Munhälsoprogram 3

advertisement
MUNHÄLSOPROGRAM 3-5 år
MUNHÄLSOPROGRAM 3-5 år
Mål
Målet är att stärka goda vanor för att behålla friska mjölktänder och främja en god tandhälsa i
det primära bettet samt tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar sjukdom i munnen.
3 år, undersökning utförs av tandläkare eller tandhygienist
4 år och 5 år – R2 sjuk – undersökning utförs av tandläkare eller tandhygienist
Tandläkare eller tandhygienist ansvarar för undersökning, ställer diagnos, frisk-/riskbedömer
och terapiplanerar för tiden fram till nästa revisionsundersökning. Foldern ”Bra start för friska
tänder”, 3-5 år delas ut.
Besöket omfattar:
• Allmän anamnes
• Undersökning
• Bitewing-undersökning bör ske på barn med klinisk karies och med kontakter i
molarpartiet.
• Diagnostik
• Munhälsosamtal
• Tandborstningsinstruktion
• Fluorlackning
• Riskgruppering i R2
• Terapiplanering
4,5 år – R2 frisk – munhälsokontroll utförs av tandhygienist eller
tandsköterska
4 år och 5 år – R2 risk – munhälsokontroll utförs av tandhygienist eller
tandsköterska
Besöket omfattar:
• Uppföljning av munhälsosamtal enligt treårsbesök
• Eventuellt förnyad riskgruppering i R2 (endast vid besök hos tandhygienist)
• Uppföljning av tandborstinstruktion. Föräldrarna ska kunna borsta sitt barns tänder.
• Fluorlackning
Basprogram 3-5 år
•
•
Samtalet bör inriktas på att ge de föräldrar som är i behov av särskilt stöd och hjälp en
individuellt anpassad munhälsoinformation och ett individuellt utformat
tilläggsprogram.
Tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll där fluorens kariesförebyggande
effekt särskilt betonas. Barn som tidigt får sina tänder borstade har friskare tänder
längre fram.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fluortandkräm med 1000 ppm NaF.
Tandborstningsinstruktion till förälder vid behov. Föräldrarna ska kunna borsta sitt
barns tänder.
Föräldrarna informeras om att tandborstning genomförs på de flesta förskolor.
Barnen borstar själva på förskolorna och det är endast ett komplement till
tandborstningen som föräldrarna gör morgon och kväll.
Föräldrarna har alltid huvudansvaret för barnens tandborstning. Särskilt viktigt är det
att borsta tänderna på kvällen.
Bra matvanor är viktiga. Undvik småätande och söta drycker.
Vatten är den bästa törstsläckaren.
Sockerhaltiga produkter endast en gång i veckan ”lördagsgodis”.
Mediciner kan påverka tandhälsan.
Sugvanor
Tilläggsprogram 1
RISK – R2 GUL
Svårbedömda förhållanden mellan frisk- och riskfaktorer
Barn med:
• Kroniska sjukdomar, upprepade övre luftvägsinfektioner eller allergier där övriga
faktorer är tillfredsställande.
• Bristfällig munhygien.
• Enstaka initiala kariesskador.
• Otillräckligt fluorskydd.
Åtgärder utöver basprogram
• Två besök årligen med sex månaders mellanrum.
• Karieskontroll
• Uppföljning av tandborstningsinstruktion.
• Fördjupad kostrådgivning.
• Fluorlackning var sjätte månad.
Tilläggsprogram 2
SJUK – R2 RÖD
Uttalad risk och/eller sjuk
Barn med:
• Omfattande nya initiala kariesskador eller manifesta kariesskador.
• Mycket bristfällig munhygien.
• Gingivit
• Hög kariesrisk på grund av frekvent mellanmåls-, saft, läsk- eller godiskonsumtion.
• Ogynnsamma beteendefaktorer i övrigt, till exempel sociala, kulturella och eller
medicinska.
3
Program
Dessa barn kräver ett individuellt och regelbundet omhändertagande med stöd och
uppmuntran till föräldrarna för att snarast bryta ogynnsamma vanor och mönster.
Programmets omfattning är helt beroende av kooperation och uppnådda resultat. Ofta kräver
dessa barn mycket stora vårdinsatser som dock måste ses som en investering i en framtida
bättre tandhälsa. Där bristande kooperation föreligger är insatser för att minimera eventuella
skador särskilt angelägna.
Om barnet vid tre års ålder har manifest karies ska brevet ”Småbarnskaries” skickas till
barnhälsovården för information. Föräldrarna upplyses om samarbetet med barnhälsovården
(BVC) när det gäller karies hos barn upp till tre år. Samverkan med barnhälsovården kan
också vara aktuell för äldre barn (fyra år och fem år) med mycket omfattande karies. Brevet
kan användas även i dessa fall. Föräldrarnas medgivande till samarbetet med barnhälsovården
noteras i journalen.
Åtgärder utöver Tilläggsprogram 1
•
•
•
•
•
•
Täta kontroller med 1-3 månaders intervall.
Uppföljning av tandborstinstruktion. Föräldrarna ska kunna borsta sitt barns tänder.
Uppföljning av fördjupad kostrådgivning.
Extra fluortillförsel, se Fluorrekommendationer för barn och ungdomar
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=69101&nodeId=72620&nodeType=12
Extra fluortillförsel i form av fluorlackning var tredje månad.
Fissurförsegling av intakta primära molarer.
4
Download