protokoll-95-20120608

advertisement
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning
Leila Mattfolk
Institutet för de inhemska språken
Berggatan 24
FI-00100 Helsingfors
tfn +358 295 333 301
e-post: [email protected]
Protokoll 95
Protokoll fört vid NORNA-möte nr 95
fredagen den 8 juni 2012 kl. 9.45 i Askov
Närvarande: Rikke Steenholt Olesen och Birgit Eggert (Danmark), Terhi Ainiala och
Pamela Gustavsson (Finland), Anfinnur Johansen och Kristin Magnussen (Färöarna),
Nuka Møller (Grönland), Guðrún Kvaran (Island), Inge Særheim (Norge), Maria Löfdahl
(Sverige) samt Agneta Sundström (kassör), Katharina Leibring (chef för NORNAförlaget) och Leila Mattfolk (sekreterare).
Mötet öppnades av nyvalda ordföranden Terhi Ainiala, Finland, som hälsade den nya
kommittén välkommen. Följande ärenden behandlades:
1. Till sekreterare för kommittén under mandatperioden valdes Leila Mattfolk, Finland.
2. Till vice ordförande valdes Rikke Steenholt Olesen, Danmark.
3. Till protokolljusterare för mötet valdes Rikke Steenholt Olesen och Maria Löfdahl.
4. I enlighet med de reviderade stadgarna ska kassören vara verksam i Uppsala. Eftersom
den tidigare kassören, förste arkivarie Anita Eldblad avgått med pension från sin tjänst
vid Namnarkivet i Uppsala beslutade kommittén på möte den 10 november 2011 i
Helsingfors att be forskningsarkivarie Agneta Sundström vid Namarkivet ersatta henne.
Agneta Sundström tackade ja till uppdraget. Kommittén beslutade befullmäktiga Agneta
Sundström som firmatecknare för samarbetskommittén.
5. Konstaterades att inga symposier just nu är under planering. Alla
kommittémedlemmar ombads sondera egna vetenskapliga hemmiljöer för att hitta
lämpliga teman och lämpliga arrangörer.
6. Följande kongress kommer att hållas i Norge 2016.
7. Kommittén understöder förslaget att Ivar Utne ombedes ersätta Gulbrand Alhaug i
arbetsgruppen för personnamnsterminologidatabasen.
8. Tidsfristerna för nyhetsbreven beslutades flyttas till 1 september och 1 februari för att
man bättre ska kunna rapportera om kommande evenemang. Övriga tidsfrister ska
sekreteraren informera om när det börjar bli aktuellt.
9. Förlagschef Katharina Leibring rapporterade om försäljningen av NORNA-rapporter.
Hon påpekade att NORNA-stiependierna huvudsakligen finansieras med intäkter från
bokförsäljningen, och att det därför är viktigt att kongress- och symposievolymer också
utges inom publikationsserien NORNA-rapporter. På Nornas hemsida (www.norna.org)
finns instruktioner för redaktörer. Recensionsexemplar sänds ut från förlaget och
Katharina tar gärna emot förslag på lämpliga mottagare.
Diverse andra frågor berördes kort.
Kommittén planerar hålla följande möte i Helsingfors i november 2012.
Freiburg i.Br./Helsingfors den 27 juni 2012
Terhi Ainiala
ordförande
Leila Mattfolk
sekreterare
Rikke Steenholt Olesen
justerare
Maria Löfdahl
justerare
Download