtliga kontrakt klas­
sificeras som försäkringsavtal i enlighet med IFRS 4,
vilket betyder att de redovisas på samma sätt som
tidigare.
Investeringsavtal
PP Pension Fondförsäkring har gjort en genomgång
av samtliga försäkringskontrakt. Genomgången
har resulterat i att försäkringskontrakt i PP Pension
Fondförsäkring klassificeras som investeringsavtal.
Investeringsavtal är avtal som inte överför någon
betydande försäkringsrisk från innehavaren till försäkringsgivaren.
Investeringsavtalen redovisas som finansiella
instrument i enlighet med IAS 39. Detta innebär att
premieinbetalningar och försäkringsutbetalningar
redovisas direkt i balansräkningen, medan avgifter
uttagna med anledning av kontrakten redovisas som
intäkter från investeringsavtal i resultaträkningen.
Placeringstillgångar
Byggnader och mark
Samtliga PP Pensions fastigheter klassificeras som
förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter är
fastigheter som innehas i syfte att generera hyresin­
täkter och/eller värdestegring och dessa redovisas till
verkligt värde i balansräkningen. Samtliga värdeför­
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
ändringar redovisas i resultaträkningen.
Det verkliga värdet baseras på marknadsvärde­
ringar utförda av oberoende värderingsmän. Verk­
ligt värde enligt IFRS 13 på byggnader och mark
motsvaras av dess marknadsvärden. Värderingarna
utförs normalt fyra gånger per år. Det verkliga värdet
fastställs för bostadsfastigheter genom en samman­
vägning av avkastnings- och ombildningskalkyler
och för kommersiella fastigheter utifrån avkastnings­
kalkyler.
Såväl realiserade som orealiserade värdeföränd­
ringar redovisas i resultaträkningen. Hyresintäkter
redovisas under Kapitalförvaltning, intäkter, och
fastighetskostnaderna under Kapitalförvaltning,
kostnader. Då värdering sker till verkligt värde sker
inga avskrivningar.
Finansiella instrument
Köp och försäljning av finansiella instrument redo­
visas på affärsdagen. Finansiella instrument tas bort
från balansräkningen när rätten att erhålla kassa­
flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
tillsammans med i stort sett alla risker och rättigheter
förknippade med äganderätten.
PP Pension har som princip att hänföra samtliga
placeringstillgångar som är finansiella instrument
och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag
eller derivat till kategorin Finansiella tillgångar vär­
derade till verkligt värde via resultaträkningen.
Principen används dels för att föreningen löpande
utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på
basis av verkliga värden, dels för att detta reducerar
en del av den redovisningsmässiga inkonsekvens
som annars uppstår mellan räntebärande tillgångar
och försäkringstekniska avsättningar som löpande
omvärderas genom diskontering med en aktuell
marknadsränta.
Derivat klassificeras automatiskt som innehav för
handel.
För finansiella instrument som är noterade på en
aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångs­
punkt från tillgångens noterade köpkurs på balans­
dagen utan tillägg för transaktionskostnader vid
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument be­
traktas som noterat på en aktiv marknad om noterade
priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos
en handlare, mäklare, branschorganisation eller före­
tag som tillhandahåller aktuell prisinformation och
dessa priser representerar faktiska och regelbundet
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
förekommande marknadstransaktioner på affärsmäs­
siga villkor. Eventuella framtida transaktionskostna­
der vid en avyttring beaktas inte.
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För
noterade aktier och andelar på en auktoriserad börs
används den senaste köpkursen på balansdagen i
lokal valuta. Fondandelar värderas till andelskurs
(NAV).
Aktier och andelar i koncernföretag (föreningen)
Aktier och andelar i koncernföretag värderas till
anskaffningsvärde. Det finns ingen avsikt att avyttra
dessa aktier inom en nära framtid.
Hedgefonder
Hedgefonder värderas till verkligt värde utifrån det
värde som erhålls från motpart baserat på andelskurs
(NAV).
Derivat
Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde
beror på prisutvecklingen på ett annat, underlig­
gande instrument. Affärerna sker inom ramen för
aktuellt riskmandat och används för att sänka den
finansiella risken och/eller effektivisera förvaltning­
en. Derivat tas upp i redovisningen på affärsdagen
till verkligt värde, vilket också utgör anskaffnings­
värdet. Samtliga derivat omvärderas sedan löpande
till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i
resultaträkningen. Samtliga derivat redovisas brutto i
balansräkningen. PP Pension tillämpar inte säkrings­
redovisning.
Räntebärande placeringar
Räntebärande placeringar värderas till verkligt värde
baserat på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren
bär risk
Dessa tillgångar består av försäkringstagarnas inves­
teringar i fondförsäkringar och redovisas på en egen
rad i balansräkningen. Investeringar till förmån för
försäkringstagare som själva bär placeringsrisken för
investeringen redovisas till verkligt värde med even­
tuell vinst eller förlust redovisad i resultaträkningen.
Fondförsäkringstillgångarna värderas till senaste
andelskurs (NAV).
37
Fordringar
Fordringar är finansiella tillgångar med fasta betal­
ningar eller med betalningar som går att fastställa
till belopp och som inte är noterade. Initialt redovisas
tillgångar i denna kategori till verkligt värde inklu­
sive transaktionskostnader.
Andra skulder
I denna kategori redovisas finansiella skulder som
inte är derivat. Initialt redovisas skulder i denna
kategori till verkligt värde inklusive transaktions­
kostnader.
Materiella tillgångar
Materiella tillgångar värderas till anskaffningskost­
nad med avdrag för gjorda avskrivningar baserade på
en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prö­
vas varje balansdag och justeras vid behov. Bedömd
nyttjandeperiod för inventarier är fem år och för
datorer tre år.
Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling aktiveras om produkten eller
processen är tekniskt och kommersiellt användbar
och föreningen har tillräckliga resurser att fullfölja
utvecklingen och därefter använda eller sälja den im­
materiella tillgången. Det redovisade värdet inklude­
rar samtliga direkt hänförbara kostnader.
Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultat
räkningen som kostnad när de uppkommer. I ba­
lansräkningen är redovisade utvecklingskostnader
upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt
över den immateriella tillgångens beräknade nyttjan­
deperiod, normalt fem år. Avskrivningsbara imma­
teriella tillgångar skrivs av från det datum de är till­
gängliga för användning. För utvecklingsprojekt som
pågår och klassificeras som immateriell tillgång görs
en nedskrivningsprövning vid varje bokslutstillfälle.
Försäkringstekniska avsättningar
De försäkringstekniska avsättningarna utgör skill­
naden mellan kapitalvärdet av föreningens framtida
förväntade utgifter för löpande försäkringar och
kapitalvärdet av de förväntade premier och avgifter
som föreningen har att ytterligare uppbära för dessa
försäkringar. Avsättningarna är beräknade enligt
38 så kallade aktsamma antaganden enligt tjänste­
pensionsdirektivet. Dessa antaganden innehåller
skattningar om bland annat dödlighet, sjuklighet,
omkostnader och avkastningsskatt. Utifrån dessa
antaganden beräknas framtida kassaflöden. Dessa
diskonteras med en ränta som bestäms utifrån medel­
talet av nollkupongsräntor härledda från säkerställda
bostadsobligationer respektive statsobligationer med
en löptid som motsvarar det kassaflöde som ska
värderas.
Fondförsäkringsåtagande
Skulderna motsvaras av verkligt värde på de fonder
som är kopplade till fondförsäkringarna inklusive
medel på bank som ännu ej är placerade i andelar.
Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.
