Sammanfattning: Utbildning och socioekonomisk bakgrund är viktigt

advertisement
Sammanfattning:
Utbildning och socioekonomisk bakgrund är viktigt för att förstå den sociala skiktningen på
arbetsmarknaden. Men dessa faktorer förklarar endast en begränsad del av variationen i
arbetsmarknadsutfall såsom lön. För att bättre förstå den sociala skiktningen måste därför andra
faktorer beaktas. Under senare år har främst amerikansk forskning visat ett förnyat intresse för
betydelsen av kognitiv förmåga, personlighet och nätverk för att bättre förstå den sociala skiktningen
på arbetsmarknaden. Projektets övergripande syfte är att reda ut den roll som dessa besläktade och
överlappande faktorer spelar i stratifieringsprocessen. Till skillnad från tidigare studier har vi här
tillgång till exceptionellt rik information om såväl personlighet och nätverk som en rad
arbetsmarknadsutfall.
Projektet består av tre delar. I den första används registerdata för att studera hur mäns personliga
egenskaper och kognitiva kompetenser i unga år påverkar placeringen i lönefördelningen samt
sannolikheten att erhålla en topplöneposition i stora företag. I del två används
Levnadsnivåundersökningen 2010 för att förstå i vilken utsträckning skillnader i termer av personliga
egenskaper såsom till exempel risktagande bidrar till att förklara det bestående könslönegapet. I
projektets tredje del fokuseras hur sociala nätverk, omfattande både familj och bekanta, påverkar
tillgång till information och resurser på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i registerdata skapas
här såväl släkt- som studentnätverk. Genom mått på nätverkets genomsnittliga utbildning eller lön
testas effekter av nätverksstatus, storlek och komposition på sannolikheten att erhålla en
topplöneposition. Vi kan också studera om effekter skiljer sig mellan kvinnor och män, mellan de
olika nätverkstyperna och givet kontroll för socioekonomisk bakgrund.
Sammantaget har projektet stora förutsättningar att bidra till en ökad kunskap om processer bakom
den sociala skiktningen i samhället.
Download