Towards a cognitive working life Kognitiv reservmodell

advertisement
Kognitiva utmaningar i ett
kognitivt utmanande arbetsliv
Bo Melin, professor
Inst. klinisk neurovetenskap
Sek. för psykologi
Karolinska Inst
Descartes Misstag (Antonio Damasios, bok 1994)
Modern kunskap om hjärnan visar att Descartes
misstag var när han en gång i tiden skilde på
kropp och psyke (själ).
Frånvaro av arbete
Såväl semester som arbetslöshet är frånvaro av arbete,
- men tycks leda till helt olika konsekvenser när det gäller hälsa.
Närvaro av arbete
Att få ett arbete efter längre tids arbetslöshet
- tycks leda till förbättrad hälsa!
Melin, Belagh and Nylén (2006).
Industrisamhälle
Post-industrisamhälle
Yttre förändringar
Arbetet skiljs i tid och
rum från andra aktiviteter
Lokal-Global förankring
Arbetet lösgörs tids- och rumsmässigt
Arbetsdelning
Yrkesdifferentiering
Allmänkunskap, generella
kompetenskrav, social kompetens
Stora vertikala organisationer
Masstillverkning
Mindre, mer horisontella organisationer
Mindre, specialanpassade tillverkningsserier
Industriprodukter
Kunskaps- och tjänsteproduktion,
från linjeorg till matris org,
- projekt org
I ett arbetsliv som allt mer kommit att
handla om nätverkande, kommunikation,
arbete i projektform och eget ansvar har
de psykosociala utmaningarna förändrats.
Framför allt sedan projektstyrt arbete
(matrisorganiserat snarare än linjestyrt) på
alla nivåer blev allt vanligare, vilket var på
1990-talet. Kräver prospektivitet,
framförhållning!
Funktionell nivå
Funktionell nivå
Motormontering (”traditionell”)
Provning
Motormontering (”dynamisk”)
Provning
Team rum
Mental assembly lines?
Guess their work!!
Freelance
journalist
Real estate Internet
psychagent
ologist
Salesmen Truck
of soaps coordinator, and so on
How to make the invisible visble?
Till det yttre sker en standardisering av våra arbetsplatser, d.v.s.
våra olika arbetsplatser kommer allt mer att likna varandra. Det
blir svårt att till det yttre skilja journalistens, mäklarens,
forskarens, call-centeroperatörens, administratörens,
processövervakarens, programerarens etc. arbete från varandra.
De avgörande skillnaderna mellan arbetena är dess kognitiva
innehåll.
Computerwork: comparisons between
tasks in 30 young and naiv users in the early 1990s
Boring task
Stimulating task
Systolic bp
Diastolic bp
Heart rate
Adrenaline
Noradrenaline
During work
Unwinding
Simplified slide from Lundberg, Melin.. Ergonomics, 1993
Mycket experiementellt framtagen kunskap finns idag
om hjärnan och kognitiv funktion. Förvånansvärt lite
av den kunskapen har beaktats i ett arbetslivsperspektiv.
Den hjärnvänliga arbetsplatsen: en
kunskapssammanställning om
kognition, kognitiva
funktionsnedsättningar och
arbetsmiljö.
Thomas Karlsson, Elisabet Classon och
Jerker Rönnberg
Linköpings universitet
Kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket 2014
Vi kommer inte att kunna beskriva arbetsmiljön utifrån trubbiga fysiska och
psykosociala faktorer. Vi kommer att behöva ett annat vokabulär som beskriver arbetet
utifrån t.ex. deklarativa, procedurala, exekutiva, minneslagringskapaciteter,
implicita/explicita etc. funktioner med relation till hjärnans funktion.
Melin 2005
Procedurminne
Arbetsminne
Vi vet att antalet nervceller minskar
kontinuerligt i den vuxna hjärnan
utan att detta behöver leda till
märkbare kognitiva
funktionsnedsättningar.
Vi tycks ha reserver!
Som skiljer sig mellan individer!
