Nyhetsbrev - Landstinget Sörmland

advertisement
Nyhetsbrev
Nr 2 2015 september
Kära forskarvänner!
I våras skrev jag det som jag trodde var min sista ingress i Nyhetsbladet och tackade dessutom för mig. Att jag nu återkommer
beror inte på att jag är den vandrande vålnaden utan på att min efterträdare, Petri Olivius, valt att tillträda tjänsten först i januari
2016. Petri Olivius presenterar sig kort på annan plats i detta Nyhetsblad.
Vi på FoU-centrum/Centrum för Klinisk Forskning Sörmland hälsar honom varmt välkommen till Landstinget Sörmland och vår
enhet. Vi är övertygade om att han kommer att bli en god kraft för att ytterligare stärka och stimulera klinisk forskning i Sörmland.
Just nu är det möjligt att söka forskningsmedel för 2016. Deadline är 9/10, så det finns alltjämt tid att skriva och lämna in
ansökningar. Information finns på vår hemsida.
Även det Regionala Forskningsrådets (RFR) medel för 2016 är nu ute för ansökan.
Besök gärna våra forskningsseminarier, som utannonseras på Insidan och vår hemsida. Vi kommer under hösten att arrangera tre
lunchseminarier på MSE och dessutom två eller tre seminarier på FoU-centrum, Kungsgatan 41 i Eskilstuna.
Min förhoppning är att kunna fortsätta arbeta inom Landstinget Sörmland men som föreståndare för FoU-centrum/CKFD har jag
gjort mitt. Det blev fyra stimulerande år för vilka jag känner stor tacksamhet.
Ove Axelsson, professor och föreståndare.
Petri Olivius - ny chef från januari 2016
Trots att jag kommer tillträda som chef för FoU-centrum först i januari 2016 vill jag redan nu tacka mina
företrädare Professor Ove Axelsson och Medicine doktor Eva-Maria Annerbäck för deras omfattande och
framgångsrika arbete för att stärka FoU verksamheten i Sörmland.
Privat är jag gift och har två söner på 16 och 13 samt en dotter på 11 år.
I min professionella bakgrund är jag sedan 2002 öron, -näsa och halsspecialist och docent från Karolinska
universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Sedan 15 år tillbaka driver jag min egen forskningsgrupp som
nu finns på universitetsjukhuset i Linköping. Min forskning är grundvetenskaplig och handlar om att söka
skapa fungerande modeller för stamcellsterapier för döva. I framtiden är min förhoppning att projektet ska
bli kliniskt tillämpbart för att kunna hjälpa gravt hörselskadade patienter som får ett cochlea implantat.
Mellan 2009 och 2015 har jag varit verksamhetschef och överläkare vid öronkliniken US i Linköping. Under denna tid fokuserade
jag, förutom på att utveckla kliniken och alla dess multiprofessionella medarbetare, på att stärka och prioritera all forskningsverksamhet på kliniken. Det visade sig att detta inte bara stimulerade medarbetarna utan även lade grunden till ett framgångsrikt rekryteringsarbete gällande nya medarbetare.
För att få en djupare förståelse för och bredare kunskap inom affärsmässighet och ledarskap har jag nyligen genomgått en tvåårig
mastersutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
Jag ser mycket fram emot att få nya utmaningar som FoU-chef för landstinget Sörmland. Det ska bli fantastiskt att få arbeta med
alla hårt sjukvårdsproducerande medarbetare som även vill vara med och utveckla sina verksamheter och arbetsplatser. I min värld
ligger forsknings- och utvecklingsarbete mycket nära varandra och ska inte vara skarpt avgränsade. Istället kan jag se utvecklingsprojekt som övergår i forskningsprojekt och vid behov även blir produkter på en marknad. Alla medarbetare, oberoende av profession, kan därför inleda handledda projekt inom sina verksamheter, med ekonomiskt stöd från FoU-centrum.
Som FoU-chef hoppas jag kunna bidra till att stimulera landstingets alla medarbetare så att vi tillsammans kan nå visionen att göra
Sörmland till Sveriges friskaste län.
Nr 2 2015 september
Välkommen till FoU-centrums seminarium
•
•
•
•
6 oktober, kl. 11.15-12.15 kommer Fredrik Falkenström,
psykolog, Ungdomspsykiatriska samtalsmottagningen
Unga vuxna Nyköping och presenterar sig och sin
forskning, FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
Titel: Mentalisering, arbetsallians och psykoterapiutfall:
Hur påverkar psykiatripatienters förmåga att resonera om
inre tillstånd samarbetsklimatet i deras
samtalsbehandling, och vad får det för effekt på utfallet av
deras behandling?
20 oktober, kl. 12.00-13.00 kommer Ninos Oussi, STläkare, Kliniken för kirurg och urologi, till konferensrum
Pandion, Mälarsjukhuset på Lunchseminarium
Titel: Bättre tränade kirurger = patientsäkrare kirurgi?
17 november, kl. 11.00-12.00 kommer Mats Holmberg,
sjuksköterska, Ambulanssjukvården Sörmland, till FoUcentrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna och presenterar sin
avhandling.
Titel: Vårdande inom ambulanssjukvården
1 december, kl. 12.00-13.00 kommer Helle Kieler, Docent,
Centrumchef, Centrum för läkemedelsepidemiologi,
Karolinska institutet till konferensrum Pandion,
Mälarsjukhuset på Lunchseminarium
Titel: Kommer senare
Seminarierna är öppna för alla och vi hoppas på att många är
intresserade. Det finns också
möjlighet att själv få presentera sitt forskningsprojekt. Anmäl om du vill
delta eller presentera via mail till [email protected]
Nr 2 2015 september
Kurser som FoU-centrum håller 2016
Forskningsförberedande kurs 2016
Vårens forskningsförberedande kurs kommer att hållas i Katrineholm. Datumen är 26 januari,
9 februari, 1 mars (Eskilstuna), 15 mars, 5 april. Sista anmälningsdag är 15 november 2015
Mer information och anmälningsblankett finns på: www.landstingetsormland.se/ffkurs
FoU-dag 2016
Datum för FoU-dagen är 19 april. Mer information kommer senare.
Besök gärna www.landstingetsormland.se/foudag
Vi hälsar nya medarbetare välkomna!
Från och med 31 augusti arbetar jag, Ruta Bylund, som bibliotekarie på Mälarsjukhuset.
Kort om mig själv är att jag flyttat från Vilnius, Litauen till Sverige 2003. Jag har genomfört två
magisterutbildningsprogram dels ett i biblioteks- och informationsvetenskap samt i internationell
kommunikation vid Vilnius universitet.
Innan flytten arbetade jag som bibliotekarie med både tryckta och elektroniska resurser samt med
undervisning i informationskompetens på Juridiska universitetsbibliotek.
Erfarenhet av administrativa jobb och projektledning har jag fått på mitt jobb på Dataföreningen
i Sverige och hos George Soros Open Society Foundation. Där arbetade jag med innehålls- och
distansutbildningsprojekt.
Som person är jag positiv, flexibel och nytänkande, trivs med att arbeta med information och hjälper gärna andra.
Jag är väldigt glad att få vara en del av biblioteket och hoppas att jag kan bidra med kunskap och erfarenhet från
mina tidigare utbildningar och arbete.
Jag, Nicklas Pihlström, har arbetat som statistiker vid FoU-centrum sedan april i år.
Jag är född och uppväxt i Uppsala och valde också att studera vid Uppsala universitet där jag studerat
nationalekonomi, statistik och matematik. Jag tog ut min magisterexamen i statistik 2011 och fick kort
därefter jobb vid statens energimyndighet i Eskilstuna. Mina arbetsuppgifter där bestod främst i databashantering och statistisk programmering.
På FOU-centrum jobbar jag med Liv & Hälsa Ung undersökningen samt som stöd för diverse förfrågningar som rör statistik inom landstinget.
Andreas Pikwer, specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Jobbat på Mälarsjukhuset
sedan 2012. Har tidigare arbetat på Anestesikliniken, Skånes universitetssjukhus.
Disputerad 2012 i ämnet klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. Avhandlingsarbetet bestod av kliniska studier av centrala venkatetrar, dessas mekaniska komplikationer och mätning av venös hemodynamik. Viss vikt har lagts vid kärlkirurgisk hantering av
arteriella och venösa komplikationer till centralvenösa kateterar. Utanför avhandlingsarbetet har jag intresserat mig för
lungkirurgi och i kliniska studier utforskat kirurgisk behandling av medfödda kärl- och lungmissbildningar, pneumothorax och lungcancer. Vidare har jag utforskat ketamin - särskilt dess antidepressiva effekter. Andra projekt som pågår
nu inkluderar analyser av cerebrospinalvätska i samband sövning och stor kärlkirurgi för att öka förståelsen för nervcellsskademekanismer och i förlängningen även prevention och behandling av ischemiska och degenerativa skador av
centrala nervsystemet.
Nr 2 2015 september
FoU-centrums Statistiker
Vid FoU-centrum och Centrum för Klinisk Forskning Sörmland i Eskilstuna finns fyra statistiker. Vi stödjer
landstingets personal i utvecklings- och forskningsarbeten. Det kan bland annat innebära hjälp med konstruktion
av frågeformulär, projektupplägg och statistiska analyser.
Bland aktuella projekt där statistiker deltar kan nämnas utvärderingen av Nya möjligheter som dels är en cvdatabas dels ger medarbetare inom landstinget möjlighet till coachande samtal apropå arbetssituationen. Vi hjälper
doktoranden Anna-Sophia von Celsing, läkare på VC City, med projektet Sjukskrivning och rehabiliteringsbehov.
Syftet är att, med bedömning av några få riskvariabler för långtidssjukskrivning (kön, ålder, sjukskrivningsdiagnos, arbete/arbetslöshet, sjukskrivningsgrad och antal tidigare sjukskrivningsdagar), kunna identifiera individer
med risk för långtidssjukskrivning och i förlängningen risk för sjuk- och aktivitetsersättning. Ett tredje exempel
är ett projekt där vi hjälper läkaren Florim Delijaj (VC Torshälla), med att räkna på urvalsstorlek i en studie av
sömnapnépatienter. I denna randomiserade crossover-studie bidrog vi också genom att testa skillnaden i reduktion
av symtom då patienterna hade, respektive inte hade, ett specialgjort nackstöd. Under hösten 2015 anordnar vi en
fristående tvådagars fördjupningskurs i statistik (fullbokad) och vi har ett moment i den forskningsförberedande
kursen som FoU-centrum anordnar.
Om du är i färd med att starta ett projekt eller tycker att vi ska anordna en kurs med någon särskild inriktning är du
välkommen att höra av dig till oss. Skriv ett mail till [email protected]
Från vänster: Fredrik Granström, Ulf Larsson, Nicklas Pihlström & Hans-G Eriksson
Nr 2 2015 september
Publikationer 2015
Artiklar
Drevin J, Stern J, Annerbäck E M, Peterson M, Butler S, Tydén T, Berglund A, Larsson M, Kristiansson P
Adverse childhood experiences influence development of pain during pregnancy
ACTA Obstetricia et Gynecologica 2015 DOI 10.1111/aogs.12674
Dumitrescu B, Axelsson O, Strand R
Sängläge vid tidig vattenavgång – enligt evidens eller gammal vana?
Läkartidningen. 2015;112:DHZM
Arkkukangas M, Tuvemo Johnson S, Hellström K, Söderlund A, Eriksson S, Johansson A C
A feasibility study of a randomised controlled trial comparing fall prevention using exercise with or without the support of motivational interviewing
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.01.007
2211-3355 2015 The Authors. Published by Elsevier Inc.
Carlsson L, Lännerström L, Wallman T, Holmström I K
General practitioners´perceptions of working with the certification of sickness absences following changes in the Swedish social security system: a qualitative focus-group study
Carlsson et al. BMC Family Practice (2015) 16:21 DOI 10.1186s12875-015-0238-5
Calissendorf J, Mikulski E, Larsen E H, Möller M
A prospective Investigation of Graves’ Disease and Selenium: Thyroid Horomones, Auto-Antibodies and Self-Rated Symptoms
European Thyroid Journal, Eur Thyroid J DOI: 10.1159/000381768 published online may 27 2015
Morris U, Xu W, Msellem M I, Schwartz A, Abass A, Shakely D, Cook J, Bhattarai A, Petzold M, Greenhouse B, Ali A S, Björkman A, Fröberg G, Mårtensson A
Characterising temporal trends in asymptomatic Plasmodium infections and transporter polymorphisms during transition from high to low transmission in
Zanzibar, 2005-2013
ELSEVIER, Infection, Genetics and Evolution, http://dx.doi.org/10.106/j.meegid.2015.04.018 1567-1348
Xu W, Morris U, Aydin-Schmidt B, Msellem M I, Shakely D, Petzold M, Björkman A, Mårtensson A
SYBR Green Real-Time PCR-RFLP Assay Targeting the Plasmodium Cytochrome B Gene – A Highly Sensitive Molecular Tool for Malaria Parasite Detection and Species Determination
PLOS one doi:10.1371/journal.pone.0120210 March 16 2015
Morris U, Khamis M, Aydin-Schmidt B, Abass A K, Mysellem M I, Nassor M H, González I J, Mårtensson A, Ali A S, Björkman A, Cook J
Field deployment of loop-mediated isothermal amplification for centralized mass-screening of asymptomatic malaria in Zanzibar: a pre-elimination setting
Bio Med Central, Morris et al. Malaria Journal (2015) 14:205 DOI 10.1186/s12936-015-0731-2
Nordgren L, Söderlund A.
Heart failure clients’ encounters with professionals and self-rated ability to return to work. Scand J Occup Ther. 2015 Sep 4:1-12. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 26337863.
Bjurling-Sjöberg P, Wadensten B, Pöder U, Nordgren L, Jansson I.
Factors affecting the implementation process of clinical pathways: a mixed method study
within the context of Swedish intensive care. J Eval Clin Pract. 2015
Apr;21(2):255-61. doi: 10.1111/jep.12301. Epub 2015 Feb 9. PubMed PMID: 25678495.
Nordgren L, Söderlund A.
Being on sick leave due to heart failure: self-rated health, encounters with healthcare professionals and social insurance officers and self-estimated ability to
return to work. Psychol Health Med. 2015;20(5):582-93. doi: 10.1080/13548506.2015.1007148. Epub 2015 Feb 5. PubMed PMID: 25652183.
Nordgren L, Söderlund A.
Being on sick leave due to heart failure: Encounters with social insurance officers and associations with sociodemographic factors and self-estimated ability
to return to work. Eur J Cardiovasc Nurs. 2015 Feb 3. pii: 1474515115571033. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25648847.
Lindbäck C, Nordgren L.
To be on sick-leave due to heart failure: a qualitative perspective. Disabil Rehabil. 2015;37(19):1732-8. doi: 10.3109/09638288.2014.974835. Epub 2014
Oct 24. PubMed PMID: 25342565.
Nordgren L, Söderlund A.
Associations between socio-demographic factors, encounters with healthcare professionals and perceived ability to return to work in people sick-listed due to
heart failure in Sweden: a cross-sectional study. Disabil Rehabil. 2015 Apr 16:1-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25835330.
Nr 2 2015 september
Kommande Disputation 2015
Vårdande inom ambulanssjukvården
Mats Holmberg, Legitimerad sjuksköterska, Ambulanssjukvården Landstinget
Sörmland.
Avhandlingens titel: Being secure in insecurity – aspects of caring in the ambulance service.
Bakgrund: Vården inom ambulanssjukvården är idag till stor del utformad utifrån
generella riktlinjer med fokus på medicinsk vård. Samtidigt visar tidigare studier
på att relationen och mötet mellan vårdarna, patienter och närstående är betydelsefull i dessa svåra livshändelser. Utifrån detta har mitt avhandlingsprojekt fokuserat
på att utifrån patienter (delstudie 1), närstående (delstudie 2), vårdare (delstudie
3) och chefers (delstudie 4) perspektiv studera relationer och kunskapsbegreppet
inom ambulanssjukvården.
Metod: Datainsamlingen har skett dels med individuella intervjuer (patienter/närstående), fokusgruppsintervjuer (vårdare) och med enkäter (chefer). Intervjuerna
har analyserat med olika kvalitativa metoder. I studien på chefer analyserades datamaterialet dels kvalitativt och
dels med deskriptiv statistik.
Resultat: Utifrån patienternas perspektiv kan relationen förstås som en trygghet och tillit till vårdarna. Å andra
sidan är både patienter och närstående utsatta för den makt vårdarna har. Patienterna upplever sig trygga men
samtidigt också utsatta. De lämnar över sig själva och sina liv i vårdarnas händer, men blir också av med sitt eget
inflytande. Närstående upplever en lättnad när vårdarna anländer men samtidigt också en utsatthet när de inte är i
vårdarnas fokus. Vårdarna fokuserar på patienten och de närstående drar sig tillbaka för att inte negativt påverka
vården, samtidigt upplever de sig då oroliga och utelämnande. Utifrån vårdarnas perspektiv är relationen dels personlig och dels professionell. För att möta patienter och närstående i den situation de befinner sig, använder de sin
personlighet för att läsa av och utgå ifrån den drabbade personens situation. Samtidigt är de en auktoritet som har
ett maktövertag i relationen. Vårdmiljön inom ambulansens beskrivs som osäker och till viss del otrygg. Vårdarna
erfar då relationen som en del i att skapa säkerhet, trygghet och värna den utsatta personens integritet. Detta kan
vara en utmaning i vårdsituationer som äger rum exempelvis på allmän plats eller när många personer är närvarande. Slutligen har jag i min sista studie studerat vilken kunskap chefer önskar hos vårdarna i ambulansen. Här
framkom också en komplex förståelse som innefattar både kunskap riktad mot medicinsk vård och behandling, men
också kunskap för att ha ett helhetsperspektiv på situation och kunna möta personen med empati och förståelse.
Konklusion: Avhandlingen visar på en komplex och paradoxal förståelse av vårdandet inom ambulanssjukvården.
Relationen mellan vårdare, patienter och närstående är betydelsefull för att lindra lidande. Samtidigt kräver detta
vårdarnas kunskap för att kunna balansera mellan den medicinska vården och ett mellanmänskligt omvårdnadsperspektiv, för att utgå ifrån den enskilda personen.
Huvudhandledare för projektet har varit Professor Ingegerd Fagerberg (Ersta Sköndal Högskola/Karolinska Institutet) och bihandledare har varit Lektor Kerstin Forslund (Örebro Universitet) och Lektor Anna Carin Wahlberg
(Karolinska Institutet).
Disputationen kommer att äga rum fredagen den 11 december 2015, klockan 10.00 i H2 Grön, Alfred Nobels Allé
23, Karolinska Institutet, Campus Huddinge.
Nr 2 2015 september
Att söka forskningsstöd från FoU-centrum
Ekonomiskt stöd till kliniska forskningsprojekt kan sökas två gånger per år från FoU-centrum. Höstens
ansökningsomgång pågår med sista ansökningsdag 9 oktober 2016 och är huvudansökningstillfälle då
man söker medel för hela kommande år (2016). Till våren kan man endast söka planeringsanslag och
kompletteringsanslag.
Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare med avtal med landstinget Sörmland
har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som
förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska
projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.
De forskningsprojekt som FoU-centrum ger stöd till skall vara kliniskt patientnära och knyta an till landstingets
olika verksamhetsområden med patient och verksamhetsnyttan i fokus. FoU-centrum ger även stöd åt
forskningsprojekt vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att bättre kunna arbeta sjukdomsförebyggande.
Kravet på alla projekt är att en vetenskaplig frågeställning ska framgå ur ansökan.
Forskningsmedel kan sökas för att ersätta egen tid som ägnas åt forskningsarbete, man begär då tjänstledigt med
lön för forskning från sin ordinarie tjänst och FoU-centrum ersätter kliniken för den tid som ägnas åt forskning.
Forskningsmedel kan också sökas för att täcka kostnader i ett projekt som litteratur, analyskostnader och resor.
FoU-centrum ger stöd till alla typer av kliniska forskningsprojekt, allt ifrån små lokala projekt som startas upp
från grunden till stora mångåriga forskningsprojekt som kanske sker i samverkan med universitet eller högskola
eller som ingår i en forskarutbildning. Alla yrkeskategorier har samma möjligheter att söka forskningsstöd
från FoU-centrum. Generellt kan man säga att FoU-centrum brukar bevilja två veckors forskningstid för
att komma igång med helt nya projekt planeringsanslag. Ett ordinärt större projekt brukar beviljas cirka en
månads forskningstid per år, projektanslag. FoU-centrum har även möjlighet att ge stöd till den som genomgår
forskarutbildning, doktorandstöd.
För att söka forskningsstöd besök vårt webbaserade ansökningssystem www.researchweb.org/is/dll där man kan
börja med att göra ett personkort med CV som är ett obligatorium för att få ansökan att gå vidare till granskning.
Man kan också göra en provansökan.
Är man intresserad av forskning som pågår eller om man vill ha samarbetspartners inom ett visst
forskningsområde så surfa in på FoU i Sverige, http://researchweb.org/is/sverige. Där kan man registrera sin
projektbeskrivning och läsa om andras projekt. Vill du lämna din projektbeskrivning använder du samma
inloggning som när du gör en ansökan i systemet men går in under fliken ”Lämna din projektbeskrivning här”.
För ytterligare information om ansökningssystemet eller ansökningsomgångar vänligen kontakta
Pernilla Larsson, 016-10 54 01, FoU-administratör.
Kontaktuppgifter:
FoU-centrum/CKFD
Kungsgatan 41
631 88 Eskilstuna
Tfn: 016-10 54 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.landstingetsormland.se/fou-centrum
Ansvarig utgivare: Ove Axelsson, föreståndare
Download