Företagskapital Fond 131111

advertisement
Förköpsinformation
Företagskapital Fond
Kortfakta
Pris
Vid värde upp till 1 000 000 kronor:
120 kronor per år i fast avgift och 0,75 procent per år av fondvärdet i rörlig avgift.
Vid värde av minst 1 000 000 kronor:
0,20 procent per år av fondvärdet i rörlig
avgift.
Dessutom tillkommer fondförvaltningsavgift
för aktuell fond.
Inbetalning
Lägsta första premie om 10 000 kronor
rekommenderas. Ingen insättningsavgift.
Utbetalning
Uttag kan inte göras under det första året.
Därefter helt fria uttag.
Avkastningsskatt
I stället för kapitalvinstskatt tas en schablonskatt ut månadsvis, baserad på statslåneräntan.
Fondbyten
Kostnadsfria via telefonbanken, internetbanken eller på ditt bankkontor.
Att ha pengar i företagets kassa kan vara ett
angenämt problem. Men hur får man en bra
avkastning? Hur placerar man pengarna på
börsen, utan att ta för stora risker? Och hur
slipper man att hålla ordning på avräkningsnotor och skatteberäkningar? Svaret är enkelt
– Företagskapital Fond.
1. Vad är Företagskapital?
Företagskapital Fond är en fondförsäkring. I en fondförsäkring placeras inbetalningarna i värdepappersfonder. Fondförsäkringens värde styrs dels av hur mycket som betalas in,
dels av fondandelarnas värdeutveckling.
Försäkringen tecknas på någons liv, till exempel någon i
företagsledningen. Fondförsäkringen innehåller ett
återbetalningsskydd, vilket innebär att om den försäkrade
avlider innan utbetalningarna påbörjats, betalas 101 procent
av fondandelarnas värde ut till företaget.
Sparande i fonder har historiskt sett varit en bra placering.
Risken finns dock att värdet på sparandet kan gå ner. Detta
kan företaget påverka genom att välja fonder eller fondportfölj med olika riskprofil. Ett fondförsäkringssparande bör
alltid vara långsiktigt.
Dec 2016
2. Vilka fonder kan väljas?
Swedbanks fondbolag Swedbank Robur Fonder - Sveriges
största förvaltare av aktie- och räntefonder - erbjuder ett 60tal fonder för placering i försäkringen. Dessutom erbjuds ett
brett utbud av fonder från andra fondförvaltare. Du väljer
själv i vilka fonder sparandet ska placeras. Du kan kostnadsfritt byta fonder via internetbanken, telefonbanken eller på
bankkontoret.
3. På vilka sätt kan försäkringen betalas ut?
Om försäkringen är tecknad med återbetalningsskydd eller
garanterat efterlevandeskydd kan du göra uttag i form av
återköp. Återköp kan inte göras under de första 365 dagarna
från tecknandet. Därefter kan företaget göra återköp, helt
eller delvis, utan avgift och utan antalsbegränsningar.
Vid återköp av hela fondförsäkringen utbetalas fondförsäkringens värde. Vid delåterköp utbetalas begärt belopp.
Delåterköp kan göras med högst 90 procent av försäkringens
värde. Vid återköp sker inlösen av fondandelar ur fondförsäkringens samtliga fonder i förhållande till fondandelarnas
värde om du inte väljer en eller flera specifika fonder.
Efterlevandeskyddet upphör att gälla per den dag återköpet registreras hos Swedbank Försäkring. Vid delåterköp
av en kapitalförsäkring med garanteratefterlevandeskydd
minskar det garanterade försäkringsbeloppet med samma
belopp som delutbetalningen.
4. Vad kostar det att spara i fondförsäkring?
Swedbank Försäkring tar ut en rörlig avgift på 0,20 - 0,75
procent per år av värdet på fondandelarna beroende på
försäkringens värde vid den tidpunkt avgiftsuttaget görs (se
kortfaktarutan). Dessutom tas en fast avgift ut på 120 kronor
per år om värdet understiger 1 000 000 kronor.
För den risk Swedbank Försäkring står vid dödsfall, det vill
säga en procent av fondandelarnas värde, tas en riskkostnad
ut.
Avgifterna, som kan ändras under försäkringstiden, tas ut
månadsvis genom inlösen av fondandelar och redovisas på
det årliga värdebeskedet.
För fondförvaltningen tar fondbolaget ut en avgift. Avgiften
varierar beroende på vad fonden har för placeringsinriktning.
Den aktuella fondavgiften framgår av faktabladet för respektive fond. Du hittar dem också på www.swedbank.se. Där
kan du också se vilka fonder som är öppna för placering
inom kapitalförsäkring. Avgiften tas ut genom kurssättningen.
Eventuell utdelning återinvesteras i den utdelande fonden.
1(3)
5. Vad innebär återbetalningsskydd?
Om den försäkrade avlider görs utbetalning med 101 procent
av försäkringens värde till företaget.
Utbetalning görs med ett engångsbelopp, vilket innebär att
värdepapper och fondandelar säljs och det belopp som influtit vid försäljningen utbetalas.
6. Vad innebär garanterat efterlevandeskydd?
Garanterat efterlevandeskydd ger ett ekonomiskt skydd för
företaget. Ett garanterat belopp, som bestäms vid tecknandet, ligger till grund för efterlevandeskyddets storlek om det
är högre än 101 procent av försäkringens värde när den
försäkrade avlider. För att teckna garanterat efterlevandeskydd krävs godkänd hälsoprövning.
7. Vad innebär premiebefrielse
Företagskapital Depå kan tecknas med rätt till premiebefrielse vid den försäkrades arbetsoförmåga på grund av
sjukdom eller olycksfall. Premiebefrielse medges efter en
karenstid om tre månader om den försäkrade får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent. Premiebefrielse
medges i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt.
Premiebefrielse kan tecknas mellan 16 och 60 års ålder och
gäller till utbetalningstillfället för försäkringen, dock längst tills
den försäkrades 65-årsdag. För att teckna försäkringen med
premiebefrielse krävs godkänd hälsoprövning.
8. Vilka skatteregler gäller för försäkringen?
Försäkringen är en kapitalförsäkring. Detta innebär att:

premien inte är avdragsgill

utbetalningar är skattefria

kapitalvinster och utdelningar är skattefria.
Swedbank Försäkring betalar en avkastningsskatt på ett
underlag av fondvärdet vid beskattningsårets ingång och
inbetalningar under året (skatteunderlag). Inbetalningar
under första halvåret tas med i sin helhet och inbetalningar
under andra halvåret med hälften.
Skatteunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30
november året före beskattningsåret ökad med 0,75 procent,
dock lägst sammanlagt 1,25 procent. Skatten på det framräknade värdet är 30 procent per år, vilken tas ut månadsvis
genom försäljning av fondandelar.
9. Hur bokförs försäkringen?
Inbetalningar på försäkringen bokförs normalt som en
anläggningstillgång. Eventuella värdeförändringar i försäkringen påverkar inte företagets resultat förrän försäkringen
återköps eller utbetalas. När så sker är dock eventuell
vinst fri från skatt och eventuell förlust inte avdragsgill
(avgående resp tillkommande post i deklarationen).
10. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Information om Swedbanks fondutbud i form av faktablad,
fondbestämmelser, informationsbroschyr, rapporter och
kursutveckling finns på swedbank.se. Där hittar du också
information om Swedbank Försäkrings övriga försäkringsprodukter.
Har du frågor om sparande, kontakta ditt bankkontor,
telefonbanken eller Swedbank Försäkring, 105 34
Stockholm. Telefon 08-585 900 00.
Dec 2016
11. Vad gäller för försäkringsavtalet?
Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, 105 34
Stockholm.
Till grund för försäkringsavtalet ligger en försäkringsansökan.
Försäkringens omfattning, tidpunkter för utbetalning och
utbetalningstid med mera framgår av det försäkringsbesked
som utfärdas vid tecknandet. För försäkringen gäller också
Försäkringsvillkor Kapitalförsäkring 0601. Försäkringsbesked
och försäkringsvillkor utgör tillsammans Försäkringsavtalet.
Försäkringsavtalet gäller så länge det finns ett sparande i
försäkringen.
Första premien ska betalas inom 14 dagar från det att försäkringsbesked översänts.
Swedbank Försäkring kan ändra försäkringsvillkoren om
det är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, föreskrifter
från myndigheter, ändrad lagtillämpning eller andra särskilda
skäl, till exempel av försäkringsteknisk art.
Swedbank Försäkring har även rätt att ändra dessa villkor,
om de allmänna förutsättningarna för villkorens tillämplighet
förändras på ett sådant sätt att en villkorsändring med hänsyn till försäkringens art eller annan omständighet kan anses
sakligt befogad eller om ändringen generellt inte kan anses
innebära en betydande nackdel för försäkringstagaren
12. Vad gör jag om jag är inte är nöjd?
Om företaget är missnöjt med Swedbank Försäkrings hantering av försäkringen ska företaget i första hand vända sig till
företagets Swedbank/sparbankskontor. Skulle företaget bli
missnöjt med Swedbank Försäkrings tillämpning av
försäkringsvillkoren, kan företaget få frågan prövad av
Livförsäkringens Villkorsnämnd eller allmän domstol.
13. Hur behandlas mina personuppgifter?
Swedbank Försäkring behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal
träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel
kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid ärenden som
utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom
inspelning av telefonsamtal. Personuppgifter behandlas
också inom ramen för de tjänster som tillhandahålls i internet- och mobilbanken. Uppgifterna kan inhämtas direkt från
den registrerade eller från arbetsgivare. För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till
exempel uppdatering av adressuppgifter via statens personoch adressregister, SPAR.
Swedbank Försäkring behandlar personuppgifterna för
administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för
åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att Swedbank Försäkring ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt
lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag
för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling samt statistik och riskhantering. Om inte
direktreklamspärr har begärts kan Swedbank Försäkring
också använda uppgifterna för marknadsföring. Swedbank
2(3)
Försäkring kan även komma att kontakta kunder via e-post
om inte kunden uttryckligen har tackat nej till det.
Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande
av banksekretessen komma att lämnas ut till och behandlas
av företag inom Swedbankkoncernen och andra företag som
Swedbank Försäkring samarbetar med, till exempel kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav.
I vissa fall är Swedbank Försäkring också skyldig att lämna
uppgifter till myndighet, till exempel Skatteverket och Finansinspektionen.
Om du vill veta vilka uppgifter Swedbank Försäkring behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig
undertecknad – begäran om det till Swedbank Försäkring
105 34 Stockholm. Till samma adress kan du anmäla om du
inte vill ha direktreklam från Swedbank Försäkring eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.
Dec 2016
3(3)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards