Bryoxiphium norvegicum - svardmossa - 233293

advertisement
Bryoxiphium norvegicum
Svärdmossa
NE
NA
LC
DD
Mossor
NT
VU
EN
CR
RE
Ej tillämplig (NA)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Bryoxiphiales, Familj: Bryoxiphiaceae, Släkte: Bryoxiphium
(svärdmossor), Art: Bryoxiphium norvegicum - svärdmossa (Brid.) Mitt. Synonymer:
Kännetecken
Arten bildar upp till 5 cm höga, glänsande, platta skott som växer snett ut från underlaget - enstaka eller i ljusgröna
mattor. De kölade, breda och kort tillspetsade bladen sitter i två rader längs stammen, och de är tätt taktegellagda.
Honbladen är starkt avvikande från skottens nedre blad och har en något tandad, mycket lång, delvis färglös hårudd.
Arten är skildkönad och kapslar är ovanliga. Kapseln och det något böjda kapselskaftet är båda gulaktiga och
kapselskaftet är kortare än honbladen. Kapseln är dubbelt så lång som bred - ca 1-1,5 mm lång. Peri-stom saknas.
Sporerna är 15-20 µm i diameter.
De mycket speciella, plattade, svärdliknande skotten gör att man inte förväxlar svärdmossa med några andra arter.
Utbredning och status
Arten förekommer sällsynt på framför allt sydvästra Island. I övrigt är den känd från östra Asien, Nordamerika och
Grönland.
Ekologi
Svärdmossa växer på sten - gärna i skuggigt och skyddat läge. Ofta kan man hitta den under överhäng eller på
undersidan av block i branter. Ibland växer den även på ytor som tidvis är översilade. På Island växer svärdmossa på
vulkaniska bergarter - framför allt på en där geografiskt begränsad bergart. Denna bergart har vissa egenskaper
gemensamma med sandsten, som på andra håll är ett förekommande underlag för arten.
Övrigt
Etymologi: norvegicus = från Norge; Norvegia (lat.) = Norge; suffixet -icus (lat.).
Uttal: [Bryoxífium norvégikum]
key facts Shoots flat, 0.5-5 cm long, growing scattered or forming glossy, pale green mats. Leaves in two rows,
imbricate, keeled. Perichaetial leaves with a long, partly hyaline hair point. Capsules rare. - Grows on vertical surfaces
of cliffs and boulders in shady habitats. Frequently found below cliff overhangs or on the underside of boulders in
steeps and ravines. On Iceland found on sideromelan breccia in the palagonite-formation. Rare, in the Nordic countries
found only in south-western Iceland.
Litteratur
Hallingbäck, T. 2006. Bryoxiphium norvegicum svärdmossa s. 93. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ
6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala.
Författare
Tomas Hallingbäck 2006
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download