Det verkliga värdet fastställs med hjälp av aktuella
fondvärden per andel, som enligt extern part speglar
det verkliga värdet på de finansiella tillgångar som
finns i de fonder till vilka skulderna är länkade, mul­
tiplicerat med antalet andelar som tillräknas försäk­
ringstagaren på balansdagen.
Diskretionära delar i försäkringsavtal
PP Pension har gjort bedömningen att den möjlighet
som ges till kunderna att erhålla ytterligare försäk­
ringsförmåner utöver de garanterade, utgör diskre­
tionära delar i enlighet med definitionen i IFRS 4.
Föreningen förfogar över beslutanderätten till de dis­
kretionära delarna (återbäringen) när det gäller såväl
tid för utbetalning som belopp, bland annat eftersom
PP Pension själv beslutar om konsolideringspolicyns
förändring, samt om konsolideringspolicyn ska följas,
eller om man under vissa förutsättningar ska under­
låta att följa densamma.
De diskretionära delarna (återbäringen) redovisas
som en separat post inom eget kapital.
Avgiven återförsäkring
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas
belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller
belopp som tagits upp som en skuld till försäkrings­
företag som mottagit återförsäkring enligt ingångna
återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier.
Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas
till den period som försäkringsskyddet avser. Avdrag
görs för belopp som gottskrivits på grund av portföl­
jåterdragning eller en förändring av återförsäkrares
andel av proportionella återförsäkringsavtal.
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska av­
sättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för för­
säkringstekniska avsättningar enligt ingångna avtal.
Bedömning av nedskrivningsbehovet för tillgångar
avseende återförsäkringsavtal görs varje årsbokslut.
Om återvinningsvärdet är lägre än redovisat värde
på tillgången skrivs tillgången ned till återvinnings­
värdet och nedskrivningen kostnadsförs i resultaträk­
ningen.
under posterna Orealiserade vinster på placeringstill­
gångar respektive Orealiserade förluster på placerings­
tillgångar. Realisationsvinster på andra tillgångar än
placeringstillgångar redovisas som Övriga intäkter.
Orealiserade vinster och förluster redovisas netto
per tillgångsslag. Sådana förändringar som för­
klaras av valutakursförändringar redovisas som
valutakursvinst eller valutakursförlust under posten
Kapitalavkastning.
Premieinkomst
Premieinkomster för föreningen som är hänförliga
till förmånsbestämd traditionell försäkring redovisas
enligt faktureringsprincipen och premieinkomster
hänförliga till premiebestämd traditionell försäkring
redovisas enligt kontantprincipen.
Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas som
driftskostnader i Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen. Driftskostnader som hänförs till kapi­
talförvaltningen redovisas inom Kapitalavkastning,
kostnader.
Intäkter från investeringsavtal
Posten Intäkter från investeringsavtal utgörs av de
fasta och rörliga avgifter som tagits ut från försäkringstagarna i PP Pension Fondförsäkring.
Övriga tekniska intäkter
Intäkterna består av administrationsersättningar som
är hänförliga till valcentral avseende ITP 1. Administrationsersättningen uppgår till 0,8 procent av de
inbetalda sparpremierna inom ITP 1. Ersättningen
tas ut för att hantera den administration som följer av
ITP 1-avtalet och individernas val.
Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning
på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter
från byggnader och mark, utdelning på aktier och
andelar, ränteintäkter, valutakursvinster (netto), återförda nedskrivningar och realisationsvinster (netto).
Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas
kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar
driftskostnader för byggnader och mark, kapitalför­
valtningskostnader, räntekostnader, valutakursförlus­
ter (netto), av- och nedskrivningar och realisations­
förluster (netto).
Realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till anskaff­
ningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva
skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.
För placeringstillgångar som värderas till verkligt
värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För
räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det
upplupna anskaffningsvärdet och för övriga place­
ringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet.
Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare
orealiserade värdeförändringar som justeringspost
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
Övriga tekniska kostnader
Driftskostnader hänförliga till valcentral avseende
ITP 1 (se ovan under Övriga tekniska intäkter).
Pensioner och liknande förpliktelser
Föreningens pensionsplaner för kollektivavtalade
tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för föreningens anställda har
bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar
flera arbetsgivare.
Föreningen redovisar förmånsbestämda pensions­
planer såsom premiebestämda i enlighet med undan­
tagsregeln i UFR6.
Föreningens förpliktelser avseende avgifter till
premiebestämda planer redovisas som en kostnad i
resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt föreningen.
Skatt
Årets skattekostnad för föreningen består av avkast­
ningsskatt. I koncernens redovisas avkastningsskatten som en kostnad i det tekniska resultatet. Skatt på
årets resultat i koncernen utgörs av inkomstskatt från
PP Pension Fondförsäkring och övriga dotterbolag.
39
Eget kapital
Konsolideringsfond består av en konsolideringsfond
för förmånsbestämd traditionell försäkring och en
konsolideringsfond för premiebestämd traditionell
försäkring. Andra Fonder består av värdesäkrings­
fond och garantifond som hör till den förmånsbe­
stämda försäkringen. Värdesäkringsfonden utgörs
av värdesäkringsavgifter uttagna från arbetsgivarna
samt avkastning tillförd från konsolideringsfonden.
Till garantifonden avsattes medel vid föreningens
bildande.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt
metod, det vill säga den utgår från resultat före skatt
justerat för icke likviditetspåverkande poster samt
förändringar i balansräkningen som haft kassaflödespåverkan. Kassaflödet är uppdelat i tre verksamheter:
• Löpande verksamheten: består av kassaflöden från
den huvudsakliga verksamheten; premieinbetal­
ningar och utbetalda försäkringsersättningar samt
kapitalförvaltning av olika placeringstillgångar.
• Investeringsverksamheten: består av kassaflöden
som uppkommer på grund av förvärv/avyttring av
anläggningstillgångar.
• Finansieringsverksamheten: består av kassaflöden
som beror av förändringar i upptagna/givna lån samt
utdelningar.
NOT 2 UPPLYSNINGAR OM RISKER
Upplysningar om risker behandlas i förvaltningsberättelsen.
40 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 3 PREMIEINKOMST (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Löpande premier
Engångspremier
Premiebefrielse vid sjukdom
Premierabatter till företagen
Sjuk- och premiebefrielsepremie ITP 1
Summa förmånsbestämd traditionell försäkring
317 686
716
6 711
–
7 662
332 775
317 686
716
6 711
–
7 662
332 775
300 966
4 571
6 452
–
6 440
318 429
300 966
4 571
6 452
–
6 440
318 429
Premiebestämd traditionell försäkring
Löpande premier
Engångspremier
Premiebefrielse vid sjukdom
Summa premiebestämd traditionell försäkring
(före avgiven återförsäkring)
Premier för avgiven återförsäkring
Summa premiebestämd traditionell försäkring
(efter avgiven återförsäkring)
80 458
6 623
217
80 458
6 623
217
69 989
5 881
263
69 989
5 881
263
87 298
-301
87 298
-301
76 133
-336
76 133
-336
86 997
86 997
75 797
75 797
Fondförsäkring
Premiebefrielsepremie
Summa premieinkomst fondförsäkring
(före avgiven återförsäkring)
Premier för avgiven återförsäkring
Summa fondförsäkring (efter avgiven återförsäkring)
Summa
206
–
185
–
206
-168
38
–
–
–
185
-138
47
–
–
–
419 810
419 772
394 273
394 226
119 159
–
111 843
–
Premieinkomsten har tecknats i Sverige
Upplysning om inbetalda premier som har bokförts i balansräkningen
Avtal för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
41
NOT 4 KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Hyresintäkter från byggnader och mark
146 820
96 324
168 534
118 411
Erhållna utdelningar
47 380
46 338
122 383
121 381
Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
19 077
19 077
19 068
19 068
Övriga ränteintäkter
9 361
29 367
11 672
44 777
Valutakursvinst, netto –
–
17 666
17 673
Realisationsvinster, netto
Byggnader och mark
295 995
295 995
549 398
549 398
Aktier och andelar
175 140
174 832
–
Hedgefonder
4 673
4 673
29
29 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
22 295
20 971
–
–
Summa
720 741
687 577
888 750
870 737
NOT 5 VÄRDEFÖRÄNDRINGAR PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Aktier och andelar
Hedgefonder
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Valuta
307 903
50 624
–
53 813
315 457
50 624
–
53 813
229 511
3 091
1 111
–
233 523
3 091
558
–
Summa
412 340
419 894
233 713
237 172
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Byggnader och mark1
-176 586
-201 152
-451 112
-435 612
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Valuta
-69 301
–
-68 094
–
–
-16 104
–
-16 104
Summa
-245 887
-269 246
-467 216
-451 716
1
Under 2013 har tidigare orealiserade vinster realiserats. I kvarvarande fastighetsbestånd uppgår orealiserade vinster till 88 625 KSEK (58 500) i koncernen.
