Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting

advertisement
Den digitala vägen till
morgondagens vård & omsorg
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa
Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering
Agenda
 Nuläge och omvärld: vård- och omsorgssektorns utmaningar
- Drivkrafter för ökad digitalisering
 Några aktuella utvecklingslinjer
- Nära vård m h a digitala lösningar
- Egenmonitorering
- Besluts- och kunskapsstöd
 Kvalitetsregister i morgondagens vård och omsorg
Välfärdssektorn behöver anställa
420 000 medarbetare under
perioden 2010 till 2020.
225 000 nya medarbetare behövs i
vården och omsorgen fram till 2023
om inga förändringar görs i
arbetssätt och bemanning.
Att finansiera välfärden år 2035
motsvarar 13 kronor mer i skatt
Förekomst av kroniska sjukdomar
 44 % av befolkningen inkl. var femte person under 20 år har fått minst en
kronisk diagnos de senaste tre åren (25 % har två eller fler kroniska
diagnoser)
 Gruppen står för 80-85 % av sjukvårdskostnaderna
 Personer med två kroniska sjukdomar el. fler står för 50% av kostnaderna
 Per person använder de med kronisk sjukdom 4-6 ggr med sjukvård per
individ än personer utan kronisk sjukdom
 Kronisk sjukdom ligger även bakom en majoritet av kostnader för
ersättning vid sjukfrånvaro
Bristande patientsäkerhet
 Omkring 100 000 patienter drabbas av någon form av undvikbar
vårdskada varje år
 Enligt Socialstyrelsen avlider ca 1400 personer varje år till följd av
vårdskador
 De undvikbara vårdskadorna beräknas leda till ca 630 000 extra
vårddygn, vilket motsvarar omkring 5,7 miljarder kr
 Vanligen beror skadorna på dålig hygien och infektioner, felaktig
läkemedelsanvändning, att man inte följt rutiner m.m. – men
många fel begås också på bristande eller otydlig
information och kommunikation
Jämlik vård och omsorg
 Fortfarande en utmaning att erbjuda jämlik vård och omsorg
 Kunskapsstöd till medarbetare finns i väldigt olika utsträckning
tillgängligt på ett effektivt och anpassat sätt i mötet med invånare
- Varierande innehåll över landet
- Svåranvända format
- Inte anpassade för ett arbetssätt i en digital kontext
 Avsaknaden av ändamålsenliga kunskapsstöd påverkar
förutsättningarna för en likvärdig vård och omsorg över landet
En organisatorisk explosion och större
valfrihet
 Vi har gått från en tid när kommuner och landsting utförde i princip all vård
och omsorg själva, till en situation när vi är mångdubbelt fler organisationer
och professioner som ska samarbeta kring en och samma invånare
- Vissa siffror pekar på att det finns ca 10 000 privata vård- och
omsorgsleverantörer i landet
- I flera landsting står privata leverantörer för 40-60 %
- Exempel: I Stockholm finns, förutom offentliga utförare, ca 3000
privata leverantörer av offentligfinansierad sjukvård
- 900 enskilda utförare i de 130 kommuner som infört valfrihetssystem
(2013)
 Fritt vårdval och ökad valfrihet i socialtjänsten ökar invånarnas rörlighet
Människors förväntningar på vård och
omsorg – ”digitalt när det är möjligt,
fysiskt när det behövs”
 Tillgänglighet till vård och omsorg (fortfarande fysisk produktion)
 Självständighet (fortfarande små möjligheter till eget ansvar)
 Trygghet (fortfarande i stor utsträckning genom gamla sätt)
 Personcentrering – att utgå ifrån individens behov och förutsättningar
(”alla” arbetar med det, men sällan hela vägen)
 Vara en aktiv medskapare (fortfarande små möjligheter)
 Hälsofrämjande (fortfarande mycket på gammalt sätt, jfr
konsumentmarknaden)
Inte rimligt 2016 att en person med t.ex. en kronisk sjukdom måste gå till
vårdcentralen för att få ett kvitto på sitt hälsotillstånd
Analogstress
Vård, trygghet och service i hemmet
– som stöds av digitala lösningar
Samlat erbjudande till invånare
Välfärdsteknik och (e)-hemtjänst
Vård på distans med hjälp av
digitala lösningar
Ökad tillgänglighet, hälsofrämjande, personcentrerad vård
med hjälp av digitala lösningar
Aktiva besluts- och bedömningsstöd
 Beslutsstöd består av:
Kunskapskällor
+ Individspecifik
information
+ Algoritmer
= Besluts- och
bedömningsrekommendationer
Kvalitetsregister i morgondagens hälsa,
vård och omsorg – några nedslag
 Stort ökat antal datakällor
 Utsuddade organisatoriska gränser
 Kvalitetsregister som organisatorisk struktur – en
grundförutsättning för utveckling av besluts- och kunskapsstöd
 Kvalitetsregister och IT – datafångst och visualisering
 Hälsofrämjande – hur omfamna och följa upp?
 Juridik – vissa reformer behövs
Tack!
Patrik Sundström
patrik.sundströ[email protected]
08 – 452 70 00
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards