Colonrektala malgniteter - utredning

advertisement
Colonrektala malgniteter
- utredning
Stefan Skullman
Överläkare
Ansvarig team nedre gastro
Colorectal cancer
5000 nya fall / år i Sverige
2400 dödsfall / år
Incidens (per/100.000/år) män
kvinnor
ca coli
36
31
ca recti
25
15
Ålderssjukdom
Medianålder
70 år
70 % kan opereras kurativt
10 % ej resektabla
20 % fjärrmetastaser
Polyp-cancer teorin
Bakom majoriteten av all cancer
Samma lokalisation som cancer
1/3 av cancrar har rester av adenom
< 5 mm 1promilles risk
> 20 mm, 50 % risk
Etiologi
Omgivningsfaktorer – geografiska
skillnader
Ärftliga faktorer – FAP, HNPCC.
Inflammatorisk tarmsjukdom
Mutagena substanser i avföringen
gallsyror
högt fett/kolesterolintag
lågt fiberintag
Salicylsyra minskar risken
Lokal variation rektalcancer
Malmöhus län
Män
28 / 100.000
Kvinnor 24 / 100.000
Norrbotten
Män
20 / 100.000
Kvinnor 11 / 100.000
Symtom
Beroende var tumören sitter
Sigmoideum-rectum: blod i avföringen,
eller diarrer.
Hö-colon: anemi, ev ändrade
avföringsvanor.
Ileus förekommer på alla nivåer. Ofta
smygande.
Utredning
PR !!!
Rektoskopi
(F-Hb x 3)
Colonrtg eller
Coloscopi
Behandling
KIRURGI !!!
Rektalcancer - preoperativ
strålbehandling
Typoperationer -cancer
Hö-sidig hemicolektomi, ev utvidgad
Vä-sidig hemicolektomi
Sigmoideumresektion
Hög främre resektion
TME = total mesorectal excision
Rectumamputation
Laparoskopisk colonkirurgi
Görs på många håll - framtiden !
Stor randomiserad studie (COLOR) färdig
Samma överlevnad men man hämtar sig
snabbare efter lapop.
Tekniskt svårt
Studie på rektalcancer pågår - COLOR II
Komplikationer till kirurgi
Mortalitet 1-2 %
risk: ålder
avancerad tumör
Anastomosinsuff
vanlig anastomos < 4 %
låg anastomos 15-20 %
Avlastande loopileostomi vid TME
Stadieindelning
(Dukes)
I (A):
Växer ej genom tarmväggen
II (B):
Växer genom tarmväggen, ej
metastaser
III (C):
Lokala lymfkörtelmetastaser
IV (D):
Fjärrmetastaser eller överväxt
Överlevnad
Stadium I
II
III
IV
Vid diagnos
10-20 % 20-30 % 40-50 % 10-20 %
5 års överl
90-100 % 50-70 % 30-50 % 0-5 %
Överlevnad coloncancer
Överlevnad rektalcancer
Cytostatikabehandling
10 % ej möjliga att operera kurativt pga
lokal överväxt.
20 % har fjärrmetastaser vid diagnos.
Av de kvarvarande får ca 30 % recidiv av
sjukdomen.
Uppföljning
Stadium I
Ingen uppföljning
Stadium II o III
Följer schema
CEA var 6:e månad i 3 år sedan årligen upp
till fem år. Vid stegring CT.
Om < 75 år CT efter 6 mån och 3 år.
Stadium IV:
Indivuellt
Coloscopi
Om Clean colon preop ny kontroll efter
3 år och sedan vart 5:e år, till ca 75 år.
Om ej hela colon undersökt, coloscopi
inom 6 mån sedan enl ovan.
Cytostatika - adjuvant
Vid Stad III kan man vinna ca 10% i
överlevnad med adjuvant cytostatika. (5
FU-leukverin eller Xeloda).
Eloxatin ger ytterligare 5-7 %.
Utvalda riskgrupper Stad II ges också
cytostatika med viss men lite mindre vinst.
Cytostatika-behandling
-spridd cancer
5 F-U
25 % respons
Campto
45 % respons
Eloxatin
50 % respons
Specifika antikroppar (Avastin + Erbitux)
Vi kan öka överlevnaden med god
livskvalité.
Kan få en del operabla !
TME - resultat
Heald 1986:
(n=115)
4 % risk för lokalrecidiv
87 % 5-års överlevnad
Sverige 90-talet: (Linköping, Uppsala, Ersta
etc)
5 % lokalrecidiv och ökad överlevnad med
hjälp av preop strålbehandling.
TME
Principer:
Proximal delning av blodkärl
Sigmoideum delas
Hela mesorectum tas ut med intakt
fascia
Rectum delas 3-6 cm ovan anus
Anastomosen
End to side anastomos:
mindre risk för anastomosläckage
bättre funktionellt resultat
får ej vara för stor eller för högt upp
en del gör colonpouch med lika bra resultat
Viktiga bäckennerver
Bäckenplexus
Laterala ligamenten
Rectums framsida, vid vesiklarna
Upp mot 40 % vattenkastningsbesvär
75 % impotens
Sammanfattning colorektala
tumörer
• Vanlig sjukdom !
• Man ska inte ha blod i avföringen eller
oförklarad anemi !
• Botar ca 60 % av patienterna med
kirurgi !
• Kirurgi avgörande för resultatet !
Download