Parasiter möjlig orsak till gäddors hudsår

Parasiter möjlig orsak till gäddors hudsår
De senaste två somrarna, 2011 och 2012, har gäddor med hudsår upptäckts i Mälaren. En närmare analys av tre
gäddor hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att hudsåren kan ha orsakats av en parasitinfektion. SVA
planerar att göra fler analyser under nästa år för att bättre förstå orsakerna till hudsåren.
Mälaren är en sjö med fina gäddbestånd och därmed populär i sportfiskekretsar. Därför väckte upptäckten av hudsår hos gäddor
stor uppmärksamhet. Med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm tog intresseorganisationen Sportfiskarna därför initiativ till att låta
undersöka tre gäddor hos SVA i Uppsala.
Gädda, Esox lucius, med hudsår. Foto: Anders Alfjorden, SVA.
De prover som togs för kontroll av bakterier och virus visade inte på någon sådan förekomst. Däremot hittades olika typer av parasiter, på
hud, gälar och i blodet på fiskarna. Inget av dessa parasitfynd kunde dock förklara de observerade hudsåren.
Analysen hos SVA utökades därför till att undersöka inre organ samt djupare ned i gäddornas muskelvävnad. I samtliga tre fiskar upptäcktes
då förändringar och skador i den underliggande muskelvävnaden. Sporbildande parasiter hade bildat cystor som innehöll sporer av släktet
Henneguya sp. Parasiten tillhör det flercelliga släktet Myxozoa, som bara kan infektera vattenlevande djur.
─ Det går inte säkert att säga om denna parasit orsakar hudsåren. Men vi kan konstatera att infektionen tycktes vara pågående när fiskarna
infångades. Det går därför inte att utesluta att parasiten bidragit till hudsåren, säger forskningsingenjör Anders Alfjorden vid SVA.
─ Det är första gången som vi ser en sådan parasitinfektion kopplad till hudsår hos gädda.
I samverkan med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Stockholm planerar SVA att under nästa år göra fler analyser av gäddor. Då kan
förhoppningsvis både de bakomliggande orsakerna liksom parasiterna fastställas ned till artnivå.
Fakta
Parasiter förekommer normalt i måttlig mängd på alla vilda djur, även fiskar. Normalt orsakar de inga större skador. Vid större angrepp kan
dock blodbrist och avmagring uppstå, liksom förändrat beteende och försämrad motståndskraft mot andra sjukdomar. Den aktuella infektionen
är inte smittsam för till exempel människor. Den här typen av undersökningar på vild fisk är ovanlig.
Kontakt
Forskningsingenjör Anders Alfjorden, SVA, tel 0703-747 665
Sjukdomar hos fisk Henneguya-psorospermica
Sjukdomar hos fisk Henneguya-zschokkei-Knutsjuka
Bild 1 (bakgrund): Spordjurscysta omgiven av tvärsnittad ryggmuskel och med en tjock sporkapsel. Snittet är färgat och bilden är tagen med
mikroskop. Cystan låg strax under hudsåret. Bild: Anders Alfjorden, SVA
Infälld bild: Hög förstoring av spordjur, släkte: Henneguya sp., som observerades inne i cystan. Bild: Anders Alfjorden, SVA
Bild 3-4: Gädda, Esox lucius, med hudsår som syns som de röda fläckarna. Foto: Anders Alfjorden, SVA
Pressekreterare Mikael Propst, tel. 018-67 41 11
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett
veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk
djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se