Ansökningsformulär FoU

advertisement
Lednings- och verksamhetsstöd
HANDLÄGGARE
DATUM
Anna Lundström
FoU-centrum
2010-09-22
DIARIENR
Ansökningsformulär
FoU-medel för år 2008
Namn:
Louise Olsson
Lotta Sahlqvist
Projekttitel:
Socioekonomisk bakgrund, stadiefördelning, kirurgisk radikalitet
och överlevnad vid rektalcancer i Sverige 1995-2003
Sammanfattning av sökt forskningsprojekt: (max 1500 tecken)
Svensk hälso-och sjukvårdslag föreskriver att vården skall ges på lika villkor
till alla och enbart avgöras utifrån medicinska förhållanden. Det råder i stort
sett konsensus i det svenska samhället om att medicinsk hjälp, när den är
påkallad, är en rättighet och inte skall avgöras av den enskildes ställning.
Det är dock väl känt att den socioekonomiska bakgrunden har betydelse för
prognosen vid olika sjukdomar. Huruvida detta betingas av egenskaper hos
den enskilde patienten eller är medierat via sjukvårdens insatser är en intrikat
frågas.
Svenska rektalcancerregistret är ett heltäckande, världsunikt kvalitetsregister
i funktion sedan 1995. Varje år inkluderas kring 1500 patienter med en
mängd diagnostiska och behandlingsmässiga variabler. I aktuell studie avser
vi länka socioekonomiska variabler inhämtade ifrån SCB till patienter med
dessa medicinska variabler. Syftet är att kartlägga i vilken utsträckning
socioekonomisk status har betydelse för prognosen vid rektalcancer och
huruvida detta i första hand är medierat via sjukvårdens insatser eller redan
är avgjort när patienten kommer till sjukvårdens kännedom. Projektet
planeras kunna genomföras under vintern 2008.
Bakgrund:
Socioekonomisk bakgrund är av betydelse för överlevnaden vid cancer (1-3).
Nyligen publicerades en studie som visade att utbildningsnivå påverkar
överlevnaden av ett flertal cancertyper i det svenska samhället (4). Även specifikt
för kolorektal cancer är det påvisat ett samband mellan socioekonomisk belastning
och överlevnad (5-7).
Den viktigaste prognostiska faktorn vid rektalcancer är stadium av sjukdomen vid
diagnos. Stadium beror av en mängd faktorer varav inneboende tumöraggressivitet,
immunologiskt försvar hos tumörbäraren samt tidsförloppet från uppkomst till
diagnos och behandling är de mest centrala. Ett samband mellan sent stadium vid
diagnos och socioekonomisk bakgrund är är känt både för cancer generellt (8, 9)
och specifikt för kolorektalcancer (10, 11).
Kirurgi är den överlägset mest betydande behandlingsåtgärden vid rektalcancer.
CRM (circumferential resection margin, mäts i mm) är ett mått på kvaliteten /
radikaliteten vid kirurgi för rektalcancer vilken också har prognostisk betydelse för
överlevnaden (12-14). Ett sämre operationsresultat (CRM) kan möjligen medieras
till komprometterade grupper i samhället genom att dessa hänvisas till
lågvolymkirurger.
FoU-Centrum
Fax: 016-10 54 30
Kungsgatan 41
631 88 Eskilstuna
Tfn: 016-10 54 00
E-mail [email protected]
ORG NR 232100-0032 · Y:\Ledningsstab\Enheter\FoU-Centrum\Enheten för FoU\Sektioner\Sektionen för opererande spec\FoU-projekt\2008\Olsson
Louise\Ansökningsformulär omgång I SES ca recti.doc · Utskriftsdatum: 2010-09-22 13:59
SID 1(1)
Lednings- och verksamhetsstöd
HANDLÄGGARE
DATUM
Anna Lundström
FoU-Centrum
2010-09-22
DIARIENR
Forskning inom området sociala bakgrundsvariabler och kolorektal cancer har
framför allt fokuserat på frågor kring rastillhörighet och utnyttjande av
screeningsmöjligheter (15). Det finns därför anledning att mer uttömmande
kartlägga sambandet mellan socioekonomisk status (SES), sjukvårdens insatser och
överlevnad vid rektalcancer.
Svenska rektalcancerregistret är ett kvalitetsregister i funktion sedan 1995 med
närmast komplett täckning (16). Varje år till kommer ca 1500 individer med
rektalcancer. Registret innehåller såväl diagnostiska som behandlingsmässiga
variabler såsom sjukdomsstadium vid diagnos och kirurgisk radikalitet.
Syfte och problemställningar:
Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning socioekonomisk
bakgrund är av betydelse för överlevnaden av rektalcancer diagnosticerad i
Sverige 1995-2003 samt kartlägga om en skillnad i överlevnad i sådana fall i
första hand förefaller bero av patientrelaterade eller sjukvårdsrelaterade
faktorer.
Hypoteser
Låg socioekonomisk status (SES) är associerat med en sämre överlevnad av
rektalcancer jämfört med vid hög SES.
Låg socioekonomisk status (SES) är associerat med en sämre stadiefördelning
av rektalcancer jämfört med vid hög SES
Låg socioekonomisk status (SES) är associerat med sämre kirurgisk radikalitet
jämfört med vid hög SES.
Material och metod:
Samtliga patienter registrerade i svenska rektalcancerregistret 1995-2002
kommer att inkluderas i studien (ca 8 x 1500=12 000). Variabler avseende
patientidentitet, stadium vid diagnos, operationsdatum och CRM kommer att
hämtas ut ur registret. Dessa kommer därefter att sändas till SCB för
kompletterande uppgifter angående civilstånd och födelseland (Registret
över totalbefolkningen), inkomst (inkomstregistret), yrkesklassifikation och
överlevnad (Folk och bostadsregistret). En avidentifierad fil kommer sedan
att tillsändas forskargruppen för statistisk analys.
