Kursp Biokemi Dietist 990606 - GUL

1.
Göteborgs universitet
Institution för kost- och idrottsvetenskap
2014-06-27
Claes Bergman
IKG 141
Studieplan för Organisk kemi och Biokemi,
7.5 hp.
1.
Organisk kemi inkl. förberedande kurs i allmän kemi 3 hp
Förberedande kurs i allmän kemi.
Parallellt med studierna i organisk kemi ges någon föreläsning i allmän
kemi som belyser några viktiga grundläggande begrepp inom kemin,
vilka är en förutsättning för tillgodogörande av övrigt stoff inom
kemiblocket.
Innehåll.
Följande moment genomgås; Atomens uppbyggnad och principerna för
kemisk bindning, olika typer av föreningar, kemiska formler,
reaktionsformler, oxidation och reduktion, moler och molar, kemisk
jämvikt, syror och baser, pH-begreppet.
Undervisningsform.
Föreläsningar i storgrupp.
Litteratur.
Kompendium i allmän kemi (förkortad version) finns tillgängligt men
utgör ej egentlig kurslitteratur utan stöd. Kompendiet läggs ut på GUL
Kompletterande eller alternativ litteratur; någon lärobok i kemi för
gymnasieskolans naturvetenskapliga inriktningar.
Utdelad checklista på väsentliga kursavsnitt
Organisk kemi.
Innehåll.
Valda kolföreningars strukturer och några vanliga reaktioner. Några
centrala reaktionsmekanismer behandlas liksom stereokemi. Följande
föreningsklasser behandlas: alifatiska kolväten, aromater, heterocykler,
alkoholer, karboxylsyror och deras derivat. Tyngdpunkten ligger på
fetter och kolhydrater.
Pedagogisk princip.
Kursen är tentamensbaserad
Undervisningsform.
2.
Kursen bedrivs i form av föreläsningar.
Tentamensformer.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen där 50% av maxpoängen
krävs för godkänt betyg och 80% för Väl godkänt betyg.
Litteratur.
Rosengren Barbara, Rosengren Barbro: Kompendium i Organisk kemi
(140 s) (Kan köpas på institutionen av undervisande lärare när kursen
börjar, finns ej i bokhandeln, kostar 100:-)). Ev. kommer kompendiet
endast att finnas på GUL som pdf-fil.
Bildmaterial inför föreläsningar (läggs ut på GUL).
2.
Biokemi 3 poäng.
Innehåll.
Struktur och funktion hos proteiner, enzymer och nukleinsyror. De
grundläggande metaboliska processerna; energi, kolhydrat-, aminosyraoch fettmetabolism, citronsyracykeln och elektrontransportkedjan.
Cellmembraner. Molekylär genetik och bioteknik. Mutationsmekanismer
och miljögifters inverkan på biomolekyler med speciell betoning på
förekomst i födan samt olika skyddsfaktorer inverkan och mekanism.
Biokemiska kontrollsystem.
Pedagogisk princip.
Kursen är tentamensbaserad. För godkänt krävs 50% av maxpoängen
och för VG 80%.
Undervisningsform.
Teoriavsnitten behandlas i föreläsningar.
Tentamensformer.
Föreläsningsserien inkluderande läroboken examineras genom en
skriftlig tentamen.
Kurslitteratur.
Björk, Solveig, Falkbring, Agneta: Biokemi
Boken finns inte i öppna handeln utan kan köpas vid kursstart av
undervisande lärare (kostnad 140:-)
3.
Kursansvarig och undervisande lärare.
Claes Bergman, träffas säkrast kl. 21-21.30 på 031/ 29 31 73
All skriftlig kommunikation med undertecknad skall ske via denna epostadress:
[email protected]
3.
4.
Kursstart
Ht14 startar kursen måndagen den 1/9 kl. 10.05 i sal Be016 och slutar
denna dag kl. 14.45. Se separat fil för kursens schema.