Val Plumwood: Feminism and the Mastery of Nature

advertisement
Val Plumwood: Feminism
and the Mastery of Nature
En idéhistorisk och filosofisk analys av hur
kvinnors underordning hänger samman med
naturens underordning i västerländsk kultur.
Introduktion





Syftet med boken är att stärka den teoretiska
basen för den ”ekofeministiska” rörelsen.
Problematisering av dualistiska världsbilder
där människans förnuft
A)betraktas som värderingsmässigt normativt
B) får ett ”manligt” symbolvärde
C)sätter in människan i ett motsatsförhållande
till djur/natur
Introduktion, forts.

Första och andra vågens feminism har båda
tacklat det dualistiska problemet
otillfredsställande.

Dominerande strömningar i ekologisk filosofi
(socialekologi, djupekologi) har också tacklat
problemet otillfredsställande.
Kap.1 Feminism och ekofeminism



(A) 1 Kategorin kvinna identifieras
symboliskt med det kroppsliga och naturgivna
(kvinnor=natur)
2 Det som förknippas med kvinnor och natur
betraktas som värdemässigt underordnat
3 1 och 2 är insatt i en dualistisk världsbild
där natur uppfattas som motsatt förnuft
(mänsklighet)
Feminism och ekofeminism, forts.



(B) 1Kategorin man identifieras symboliskt
med förnuft och kulturskapande (det sant
mänskliga) Man=förnuft
2 Förnuft, mänsklighet och kultur uppfattas
som värdemässigt överordnat naturen.
3 1 och 2 ovan är insatt i en dualistisk
världsbild som uppfattar det
mänskliga/kulturskapade som motsatt naturen
Kap 3. Platon och dödens filosofi.
Livet vi känner till, det materiella, kroppsliga
är i själva verket en blek avbild av det
verkliga, oföränderliga, transcendenta livet.
(jfr kristen tradition)
 Luce Irigaray (ca 1930-) Fransk feminism.
Irigarays kritik av det platonska arvet.

Kap. 4 Descartes och drömmen om
oinskränkt makt


Humanismen och upplysningseran
fullbordade i spåren efter Descartes den
dualism människa/natur som förebådats, men
inte fulländats, i grekisk klassisk filosofi.
Förnuft och rationalitet- normativt och
uteslutande mänskligt.
Kap.5 Mekanik, kropp/själ.



Reduktionism ett resultat av att inte kunna
integrera kropp och ”själ”
Både människa och djur reduceras till
viljelösa, passiva biologiska mekanismer som
endast svarar på omgivningens stimuli.
(mekanisk världsbild)
Atomism / holism (ej varandras motsatser,
men kan uppfattas så)
Kap 5. Forts…
Mekaniska världsbilder gav genklang också i
teologin (16-1700-tal)
”Designargumentet” ett s.k gudsbevis.

Animism och panteism alternativ?
Kap 5. Forts…

Processfilosofi- själ och kropp är
energiströmmar i ständig omvandling
Målet för Plumwood:
Integration istället för dualism, med respekt för
olikhet.

Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards