Kognitionspsykologi för Människa

advertisement
Kognitionspsykologi för
Människa-datorinteraktion
Jan Gulliksen
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign 1MD115
Det enda som intresserar användaren är
  Gränssnittets
utseende
  Dynamisk
interaktion
i ett arbetssammanhang
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
1
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Kognitionspsykologi
 
Kognitionspsykologi
Läran om hur människan tar in, representerar, behandlar och
använder information.
 
Perceptionspsykologi
Perception inbegriper tolkningen av grundläggande isolerade
stimuli från omvärlden, samt hur de organiseras och ges
mening.
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Gestaltlagarna
  Närhetslagen
Saker som ligger närmare varandra tenderar
omedvetet att grupperas tillsammans
  Likhetslagen
Att saker är lika varandra är starkare än närheten
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
2
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Ytterligare Gestaltlagar
  Kontinuitetslagen
Naturlig kontinuitet föredras framför
oregelbundenhet
  Figur-bakgrundsseparation
Enkla objekt
framträder före
komplexa
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Praktisk tillämpning; Blankettdesign
Namn
Adress
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
3
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Praktisk tillämpning; Blankettdesign
Namn
Adress
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Praktisk tillämpning; Blankettdesign
Namn
Adress
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
4
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Människans minne
Korttidsminnet (STM)
 
 
 
7±2 minnes”enheter”
ca 15 sekunders
avklingningstid
störningskänsligt
Långtidsminnet (LTM)
 
 
 
“ingen” informationsförlust
kräver inlärning
svårt att återkalla
“triggers”
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Människan som
informationsbehandlare
Nivå av kognitivt
medvetande
E nhög medvetandenivå,
enkanalig
Automati seri ngi nnebär successi v
tr ansformation av arbetet til l att utföras påen
lägre kogniti v medvetandeni vå.
E nhög nivåavkogni ti vt medvetande, stor
kapacitet för paral lel la processer
Kapacitet
Det finns olika nivåer av kognitivt medvetande.
Hög kognitiv medvetandenivå är enkanalig,
men successiv upprepning kan föra en uppgift ned på
en lägre kognitiv medvetandenivå genom automatisering.
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
5
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Exempel; Helikopterpanel
Du flyger en helikopter
och då och då tittar du
på mätarna i cockpit...
9/5/08
Exempel; Helikopterpanel
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
Rätt vad det är
kommer det ett radioanrop
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
6
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Exempel; Helikopterpanel
Nästa gång du tittar
snabbt på mätarna, har
då något hänt?
Hur pass ansträngande
är det att finna vad som
hänt?
9/5/08
Exempel; Helikopterpanel
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
Om man däremot bryter
mot rådande standarder
och i stället anpassar
utformningen av stödet
till uppgiften, hur skulle
det då inte kunna se
ut?
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
7
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Exempel; Helikopterpanel
Inte särskilt belastande,
eller???
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Kognitiva arbetsmiljöproblem
  Problem
som uppstår när egenskaper i
arbetssituationen hindrar människan från
att utnyttja sin kognitiva förmåga för att
utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt
sätt.
Sådana egenskaper kan vara en dålig arbetsorganisation
eller ett oanvändbart gränssnitt.
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
8
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Exempel på kognitiva
arbetsmiljöproblem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avbrott i tankegången
Orienteringsproblem (”Lost in information space”)
Kognitivt tunnelseende
Belastningar på korttidsminnet
Onödig kognitiv belastning
Spatial ”virrighet”
Inkonsistent informationskodning
Problem med tidskoordinering av värden
Problem att identifiera en process status
Etc.
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
Åtgärder för att minska kognitiva
arbetsmiljöproblem
 
 
 
 
 
 
 
Klarare målformulering
”Modeller av systemet”
Möjligheten att själv kunna styra och planera
sitt arbete
Information om status på ett ärende
Information om hur långt systemet hunnit i
uppgiftsutförandet
Situationsanpassade och ”självklara” gränssnitt
Etc.
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
9
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
MDI filosofi
 
Människan och hennes egenskaper centrala
Vad kan vi?
  Vad kan vi inte?
 
 
 
Arbetsuppgiften — en målinriktad verksamhet
Datorsystem används i ett sammanhang
Arbete
  Fritid
  Social miljö
 
Institutionen för informationsteknologi
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
MDI filosofi(forts.)
  Finns
ingen allmängiltig lösning
  Tillämpning av kunskap
  Måste väga för- mot nackdelar för varje
lösning
  Ett levande material (användarna) leder till
föränderliga villkor
DBP — ”Det beror på !”
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
10
Informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
MDI filosofi(forts.)
 
 
 
 
 
Systemutvecklaren är inte en användare
Om någon hittar ett fel kan vem som helst hitta det
Människor gör fel
Det går inte att göra ett idiotsäkert system
Det finns inga dumma användare — bara oförutsedda
användare
Interaktionsdesign
Institutionen för informationsteknologi
9/5/08
11
Download