42 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 6 ÖVRIGA TEKNISKA INTÄKTER (KSEK)
Administrationsintäkter valcentral
681
681
528
528
Summa
681
681
528
528
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
NOT 7 UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
KoncernenFöreningen
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Utbetalda grundpensioner
Premiebefrielse vid sjukdom
Övriga ersättningar
Skaderegleringskostnader
Summa förmånsbestämd traditionell försäkring
-271 163
-14 722
-4 802
-2 239
-292 926
-271 163
-14 722
-4 802
-2 239
-292 926
-266 312
-12 657
-3 326
-2 081
-284 376
-266 312
-12 657
-3 326
-2 081
-284 376
Premiebestämd traditionell försäkring
Utbetalda grundpensioner
Övriga ersättningar
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar
Summa premiebestämd traditionell försäkring
-13 755
-821
141
-14 435
-13 755
-821
141
-14 435
-14 220
-1 133
107
-15 246
-14 220
-1 133
107
-15 246
Fondförsäkring
Premiebefrielse
Summa fondförsäkring
Summa
–
–
––
-60
–
-60–
-307 361
-307 361
-299 682
-299 622
har bokförts i balansräkningen
Avtal för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
5 939
–
3 107
–
Upplysning om utbetalda försäkringsersättningar som
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
43
NOT 8 DRIFTSKOSTNADER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen
-26 658
218
-26 440
-23 462
149
-23 313
-28 095
311
-27 784
-24 364
257
-24 107
Driftskostnader för skadereglering
Kapitalförvaltningskostnader
Fastighetsförvaltningskostnader
Driftskostnader för valcentral
Totala driftskostnader
-2 239
-10 561
-8 785
-1 799
-49 824
-2 239
-10 561
-7 992
-1 799
-45 904
-2 081
-11 817
-8 423
-3 089
-53 194
-2 081
-11 817
-7 658
-3 089
-48 752
Specifikation av totala driftskostnader
Personalkostnader, se not 31
Lokalkostnader
Datakostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala driftskostnader
-22 993
-2 283
-4 220
-18 940
-1 388
-49 824
-22 993
-2 283
-3 314
-15 926
-1 388
-45 904
-25 662
-2 189
-4 764
-18 997
-1 582
-53 194
-25 662
-2 189
-3 858
-15 461
-1 582
-48 752
Driftskostnader för skadereglering redovisas under rubriken Försäkringsersättningar och driftskostnader relaterade till kapital- och fastighetsförvaltning redovisas under rubriken
Kapitalavkastning, kostnader. Driftskostnader för valcentral redovisas som Övriga tekniska kostnader.
Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
44 2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
-554
-354
-553
-18
-18
–
–
–
-572-372
-371
–
-55-55
-608-426
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 9 KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Driftskostnader för byggnader och mark
-86 932
-68 702
-75 349
-59 950
Externa förvaltningskostnader för byggnader och mark
-3 933
-3 140
-4 913
-4 149
Kapitalförvaltningskostnad
-10 561
-10 561
-11 817
-11 817
Depåkostnader
-692
-644
-1 218
-1 182
Valutakursförlust, netto
-33 200
-33 196
–
–
Övrigt
-300 -56
-253-78
Realisationsförluster, netto
Aktier och andelar
–
–
-4 770
-4 958
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
–
–
-48 076
-48 076
Summa
-135 618
-116 299
-146 396
-130 210
NOT 10 ÖVRIGA TEKNISKA KOSTNADER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Driftskostnader för valcentral
-2 480
-2 480
-3 617
-3 617
Summa
-2 480
-2 480
-3 617
-3 617
NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Skatt på årets resultat
Justering av tidigare års skatt
Skatt på bokslutsdispositioner
Avkastningsskatt
Redovisad skatt
-425
-5
143
–
-287
–
–
–
-23 010
-23 010
-11
-790
49
–
-752
–
–
–
-36 902
-36 902
Årets resultat före skatt
varav avkastningsskattepliktig verksamhet
vara inkomstskattepliktig verksamhet
1 686 733
1 690 556
- 3 823
1 656 981
1 656 981
–
402 605
414 036
-11 431
421 359
421 359
–
Teoretisk skatt 22 procent (26,3)
Redovisad skatt Skillnad 841
-287
-1 128
–
–
–
3 006
-752
-3 758
–
–
–
Förklaringsposter
Effekt ej avdragsgilla kostnader
Effekt ej redovisade skattepliktiga intäkter
Ej redovisad skatt på grund av outnyttjat underskott
Justering på grund av ändrad skattesats
Förändring uppskjuten skatt
Justering av tidigare års skatt Summa 132
28
963
–
–
5
1 128
–
–
–
–
–
–
–
-306
10
3 365
-96
-5
790
3 758
–
–
–
–
–
–
–
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
45
NOT 12 ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (KSEK)
2012
Koncernen Föreningen
2013
Koncernen Föreningen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
13 098
1 110
14 208
6 109
1 110
7 219
10 433
2 665
13 098
3 444
2 665
6 109
-10 306
-917
-11 223
-3 317
-917
-4 234
-9 014
-1 292
-10 306
-2 025
-1 292
-3 317
Bokfört värde
2 985
2 985
2 792
2 792
Immateriella tillgångar utgörs i sin helhet av förvärvade programvaror.
NOT 13 BYGGNADER OCH MARK (KSEK)
2012
2013
Koncernen Föreningen
Koncernen Föreningen
Verkligt värde
Ingående balans
Avyttringar
Värdeförändringar
Utgående balans
2 774 500
-354 000
121 625
2 542 125
2 015 000
-354 000
97 625
1 758 625
3 297 250
-626 450
103 700
2 774 500
2 522 250
-626 450
119 200
2 015 000
Anskaffningsvärde
1 146 190
378 590
1 201 413
433 813
Fastighetsrörelsens resultat
Hyresintäkter
Drift och underhåll
146 820
-86 932
96 324
-68 702
168 534
-75 348
118 411
-59 950
Driftsnetto
59 888
27 622
93 186
58 461
Verkligt värde
Kommun
Stockholm
Malmö
Lund
Summa
2013
KoncernenFöreningen
1 957 000
471 625
113 500
2 542 125
1 287 000
471 625
–
1 758 625
46 2012
Koncernen Föreningen
2 194 500
1 545 500
469 500
469 500
110 500
–
2 774 500 2 015 000
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 14 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG (KSEK)
2013
2012
Organisations-
nummer
Kapitalandel, %
Antal
aktier
Eget
kapital
Bokfört
värde
Bokfört
värde
Bolag
Fastighets AB Stor Göten¹ 556121-0948
Pressens Förvaltnings AB²
556106-6035
PP Pension Fondförsäkring AB³ 516406-0237
Stockholm Skillinggränd KB4 969651-4042
PP Pension Fastigheter AB5 556787-1958
Clemens Förvaltnings AB6 556794-6107
Fastighets AB Sinodaett77 556852-1396
Fastighets AB Albygård8 556840-0906
Stockholm Skillinggränd KB4 100
100
100
99
100
100
100
100
1
1 550
9 100
20 000
–
100 000
1 000
500
50 000
–
163
932
38 268
82 591
1 743
–
–
–
–
155
724
55 000
260 842
8 100
–
–
–
–
155
724
55 000
252 681
3 100
–
–
–
–
Summa
324 821
311 660
¹
²
³
Fastighets AB Stor Göten är vilande bolag.
Pressens Förvaltnings AB är vilande bolag.
PP Pension Fondförsäkring AB startades 2005-07-01. Aktiekapitalet uppgår till 20 miljoner kronor och överkursfond till 20 miljoner kronor. Under 2008 och 2009 tillfördes
10 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor i ovillkorat aktieägartillskott.
4 Stockholm Skillinggränd KB är ett fastighetsförvaltande bolag som förvärvades 2011. Bolaget äger fastigheten Munklägret 24.
5 PP Pension Fastigheter AB äger 100 procent av aktierna i Clemens Förvaltnings AB, Fastighets AB Sinodaett7 samt Fastighets AB Albygård. Aktierna i bolagen Fastighets AB Skärvagsvålen I-III har avyttrats under 2012. Under 2010 och 2013 tillfördes 3 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor i ovillkorat aktieägartillskott.
6 Clemens Förvaltnings AB ägs till 100 procent av PP Pension Fastigheter AB och är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 0,1 miljoner kronor.
7 Fastighets AB Sinodaett7 ägs till 100 procent av PP Pension Fastigheter AB och är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 0,3 miljoner kronor.
8 Fastighets AB Albygård ägs till 100 procent av PP Pension Fastigheter AB och bedriver ännu inte någon verksamhet. Eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 37 000 kronor.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
47
NOT 15 FINANSIELLA INSTRUMENT (KSEK)
Koncernen
2013
Föreningen
Koncernen
2012
Föreningen
KLASSIFICERING
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Fondförsäkringstillgångar
Upplupna ränteintäkter
Fondförsäkringsåtagande
3 494 225
4 194 082
533 923
13 076
-540 007
3 488 198
4 177 415
–
13 076
–
2 883 570
3 754 656
353 155
13 197
-359 775
2 874 984
3 735 004
–
13 197
–
Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
7 695 299
7 678 689
6 644 803
6 623 185
Nettoresultat tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
577 479
575 409
460 215 457 870
Tillgångar och skulder innehavda för handel
Derivat med positiva värden
2 229
2 229
13 993
Derivat med negativa värden
-2 371
-2 371
-895
13 993
-895
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel
-142
-142
13 098
13 098
Nettoresultat tillgångar och skulder innehavda för handel
923 923
-136 306
-136 306
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
7 695 157
7 678 547
6 657 901
6 636 283
Lånefordring och kundfordringar samt skulder
Kassa och bank Övriga fordringar
Övriga skulder
698 642
59 170
-33 046
602 332
78 228
-32 896
778 241
21 423
-37 898
703 582
43 952
-28 314
Summa lån, fordringar samt skulder
724 766
647 664
761 766
719 220
Nettoresultat lån, fordringar samt skulder
9 061
29 311
11 419
44 699
48 FORTSÄTTNING PÅ FÖLJANDE SIDA
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Nivå 3
KONCERNEN 2013
Summa
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark
–
–
2 542 125
Aktier och andelar
3 126 196
368 029
–
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
4 194 082
–
–
Fondförsäkringstillgångar
533 923
–
–
Upplupna ränteintäkter
13 076
–
–
Fondförsäkringsåtagande
–
-540 007
–
2 542 125
3 494 225
4 194 082
533 923
13 076
-540 007
Nivå 1
Nivå 2
VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
7 867 277
-171 978
2 542 125
10 237 424
Tillgångar och skulder innehavda för handel
Valutaterminer med positiva värden
Ränteoptioner
Aktieoptioner
Valutaterminer med negativa värden
–
2 218
–
2 218
––– –
–
11 –
11
–
-2 371
–
-2 371
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel
–
-142
–
-142
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
7 867 277
-172 120
2 542 125
10 237 282
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
FORTSÄTTNING PÅ FÖLJANDE SIDA
49
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Nivå 3
KONCERNEN 2012
Summa
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark
–
–
2 774 500
Aktier och andelar
2 545 299
338 271
–
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
3 754 656
–
–
Fondförsäkringstillgångar
353 155
–
–
Upplupna ränteintäkter
13 197
–
–
Fondförsäkringsåtagande
–
-359 775
–
2 744 500
2 883 570
3 754 656
353 155
13 197
-359 775
Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
9 419 303
Nivå 1
Nivå 2
VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
6 666 307
-21 504
2 774 500
Tillgångar och skulder innehavda för handel
Valutaterminer med positiva värden
Ränteoptioner
Aktieoptioner
Valutaterminer med negativa värden
–
13 987
–
13 987
––– –
–
6
–
6
–
-895
–
-895
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel
–
13 098
–
13 098
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
6 666 307
-8 406
2 744 500
9 432 401
50 FORTSÄTTNING PÅ FÖLJANDE SIDA
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÖRENINGEN 2013
Summa
VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark
–
–
1 758 625
1 758 625
Aktier och andelar
3 120 169
368 029
–
3 488 198
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
4 177 415
–
–
4 177 415
Upplupna ränteintäkter
13 076
–
–
13 076
Summa tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
7 310 660
368 029
1 758 625
9 437 314
Tillgångar och skulder innehavda för handel
Valutaterminer med positiva värden
–
2 218
–
2 218
Ränteoptioner
––– –
Aktieoptioner –
11 –
11
Valutaterminer med negativa värden
–
-2 371
–
-2 371
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel
–
-142
–
-142
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
7 310 660
367 887
1 758 625
9 437 172
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
FORTSÄTTNING PÅ FÖLJANDE SIDA
51
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÖRENINGEN 2012
Summa
VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark
–
–
2 015 000
2 015 000
Aktier och andelar
2 536 713
338 271
–
2 874 984
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
3 735 004
–
–
3 735 004
Upplupna ränteintäkter
13 197
–
–
13 197
Summa tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
6 284 914
338 271
2 015 000
8 638 185
Tillgångar och skulder innehavda för handel
Valutaterminer med positiva värden
–
13 987
–
13 987
Ränteoptioner
––– –
Aktieoptioner –
6
–
6
Valutaterminer med negativa värden
–
-895
–
-895
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel
–
13 098
–
13 098
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
6 284 914
351 369
2 015 000
8 651 283
PP Pension klassificerar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nedanstående hierarki:
Nivå 1: Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Verkligt värde bestämt utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Verkligt värde bestämt utifrån data som inte är observerbara på marknaden.
Oberoende värderingar av koncernens byggnader och mark har gjorts av externa värderingsmän för att fastställa det verkliga värdet. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Vid värdebedömningen tillämpas en kombination av ortsprismetod, genom avstämningar mot genomförda transaktioner av likartade objekt, och avkastningsbaserad
metod (kassaflödesmetod). Metoden faller under kategorin Nivå 3 - Verkligt värde bestämt utifrån data som inte är observerbara på marknaden.