Tidsplan:
Etikansökan och tillstånd via styrgruppen för svenska rektalcancerregistret kommer
att sökas november 2007. Preliminärt kan alla data vara på plats jan-febr 2008 och
analysarbetet påbörjas omgående. Rapport förväntas föreligga våren 2008.
Kostnadskalkyl:
Etikansökan
Variabler från SCB
5000
25 000
Etisk bedömning:
Etikansökan skall ske på sedvanligt sätt till etikkommittéen i Stockholm.
SID 2(2)
Lednings- och verksamhetsstöd
HANDLÄGGARE
DATUM
Anna Lundström
FoU-Centrum
2010-09-22
DIARIENR
Betydelse:
Studien innebär möjlighet att i ett optimalt material undersöka ett eventuellt
samband mellan socioekonomisk bakgrund och långtidsöverlevnad vid
rektalcancer i Sverige. Framför allt innebär studien också möjligheter att i
samma material analysera om orsaken i sådana fall i första hand förefaller
relaterat till patientfaktorer (stadiefördelning) eller sjukvårdsrelaterade
faktorer (radikal kirurgi). Resultat av denna första studie blir sedan
vägledande för ytterligare hypoteser.
Referenser:
1. Auvinen A, Karjalainen S, Pukkala E. Social class and cancer patient
survival in Finland. Am J Epidemiol 1995;142(10):1089-102.
2. Dejardin O, Remontet L, Bouvier AM, Danzon A, Tretarre B, Delafosse
P, et al. Socioeconomic and geographic determinants of survival of patients
with digestive cancer in France. Br J Cancer 2006;95(7):944-9.
3. Vagero D, Persson G. Cancer survival and social class in Sweden. J
Epidemiol Community Health 1987;41(3):204-9.
4. Hussain S, Lenner P, Sundquist J, Hemminki K. Influence of education
level on cancer survival in Sweden. Ann Oncol 2007.
5. Jeffreys M, Rachet B, McDowell S, Habib AG, Lepage C, Coleman MP.
Survival from rectal and anal cancers in England and Wales, 1986-2001. Eur
J Cancer 2006;42(10):1434-40.
6. Monnet E, Boutron MC, Faivre J, Milan C. Influence of socioeconomic
status on prognosis of colorectal cancer. A population-based study in Cote
D'Or, France. Cancer 1993;72(4):1165-70.
7. Wrigley H, Roderick P, George S, Smith J, Mullee M, Goddard J.
Inequalities in survival from colorectal cancer: a comparison of the impact of
deprivation, treatment, and host factors on observed and cause specific
survival. J Epidemiol Community Health 2003;57(4):301-9.
8. Downing A, Prakash K, Gilthorpe MS, Mikeljevic JS, Forman D.
Socioeconomic background in relation to stage at diagnosis, treatment and
survival in women with breast cancer. Br J Cancer 2007;96(5):836-40.
9. Schwartz KL, Crossley-May H, Vigneau FD, Brown K, Banerjee M.
Race, socioeconomic status and stage at diagnosis for five common
malignancies. Cancer Causes Control 2003;14(8):761-6.
10. Ionescu MV, Carey F, Tait IS, Steele RJ. Socioeconomic status and stage
at presentation of colorectal cancer. Lancet 1998;352(9138):1439.
11. Parikh-Patel A, Bates JH, Campleman S. Colorectal cancer stage at
diagnosis by socioeconomic and urban/rural status in California, 1988-2000.
Cancer 2006;107(5 Suppl):1189-95.
12. Baik SH, Kim NK, Lee YC, Kim H, Lee KY, Sohn SK, et al. Prognostic
significance of circumferential resection margin following total mesorectal
excision and adjuvant chemoradiotherapy in patients with rectal cancer. Ann
Surg Oncol 2007;14(2):462-9.
13. Luna-Perez P, Bustos-Cholico E, Alvarado I, Maffuz A, RodriguezRamirez S, Gutierrez de la Barrera M, et al. Prognostic significance of
circumferential margin involvement in rectal adenocarcinoma treated with
preoperative chemoradiotherapy and low anterior resection. J Surg Oncol
2005;90(1):20-5.
SID 3(3)
Lednings- och verksamhetsstöd
HANDLÄGGARE
DATUM
Anna Lundström
FoU-Centrum
2010-09-22
DIARIENR
14. Wibe A, Rendedal PR, Svensson E, Norstein J, Eide TJ, Myrvold HE, et
al. Prognostic significance of the circumferential resection margin following
total mesorectal excision for rectal cancer. Br J Surg 2002;89(3):327-34.
15. Palmer RC, Schneider EC. Social disparities across the continuum of
colorectal cancer: a systematic review. Cancer Causes Control
2005;16(1):55-61.
16. Pahlman L, Bohe M, Cedermark B, Dahlberg M, Lindmark G, Sjodahl
R, et al. The Swedish rectal cancer registry. Br J Surg 2007;94(10):1285-92.
Uppgifter om sökanden – kortfattad meritförteckning:
Vi bedömer att detta projekt är av värde för att stärka det interna samarbetet
mellan olika professioner inom FoU och också en möjlighet till
kompetensutveckling. Erfarenheterna från projektet kommer omedelbart att
kunna komma andra till del.
Bifogade bilagor:
De ifyllda anmälnings- och ansökningsblanketterna, tillsammans med övriga
handlingar skickade som bifogade bilagor, måste vara FoU-centrum
tillhanda som senast den 19 oktober 2007, under adress:
[email protected]
SID 4(4)
Download