Omtentamen NRSP T1 HT13 (totalt 78,5 p

advertisement
Omtentamen NRSP T1 HT13 (totalt 78,5 p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rörelse
1. Ryggraden är sammansatt av en komplex struktur av muskler, senor, nerver, ligament och diskar.
Då en skada vid någon av dessa komponenter kan leda till ryggont är kunskaper om ryggradens
struktur och funktion viktiga för vår förståelse av uppkomsten av ryggont.
a. Mellan vilka kotor utträder ryggmärgsnerverna (a) C1, (b) C6, (c) C8, (d) T5 från ryggmärgen
motivera ditt svar? (2 p)
b. Vilket ligament skyddar ryggmärgen mot slag samt hastiga sidorörelser? Vad består detta
ligament av? (2p)
c. Vilka muskelgrupper bildar tillsammans M Erector spinae? Hur innerveras de? (2p)
d. Vilka funktioner har de två översta cervikalkotorna? Motivera ditt svar. (2p)
e. Vilka muskler är inblandade i kontrollen av huvudets position I förhållande till överkroppen?
(1p)
f.
Redogör för strukturen av discus intervertebralis (2p)
2. Nästan halva kroppsvikten utgörs av skelettmuskulatur. Även om muskler varierar i utseende och
egenskaper är alla uppbyggda enligt samma princip.
a. Rita en myofibrill (3p)
b. Vilka olika typer av muskelaktioner kan skelettmuskulaturen utföra och vilken
längdförändring är sammankopplad med respektive muskelaktionerna? (3p)
c. Redogör för sambandet mellan sarkomerens längd och muskelkraft (1p)
d. Vad är en motorisk enhet? (1p)
e. Redogör utförligt för strukturer som finns I skelettmuskulaturen och reagerar på förändringar
i muskellängd. (3p)
3. Svaghet i höftabduktorer kan leda till nedsatt gångförmåga eftersom de är viktiga för att bibehålla
bäckenet i rätt position.
a. Redogör utförligt för os iliums olika delar (2p)
b. Namnge 3 muskler som ansvarar för höftabduktion (ange tillhörande nervförsörjning) och 2
muskler som arbetar som antagonister till höftabduktorer (ange tillhörande nervförsörjning)
(5p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neuro
4. Beskriv en aktionspotential i en nervcell (rita gärna) och förklara mekanismerna bakom de olika
faserna i aktionspotentialen och namnge också faserna. (5 p) Du behöver inte beskriva hur
vilopotentialen uppstår.
5. Beskriv hur aktionspotentialer fortleds och ange skillnaden mellan omyeliniserat och myeliniserat
axon . (4 p)
6. Varför sker fortledning av aktionspotentialen under normala omständigheter bara i en riktning?
(1p)
7. I figur A och B nedan illusterar hur membranpotentialen (i mV) kan förändas vid postsynaptiskt
aktivering. Vilken av figurerna (A eller B) illustrerar potentialförändring vid aktivering av GABAneuron? Motivera ditt val. (2 p)
A
B
8. Det är dags för Idrottsgalan, där Sveriges mest framgångsrika idrottare under 2013 hyllas. SVT
sänder och du har placerat dig liggande i soffan framför TV’n. Armen ligger skönt under huvudet.
Efter ett tag känner du en domningskänsla i underarmen, men framför allt är det handens dorsalsida
(handrygg) som domnar. Dagen därpå konsulterar du en god vän som också är läkarstudent men i
termin 6. Din vän konstaterar att muskelkraften i handen är god men bestämmer sig för att testa den
monosynaptiska sträckreflexen genom slag på biceps (brachii) senan.
a. Namnge den perifera nerv som kan misstänkas orsaka domningen. (1p)
b. Namnge de perifera nerverna i figuren nedan (A-C). (1,5 p)
c. Vilket nervplexa utgår de från? (1 p)
d. Förklara kort hur signalen går i en reflexbåge i samband med sträckreflexen. Beskriv
gärna med figur. (2 p)
9. När du lägger dig i soffan (samma soffa som i frågan ovan) ”svingar” du snabbt upp vänsterbenet
på soffans armstöd, det är en viljemässig rörelse.
a.
Specificera var det specialiserade området i nervsystemet finns som startar den
viljemässiga rörelsen av vänster ben. (3 p)
b.
Beskriv hur nervbanan från det specialiserade området som startar den viljemässiga
rörelsen löper, ner genom ryggmärgen och vidare ner till skelettmuskel (perifera nerver
och ryggmärgssegment behöver inte anges). (3 p)
Sinnesbiologi och sinnesorgan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Sinnesorganen kodar följande attribut av stimulus (1 p)
a) modalitet, lokalisation, intensitet, varaktighet
b) tröskelvärde, receptorfält, adaptation, diskriminering
c) syn, hörsel, smak, lukt
d) tröskelvärde, lateral inhibering, upplevelse, varaktighet
e) energi, sensibilisering, projektion, diskriminering
11. Näthinnans blinda fläck är där (1 p)
a) fovean finns
b) ganglionceller synapsar med bipolarceller
c)
optiska disken bildas och n. opticus går ut från ögat
d)
stavar samlas för att bilda makula
e) amakrina celler är samlade
12. Varför drar pupillen ihop sig i båda ögonen även om man bara lyser i ett öga? Hur fungerar denna
reflex? (3 p)
13. Även om lukt- och smaksinnena är anatomiskt separerade är de intimt förknippade med
varandra. Till exempel är lukten viktig för att vi skall uppleva en smaksensation, vilket märks då vår
smakupplevelse försämras vid förkylning.
a. Vilka mekanismer finns för att motverka adaptation av smak och lukt? (2 p)
b. Beskriv uppbyggnaden av luktsinnet (helst kortfattat men begripligt). Ange även till
vilka delar i CNS som luktinformationen leds. (3 p)
14. Namnge strukturerna 1-10 i bilden ovan. (5 p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autonoma nervsystemet
15. En av dina kamrater hade varit på nattbio och genade hem via stadsparken. Plötsligt hördes ett
från buskaget och din kamrat hade upplevt kraftigt rädsla och snabbt sprungit därifrån, trots att
kamraten hade varit trött och lite sliten efter veckans arbete tentaläsning.
a) Ange hur kroppen reagerar vid en dylik fight-flight situation? (3 p)
b) Beskriv kortfattat och begripligt struktur och funktion av denna del av nervsystemet. (3 p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kranialnerver
16. På sinneslaborationen gjordes en del tester av kranialnerverna, bland annat de som styr ögat och
balans. Påstående 1-5 är beskrivningar av olika kranialnervers funktion och utbredning, och du skall
kombinera vart påstående med rätt kranialnerv (listade som A-L.) (OBS inget avdrag för fel svar).
(5p)
1. Enbart motorisk. Innerverar bland annat ögats undre sneda muskel
2. Enbart motorisk. Innerverar ögats laterala yttre raka muskel
3. Enbart motorisk. Innerverar bland annat ögats inre raka muskel
4. Sensorisk nerv som leder synimpulser.
5. Mixad nerv. Sensorisk och motorisk innervation av svalget, samt komponenter i
autonoma nervsystemet.
Svarsalternativ:
A. n. olfactorius (I)
B. n. opticus (II)
C. n. oculumotorius (III)
D. n. trochlearis (IV)
E. n.trigeminus (V)
F. n. abducens (VI)
G. n. facialis (VII)
H. n. vestibulo-cochlearis (VIII)
I. n. glossopharyngeus (IX)
J. n. vagus (X)
K. n. accessorius (XI)
L. n. hypoglossus (XII)
Download