Age and Memory Performance
Semantic memory (memory of facts)
Perceptuellt memory
or short term
memory
(telnr.)
Episodic memory (what did I do recently?)
20
30
40 50
Age
60
70
Fictive slide from
The Betula project,.
L-G Nilsson mfl. Psykologtidn.
Genetik
Livsstil (kost fysisk aktiv)
Arbetsliv stim.
Sociala förh.
Intellektuell stim
T.ex. arbetets
utforming. Vilka
prestationer krävs?
Kognitiv reservmodell
Towards a cognitive working life
Transition of ill health
School
A cognitively demanding working life
We know to little about this transition today!
Towards a cognitive working life
Disturbed cognitive
functions accentuates by
a cognitively demanding working life
ADHD/ADD
Autisms spectrum (Asbergers)
Dyslexia (dyscalcalia)
Low cognitive capabilities
Mood/affective problems
Other psychiatric problems
ADHD/ADD
Autims spectrum (Asbergers)
Dyslexia (dyscalcalia)
Low cognitive capabilities
Mood/affective problems
Other psychiatric problems
Kognitiv reservmodell
Små kognitiva avvikelser blir tydliga i kognitiva miljöer
Genom globalisering sammanflätad i IT-utvecklingen sker en internationalisering inte bara
på organisationsnivå utan även direkt på individnivå. Troligen kommer denna utveckling att
vara positiv men också leda till att hälsoproblemen i arbetslivet får just den karaktär som är
svårast att hantera (stressrelaterade besvär emanerade utifrån kognitiva krav). Politiker,
arbetsgivare, sjukvård, forskarna, fack och människan själv har svårt att hantera ”diffusa
besvär”. Inte bara besvären är diffusa, även ”exponeringarna” är otydliga.
Bo Melin, 2003
Tack för er kognitiva uppmärksamhet!
Intresset för kognitiv funktion liksom kognitiva faktorers roll arbetslivssammanhang har ökat
dramatiskt i och med införandet av informationsteknik på våra arbetsplatser. Vi lär av våra
erfarenheter och eftersom dessa är olika mellan individer minns vi naturligtvis olika. Då
ingen människa har lärt sig något på exakt samma sätt och ingen individ har neuronerna i
hjärnan kopplade på samma sätt måste all förmedling av kunskap och kommunikation ske
med visst mått av abstraktion och (inte helt perfekta) symboler och igenkännande kontexts
som de flesta begriper eller kan lära sig förstå. En systemutvecklares tankar kan inte vara
desamma som användarens. Det skulle i så fall förutsätta helt identiska hjärnor och inte
minst identiska erfarenheter och identiska minnen av dessa. Individers neurokognitiva
kartor har stora likheter, men genetik och livets erfarenheter har ritat in viktiga skillnader
som delvis kan balanseras av symboler/proxyn. Vad de systemen i bästa fall kan
åstadkomma är en plafond av identifierbara likheter som såväl systemkonstruktören som
användare av systemet kan orientera sig i. Om diskrepansen mellan systemerarens sätt att
tänka och konstruera och användarens sätt att tänka och utföra är stor har man ett
ineffektivt system där kraven på effektivitet endast beror på användarens förmåga till
anpassning. Vi kan m.a.o. försöka optimera gränssnittet mellan informationsteknologi och
individens förmåga men knappast åstadkomma fullständiga gränssnitt då de individuella
skillnaderna är stora. Dessa individuella förutsättningar är ibland en följd av en
neuropsykiatrisk problematik (t.ex. ADHD, autismspektrumstörning, etc), ibland en följd
förvärvade skador i hjärnan och ibland en följd av att den normala variationen i individers
kognitiva förmågor t.ex. i intelligens. Det är inom denna spännvidd av individuella skillnader
i kognitiv funktion som arbetslivets utmaningar står att finna för att man ska kunna skapa
ett ”en god kognitiv arbetsmiljö åt alla” som denna rapports rubrik anger.
Download