Fastigheternas åsatta marknadsvärden är känsliga för de bedömningar och antaganden som ligger till grund för kassaflödesanalyserna i den avkastningsbaserade värderingsmetoden. Den enskilt största värdepåverkande faktorn vid värderingen är direktavkastningskravet. En variation av direktavkastningskravet med en halv procent nedåt eller uppåt
ger en värdeförändring på +234 (+283) miljoner kronor respektive -164 (-188) miljoner kronor.
I not 13 framgår förändringen i verkligt värde avseende byggnader och mark.
52 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR (KSEK) 2013
KONCERNEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
Svenska aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
Svenska hedgefonder
Utländska hedgefonder
Summa aktier och andelar samt hedgefonder varav noterade
608 810
2 193 242
692 173
–
478 210
1 789 227
601 582
64 464
608 243
2 187 858
692 097
–
3 494 225
3 494 225
2 933 483
2 933 483
3 488 198
3 488 198
2012
478 764
1 794 227
601 654
64 464
2 939 109
2 939 109
FÖRENINGEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
KONCERNEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
Svenska aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
Svenska hedgefonder
Utländska hedgefonder
Summa aktier och andelar samt hedgefonder varav noterade
439 212
1 653 073
597 285
64 464
2 754 034
2 754 034
FÖRENINGEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
454 027
1 792 367
637 176
–
436 384
1 647 215
597 179
64 464
451 404
1 786 510
637 070
–
2 883 570
2 883 570
2 745 242
2 745 242
2 874 984
2 874 984
Majoriteten av hedgefonderna har likviditetsrisk en månad.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
53
NOT 17 OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER (KSEK) KONCERNEN
2013
FÖRENINGEN
UpplupetUpplupet
anskaffningsvärdeMarknadsvärde
anskaffningsvärdeMarknadsvärde
Svenska staten 121 612
102 625
121 612
102 625
Svenska bostadsinstitut
521 707
425 175
521 707 425 175
Övriga svenska emittenter
3 423 740
3 666 282
3 407 553
3 649 615
Summa
4 067 059
4 194 082
4 050 872
4 177 415
2012
KONCERNEN
FÖRENINGEN
UpplupetUpplupet
anskaffningsvärdeMarknadsvärde
anskaffningsvärdeMarknadsvärde
Svenska staten 118 612
105 859
118 612
105 859
Svenska bostadsinstitut
505 767
445 550
505 767 445 550
Övriga svenska emittenter
2 740 013
3 028 247
2 722 048
3 008 595
Depositioner
175 000
175 000
175 000
175 000
Summa
3 539 392
3 754 656
3 521 427
3 735 004
54 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 18 DERIVAT (KSEK)
2013
Nominellt värde
KONCERNEN
Verkligt värde
Nominellt värde
FÖRENINGEN
Verkligt värde
Derivatinstrument med positiva värden
Valutaterminer
Aktieoptioner
Summa
433 765
2 218
433 765
2 218
11011
11011
433 875
2 229
433 875
2 229
Derivatinstrument med negativa värden
Valutaterminer
Summa
493 469
493 469
-2 371
-2 371
493 469
493 469
-2 371
-2 371
2012
Nominellt värde
KONCERNEN
Verkligt värde
Nominellt värde
FÖRENINGEN
Verkligt värde
Derivatinstrument med positiva värden
Valutaterminer
Aktieoptioner
Summa
541 589
13 987
541 589
13 987
1086
1086
541 697
13 993
541 697
13 993
Derivatinstrument med negativa värden
Valutaterminer
Summa
324 933
324 933
-895
-895
324 933
324 933
-895
-895
Valutaterminer och aktieoptioner förfaller inom mindre än ett år.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
55
NOT 19 FONDFÖRSÄKRINGSTILLGÅNGAR (KSEK) Fondförsäkringstillgångar
KONCERNEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
2013
FÖRENINGEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
477 903
533 923
–
–
477 903
533 923
–
–
2012
Fondförsäkringstillgångar
KONCERNEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
FÖRENINGEN
AnskaffningsvärdeMarknadsvärde
328 844
353 155
–
–
328 844
353 155
–
–
NOT 20 AKTUELL SKATT (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Skattefordran
393393
– –
Summa aktuell skatt 393
–
NOT 21 ÖVRIGA FORDRINGAR (KSEK)
393
–
2013
2012
Koncernen Föreningen
Koncernen Föreningen
Reversfordran
–
–
7 193 7 193
Fordran ej likviderade affärer
Fordran på koncernbolag
Övriga fordringar
46 427
–
5 370
46 427
–
3 990
3 653
–
4 152
3 653 12 007
3 625
Summa övriga fordringar
51 797
50 417
14 998
56 26 478
NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 22 MATERIELLA TILLGÅNGAR (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
4 999
2 399
-3 497
4 999
2 399
-3 497
4 835
206
-42
4 835
206
-42
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
3 901
3 901
4 999
4 999
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
-4 313
-4 313
3 264
3 264
-471 -471
-4 065
-4 065
42
42
-290-290
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 520
-1 520
-4 313
-4 313
Utgående bokfört värde
2 381
2 381
686
686
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
57
NOT 23 LIVFÖRSÄKRINGSAVSÄTTNING (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Ingående balans
8 271 427
8 271 427
8 144 903 8 144 903
Inbetalda premier
288 188
288 188
276 995
276 995
Utbetalda ersättningar
-262 993
-262 993
-256 497
-256 497
Andra förändringar
52 925
52 925
-46 647
-46 647
Ränta
187 882
187 882
209 847
209 847
Ändring av ränteantagande
-1 060 259 -1 060 259
110 615
110 615
–
–
Förändring premiemodell
-167 789
-167 789
Utgående balans
7 477 170
7 477 170
8 271 427 8 271 427
Premiebestämd traditionell försäkring
Ingående balans
514 438
514 438
454 444
Inbetalda premier
86 780
86 780
75 534
Utbetalda ersättningar
-14 359
-14 359
-15 090
Andra förändringar
-54 060
-54 060
-10 453
Ränta
15 143
15 143
11 821
Ändring av ränteantagande
-110 193
-110 193
-1 818
Utgående balans 437 749
437 749
514 438
454 444
75 534
-15 090
-10 453
11 821
-1 818
514 438
Utgående balans livförsäkringsavsättningar
7 914 919
7 914 919
8 785 865
8 785 865
Total förändring
-870 946
-870 946
186 518
186 518
Total förändring via resultaträkningen
-875 946
-875 946
186 518
186 518
Vid beräkning av livförsäkringsavsättningar har följande beräkningsantaganden använts:
Ränta
Framtida kassaflöden diskonteras med en ränta som väljs utifrån medeltalet av räntan på säkerställda bostadsobligationer och statsobligationer med en löptid som motsvarar
det kassaflöde som ska värderas, i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:23. Hänsyn tas till avkastningsskatt genom ett avdrag från räntan med motsvarande 15
procent av statsobligationsräntan.
Livslängsantaganden
Olika dödlighetsmodeller tillämpas beroende på försäkringsprodukt. Merparten av avsättningen avseende förmånsbestämd traditionell försäkring är baserad på den branschgemensamma dödlighetsundersökningen DUS 2007. Avsättningen avseende premiebestämd traditionell försäkring är väsentligen baserad på den så kallade M90 dödligheten från
1989.
Driftkostnadsantaganden
Belastning för driftkostnader görs genom att sänka diskonteringsräntan med 0,2 till 0,4 procentenheter.
Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning
Sänkning av ränta med 1 procentenhet (parallellskift av räntekurvan) medför att avsättningen totalt i föreningen ökar med 1 285 (1 340) miljoner kronor. Ökning av ränta med 1
procentenhet (parallellskift av räntekurvan) medför att avsättningen totalt i föreningen minskar med 1 036 (1 090) miljoner kronor. Ökad livslängd, motsvarande en minskning av
den ettåriga dödsfallsrisken med 20 procent för alla åldrar, medför att avsättningen ökar med 426 (500) miljoner kronor.
58 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 24 AVSÄTTNING OREGLERADE SKADOR (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Ingående balans
103 125
103 125
121 617
Inbetalda premier 44 587
44 587
41 434
Utbetalda ersättningar
-27 742
-27 742
-25 799
Andra förändringar
4 353
4 353
-38 313
Ränta
1 815
1 815
2 363
Ändring av ränteantagande
-3 932
-3 932
1 823
Utgående balans
122 206
122 206
103 125
121 617
41 434
-25 799
-38 313
2 363
1 823 103 125
Premiebestämd traditionell försäkring
Ingående balans
4 483
4 483
747
Inbetalda premier 217
217
263
Utbetalda ersättningar
-217
-217
-263
Andra förändringar
9 982
9 982
3 644
Ränta
70
70
18
Ändring av ränteantagande
-1 076
-1 076
74
Utgående balans
13 459
13 459
4 483
747
263 -263
3 644
18 74
4 483
Fondförsäkring
Ingående balans
330
–
97
–
Andra förändringar
-210
–
233
–
Utgående balans
120
–
330
–
Utgående balans oreglerade skador 135 785
135 665
107 938
107 608
Total förändring (före avgiven återförsäkring)
Total förändring (efter avgiven återförsäkring)
27 847
27 960
28 057
28 190
-14 523
-14 274
-14 756
-14 486
NOT 25 FONDFÖRSÄKRINGSÅTAGANDE (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Ingående balans
Inbetalda premier
Utbetalda ersättningar
Utflyttade försäkringar
Värdeförändringar
Andra förändringar
359 775
119 159
-2 868
-3 071
69 753
-2 741
–
–
–
–
–
–
225 842
111 843
-1 571
-1 536
28 480
-3 283
–
–
–
–
–
–
Utgående balans
540 007
–
359 775
–
463 miljoner kronor (295) av koncernens fondförsäkringsåtagande har en förfallotidpunkt som överstiger tio år.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
59
NOT 26 UPPSKJUTNA SKATTESKULDER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Uppkjutna skatteskulder
varav som ska betalas efter mer än 12 månader
5 331
–
varav som ska betalas inom 12 månader
14
–
5 401
88
–
–
Summa uppskjutna skatteskulder
5 489
–
5 345
–
Årets förändring har redovisats i resultaträkningen.
NOT 27 AKTUELL SKATT (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Skatteskulder
649
–
2 735
2 293
Summa aktuell skatt
649
–
2 735
2 293
NOT 28 ÖVRIGA SKULDER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Leverantörsskulder
Skatter och avgifter
Skuld till koncernbolag
Övriga skulder
7 178
11 976
–
2 313
5 269
9 487
15 045
819
12 047
11 900
–
2 157
9 534
10 077 2 168
563
Summa övriga skulder
21 467
30 620
26 104
22 342
NOT 29 ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Koncernen Föreningen
Upplupna personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
3 980
4 858
16 692
3 980
2 174
7 584
3 656
9 589
12 390
3 656
6 838
7 496
Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
25 530
13 738
25 635
17 990
60 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
NOT 30 REGISTERFÖRDA TILLGÅNGAR FÖR FÖRSÄKRINGSTAGARNAS RÄKNING (KSEK)
2013
Koncernen Föreningen
2012
Föreningen
Koncernen
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Hedgefonder
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
1 779 488
3 290 642
694 842
4 884 546
1 779 488
2 796 101
692 099
4 829 598
1 942 150
2 572 659
638 705
4 483 479
1 942 150
2 251 006
637 075
4 441 052
Summa registerförda tillgångar
10 649 518
10 097 286
9 636 993
9 271 283
Tabellen visar tillgångar värderade till verkligt värde, som är intagna i skuldtäckningsregistret. Registret är upprättat i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:7.
NOT 31 PERSONAL
2013
2012
Medelantalet anställda, Sverige
Försäkringsrörelsen
Kapital- och fastighetsförvaltning
Ekonomi och administration
12
1
9 12
1
8
Totalt 22
21
Av de totalt 22 (21) anställda var 13 (13) kvinnor.
Fördelning ledande befattningshavare
Kvinnor: Styrelseledamöter
VD Män: Styrelseledamöter
VD
Löner, andra ersättningar och sociala avgifter (ksek)
Löner och andra ersättningar
varav styrelse, exklusive ordförande
varav styrelsens ordförande
varav VD, Kjell Norling (fr.o.m. 2013-07)
varav VD, Helene Nilsson (fr.o.m. 2012-11 t.o.m 2013-06)
varav VD, Viveka Ekberg (t.o.m 2012-10)
Sociala avgifter
varav pensionskostnader, förmånsbaserade planer
därav VD, Kjell Norling (fr.o.m. 2013-07)
därav VD, Helene Nilsson (fr.o.m. 2012-11 t.o.m 2013-06)
därav VD, Viveka Ekberg (t.o.m 2012-10)
varav pensionskostnader, premiebaserade planer
därav VD, Kjell Norling (fr.o.m. 2013-07)
därav VD, Helene Nilsson (fr.o.m. 2012-11 t.o.m 2013-06)
därav VD, Viveka Ekberg (t.o.m 2012-10)
2
-
6
1
14 882
579
4
1
6
-
16 713
675
215
1 170 900 – 215
–
300
2 700 8 133
2 926
53 280
–
566
403 –
–
9 130
2 303
–
85
93
1 610
–
–
1 101
FORTSÄTTNING PÅ FÖLJANDE SIDA
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 NOTER
61
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Arvoden och övriga ersättningar till styrelse
Styrelsens ordförande Eva Arvidsson (fr. o.m. 2013-05)
Styrelsens ordförande Barbro Fischerström (t.o.m 2013-04)
Styrelseledamot vice ordförande Jonas Nordling (fr.o.m 2013-05) Styrelsens vice ordförande Håkan Carlson (t.o.m. 2013-04)
Styrelseledamot Eva Arvidsson (t.o.m. 2013-04)
Styrelseledamot Lennart Foss Styrelseledamot Thomas Peterssohn Styrelseledamot Björn Svensson
Styrelseledamot Eva-Maria Kollberg
Styrelseledamot Leif Nicklagård
Styrelseledamot Martin Wästfelt
Styrelseledamot Jeanette Janson (fr.o.m. 2012-12 t.o.m. 2013-04)
Styrelseledamot Agneta Lindblom Hultén (t.o.m. 2012-11)
2013
143
72
66
33
24
72
72
72
72
72
72
24
–
2012
–
215
–
99
72
72
72
72
72
72
72
6
66
Styrelse: Till styrelsen utgår arvode enligt föreningsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår inte till styrelseledamöter anställda i föreningen. Det finns inga bonusavtal med styrelsen.
VD: Ersättningen till VD består av fast lön samt pension. Det finns inget bonusavtal med VD. VD:s lön fastställs årligen av styrelsens ersättningsutskott enligt fastställd ersättnings­
policy. VD har en premiebestämd pension. Vid uppsägning från föreningens sida äger VD rätt till avgångsvederlag motsvarande en årslön. VD har sex månaders uppsägningstid.
NOT 32 NÄRSTÅENDE
År
Försäljning
av tjänster
Fodran per
31 december
Skuld per
31 december
Dotterbolag
PP Pension Fondförsäkring AB
2013
1 350
–
13
2012
1 350
–
1 830
Pressens Förvaltnings AB
2013
–
–
338
2012 –
– 338
PP Pension Fastigheter AB
2013
–
–
–
2012
–
9 778
–
Clemens Förvaltnings AB
2013
–
–
–
2012 –
43
–
FastighetsAB Sinodaett7
2013
–
–
–
2012 –
500
–
Stockholms Skillinggränd KB
2013
–
–
14 694
2012
–
1 686
–
Som närstående definieras samtliga dotterbolag samt styrelseledamöter och ledningspersoner i PP Pension Försäkringsförening och deras nära familjemedlemmar. För en närmare beskrivning av försäljning av tjänster mellan bolagen, se under "Helägda bolag" i förvaltningsberättelsen.
Utöver fordran och skuld ovan har PP Pension Försäkringsförening en reversfordran om 431 miljoner kronor på PP Pension Fastigheter AB och en reversfordran om 117 miljoner
kronor på Stockholm Skillinggränd KB. Lånen löper med marknadsmässig ränta. PP Pension Fastigheter AB har en reversfordran på sitt dotterbolag Clemens Förvaltnings AB om
24 miljoner kronor och en reversfordran på sitt dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Sinodaett7 om 195 miljoner kronor. Lånen löper med marknadsmässig ränta.
62 NOTER PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE
STOCKHOLM DEN 27 MARS 2014
EVA ARVIDSSON
Ordförande
LENNART FOSS
EVA-MARIA KOLLBERG
JONAS NORDLING
Vice ordförande
THOMAS PETERSSOHN BJÖRN SVENSSON
LEIF NICKLAGÅRD
MARTIN WÄSTFELT
KJELL NORLING
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2014.
LENA EIDMANN
Auktoriserad revisor
STEFAN AHLQVIST
Lekmannarevisor
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERTECKNANDE
63
REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i PP Pension Försäkringsförening
Organisationsnummer 802005-5573
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för PP Pension Försäkringsfö­
rening för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovis­
ning i försäkringsföretag och en koncernredovisning
som ger en rättvisande bild enligt internationella
redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av
EU, och enligt lagen om årsredovisning i försäkrings­
företag, och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och koncernredo­
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed. För
den auktoriserade revisorn innebär detta att hon
har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis­
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder in­
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa­
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel‑
64 aktigheter i årsredovisningen och koncernredovis­
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de de­
lar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
försäkringsföreningen upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivite­
ten i försäkringsföreningens interna kontroll. En revi­
sion innefattar också en utvärdering av ändamålsen­
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät­
tats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäk­
ringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av försäkringsföreningens finan­
siella ställning per den 31 december 2013 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess resultat och kassaflöden enligt inter­
nationella redovisningsstandarder, såsom de antagits
av EU, och enligt lagen om årsredovisning i försäk­
ringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
REVISIONSBERÄTTELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fast­
ställer resultaträkningen och balansräkningen för
försäkringsföreningen och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon­
cernredovisningen har vi även utfört en revision av
förslaget till dispositioner beträffande försäkrings­
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för PP Pension
Försäkringsförening för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande försäkringsföreningens
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl­
lande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt lagen om understödsföreningar.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande försäkrings­
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande försäkringsföre­
ningens vinst eller förlust har vi granskat om försla­
get är förenligt med lagen om understödsföreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i försäkringsföreningen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot försäkringsföreningen. Vi har även granskat om
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 REVISIONSBERÄTTELSE
någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med lagen om under‑
stödsföreningar, lagen om årsredovisning i försäk­
ringsföretag eller stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk­
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 28 mars 2014
Lena Eidmann
Auktoriserad revisor
Stefan Ahlqvist
Lekmannarevisor
65
STYRELSE
Styrelsen i PP Pension Försäkringsförening utses av
Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och
Unionen. Det innebär att både arbetsgivare och
anställda är representerade i styrelsen. Härmed har
de insyn i, och kan påverka, verksamheten så att den
tillvaratar huvudmännens intressen inom pensions­
området.
Styrelsen består av åtta ledamöter, inga suppleanter
utses. Fyra ledamöter utses av Medieföretagen och
fyra ledamöter av Journalistförbundet och Unionen
tillsammans. Styrelsen utser inom sig en ordförande
och en vice ordförande.
Inom styrelsen finns också ett presidium som
består av styrelsens ordförande och vice ordförande.
Presidiets uppgift är att bereda ärenden som ska
behandlas av styrelsen. Verkställande direktören är
föredragande i såväl styrelsen som i presidiet.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs
i enlighet med lagar och föreskrifter. Styrelsen ansva­
rar för att en god intern kontroll präglar organisatio­
nen och driften av föreningens verksamhet. Styrelsen
följer löpande föreningens ekonomiska resultat och
kapitalförvaltning.
Styrelsen arbetar utifrån en särskilt fastställd arbetsordning, medan verkställande direktören och för­
eningens aktuarie följer en arbetsinstruktion. Såväl
arbetsordningen som arbetsinstruktionerna ses över
en gång per år.
STYRELSELEDAMÖTER
UTSEDDA AV ¹
MEDIEFÖRETAGEN
JOURNALISTFÖRBUNDET
UNIONEN
Eva Arvidsson
Ordförande (fr.o.m. 2013-05). Ekonomioch finansdirektör, Stampen
Jonas Nordling
Vice ordförande (fr.o.m. 2013-05). Förbundsordförande Journalistförbundet
Leif Nicklagård
Förbundssekreterare Unionen
Lennart Foss
Verkställande direktör, NTMkoncernen
Eva-Maria Kollberg
Kanslichef och chef för administrativa
avdelningen, Journalistförbundet
Thomas Peterssohn
Verkställande direktör och koncernchef,
MittMedia
Björn Svensson
Biträdande förbundsdirektör,
Medieföretagen
Martin Wästfelt
Sektionschef Unionen
Håkan Carlsson
(T.o.m. 2013-04)
Jeanette Janson
(T.o.m. 2013-04)
Barbro Fischerström
(T.o.m. 2013-04)
¹ Inom parentes anges tid för inträde i respektive utträde ur styrelsen.
66 STYRELSE PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
FOTO PETER KNUTSON
Bakre raden: Thomas Peterssohn, Kjell Norling, Leif Nicklagård, Eva-Maria Kollberg, Björn Svensson, Lennart Foss. Främre raden: Martin Wästfelt, Eva
Arvidsson, Jonas Nordling.
REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ordinarie revisorer
Suppleanter
Verkställande direktör
Lena Eidmann
Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers AB
Christina Asséus-Sylvén
Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers AB
Kjell Norling
Stefan Ahlqvist
Lekmannarevisor,
Redaktör
Berit Manell
Ekonomichef Almega
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 STYRELSE
Aktuarie
Fredrik Löfgren
67
FOTO PETER KNUTSON
Bakre raden: Patrik Schön, Helene Nilsson, Magnus Wicksell, Kjell Norling. Främre raden: Cecilia Thomasson Blomquist, Ylva Zachrisson. Fredrik Löfgren
saknas på bilden.
LEDNING
Kjell Norling
Verkställande direktör
Patrik Schön
Marknad och information
Magnus Wicksell
Rådgivning Företag
Helene Nilsson
Vice verkställande direktör
Cecilia Thomasson Blomquist
Kapitalförvaltning
Ylva Zachrisson
Rådgivning Privat
Fredrik Löfgren
Aktuarie
68 LEDNING PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
ORDLISTA
DERIVAT
ITP 1
Ett finansiellt instrument vars värde beror på kursutvecklingen
för ett annat, underliggande, instrument. Exempel på derivat är
terminer och optioner.
ITP 1 är en avdelning inom ITP (Industrins och handelns tilläggs­
pension) och är en premiebestämd avtalspension. De som tillhör
Medieföretagens avtalsområde och är födda 1979 eller senare
ingår i ITP 1. I en premiebestämd pension bestäms värdet av den
framtida pensionen av värdet på inbetalda pensionspremier och
avkastningen på dessa under spartiden.
DRIFTSKOSTNADSPROCENT
Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.
ITP 2
ERFORDERLIG SOLVENSMARGINAL
Den lägsta kapitalbas som ett försäkringsbolag tillåts ha.
FONDFÖRSÄKRING
I en fondförsäkring förvaltas pensionskapitalet i en eller flera
fonder som den försäkrade väljer. Storleken på pensionen bestäms av hur värdet på fonderna har utvecklats under spartiden.
ITP 2 är en avdelning inom ITP och är i första hand en förmåns­
bestämd avtalspension, men där även en premiebestämd del,
ITPK, ingår. De som tillhör Medieföretagens avtalsområde och
är födda 1978 eller tidigare ingår vanligtvis i ITP 2. I en förmånsbestämd pension bestäms pensionen på förhand som en viss
procent av slutlönen.
ITPK
FRIBREV
Fribrev utfärdas på en försäkring om premiebetalningen
avbryts i förtid. Fribrevet innehåller uppgift om det pensionsbelopp som tjänats in och som kommer att betalas ut när
pensionsåldern uppnåtts.
ITPK är ett tillägg till ITP 2-pensionen. Två procent av lönen
avsätts till ITPK. Pensionstagaren väljer själv förvaltare.
KAPITALBAS
Kapitalbasen utgörs av föreningens eget kapital, minskat med
immateriella tillgångar.
FÖRMÅNSBESTÄMD TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Tjänstepensionssparande med försäkringsinslag (ej fond­
försäkring), där pensionens storlek är bestämd på förhand
som en viss procent av slutlönen. Storleken på arbetsgivarens
inbetalda premie styrs bland annat av förmånens storlek och
antal år som återstår till den anställdes pension. ITP 2 är ett
exempel på en förmånsbestämd traditionell försäkring.
FÖRVAL
Den förvaltningskombination som kapitalet placeras i med
automatik om ett aktivt val inte görs, till exempel inom ITP 1
eller ITPK.
KOLLEKTIVAVTAL
Avtal om löner och andra anställningsvillkor som sluts mellan
arbetsgivarorganisation och facklig organisation.
KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ
Föreningens kollektiva konsolideringsnivå är ett mått på värdet
av föreningens samlade tillgångar i förhållande till de tillgångar
som föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen.
KOLLEKTIVT KONSOLIDERINGSKAPITAL
FÖRVALTNINGSKOSTNADSPROCENT
Kollektivt konsolideringskapital är skillnaden mellan föreningens samlade tillgångar till verkligt värde och de tillgångar som
föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen.
Driftskostnader i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnader i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.
KONSUMENTPRISINDEX (KPI)
INDEXERING AV PENSIONER
Vid varje årsskifte kan ålderspensioner räknas om. Omräkningen
innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och
priser förändras i samhället. Omräkningen görs baserat på
utvecklingen för olika index.
PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013 ORDLISTA
KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar
sig för hela den inhemska privata konsumtionen, det vill säga
förändringen i de priser konsumenten faktiskt betalar.
69
PENSIONSTILLÄGG
RETROSPEKTIVRESERVMETODEN
Varje år beslutar PP Pensions styrelse, om så bedöms motiverat,
om en uppräkning av de pensioner som är under utbetalning.
Denna uppräkning kan syfta till att kompensera pensionären för
inflationen (indexering).
För försäkringar beräknade med retrospektivreservmetoden
(premiebestämd traditionell försäkring) garanteras den försäkrade en pensionsförmån. Återbäring följer av konsolideringspolicyn och bildas genom framräkning av försäkringskapitalet med
återbäringsränta, justerad för driftskostnader och skatt.
PENSIONSTILLÄGGSMETODEN
För försäkringar beräknade med pensionstilläggsmetoden (förmånsbestämd traditionell försäkring) garanteras den försäkrade
en pensionsförmån som bestäms enligt kollektivavtal. Pensionsbesked innehåller uppgifter om aktuella förmåner, men inte
uppgift om försäkringskapital.
PLACERINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som har karaktären av kapitalplacering, till exempel
räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och som förväntas ge en avkastning.
PP PENSION 50/50
Förvalslösning inom ITP 1, som består av en traditionell försäkring och andelar i en geografiskt diversifierad aktiefond, PP Pension Aktiv Förvaltning.
SOLVENSGRAD
Visar tillgångarnas verkliga värde i förhållande till föreningens
garanterade åtaganden.
SOLVENSKVOT
Visar förhållandet mellan kapitalbas och erforderlig solvensmarginal. Solvenskvoten får som lägst uppgå till ett.
TJÄNSTEPENSION
En tjänstepension bekostas av arbetsgivaren. Tjänstepensionen
utgår från kollektivavtal, till exempel ITP-avtalet, eller individuella
avtal mellan anställd och arbetsgivare.
TOTALAVKASTNING
Placeringarnas avkastning, justerad för kassaflöden, uttryckt i
procent enligt Svensk Försäkrings rekommendation.
PREMIEBESTÄMD TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Tjänstepensionssparande med försäkringsinslag (ej fondförsäkring), där storleken på arbetsgivarens inbetalda premie
är bestämd på förhand som en viss procent av den anställdes
lön eller som ett visst belopp. Det framtida pensionsbeloppet
styrs bland annat av summan inbetalda premier, försäkrings­
givarens garantivillkor och konsolideringspolicy samt eventuell
återbäringsränta. ITP 1 är en premiebestämd tjänstepensionslösning där en del utgörs av en traditionell försäkring.
PREMIERABATTER
Metod att fördela överskott till medlemmarna genom en sänkning
av de premier som arbetsgivarna betalar till föreningen.
TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Försäkringsgivaren ger den försäkrade en garanterad
förmån ofta uttryckt i kronor per månad. Utöver detta kan den
försäkrade tilldelas återbäring i enlighet med fastställd konsolideringspolicy.
VALUTATERMINER
Valutaaffär med framskjuten likvid; betalning och leverans
avseende tillgången sker i framtiden. En försäljning av valuta
på termin kan användas för att ta bort/minska valutarisker
i en tillgångsportfölj.
ÅTERBÄRING
PRIVAT PENSIONSSPARANDE
Pension som bygger på eget sparande i pensionsförsäkring.
Ofta inkluderas även sparande i kapitalförsäkring i det som
anses vara privat pensionssparande.
70 Det överskott som, utöver det garanterade försäkringsbeloppet,
betalas ut från en traditionell pensionsförsäkring om tillräcklig
avkastning uppnåtts.
ORDLISTA PP PENSION ÅRSREDOVISNING 2013
TRYCK ROLF TRYCKERI, SKÖVDE 2014
POSTADRESS: BOX 7760, 103 96 STOCKHOLM BESÖK: KAMMAKARGATAN 22, STOCKHOLM
TEL KUNDCENTER: 020-29 90 50 E-POST: [email protected] TEL VÄXEL: 08-729 90 50 FAX: 08-728 00 09 HEMSIDA: PPPENSION.SE
FÖRSÄKRINGSGIVARE TRADITIONELL FÖRSÄKRING – PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ORG.NR: 802005-5573 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM
FÖRSÄKRINGSGIVARE FONDFÖRSÄKRING – PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ORG.NR: 516406-0237 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM
Download