TBE - vaccinationsrekommenationer

advertisement
TBE vaccinationsrekommenationer
Vilka är de och varför?
Helena Hervius Askling
Smittskyddsläkare Sörmland
Vems rekommendationer?
• Smittskyddsläkarföreningen (möte med
Folkhälsomyndigheten, FoHM, årligen)
• Infektionsläkarföreningen stöder
• Inga officiella från FoHM, som dock hänvisar
till ovan
Vilka områden?
• Se respektive landsting/smittskyddsenhet
• Högst incidens i Sörmland, Uppsala,
Stockholms län
• Spridning västerut
• Sjö- , vattendrag-, och kustnära områden
• Högt gräs= fuktigt
• Kan röra sig om mycket begränsat område
Vilka vacciner?
•
•
•
•
•
•
FSME-Immun och Encepur
Intramuskulärt
Inaktiverade
Adjuvans aluminiumhydroxid
Likvärdiga avseende effekt och biverkningar
Godkända från ett års ålder
Vaccinationsschema< 60 år
Grundvaccination = 3 doser:
1
Dag 0
2
Efter 1-3 mån
3
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 2
Påfyllnadsdoser :
Encepur: 9-12 mån efter dos 2
Dos 4 ges efter 3 år.
Därefter kan intervallet förlängas till 5 år oavsett ålder
Vaccinationsschema för personer som är 60 år eller äldre
när vaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
Vaccinationsschema för personer med nedsatt immunförsvar,
oavsett ålder, när vaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
Vad gör man med personer som fyllt 60 år men
inte började med ”extradosen”?
• Man kan lägga till en extrados minst två månader efter dos två, tre
eller fyra i det ordinarie programmet. Efter totalt fem doser,
oavsett intervall, fortsätt med boosterdoser vart 5:e år.
• Bra med extra doser tidigt – bra ”priming” viktigt för att sen kunna
återuppväcka det immunlogiska minnet med boosterdoser.
Vilket underlag ligger bakom
rekommendationerna?
• Epidemiologiskt läge= TBE smittskyddsanmälningar
med uppgift om var och om vaccinerad antal
doser
• Vetenskapliga publikationer om
vaccineffektivitet och vaccingenombrott
Studie vaccinationsgenombrott
Rydgard Andersson C et al. Vaccine 2010
Studie vaccinationsgenombrott
70 % över 50 år
Fall av immunsuppression
Annan vaccinationsstrategi föreslogs
->Nu 4 doser första året istället för 3
Rydgard Andersson C et al. Vaccine 2010
Snabbvaccination?
Undvik snabbvaccination
Två dosschema (dag 0,14) med förkortat intervall ger ett sämre
skydd på sikt
Tre dos snabbschema (dag 0,7,21 ) funkar men ger bara marginell
tidsvinst (2-3 veckor)
När är det så bråttom?
Graviditet och amning?
Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög
att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt
vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan
graviditeten är känd utgör inget problem i sig.
Amning utgör inget hinder för vaccination
TBE –vaccin till barn?
• Kan ges från 1 års ålder om barnet vistas i riskområde.
• Få fall under 3 år och ingen ökning senaste åren men viss
underdiagnostik och relativt hög vaccinationstäckning?
• Ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn
• Risken för svår sjukdom ökar med stigande ålder – mormor ska
vaccineras först!
Avvikelse från rekommenderat
vaccinationsschema
”En dos är alltid en dos” =
friska yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat
oavsett intervall till föregående dos/doser
Men
Personer >60 år eller med nedsatt immunförsvar på grund av
medicinering eller sjukdom måste bedömas individuellt utifrån
varje enskilt fall. Här bör man vara mer liberal med att börja om
när det gått mer än ett år sedan första dosen
Studier fördröjd booster
Studier fördröjd booster
Bra antikroppssvar även efter lång tid sedan föregående dos
Obs lång tid sedan en dos- fr.a hos äldre/immunsupprimerade
Allergi mot ägg?
TBE-vaccin innehåller inte ägg.
”..odlat i kycklingembryofibroblastcellkulturer (CEF-celler) ”,
”…stam K23 (värdsystem: primära kycklingembryoceller (PCEC”
Tidigare anafylaktisk reaktion mot ägg, vaccin eller annat är
alltid relevant när vaccin ges, remiss till allergimottagning.
Anafylaktisk reaktion är ett definierat livshotande tillstånd som
inträffar inom en timme efter exposition, oftast tidigare.
Andra typer av ”ägg-allergi” är inte relevanta.
Hantering av anafylaxi ska alltid kunna ske på en mottagning som
vaccinerar.
Tack!
All information finns på
www.smittskyddstockholm.se/TBE
Download