T_Introduktion till miljö- och vattenteknik_1TV000_111020

advertisement
Tentamen i Introduktion till miljö- och vattenteknik (1TV000)
2011-10-20, kl. 14.00-19.00
Skriv kod på varje papper och ta nytt blad för varje uppgift, dvs. en (1) uppgift (med a, b, c osv)
per ark. Var observant på att besvara alla delfrågor. Svara kortfattat!
Tillåtna hjälpmedel: Inga
Lycka till!
1a) Beskriv tre huvudtyper av bergarter och hur skapas dessa i ett kretslopp.
4p
1b) Vad händer med kristallstruktur av ett silikatmineral sedan tryck och temperatur ökar vid
neddykning i subduktionszonen?
2p
2) Vilken påverkan på miljön - globala och lokala - uppstår vid förbränning av fossila bränslen?
Vilka åtgärder ska man använda för att minimera/mildra påverkan?
6p
3a) Beskriv en geotermisk energiresurs.
3p
3b) Beskriv kärnkraft som energiresurs.
Inkludera följande: primär energikälla, princip för omvandlingen till värme och elektricitet,
fördelar, nackdelar, miljöeffekter, status och framtidens möjligheter i Sverige.
3p
4a) Gör en kort resumé av Östersjöns utveckling från senaste inlandsisens avsmältning fram till
idag. Vad innebär begreppet högsta kustlinjen (HK)? På vilket sätt kan detta sägas vara en gräns
för jordarter? Hur kan man se att man befinner sig vid eller nära HK?
2p
4b) När inlandsisen smälte avsattes en rad olika landformer av materialet i isen och smältvattnet.
Beskriv de som avsatts av isens smältvatten (glaciofluviala processerna) i form av rullstensåsar.
Vilken betydelse har dessa glaciofluviala avsättningar för samhället och som naturresurs?
2p
4c) Beskriv de tre huvudtyperna av massrörelser, samt de fem viktigaste orsakerna till eller
stabiliserande faktorer mot massrörelser? Var i Sverige finns de skredfarligaste jordarna?
2p
5a) Hur uppkommer skiktning i en dimiktisk sjö? Vilka är drivkrafterna, hur förändras skiktningen
under året och vilka konsekvenser har skiktningen för växtplanktontillväxt i sjön?
3p
5b) Kväve är ett nyckelämne i biosfären som ofta är tillväxtbegränsande. Mikroorganismer har en
nyckelroll i omvandlingen och omfördelningen av kväve i akvatiska ekosystem. Nitrifikation och
denitrifikation är två exempel på sådana mikrobiellt drivna processer som leder till kväveomvandling. Beskriv vad som sker i dessa båda processer och ange var man kan förvänta sig att de
förekommer i en skiktad sjö?
2p
5c) Ange hur kan ökad tillförsel av humusämnen kan förmodas påverka de olika typer av
organismer som lever i en sjö?
1p
Download