Lestica clypeata - 101206

advertisement
Lestica clypeata
NE
NA
LC
Steklar, Rovsteklar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hymenoptera (steklar), Familj: Crabronidae, Släkte: Lestica, Art:
Lestica clypeata (Schreber, 1759) Synonymer: Apis clypeata Schreber, 1759
Kännetecken
Denna rovstekelart har 7–9 mm lång relativt kraftigt byggd kropp. Honan är svart med gula band på bakkroppen, de
främre är avbrutna på mitten, samt gula skenben, metatarser och antennskaft. Hanen avviker från alla liknande
steklar genom sitt egendomligt formade huvud som är koniskt hopsnört baktill mot halsen, samt genom de kraftigt
utvidgade främre tarserna. Hos hanen är även låren gulfärgade.
Utbredning och status
Arten är utbredd från Centraleuropa, Medelhavsområdet och Nordafrika över Väst- och Centralasien till Bajkalsjön i
öster. Den är vanlig i Medelhavsområdet, men betraktas som sällsynt överallt i Nordeuropa. I Sverige uppträder den
ofta lokalt med tydlig utbredningtyngdpunkt i östra Götaland och östra Svealand. Den är påträffad i sju landskap från
Skåne till Gästrikland, men aktuella förekomster finns bara i östra Småland, östra Östergötland, Södermanland,
Västmanland och Uppland.
Ekologi
Arten är värmekrävande och föredrar varma lövskogsmiljöer, både gläntor i äldre ädellövskog och mera parkartade
miljöer och ekhagar. Den bygger sina bon i befintliga insektsgångar i murkna, torra solexponerade trädstammar och
stockar. Varje bocell provianteras med 10–15 småfjärilar företrädesvis gräsmott, Crambinae, varefter den försluts
med träspån. Boet innehåller i regel ett flertal celler. Avslutningsvis packas gången med trämulm blandat med sand
och jord, ett ovanligt förslutningsmaterial hos rovsteklar. Arten flyger från mitten av juni till mitten av augusti.
Hot
Artens sällsynthet, i kombination med att föreliggande fynd har gjorts i anslutning till solexponerad ved i lövskog med
ett rikt inslag av ädellövträd, gör att man kan förmoda att lämpliga biotoper håller på att försvinna. Avverkning och
bortkörning av träd med döda stampartier samt bortstädning av döda träd, högstubbar och nedfallna grövre grenar i
parker och andra urbana miljöer utgör sannolikt ett hot mot denna och flera andra vedboende stekelarter. Liksom
många andra termofila arter är L. clypeata troligen kräsnare i sitt biotopval i Sverige än längre söderut.
Åtgärder
Bevarande av ädellövskog och hagmarker med inslag av solexponerade döda trädstammar, högstubbar och liggande
stammar är betydelsefullt för denna och många andra insektarter som är beroende av ödd ved som näringskälla eller
boplats. Uppläggning av grov död ved i form av stamdelar av avverkade park och alléträd ("trädkyrkogårdar") kan
också gynna arten.
Litteratur
Blösch, M. 2000. Die Grabwepen Deutschlands. Tierw. Deutschlands, 71.
Lomholdt, O. 1976. The Sphecidae of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4. 452pp.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Författare
Göran Nilsson 1991. Rev. Björn Cederberg 2002 & 2013. © ArtDatabanken, SLU 2005.
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download