TÄNK NYTT – studiedagen den 7.1.2013 sammanställning
Spånga CV
”Det här är jag bra på”, ett nytt samhällstänk. Hänger skolan med ? Gå ut Spånga med ett annorlunda
CV, som kan komplettera de vanliga betygen
Entreprenörskap
Öppna upp ett framtidstänk för eleverna, inte bara vara här och nu. Hitta vem man vill bli och vara.
Lyfta de tankarna i skolan, koppla till undervisningen, handlar om att öppna upp inte begränsa.
EGO-projekt
Kommunikation, socialt samspel, kreativitet, mod, självkänsla, insikt
Möten
Inte möten för mötens skull
Administration
En halvtidstjänst ytterligare. Ann heltid. Finns det möjlighet att anställa per timme?
En sekreterare behövs som sköter administrativa uppgifter för att underlätta för mentorerna
Måste bli effektivare (hjälp av PRIO)
Behöver en sekreterare för administration. Det skulle kunna hjälpa Judy så att hon kan vara i
klassrummet.
Åtgärdsprogram
Förbereds i EHT
Elever med särskilda behov
Speciallärare istället för specialpedagog
Fanns inte diagnoser förr?
Alla lärare borde spec utbildas. 2 lärare/grupp
Spetsutbildningen
Integrerade eller egen klass. Vad kan de ge de andra klasserna om de är integrerade?
Inte om det blir segregation och andra klasser är dränerade. Lägre elevklientel!
Profilklasser
I fler ämnen vore kul (elevens val tid; idrott , språk, ma/no….
Klasstorlek
Inte större klasser
Högst 23 elever i varje språkgrupp
Ma – ibland slå ihop två grupper med två lärare
NO-spets – en del lektioner i helklass
32 elever i fler ämnen för att klara budgeten till specialresurser. I SO finns inga pengar nu till extra
lärare i klassrummet.
Bättre att ha 2 grupper med 1,5 lärare per grupp än tre grupper med en lärare i varje.
Vi har mycket resurser till små grupper men inte tillräckligt för att hjälpa svaga individer i stora
grupper.
Tema/koncentrationsläsning
Börja i liten skala, rullande schema (Tobias utvecklar)
Ämnesövergripande
Samarbete mellan ämnena. Måste ha lika stora grupper för att det ska bli bra. Bara 20-grupper.
Arbeta i block veckovis – teman där projektveckor alla ämnen kollar av vilka förmågor. Flera ämnen
kommer att ha samma förmågor som ska utvecklas – Examinera en elev i flera ämnen samtidigt –
Minimera examinatikoner/elev men där eleverna testas på de förmågor som krävs. Sammanställ
förmågorna.
Utvecklingssamtal
I början av terminen + enkel blankett i mitten på terminen
Bildämnet har bara elever under ett halvår. Vill därför ha samtal mitt i terminen. Vi ska ha
kontinuerliga samtal med eleverna ändå! Förslag aug – utv samtal plus IUP. Dec – omdömen + betyg.
Nytt sätt: Alla lärare sitter i salarna och/eller i aulan och föräldrarna kommer och träffar de lärare de
vill. Det känns meningslöst att prata om en elev som man inte undervisar. Bättre att föräldrarna
träffar undervisande lärare.
Planeringar
Planera mer efter mål – tvärgrupper - samtänk
SvA
Omorganisera SvA. De är nu en specialgrupp exkluderade från allt.
Randig tid
fungerar så där. Eleverna använder som läxläsning, istället för kopplat till IUP. Det kräver mkt eget
ansvar för eleverna
är träning i eget ansvar men KANSKE resursslöseri
ska vi istället ha lärare på studietid/läxläsning
Arbetslag
Grundtanken fungerar inte när elever/klasser är utanför sitt lag
Positivt att se elever utanför sitt ämne
Samtal kring eleverna utifrån sina ämnen..?
Årskursarbetslag?
Lärare
Vad kan vi och vad ska vi egentligen göra? Hinna läsa in sig på sitt ämne? Tänka nytt inom ämnet? Ha
grunden i sina ämnen?
Hur utvecklar vi lärarrollen? Utvecklar lärandet? Lärarens status?
Var det bättre förr? Glorifierar vi dåtiden?
Lärarnas arbetsuppgifter har förändrats.
Föreläsningsundervisning eller uppfostran?
Mentorskap
Fler mentorer/klass önskas
Efter att ha följt en klass i tre år får man ett friår från mentorskapet
En person skulle kunna ha många mentorselever och koncentrera sig på det istället för undervisning
Antingen mentor eller ämnesansvarig skulle ge en jämnare arbetsbörda. Lättare att utveckla
mentorskapet resp ämnet med en sådan fördelning.
Alla ska vara mentorer + extra mentor knuten till alla klasser.
Undervisa mer…?
Leder till? Förutsättningar? Mindre grupper + mindre förberedelsetid…handlar om att skära ned
tjänster?
Omdömesskrivande
Just nu; för mycket tid, för lite nytta. Några vill ha mer fritext, några fler pluppar, men alla vill ha ett
språk som alla förstår.
Se till att föräldrar och mentorer har samma format.
Alla i vår grupp köper ”Når målen. Ja. Nej. Och fritext på ett ställe (SO och NO alla ämnen på ett ställe
per elev)
Vi vill skriva ett enda SO omndöme.
Pedagogiskt forum
Samma tema en hel termin! Nu är det för hattigt och ger inget konstruktivt. Samma tema hela
terminen, där vi kan testa olika saker i klassrummet mellan gångerna.
Grottan
Frukost, mellis = inga hungriga elever
Förbjud mobiler!
Ta ställning till
-
Hur stora klasser i åk 7
Hur kommer spetseleverna in
Vilka konferenstider/konferenser ska vi ha (gemensam tid)
Hur ska skolledningen organiseras?
Hur ska ledningsgruppen organiseras?
Randig tid?
Elevens val?
Omprov?
Studietid?
20-grupper, helklasser, halvklasser, språkgrupper
SVA
Språkval engelska och svenska
Hur ska arbetslag och ämneslag organiseras?
Ska man bara undervisa i de ämnen man har?
Pedagogiskt forum?
Mentorsrollen?